Úvod \ Projekty z EU \ OPVK

Slezské zemské muzeum

Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů


Slezské zemské muzeum ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava uspělo s projektem Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT ČR 2012–2015. Projekt byl schválen k financování z Evropského sociálního fondu.

Projekt reaguje na aktuální potřebu zkvalitnění výuky a měl by podpořit aktivity zaměřené na inovaci a zkvalitnění vzdělávacího procesu v rámci Slezské univerzity a Vysoké školy báňské –  Technické univerzity Ostrava.  Smyslem projektu je meziuniverzitní spolupráce v oborech humanitního a technického zaměření, která je provázána s praxí ve Slezském zemském muzeu. Cílem je zkvalitnit výuku konzervace a restaurování zajišťované Konzervátorským centrem Ústavu historických věd FPF SU a dále výuku mikroskopických technik a materiálových věd, které zajišťuje Centrum nanotechnologií VŠB–TUO. Jedná se o unikátní model ve výuce ochrany kulturního dědictví v České Republice. Díky této spolupráci by absolventi měli být lépe uplatnitelní na trhu práce.

Cílem projektu jsou tři klíčové aktivity:

  1. inovace studijních kurzů na Slezské univerzitě v Opavě a Vysoké škole báňské –Technické univerzitě Ostrava
  2. realizace odborných praxí studentů
  3. internacionalizace výuky prostřednictvím zahraničních odborníků a stáží

Těchto cílů by mělo být dosaženo realizací dílčích cílů, kterými jsou především inovování studijních plánů kurzů muzejní konzervace a restaurování (studijní program Historické vědy na SU), studijních plánů kurzů materiálů a jejich analýzy (zajišťované CN),  realizace praxí studentů prostřednictvím SZM, vytvoření multimediálních studijních opor podporujících názornost a srozumitelnost studovaných témat, realizace inovovaných předmětů – posílení mezioborové spolupráce,  zvyšování kvalifikace pedagogů prostřednictvím krátkodobých stáží v zahraniční u partnerských institucí, soubor workshopů a přednášek zahraničních specialistů, soubor mimovýukových přednášek pedagogů v rámci praxí – optimální využití laboratorního zázemí řešitelských pracovišť,  zvýšení jazykové kvalifikace pedagogů.
Partneři projektu poskytnou výměnu svých zkušeností a vlastního know-how. Cílovými skupinami jsou studenti bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů historie, historie-muzeologie, archeologie, středověké archeologie, dějin kultury a ochrany kulturního dědictví na SÚ (studijní program Historické vědy) a studenti bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů VŠB–TUO (studijní program Nanotechnologie).
Projekt předpokládá zvýšení kvality vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti, zavádění moderních vzdělávacích metod do výuky, propojení humanitní a přírodovědné složky vzdělání spolu s dostatečnou dotací praktické výuky v obou oblastech a především zesílení odborné praxe, která by do výuky mělá vnést více práce s originálním historickým materiálem.
Tento projekt vytváří novou úroveň spolupráce společenskovědních a technických oborů v kombinaci s praxí zajišťovanou SZM.
Projekt je realizován od března 2012 do února 2015.

Prvními z odborných akcí projektu byla inovace stávajících předmětů na Ústavu historických věd FPF SU v Opavě  – Úvod do muzejní konzervace (UHV/M0014), Konzervace a restaurování I. (UHV/M0015), II. (UHV/M0016), III. (UHV/M0017), Základy konzervace pro archeology (UA/A0018), Speciální konzervátorské techniky (UHV/M0072), Dějiny konzervace (UHV/M0040), Preventivní konzervace (UHV/M0096), Instrumentální analýzy památek (UHV/M0071) a Cvičení k instrumentálním analýzám (UHV/M0095). Nově byly vytvořeny předměty Praxe: konzervace archeologických nálezů (UA/A0220), Praxe: konzervování a restaurování kovů (UHV/MM1024), Praxe: konzervování a restaurování dřeva a papíru (UHV/M1022), Praxe: konzervování a restaurování dalších organických materiálů (UHV/M1025), Praxe: konzervování a restaurování silikátů (UHV/M1023) a Praxe: preventivní konzervace (UHV/M1027).

Dne 27. 9. 2012 proběhl na VŠB–TU Ostrava workshop na téma Nukleární magnetická rezonance. Garanty workshopu byly doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D. a Ing. Sylva Holešová, Ph.D. z Centra nanotechnologií VŠB–TU Ostrava. Ing. Sylva Holešová, Ph.D. účastníky workshopu seznámila se základním principem NMR techniky a poté byli uvedeni do jednoduchých příkladů 1H a 13C NMR spekter. Dále následovala přednáška Ing. Lukáše Plačka, Ph.D.  k vybraným NMR spektrům z praxe a především názorná ukázka přístroje picoSpin firmy Pragolab s.r.o., což je stolní NMR spektrometr s operační frekvencí 45 MHz. Účastníkům workshopu byly nastíněny aplikace tohoto přístroje, zejména pak vhodnost pro výukové potřeby.

Ve středu 3. 10. 2012 se v prostorách Konzervátorského centra  ÚHV FPF SU uskutečnil pod vedením MgA. Tomáše Skalíka workshop „Základy dokumentační fotografie", zaměřený na praktickou výuku základní metodiky fotodokumentační práce.

Poslední odbornou akcí, která v rámci projektu v roce 2012 proběhla, byl dvoudenní seminář „Optická a elektronová mikroskopie". Dne 15. 11. 2012 probíhal seminář v prostorách Konzervátorského centra ÚHV FPF SU. Součástí programu semináře bylo seznámení s Principy optické mikroskopie, do kterých posluchače zasvětil RNDr. Petr Slaný, Ph.D., Principy elektronové mikroskopie provedla Ing. Gabriela Kratošová, Ph. D., Optické mikroskopii a jejímu využití v oblasti muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů se věnoval RNDr. Zdeněk Štaffen. Odpolední část semináře byla věnována tématu Optické mikroskopy – typy a technologie, rozdělení podle využití, který přednášel Mgr. Ctibor Pechlát. Následovala návštěva konzervátorských pracovišť, depozitářů a výstavních prostor Konzervátorského centra SU a SZM pod vedením Mgr. Antonína Šimčíka a v podvečerních hodinách se uskutečnila exkurze do Arboreta SZM spojená s prohlídkou výstavy Biomimetika, zaměřenou na obrazové výstupy z elektronového mikroskopu.
Pokračování semináře se dne 16. 11. 2012 přesunulo na půdu VŠB–TU Ostrava. Zde se účastníci dozvěděli od Ing. Ivo Vávry, CSc novinky o využití Transmisní elektronové mikroskopie v materiálových vědách, Ing. Jan Holešinský se věnoval tématu Skenovací elektronová mikroskopie v každodenním životě technologa a o Využití elektronové mikroskopie pro studium přírodních struktur a nanostruktur pohovořila Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D. V odpoledních hodinách následovala návštěva laboratoře elektronové mikroskopie I s Ing. Tatjanou Bayerovou a Ing. Jan Holešinský provedl laboratoří elektronové mikroskopie II.

Poslední aktualizace článku: 22.01.2013

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů “ na Facebook      

Fotogalerie ke článku