Wstęp \ Projekty z UE \ Euroregion Silesia

Muzeum Ziemi Śląskiej Muzeum dla każdego

Open Gates to Silesian Museum

Śląské Muzeum Ziemskie uzyskało środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

 

Na podstawie decyzji Euroregionalnego Komitetu Sterującego Silesia (EKS) z dnia 17.9.2009 projekt SZM Open Gates to Silesian Museum został zatwierdzony do sfinansowania z Funduszu mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska2007 – 2013. Zadaniem projektu jest przede wszystkim uatrakcyjnienie ekspozycji Śląskiego Muzeum Ziemskiego (dalej tylko SMZ) za pomocą zastosowania opisów wielojęzycznych przy eksponatach i wytworzenia możliwości skorzystania z wielojęzycznych przewodników drukowanych we wszystkich obiektach ekspozycyjnych SMZ. Celem projektu jest też wsparcie wymiany doświadczeń muzealników czeskich i polskich w dziedzinie prezentacji muzealnej.

Goście zagranicznych często limituje bariera językowa. Prezentowany projekt rozwiązuje kwestię dyskryminacji części zwiedzających Śląskie Muzeum Ziemskie za pośrednictwem wdrożenia systemu informacyjnego, tzn. przewodników, broszur, ulotek i opisów wszystkich ekspozycji muzeum. Materiały te będą rozpowszechniane w czterech językach; czeskim, polskim, niemieckim i angielskim. Wybór języków nie jest przypadkowy, albowiem uwzględnia rozwój historyczny Śląska i wzajemne wpływy kulturalne przez ludność czeską, polską i niemiecką. Mutacja angielska dopełnia projekt jako najpopularniejszy język komunikacji. Wszystkie materiały w mutacjach czterojęzycznych będą do dyspozycji każdego gościa. Celem tego projektu jest poszerzenie oferty ruchu turystycznego oraz podwyższenie wiedzy i umiejętności mieszkańców czesko-polskiego pogranicza. Chodzi tu o efektywne wykorzystanie potencjału, którym dysponują ekspozycje stałe Śląskiego Muzeum Ziemskiego na obszarze Euroregionu Silesia. Dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze pod opieką SZM jak na razie nie daje wszystkim zwiedzającym pełnowartościowego serwisu. Przedstawiany projekt oferuje gościom ze strony polskiej możliwość głębszego zapoznania się z kulturą, historią i przyrodą czeskiej części Śląska, jednocześnie kieruje swoje oddziaływanie synergiczne także na gości z innych regionów Republiki Czeskiej, ponieważ jedną z ambicji Śląskiego Muzeum Ziemskiego  jest propagowanie nie zdeformowanego spojrzenia na historię, przyrodę, kulturę i społeczeństwo Śląska. Projekt wspiera wzajemne partnerstwo mieszkańców na polsko-czeskim obszarze przygranicznym. Projekt jest realizowany od stycznia 2010 do czerwca 2012 r.

Pierwszą fachowym działaniem w ramach projektu był dwudniowy workshop (28 – 29 kwietnia 2010r.) z polskimi kolegami na temat "Uatrakcyjnienie form prezentacji muzealnej dla gości zagranicznych na Śląsku". Celem spotkania było przede wszystkim dyskusja i wzajemna wymiana doświadczeń polskich i czeskich muzealników w dziedzinie prezentacji. Celem spotkania było zaproponowanie takiej możliwości prezentacji, dzięki której ekspozycje Śląskiego Muzeum Ziemskiego  będą w jak największej mierze dostępne także dla gości zagranicznych. Z dyskusji, która przebiegła w ramach workshopu zrodziły się konkretne propozycje pokonania bariery językowej, która często utrudnia gościom zagranicznym percepcję ekspozycji i wystaw muzealnych.

 

Przewodnik do pobrania:

Ostatnia aktualizacja artykułu: 20.02.2015

Wydrukować cały artykuł

Polecić artykuł „ Open Gates to Silesian Museum“ na Facebook