Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ PhDr. Oľga Šrajerová, CSc.

Slezské zemské muzeum

PhDr. Oľga Šrajerová, CSc.

Funkce v instituci

 • výzkumný a vývojový pracovník

Vědecké zaměření

 • Česko-slovenské dějiny 20. století, národnostní otázka v ČR, interetnické vztahy, národnostní menšiny, Slováci v ČR.

Vzdělání (VŠ)

 • VŠ - Filozofická fakulta UK Bratislava, historie-filozofie (1972 – 1977).
 • PhDr. - UK Bratislava (1979).
 • CSc. vědecká hodnost kandidáta historických věd, ČSAV Praha (1986).

Výzkumné projekty (za posledních 5 let)

 • Projekt NAKI, poskytovatel MK ČR, Slezsko: Paměť – identita – region, identifikační kód projektu: DF11P01OVV018, příjemce SZM, řešitel O. Šrajerová, doba řešení 2011-2015.
 • Interakce kultur, doba řešení od roku 2009 dosud.
 • Slováci v České republice, doba řešení od roku 1993 dosud.

Granty (za posledních 5 let)

 • Grant č. 409/04/1088, GA ČR 2004-2006, Vývojové proměny postsocialistických měst ostravského a hornoslezského regionu v podmínkách transformace, spoluřešitelka.

Pedagogická činnost

 • Slezská univerzita Opava, Fakulta veřejných politik, výuka předmětů Moderní dějiny Maďarska, Národnostní problémy středoevropského prostoru, Interetnické problémy v pohraničních regionech.

Publikační činnost

Monografie:

 • Vývojové proměny postsocialistických měst ostravského a hornoslezského regionu v podmínkách transformace. Opava: SU SZM, Tilia, 2006, 203 s., ISBN 80-86224-60-0. (spoluautorka, redaktorka).

Podíl na kolektivních monografiích:

 • ŠRAJEROVÁ, O. Slováci v českých krajinách po roku 1945, ich kultúrny a spoločenský život In B. Michalík ed. Dynamika akulturácie na etnickej hranici, FF UKF Nitra, 2011, ISBN 978-80-8094-927-3, s. 121-132.
 • ŠRAJEROVÁ, O. Etnická diverzita v postsocialistických mestách ostravského regiónu, kultúrne a spoločenské aktivity príslušníkov národnostných menšín In kolektívna monografia D. Bittnerová, M. Moravcová, eds, Etnické komunity v kulturní a sociální různosti, FHS UK Praha 2010, ISBN 978-80-87398-08-1, s. 41-60.
 • ŠRAJEROVÁ, O.: Kysučania na Ostravsku po roku 1945 in Sborník prací FF OU Acta Facultatis Philosophicae Ostraviensis, Historica 244/2009, č. 16, ISBN 978-80-7368-645-1, ISSN 1213-8452. s. 307-316.
 • ŠRAJEROVÁ, O.: Slovenská menšina v Českej republike in PETRÁŠ, R. PETRŮV, H, SCHEE, H. CH. (eds.) Menšiny a právo v České republice, Praha: Auditorium 2009. ISBN 978-80-87284-00-1, s. 189-198.
 • ŠRAJEROVÁ, O,: Matica slovenská a Slováci v českých krajinách po roku 1945. In Slováci v zahraničí 24. Mať volá II. Martin: Matica slovenská 2008, s. 50-59, ISBN 978-80-7090-002-4, ISBN 978-80-7090-873-0.
 • ŠRAJEROVÁ, O.: K otázkám image postsocialistických miest ostravského regiónu ( z výsledkov sociologického výskumu). In Město – identita – paměť. Bratislava 2007, s. 177-192, ISBN 978-80-88997-40-5.
 • ŠRAJEROVÁ, O.: K otázkám národnej identity Slovákov v ČR. In Identita ve vztahu k národnostním menšinám, Praha: Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2006, s. 177-183. ISBN80-903727-0-8.

Studie ve sbornících

 • ŠRAJEROVÁ, O. Rozvoj českého školství na Těšínsku po r. 1920, In: Język-Szkoła-Przestrzeń jako determinanty rozwoju kultury Śłąska Cieszyńskiego, Jazyk-škola-prostor, jako determinanty kulturního vývoje Tešínskeho Slezska. Czeski Cieszyn, Kongres Polakow 2012, s. 170–185 (ISBN 978-80-87381-10-6).
 • ŠRAJEROVÁ, O. Slezsko: pamäť – identita – región. Společnost českých zemí v evropských kontextech. České evropanství ve srovnávacích perspektivách (edd. B. SOUKUPOVÁ, B., GODULA-WĘCŁAWOWICZ, R., HROCH, M.). Praha FHS 2012, s. 80–92 (ISBN 978-80-87398-20-3).
 • ŠRAJEROVÁ, O.: Slováci v Českej republike ako špecifická národnostná menšina In: Visegrad - Terra interculturalis Zborník z medzinárodnej konferencie o národnostných menšinách, Praha 24.-26.septembra 2009, Praha: Slovensko-český klub, ISBN 978-80-87016-10-7, s. 55-66.
 • ŠRAJEROVÁ, O. Slováci v Českej republike ako špecifická národnostná menšina In Zborník z medzinárodnej konferencie o národnostných menšinách Visegrad - Terra Interculturalis, Praha 24.-26. 9. 2009, Slovensko-český klub, Praha 2009, ISBN 978-80-87016-10-7, s. 56–66.
 • ŠRAJEROVÁ, O. Elity v živote slovenskej národnostnej menšiny v Českej republike In Bittnerová, D. Moravcová, M. eds, Etnické komunity, Elity, Instituce, Stát, Praha FHS UK, 2009, ISBN 978-80-87398-03-6, s. 39-52.
 • ŠRAJEROVÁ, O.: Kultúrny a spoločenský život príslušníkov národnostných menšín v postsocialistických mestách ostravského regiónu. In Člověk – dějiny – hodnoty III jako filozofický, socio-kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén. Sborník z mezinárodní vědecké konference, Ostrava 2007, Repronis, s. 227-235, ISBN 80-7368-273-7.
 • ŠRAJEROVÁ, O.: Kultúrno-spoločenské aktivity Slovákov žijúcich v ČR. In Štefanko, O. Krasko. I. (eds), Kultúra Slovákov žijúcich vzahraničí, súčasť národného, kultúrneho a duchovného dedičstva. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie 26.- 27. 10. 2005, Bratislava 2006, s. 54–67, ISBN 973-8324-89-0.

Studie v recenzovaném časopisu:

 • ŠRAJEROVÁ, Oľga: Národná identita ako hodnota, Slezský sborník 109, 2011, č.3-4. (ISSN 0037-6833), s. 237-255.
 • ŠRAJEROVÁ, O.: Slováci v ĆR vo výskumoch Slezského ústavu SZM Opava in Slezský sborník 107, 2009, č. 2/3, s. 102-115.
 • ŠRAJEROVÁ, O.: Image vybraných postsocialistických miest ostravského regionu, Slezský sborník 104, 2006. 3, s. 204-224.

Ediční činnost 2006 - 2010

 • MACHAČOVÁ, J. ŠRAJEROVÁ, O. (eds.) Slezský ústav – výskum - vývoj - perspektívy, Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 4. a 5. listopadu 2008 v Opavě, ezské zemské muzeum: Opava 2009, ISSN 0037-6833, 270 s. (vyšlo na CD rom jako příloha Slezského sborníka 2009, č. 2/3).
 • MACHAČOVÁ, J. ŠRAJEROVÁ, O. (eds.) Interakce národnostních kultur – teoretické a metodologické přístupy. Sborník z mezinárodního vědeckého semináře konaného ve dnech 25. – 26. října 2007 v Opavě, Opava 2008: Slezské zemské muzeum, Slezská univerzita v Opavě, 43 str. + CD rom 142 s., ISBN 978-80-86224-69-5.
 • ŠRAJEROVÁ, O. ed. Evropská identita v podmínkách evropské integrace. Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 26. – 27. října 2006 v Opavě, Opava 2007: Slezské zemské muzeum, Slezská univerzita v Opavě, Informační kancelář Rady Evropy v Praze 33 str. + CD rom 257 s, ISBN978-80-86224-62-6.

Poslední aktualizace článku: 11.07.2013

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ PhDr. Oľga Šrajerová, CSc.“ na Facebook