Úvod \ Pro školy

Slezské zemské muzeum

Pro školy a veřejnost

MUZEUM PRO DĚTI Z POHODLÍ DOMOVA 

V rámci nouzového stavu v době koronavirové epidemie jsme pro děti připravovali různé aktivity, hry a úkoly, které jim zpříjemňovaly čas strávený doma. Aktivity byly určeny pro všechny věkové kategorie a zpětně si je můžete stáhnout na níže uvedeném odkaze: http://www.szm.cz/udalost/794/muzeum-pro-deti-z-pohodli-domova.html.

Muzejní edukátoři a edukátorky

Ikona HVB

Historická výstavní budova – Müllerův dům

Mgr. Josef Zimola, tel.: +420 778 488 261, e-mail zimola@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 40 Kč na osobu, pedagogický doprovod má volný vstup.

Ikona PDSV

Národní památník II. světové války

Mgr. Lukáš Hartoš, tel.: 553 775 091, e-mail hartos@szm.cz 

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 40 Kč na osobu, pedagogický doprovod má volný vstup. 

Ikona PPB

Památník Petra Bezruče

Mgr. et Mgr. Eva Schwanová, tel.: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 40 Kč na osobu. Při návštěvě dvou programů 60 Kč. Pedagogický doprovod má volný vstup.

Cena workshopů činí 50 Kč. 

Ikona AND

Arboretum Nový Dvůr

Mgr. Martina Rigauxová, tel.: 603 868 072, e-mail: rigauxova@szm.cz.

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 500 Kč za skupinu.

Otevírací dobu jednotlivých expozičních areálů SZM naleznete ZDE.

Aktuální edukační programy

Piktogram_HVBHistorická výstavní budova

Podle nosa poznáš kosa (program věnující se ptákům)

Zábavný výukový program zaměřující se na atraktivní skupinu živočichů – ptáky. Žáci se nejen dozví zajímavé informace o této třídě živočichů díky kvízu, ale také si vyzkouší metody badatelsky orientovaného vyučování. Budou zjišťovat, proč má skoro každý pták jiný tvar zobáku. Edukační program je doplněn také pohybovou hrou a dle časových možností i rukodělným tvořením.

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, člověk a jeho svět .
Pro koho: žáci 3. až 6. třídy ZŠ.
Délka programu: 60 až 75 min.

Opava na plátně (program k aktuální výstavě "Opava jubilejní")

Zábavný zážitkový program podporující estetické vnímání předškolních dětí a mladších školních žáků zaměřující se na sekci právě probíhající výstavy "Opava jubilejní – S malíři po opavských zákoutích". Žáci se seznámí s díly vybraných opavských malířů zábavnou formou a sami se do role malíře vcítí. Vyzkouší si také vytvořit svůj živý obraz.

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura
Pro koho: 5 až 8 let (předškolní děti a žáci 1. až 3. třídy)
Délka programu: 60 min.

Oživ svoji zahradu! (program v rámci akce Den Země)

Zábavný edukační program přinášející žákům tipy, jak oživit vlastní zahradu. Žáci pochopí, jakým způsobem mohou sami zatraktivnit svoji vlastní zahradu pro živočichy. Důraz bude kladen také na důležitou roli živočichů v zahradním ekosystému. Žáci se rovněž dozví, jak se na zahradě správně chovat v rámci udržitelného způsobu života a hospodaření. Program je obohacen o tematicky zaměřenou hru.

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, člověk a jeho svět.
Pro koho: 1. až 4. třída ZŠ.
Délka programu: 60 min.

Vraťme život do krajiny

Výukový program zaměřující se na problémy v krajině. Žáci se seznámí s důsledky nevhodného hospodaření člověka na krajinu, dotknou se problematiky klimatické změny a prohlubujícího se sucha. Seznámí se s pojmy jako je eroze, eutrofizace, kolektivizace či meliorace. Součástí programu je tvorba vlastních projektů v týmech – projekty se zaměřující vždy na problémy v určitém typu krajiny (např. lesní, polní, „pohornická“ a další). Žáci se díky programu pokusí přijít na možná řešení a svůj návrh implementují do grafické podoby a následně jej představí ostatním týmům.

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, člověk a jeho svět.
Pro koho: žáci 7. až 9. třídy ZŠ.
Délka programu: 60 až 90 min.

Zapomenutá řemesla

Edukační program věnující se zejména řemeslům, s nimiž se dnes již běžně nesetkáme. Žáci pochopí, jaký je rozdíl mezi řemeslem a povoláním, proč se řemeslníci sdružovali do cechů, nebo jaký potřebovali materiál a pomůcky pro zhotovení svých výrobků. Program je vhodně doplněn ukázkou ze stálé expozice Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea s názvem Encyklopedie Slezska.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Pro koho: žáci 2. až 5. třídy ZŠ.
Délka programu: 60 min.

Pobytová znamení: vlci, lišky, jeleni...

Edukační program zaměřující se na pobytová znamení živočichů, o nichž nám mohou mnoho prozradit. Program děti seznamuje především s lesními živočichy a možnostmi, jak zjišťovat jejich přítomnost v přírodě. Je obohacen o tematicky zaměřenou hru. Součástí je také představení lesních živočichů v naší expozici věnující se přírodě Slezska.

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět.
Pro koho: Předškolní děti a žáci 1. až 4. třídy ZŠ.
Délka programu: 60 min.

 

Piktogram_PPBPamátník Petra Bezruče

1.1 Programy pro mateřské školy

Pojďte s námi do muzea

Během edukačního programu se dětem představí loutka princezny Zlatovlásky, která se stane průvodkyní tajuplným světem muzea. Děti se tak hravou formou seznámí s netradičním prostředím, v němž se historie prolíná se současností a dozví se základní fakta o životě a díle básníka Petra Bezruče. Program je doplněn o výtvarnou dílnu.

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.
Pro koho: děti 5 – 6 let.
Délka programu: 60 minut.

Setkání s pohádkami, hádankami a říkadly

Náplní edukačního programu je čtení pohádek nebo příběhů, hádanek, říkadel a plnění úkolů z pracovních listů. Dětem budou představeni spisovatelé a jejich díla, jejichž literární pozůstalost se nachází v Památníku Petra Bezruče (např. Zdeněk Vavřík, Helena Salichová, Ludmila Hořká, Jan Rohel atd.).

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.
Pro koho: děti 5 – 6 let.
Délka programu: 60 minut.

A kniha spatřila světlo světa

Edukační program pro rozvoj čtenářské gramotnosti, podporu komunikativních dovedností a činností zaměřených na poznávání prostředí, ve kterém dítě žije (rodina, příroda, kultura) prostřednictvím literárních příběhů. Program nabízí četbu, poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením.

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.
Pro koho: děti 5 – 6 let.
Délka programu: 60 minut.

1.2 Programy pro základní a střední školy

Život a dílo Petra Bezruče

V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a s jeho literární tvorbou. Součástí programu je zhlédnutí dokumentárního filmu o Petru Bezručovi. Lektorovaný edukační program nabízí dvě varianty:

  • základní verze – vhodná pro žáky ZŠ,
  • rozšířená verze – vhodná pro žáky SŠ.

Součástí programu je pracovní list, reflexe účastníků programu a individuální prohlídka expozice.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Délka programu: 45/90 minut (dle zvolené verze prohlídky).

Ozvěny Slezských písní

Literární a prožitkový workshop věnovaný básnické sbírce Slezské písně, doplněný o výtvarnou a tvůrčí dílnu. Náplní práce s literárním textem je výrazné čtení básní, jejich poslech, hledání a popis básnických prostředků (např. zvukomalba, personifikace, řečnická otázka). Na základě práce s literárním textem si žáci následně vyrobí vlastní knížku a výtvarně ji vyzdobí.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, žáci SŠ.
Délka programu: 60/90 minut.

Zdenka Tomášková a Ortel samoty

Edukační program pro třídy, které mají zájem o hlubší poznání osobnosti Petra Bezruče. Prostřednictvím knihy Ortel samoty, který napsala osobní sekretářka básníka Zdenka Tomášková se zaposloucháme do jejich vzpomínek a budeme besedovat nad knihou.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Pro koho: žáci SŠ.
Délka programu: 60 minut.

Muzeum - známé i neznámé

Jak si návštěvu muzea co nejvíce užít? Kdo má na starosti muzejní sbírky? Jak se můžeme dozvědět něco o historii uměleckého díla? Je možné opravit poškozené umělecké dílo? Po čem pátrá archeolog? Tyto a podobné otázky a pojmy si zodpovíme v edukačním programu, jehož cílem je seznámit žáky a studenty s významem muzea pro jednotlivce i společnost. Program nabízí lektorovaný výklad a můžeme se těšit i na malé překvapení.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, žáci SŠ.
Délka programu: 60 minut.

Lolo a druhové

Cílem edukačního programu je podpora čtenářství a motivace k četbě, rozšíření a prohloubení znalostí o básníku Petru Bezručovi. Žáci na základě poslechu sami nakreslí obrázek a představí jej ostatním. Na závěr proběhne beseda a zhodnocení ilustrací. Žáci si odnesou tištěný text a vlastní ilustraci k němu. V rámci dílny bude využita forma řízeného čtení a čtení s předvídáním.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda.
Pro koho: žáci 5.–7. ročníku ZŠ.
Délka programu: 60 minut.

Příroda v poezii Petra Bezruče

Literární a tvořivá dílna pro školy, kde budeme pracovat s básnickou sbírkou Slezské písně a s básní Stužkonoska modrá. Prostřednictvím práce s uměleckým textem si žáci procvičí jazykové dovednosti a uvědomí si přínos poezie v životě a lépe porozumí tvorbě básníka. V programu si žáci vyzkouší tvůrčí psaní a ve výtvarné dílně si vyrobí svou vlastní knížku Slezské písně.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda.
Pro koho: žáci 8. – 9. ročníku ZŠ.
Délka programu: 60 minut.

Literární vycházka „Po stopách Petra Bezruče"

Vycházka začíná v Památníku Petra Bezruče krátkým výkladem o básníkovi. Poté následuje společná vycházka po místech spjatých s jeho odkazem (sochy v parku, náměstí, hřbitov). Literární vycházky se uskuteční pouze za příhodného počasí.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Pro koho: žáci SŠ.
Délka programu: 90–120 minut.

1.3 Edukační programy pro školy k výstavě "Srdce a domov - literární tradice a současnost Opavy a Opavska" (od 15. 2. do 20. 12. 2024).

Z Kroniky rodu Bezručova

Edukační program věnovaný Antonínu Vaškovi, otci Petra Bezruče. Náplní programu bude četba o Antonínu Vaškovi, věnovaná zejména jeho životním osudům v dospělém věku, kdy se seznámil se svou budoucí ženou, matkou Petra Bezruče. Představuje Antonína Vaška jako manžela, otce a zároveň neúnavného bojovníka za pravdu a spravedlnost. Žáci budou mít možnost diskutovat nad přečteným textem a aplikovat morální zásady Antonína Vaška do současné společnosti.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Pro koho: žáci II. stupně ZŠ, SŠ a gymnázia.
Délka programu: 60 minut.

Fenomén jménem Emilie Maria Gudrichová – spisovatelka, učitelka a osvětová pracovnice

Edukační program představí uvedenou ženu zejména jako průkopnici vzdělání v oblasti mateřských škol a její odvahu čelit překážkám doby, ve které si ženy musely těžce vydobýt své postavení. Program je postavený na badatelské výuce – žáci budou mít k dispozici muzejní kufřík, kde budou uloženy různé kopie dokumentů a tisků související s životem a dílem Emilie Marie Gudrichové.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Pro koho: žáci II. stupně ZŠ, SŠ a gymnázia.
Délka programu: 60 minut.

Lidová tvořivost – lidové písně a pohádky Ludmily Hořké

Edukační program přiblíží životní milníky a tvorbu národopisné autorky Ludmily Hořké. Prostřednictvím výkladu se žáci dozví zajímavé informace a prohlédnout si individuálně výstavu, která je autorce věnována. V poslední části programu si sami vyzkouší napsat krátký příběh.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Pro koho: žáci II. stupně ZŠ, SŠ a gymnázia.
Délka programu: 60 minut.

Slezsko v díle malířky Heleny Salichové

Edukační program věnovaný malířce Heleně Salichové a jejímu výtvarnému ztvárnění života a krajině ve Slezsku, okolí Polanky a průmyslovému Ostravsku. Kromě toho se autorka také proslavila jako spisovatelka dětských knih. Žáci budou mít příležitost se seznámit s výtvarným i literárním dílem autorky a následně v rámci tvořivé dílny si vyrobit nebo vytvořit svou krajinu snů.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Pro koho: žáci II. stupně ZŠ, SŠ a gymnázia.
Délka programu: 60 minut.

Když se řekne Pekař Jan Marhoul a Markéta Lazarová…

Edukační program připomene žákům literární tvorbu a životní osudy Vladislava Vančury a jeho odkaz pro současnou i budoucí dobu. Účastníci budou mít možnost si poslechnout výklad a následně prostřednictvím dramatické výchovy v podobě hraní rolí si lépe zapamatovat díla autora.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Cílová skupina: žáci II. stupně ZŠ, SŠ a gymnázia.
Délka programu: 60 minut.

Opava – kolébka Joy Adamsonové

Edukační program mapuje dětství a dospělost opavské rodačky, která se zapsala do dějin zejména jako ochránkyně afrických zvířat, vynikají malířka a uznávaná spisovatelka, která se proslavila hlavně svou knihou Příběh lvice Elsy. Edukační program nabídne žákům výklad, poslech úryvku z uvedené knihy a následně podnítí k diskusi k otázkám ochrany přírody a zvířat v globálním kontextu. Žáci budou mít možnost v rámci tvořivé dílny si vyrobit nebo nakreslit zvíře žijící v Africe.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Cílová skupina: žáci I. a II. stupně ZŠ.
Délka programu: 90 minut.

A přesto budu zpívat

Edukační program věnovaný Josefu Veselému, který působil mnoho let v Opavě jako děkan u konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. Kromě své pastorační činnosti se věnoval i literární tvorbě a v roce 2001 získal za svůj dlouhodobý duchovní a kulturní přínos Opavě Cenu Petra Bezruče. Edukační program prostřednictvím výkladu žáky seznámí s životem a dílem Josefa Veselého a umožní jim poslech vybraných úryvků jeho literární tvorby, následně budou žáci pracovat s literárním textem autora.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Cílová skupina: žáci I. a II. stupně ZŠ.
Délka programu: 90 minut. 

1.4 Edukační program k výročí vstupu ČR do EU

Vím, co je to Evropská unie

Edukační program je zaměřen na připomenutí 20. výročí vstupu ČR do Evropské unie. Cílem programu je seznámit žáky II. stupně ZŠ a středních škol se vznikem Evropské unie a přispět k poznání důležitosti a smyslu vstupu ČR do Evropské unie.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Pro koho: žáci II. stupně ZŠ, střední školy a gymnázia.
Délka programu: 60 minut.

1.5 Ostatní formy edukace

Workshop pro češtináře

V prostorách Památníku Petra Bezruče se koná workshop pro pedagogické pracovníky vyučující český jazyk a literaturu. Cílem workshopu je seznámit pedagogy s edukační činností PPB, navázat spolupráci s vyučujícími, získat zpětnou vazbu a zdůraznit vzájemné propojení mezi školami a PPB na vzdělávací bázi. Na workshop je nutno se předem objednat. Účast na akci je zdarma.

Kdy: každé první pondělí v měsíci v době od 14.00 do 15.00 hodin.

 

Nutná předchozí rezervace na všechny druhy edukačních programů:
Mgr. et Mgr. Eva Schwanová, tel. 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz.  


Piktogram_NPDSVNárodní památník II. světové války

Nezačalo to až v Osvětimi

Cílem edukačního programu je seznámení žáků s pojmem antisemitismus a jeho vývojem. Žákům budou interaktivní formou představeny stručné dějiny antisemitismu a perzekuce židovského obyvatelstva. Podrobněji se žáci budou zabývat protižidovskou politikou v nacistickém Německu (propaganda, film, tisk), která vyústila v holokaust. Dozví se i o tzv. novém antisemitismu a popírání holokaustu v návaznosti na současný palestinsko – izraelský konflikt.

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět.
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, žáci SŠ.
Délka programu: 60-75 minut.

Válčil jsem za Hitlera i za Beneše – příběh vojáka z II. světové války

Druhá světová válka poznamenala osudy mnoha lidí, zejména těch, kteří v ní museli bojovat. Mnozí z nich si ani nemohli vybrat, na které straně budou bojovat, a přesto se souhrou dějinných událostí ocitli na obou stranách fronty. Edukační program je zaměřen na pátrání po osudech vojáka během 2. světové války, který se narodil na Hlučínsku. Spočívá v odhalování osudů vojáka, který se narodil v roce 1924 na Hlučínsku, chodil do české školy, po záboru Hlučínska (1938) musel narukovat v roce 1942 do Wehrmachtu, ocitl se na frontě v Sovětském svazu a Francii, v roce 1944 byl zajat a vstoupil do Československé samostatné obrněné brigády, zúčastnil se obléhání přístavu Dunkerque a svou válečnou anabázi zakončil v roce1945 na demarkační čáře v západních Čechách.

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět.
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ.
Délka programu: 60-75 minut.

Heliodor Píka – válečný hrdina a první známá oběť komunismu

Cílem edukačního programu je seznámení se s osudem válečného hrdiny, armádního generála Heliodora Píky v roce 75. výročí jeho justiční vraždy. Žákům bude představena jeho životní etapa od 1.světové války až do jeho násilné smrti v roce 1949. Podrobněji se žáci budou zabývat i poválečným osudem gen. Píky a soudním procesem. Vzdělávací program je úzce propojen s výstavou o generálu Píkovi s názvem "Netruchlete pro mne".

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět.

Pro koho: žáci 2. stupně ZŠ (8. a  9.třída), studenti SŠ.

Délka programu: 60-75 minut.

Opava válečná

Cílem edukačního programu je představení válečných dějin města Opavy prostřednictvím výstavy „Opava válečná“. Žáci se seznámí se stručnými dějinami města, důraz bude kladen na léta 1938–1945. V expozici mají k dispozici pracovními listy, vypracovávají i různé interaktivní úkoly. Celý edukační program je zakončen evaluací. Vzdělávací program je vhodný pro opavské školy, případně školy z blízkého regionu, neboť se předpokládá minimální znalost opavských reálií ze strany žáků.

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět.

Pro koho: žáci 2. stupně ZŠ (vhodné pro opavské základní školy nebo školy z blízkého okolí).

Délka programu: 60-75 minut.


Nutná předchozí rezervace na všechny druhy edukačních programů:
Mgr. Lukáš Hartoš, tel. 553 775 091, e-mail: hartos@szm.cz.


 

Piktogram ANDArboretum Nový Dvůr

Život stromu

Život stromu“ je prvním edukačním programem v Arboretu Nový Dvůr ve Stěbořicích. Tento areál je důležitou součástí Slezského zemského muzea. Přijďte se svými žáky využít výuky na čerstvém vzduchu přímo mezi stromy.

Edukační program provede žáky vymezeným kouskem krajiny parku Arboreta Nový Dvůr. Řekneme si, co strom potřebuje ke svému životu – tedy co se musí stát, aby z malého semínka vyrostl statný strom. Povíme si o tom, jak strom dýchá. Jak důležité jsou stromy pro náš život i život zvířat. Žáci pracují v týmech a následně svá témata prezentují.

RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Estetická výchova.

Cíle: znát prostředí parku; vědět, jaký užitek má strom pro obyvatele lesa a pro člověka; žáci mají zájem zkoumat přírodu a zajímat se o ni; uvědomují si, jak člověk ovlivňuje okolí svou činností; žáci umí pracovat v týmu a komunikovat mezi sebou; žáci jsou schopni prezentovat své vědomosti.

Oblasti vzdělávání: neživá příroda; environmentální výchova; estetická výchova; vztah člověk – příroda; poznávání životního prostředí bezprostředně okolo nás; řemesla a povolání.

Pro koho: 1. až 6. ročník ZŠ.

Časová náročnost: 60 minut (nebo dle domluvy)

Kontakt: Mgr. Martina Rigauxová; tel.: 603 868 072; případně mail: rigauxova@szm.cz

Cena: 500,- Kč za skupinu.

Program je možné navštívit od pondělí 3. dubna 2023.

 

DALŠÍ EDUKAČNÍ PROGRAMY PŘIPRAVUJEME!

 

Dále můžete navštívit tyto expozice Slezského zemského muzea:

Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky

  • muzeum československé fortifikace

Srub Petra Bezruče

  • expozice Krajem Petra Bezruče

Poslední aktualizace článku: 10.07.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Pro školy a veřejnost“ na Facebook