Úvod \ Pro návštěvníky \ Návštěvní řád

Slezské zemské muzeum

Návštěvní řád Slezského zemského muzea

Návštěvní řád Slezského zemského muzea (dále jen SZM) navazuje na vydané Směrnice Slezského zemského muzea o poskytování standardizovaných veřejných služeb, je vyvěšen ve všech návštěvních prostorách SZM a zveřejněn na informačních webových stránkách SZM (www.szm.cz).

Doplněný Návštěvní řád SZM během koronavirové epidemie naleznete ZDE nebo v textu níže.


I. Všeobecná ustanovení

 1. Návštěvními prostorami SZM se rozumí vymezené prostory určené pro individuální i hromadnou veřejně přístupnou prohlídku prezentovaných sbírek formou expozic, výstav či doplňkových kulturních akcí a programů.
 2. Přístupnost těchto prostor je časově vymezena stanovenou návštěvní dobou, je poskytována za finanční úhradu (vstupné) a se stanoveným rozsahem služeb zodpovědných pracovníků SZM. Časové vymezení doby návštěvnosti i výše vstupného jsou zveřejňovány v jednotlivých návštěvních prostorách a na webové stránce SZM (www.szm.cz).
 3. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením výstavních prostor, končí zpravidla 30 minut před ukončením návštěvní doby.
 4. Specifické žádosti návštěvníků na komentované prohlídky, umožnění vstupu mimo návštěvní dobu, poskytnutí zvláštních druhů prezentace poznatků i výsledků muzejní dokumentace lze zajistit na základě předchozí žádosti a dohody s pověřenými pracovníky SZM individuálně.
 5. Výše vstupného do expozic, na výstavy a další akce je stanovena individuálně a diferencovaně, jeho vyznačení je prezentováno v pokladnách návštěvních prostor a na webové stránce SZM (www.szm.cz) a je v souladu s výší ceny uváděné na prodávaných vstupenkách.
 6. SZM poskytuje výhody a slevy ze stanovené ceny vstupného individuálním a hromadným návštěvníkům na základě podmínek sjednaných mezi SZM a organizacemi nabízejícími koordinované služby v rámci rozvoje turistického cestovního ruchu, spolupráce muzeí, kulturních zařízení apod. Výhody a slevy jsou prezentovány v jednotlivých návštěvních prostorách a na webové stránce SZM (www.szm.cz). Mimo uvedené časově vymezené výhody a slevy může ředitelka SZM na základě konkrétní žádosti poskytnout jednorázové výhody a slevy.
 7. Návštěvník vstupem do prostor SZM dává souhlas k tomu, aby SZM mohlo pořídit ve svých prostorách fotografie návštěvníků. / By entering the SZM (Silesian Museum), the visitor agrees that the SZM is allowed to take photographs of the visitors in its premises.
 8. SZM je oprávněno fotografie použít pouze a výhradně k účelu propagace SZM. Propagace SZM se realizuje zejména pomocí webových stránek, muzejního zpravodaje a dalších propagačních materiálů. / SZM is entitled to use the photographs solely and exclusively for the purpose of promoting the SZM. The promotion of SZM is done mainly on the websites, in museum newsletters and other promotional materials. 
 9. Souhlas návštěvníka s pořízením fotografií jeho osoby a s následným použitím fotografií k propagačním účelům, se uděluje na dobu neurčitou. / The visitor's consent with taking photographs of them and the subsequent use of the photographs for promotional purposes shall be granted for an indefinite period.
 10. Pořízením a použitím fotografií nebude nepřiměřeným způsobem zasaženo do oprávněných zájmů člověka. / By taking and using the photographs, the legitimate interests of the person shall not be infringed.

II. Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny službu konajících zaměstnanců SZM (průvodkyně, pokladní, ostraha). Chovat se musí ukázněně. Jakékoli poškozování či odcizení sbírek a majetku je trestné a vzniklou škodu musí škůdce SZM neprodleně odstranit či nahradit.  Při skupinových výpravách nese odpovědnost vedoucí (např. učitel, vychovatel). Vstup je zakázán osobám pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
 2. Před vstupem do výstavních prostor vybavených šatnou je návštěvník povinen odložit v šatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm nebo delších než 40 cm. Jsou to např. deštníky, brašny, tašky a veškerá zavadla nošená na zádech. Svrchní oděv (kabáty a pláště) se odkládají v šatně a není přípustné jej nosit ve výstavních prostorách s sebou.
 3. Je zakázáno jakkoli poškozovat sbírky i jiný majetek zejména:
    • dotýkat se vitrín a vystavených předmětů,
    • psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat,
    • opouštět prohlídkovou trasu,
    • rušit hlukem (hudbou, nepovoleným zpěvem, reprodukovanou hudbou, hlasitými projevy a podobnou činností) návštěvníky či výklad průvodce,
    • vstupovat do objektů se psy či jinými zvířaty,
    • odhazovat odpadky mimo odpadkové koše.
 4. Fotografování vystavených exponátů ve výstavních prostorách je povoleno výhradně pro osobní potřebu a to bez použití blesku a stativu a po zaplacení příslušného poplatku. Fotografující osoba musí viditelně nosit kupón opravňující k fotografování. Výjimky povoluje ředitelka SZM či vedoucí daného úseku. V případě povolení je autor snímku povinen zajistit při zveřejnění dodržení podmínek zachování autorského práva a zveřejnit údaje, že fotografované předměty jsou majetkem SZM či v jeho správě. Filmování, pořizování audio záznamů je zakázáno. Muzeum je schopno zajistit profesionální fotografování i videozáznam vlastními pracovníky na základě objednávky a za finanční úhradu.
 5. Vybrané prostory, které jsou monitorovány kamerovým systémem, musí být označeny grafickým symbolem a upozorněním.
 6. Ve výstavních prostorách, mimo místa k tomu přímo vyhrazená, je zakázáno jíst, pít, kouřit, používat vlastní audiovizuální prostředky a mobilní telefon.
 7. Do venkovních expozic SZM je zakázán vstup se psy (s výjimkou vodicích psů), jízdními koly, na kolečkových bruslích a na koloběžkách.

III. Požární ochrana (dále jen PO) a bezpečnost návštěvníků

 1. Návštěvníci se ve venkovních expozicích SZM nesmí odchýlit od vymezených tras z důvodu vlastní bezpečnosti.
 2. Uvnitř návštěvnických objektů je přísně zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci v průběhu prohlídky povinni řídit se pokyny pracovníků SZM.
 3. V případě úrazu návštěvníka zajistí službu konající zaměstnanec první pomoc nebo přivolání lékařské pomoci.
 4. Návštěvníci nesmí poškozovat nebo zneužívat věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení.
 5. Důležitá telefonní čísla:
  • 112 tísňová linka
  • 150 hasiči
  • 155 rychlá záchranná služba
  • 158 policie

IV. Závěrečná ustanovení

 1. SZM nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení Návštěvního řádu SZM.
 2. Návštěvníci mohou vyjádřit své připomínky, poznatky, zážitky, zkušenosti z prohlídky v návštěvní knize, jež je vedena v každém návštěvním prostoru. V případě stížnosti na poskytované služby se kromě zápisu mohou obrátit na příslušného vedoucího pracovníka, jeho zástupce nebo přímo na vedení SZM.
 3. Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem podpisu ředitelky SZM.

 

V Opavě dne 16. 9. 2015
Č. j. SZM/001986/2015/KASZM

Mgr. Jana Horáková
ředitelka

 

Návštěvní řád Slezského zemského muzea ke stažení zde.

 

Návštěvní řád Slezského zemského muzea
během koronavirové epidemie


Dodatek k Návštěvnímu řádu Slezského zemského muzea (č. j. SZM/001986/2015/KASZM) ze dne 16. 9. 2015 a Návštěvního řádu parku Müllerova domu (č. j.: SZM/000995/2019/HVB) ze dne 29. 5. 2019, platný od 11. 5. 2020 do odvolání.


1. Při platbě vstupného, příp. dalšího sortimentu, je preferována bezkontaktní platba kartou.
2. Do veřejně přístupných expozičních a výstavních prostor Slezského zemského muzea není povolen přístup osobám, které podléhají karanténě a které mají zjevné akutní zdravotní potíže.
3. Do veřejně přístupných vnitřních a venkovních expozičních a výstavních prostor Slezského zemského muzea je povolen vstup pouze s rouškou nebo jiným adekvátním zakrytím dýchacích cest. Povinnost nošení těchto ochranných prostředků platí po celou dobu návštěvy.
4. Návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečné rozestupy 2 m (vyjma osob sdílejících společnou domácnost), ve vnitřních prostorách muzea není povoleno se shlukovat (vyjma osob sdílejících společnou domácnost), ve venkovních prostorách je nutné dodržet omezení na maximálně desetičlennou skupinu (Arboretum Nový Dvůr, Park Müllerova domu, expozice bojové techniky Národního památníku II. světové války).
5. Návštěvníci jsou povinni při vstupu použít dezinfekční dávkovače k dezinfekci svých rukou.
6. Na toalety je povolen pouze jednotlivý vstup a není zde dovoleno se shlukovat.
7. Návštěvníci se během své návštěvy zbytečně nedotýkají vnitřního zařízení expozičních a výstavních prostor. Propagační materiály a jiné zboží prodávané Slezským zemským muzeem nejsou volně dostupné, na požádání mohou být personálem předvedeny, poskytnuty, příp. prodány.
8. Doprovodné aktivity pro návštěvníky a skupinové akce jsou do odvolání zrušeny.
9. Interaktivní části expozic a výstav, info-kiosky a dětské koutky jsou do odvolání nepřístupné. Audioprůvodci jsou k dispozici pouze na vyžádání, po jejich vrácení budou vydezinfikovány a uloženy do karantény.
10. Množství návštěvníků je omezeno přepočtem 1 návštěvník na 10 m2 plochy u vnitřních prostor a 150 návštěvníků na 1 ha u vnějších expozic (Arboretum Nový Dvůr).
11. Otevírací doba expozičních areálů Slezského zemského muzea je z důvodu pravidelné dezinfekce vnitřních prostor omezena.
• Historická výstavní budova s Mülerovým domem a přilehlým parkem:
úterý – neděle, 9.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 (poslední možný vstup v 16.30).
• Národní památník II. světové války:
úterý – neděle, 9.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 (poslední možný vstup v 16.30).
(vyhlídka v památníku je odvolání uzavřena)
• Arboretum Nový Dvůr:
pondělí – neděle, 8.00 – 18.00 (poslední možný vstup v 17.30).
(všechny vnitřní výstavní prostory včetně skleníku a Zoo-koutku jsou do odvolání uzavřeny)
12. Návštěvníci jsou povinni během návštěvy uposlechnout výzev personálu k dodržování stanovených zdravotně-bezpečnostních podmínek návštěvy. Při opakovaném porušení těchto pravidel mohou být z expozičních a výstavních prostor vykázáni bez nároku na vrácení vstupného.

V Opavě 7. 5. 2020, č. j. SZM/000901/2020/OVV
Mgr. Jana Horáková, ředitelka

 

Návštěvní řád Slezského zemského muzea během koronavirové epidemie ke stažení zde.


Návštěvní řád parku Müllerova domu

 

Článek 1

Všeobecná ustanovení

 1. Parkem Müllerova domu se rozumí oplocený prostor přiléhající k budově Müllerova domu (Komenského 1/8, Opava)
 2. Vstup do parku je umožněn přes hlavní vchod do Historické výstavní budovy a prostory Müllerova domu.
 3. Park je možné opustit pouze skrze prostory Müllerova domu a Historické výstavní budovy.
 4. Ve výjimečných případech je park otevřen veřejnosti přímo prostřednictvím vstupní brány z ulice Komenského.
 5. Přístup do parku je umožněn v rámci vstupného do Historické výstavní budovy a Müllerova domu. Při jednorázových akcích pořádaných v parku má Slezské zemské muzeum právo vybírat na tyto akce vstupné.
 6. Návštěvní doba parku odpovídá otevírací době Historické výstavní budovy. Vedení SZM může návštěvní dobu aktuálně upravit podle provozní situace.
 7. V nepříznivém počasí – intenzivních deštích, sněžení, námraze, může být prostor parku z bezpečnostních důvodů veřejnosti uzavřen.
 8. Specifické žádosti návštěvníků na komentované prohlídky, umožnění vstupu mimo návštěvní dobu, poskytnutí zvláštních druhů prezentace poznatků i výsledků muzejní dokumentace lze zajistit na základě předchozí žádosti a dohody s pověřenými pracovníky SZM individuálně.
 9. Návštěvník vstupem do parku Müllerova domu dává souhlas k tomu, aby SZM mohlo pořídit ve svých prostorách fotografie návštěvníků.
 10. SZM je oprávněno fotografie použít pouze a výhradně k účelu propagace SZM. Propagace SZM se realizuje zejména pomocí webových stránek, muzejního zpravodaje a dalších propagačních materiálů.
 11. Souhlas návštěvníka s pořízením fotografií jeho osoby a s následným použitím fotografií k propagačním účelům, se uděluje na dobu neurčitou.
 12. Pořízením a použitím fotografií nebude nepřiměřeným způsobem zasaženo do oprávněných zájmů člověka.

 

Článek 2

Organizace návštěvního provozu

 1. Děti ve věku do 10 let mají do parku povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za jejich chování.
 2. Prohlídka i pobyt v parku je individuální.
 3. Během návštěvy parku vyzýváme návštěvníky, aby věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů a nakloněné rovině v prostoru terasy Müllerova domu. Rovněž prosíme návštěvníky, aby dbali na svoji bezpečnost a v nejvyšší míře na bezpečnost svých dětí.
 4. Je zakázána konzumace plodů z ovocných stromů nebo keřů umístěných v parku.
 5. Návštěvníci mohou využívat interaktivní prvky (tabule, panely, kuželky, šachy), které jsou součástí parku, nesmí je však ničit nebo používat k jiným účelům, než jsou určeny.

 

Článek 3

Ochrana majetku a bezpečnost sbírek

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny službu konajících zaměstnanců SZM (lektoři, pokladní), chovat se ukázněně. Jakékoli poškozování či odcizení majetku je trestné a vzniklou škodu musí škůdce SZM neprodleně odstranit či nahradit. Při skupinových výpravách nese odpovědnost vedoucí (např. učitel, vychovatel). Vstup je zakázán osobám pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
 2. Je zakázáno jakkoli poškozovat majetek SZM, zejména:
 • psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat,
 • opouštět prohlídkovou trasu,
 • rušit hlukem (hudbou, nepovoleným zpěvem, reprodukovanou hudbou, hlasitými projevy a podobnou činností) návštěvníky či výklad průvodce,
 • vstupovat do parku se psy či jinými zvířaty, jízdními koly, na kolečkových bruslích a na koloběžkách,
 • odhazovat odpadky mimo odpadkové koše.

    3. Prostory parku jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem.

 

Článek 4

Požární ochrana (dále jen PO) a bezpečnost návštěvníků

 1. V parku je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pracovníků SZM.
 2. V případě úrazu návštěvníka zajistí službu konající zaměstnanec první pomoc nebo přivolání lékařské pomoci.
 3. Návštěvníci nesmí poškozovat nebo zneužívat věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení.
 4. Důležitá telefonní čísla:
 • 112 tísňová linka
 • 150 hasiči
 • 155 rychlá záchranná služba
 • 158 policie

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 1. SZM nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení Návštěvního řádu SZM.
 2. Návštěvníci mohou vyjádřit své připomínky, poznatky, zážitky, zkušenosti z prohlídky v návštěvní knize, jež je vedena v každém návštěvním prostoru. V případě stížnosti na poskytované služby se kromě zápisu mohou obrátit na příslušného vedoucího pracovníka, jeho zástupce nebo přímo na vedení SZM.
 3. Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem podpisu ředitelky SZM. 

 

V Opavě dne 29. 5. 2019
Č. j.: SZM/000995/2019/HVB

Mgr. Jana Horáková
ředitelka

 

Návštěvní řád parku Müllerova domu ke stažení ZDE.

 

Poslední aktualizace článku: 07.05.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Návštěvní řád Slezského zemského muzea“ na Facebook