Úvod \ Muzeum \ Struktura \ Oddělení společenských věd \ Historické pracoviště

Slezské zemské muzeum

Historické pracoviště

Kurátor

PhDr. Ondřej Haničák
E-mail: hanicak(at)szm.cz

Dokumentátor

Zdenka Michálková
E-mail: michalkova(at)szm.cz

Charakteristika

Historické pracoviště spravuje 16 fondů, z nichž je nejpočetnější fond historických fotografií a alb (15 000 kusů), faleristická sbírka (12 000 kusů), dále pak fondy sfragistiky a heraldiky (po 5 000 kusech). Hodnotný je fond militárií s mimořádně cennou renesanční loveckou kulovnicí z 16. století drážďanské provenience, kulovnicemi tzv. těšínkami ze 17. století a bohatou sbírkou dokladů k dějinám československých legií z doby první světové války. K nejvýznamnějším v ČR patří fond historických map, atlasů a plánů (2 000 kusů). Pro výzkum regionálních dějin má cenu fond pozůstalostí významných osobností regionu z oboru vědy, vlastivědy, politického a společenského života.

Vědeckovýzkumná činnost

Vědeckovýzkumná činnost představuje od počátku významnou složku aktivity pracoviště. V 60. a 70. letech byla zaměřena na řešení státního úkolu Výzkum městského a venkovského osídlení opavského a těšínského Slezska v předhusitském období, kde bylo dosaženo dobrých výsledků. Zkoumány byly rovněž projevy ekonomického a sociálního rozvoje ve Slezsku v 19. a 20. století a analyzována problematika národněosvobozeneckého boje v letech 2. světové války. V současné době se pracoviště zaměřuje na výzkum proměn přírodního prostředí a změn životního způsobu populace ve Slezsku a na severní Moravě v poválečném období.

Vzdělávací činnost

Na úseku kulturněvýchovné činnosti se úsilí pracoviště soustředilo především na tvorbu stálých muzejních expozic a na realizaci výstav k různým politickým výročím. Při koncipování těchto výstav se jen v omezené míře mohly uplatnit výsledky vědeckovýzkumné činnosti a spravovaný sbírkový fond. Teprve v současné době je dán prostor výstavám, které prezentují bohaté sbírky historického pracoviště: Opava v době založení muzea (1989), Skauting u nás a ve světě (1992), Rozdělení Slezska (1993), Střelecké terče, zbraně a poháry (1996), Heliodor Píka - život a smrt generála /1897 - 1949/ (1997) aj. Pracoviště se aktivně podílelo i na přípravě stálých expozic muzea. Působí jako metodické centrum pro kronikáře opavského okresu a poskytuje řadu odborných konzultací badatelům z řad studentů, vlastivědných pracovníků a zájemců o historii. Historické pracoviště SZMO se svými výsledky řadí k významným pracovištím české muzejní sítě.

Stručně z historie

Historické pracoviště patří k nejmladším ve Slezském zemském muzeu. Vzniklo k 1. dubnu 1960 a základem jeho sbírkového fondu se staly předměty převedené z jiných oddělení muzea (uměleckohistorického, národopisného a knihovny), sbírky zrušených muzeí v Horním Benešově a v Hlučíně a soubory předmětů, získaných vlastním sběrem při výzkumu nebo koupí. Původní koncepce sbírkotvorné činnosti byla značně široká a nesoustavná, takže nese pečeť tematické a provenienční různorodosti. Teprve v posledním desetiletí se akviziční program ustálil na shromažďování dokladů o proměnách způsobu života společnosti ve Slezsku a na severní Moravě. V roce 2000 dosáhl počet jeho sbírek 51 163 kusů.

Poslední aktualizace článku: 01.07.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Historické pracoviště“ na Facebook