Úvod \ Muzeum \ Struktura \ Oddělení společenských věd \ Muzikologické pracoviště

Slezské zemské muzeum

Muzikologické pracoviště

Kurátorka

Mgr. Markéta Haničáková, Ph.D. (dříve Wiesnerová), t.č. na mateřské dovolené
E-mail: hanicakova(at)szm.cz


Dokumentátorka

Bc. Marie Svaková
E-mail: svakova(at)szm.cz

 

Charakteristika

Muzikologické pracoviště plní funkci hudebněvědného, dokumentačního a výzkumného střediska pro oblast historického Slezska a severní Moravy. Je členem Mezinárodní asociace hudebních knihoven a archivů (IAML), v posledních letech je v užším kontaktu zejména s britskou národní skupinou IAML.

V současné době obsahuje sbírkový fond muzikologického pracoviště na 43 tisíc kusů. Fond je složen z kvalitní sbírky hudebních rukopisů a starých tisků, která svým významem zaujímá v kontextu materiálů obdobného charakteru i celostátní význam. Nejstarší z nichž pochází ze 16. a 17. století, jako například rorátník opavského literátského bratrstva, 18. století reprezentuje především tvorba skladatelů působících na slezských zámcích, jako například Karla Ditterse, Josefa Puschmanna a mnoha dalších. Z této doby se dochovaly i dobové tisky, libreta a teoretická díla o hudbě. Sbírka hudebních nástrojů, dosahující v některých jednotlivostech evropských parametrů, je vytvořena jednak z děl vynikajících světových nástrojářů jako například Tononi, Testore a dalších, ale jsou zde zastoupeny také práce houslařů působících v regionu. Zájemci mohou ve fondech nalézt také ikonografický materiál a zvukové záznamy, zaměřené především na dokumentaci soudobé tvorby. Fondy jsou doplněny materiálem fotografickým, filmovým, písemnostmi a pozůstalostmi.

Vědeckovýzkumná činnost

V oblasti hudebněvědného výzkumu se v posledních letech otevřely nové možnosti, kterých se pracoviště snaží využít. Proto navázalo užší spolupráci se zahraničními badatelskými centry, mezi něž patří např. Institut für deutsche Musikkultur im östlichen Europa v Bonnu, Filozofická fakulta Technické univerzity v Chemnitz apod. Další forma spolupráce se otevírá po jmenování vedoucího pracoviště za dopisujícího člena hudebněhistorické komise Herderova institutu v Marburgu (Herder-Institut e.V.), Zajímavé se jeví i pozvání ke spolupráci na přípravě a vydávání tzv. Mitteilungsblatt zur Musikgeschichte im Mittel- und Osteuropa. Pracoviště se dále podílí na kritických edicích staré hudby, kdy tímto způsobem na nejvyšší úrovni (tzv. faksimilní edice) zpřístupňuje široké veřejnosti hudební skladby z vlastních i jiných fondů. Rovněž spolupracuje s řadou domácích odborných institucí i masmédií.

Vzdělávací činnost

Nejvýznamnější výstavní akcí, kterou se pracoviště reprezentovalo, byla výstava o C. Ditttersdorfovi. Pořádala se ve spolupráci s německými kolegy (zahrnovala exponáty z České republiky, SRN, Rakouska a Maďarska). Tomuto tématu byla věnována i mezinárodní konference, které se zúčastnili muzikologové z pěti států. Konferenční sborník je v tisku.

Stručně z historie

Muzikologické oddělení bylo založeno 1. září roku 1967 a svou činností prakticky navázalo na zrušený muzikologický referát Slezského ústavu ČSAV v Opavě.

Poslední aktualizace článku: 22.05.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Muzikologické pracoviště“ na Facebook