Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.

e-mail: kolar(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • vedoucí Oddělení historického výzkumu − Slezský ústav
 • kurátor podsbírky Novodobé dějiny
 • kurátor podsbírky Slezský ústav

Vzdělání (VŠ)

 • 2004 - 2009 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor historie
 • 2009 - 2012 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduální doktorské studium, obor historie - české dějiny

Výzkumné projekty a granty (výběr)

 • Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice. Program Národní a kulturní identity (NAKI) II, 2018–2021. (Příjemce řešitele)
 • Mimořádný lidový soud v Opavě 1945–1948. Interní grantová soutěž Slezského zemského muzea, 2017. (Řešitel)
 • Retribuční soudnictví a Hlučínsko 1945–1948. Interní grantová soutěž Slezského zemského muzea, 2016. (Řešitel)
 • Personální složení a činnost gestapa v Opavě. Interní grantová soutěž Slezského zemského muzea, 2013. (Řešitel)
 • Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2012. (Spoluřešitel)
 • „Hanáci, držte se!" Cesta olomouckého pluku první světovou válkou. Studentská grantová soutěž FF UP (IGA), 2011. (Hlavní řešitel)
 • Mediální obraz Východní Asie v českém tisku v prvních letech samostatného Československa, Studentská grantová soutěž FF UP (IGA), 2010. (Spoluřešitel)

 Odborné aktivity

 • Člen redakce sborníku Studentské historické sešity (2008 - 2012)
 • Výkonný redaktor časopisu Slezský sborník (2016 - dosud)
 • Člen redakční rady Časopisu Slezského zemského muzea, série B - vědy historické (2015 - dosud)
 • Člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Muzea regionu Valašsko (2017 - dosud)
 • Člen Pracovní skupiny pro řešení situace německých hrobů na českých hřbitovech při Úřadu vlády ČR (2016 - dosud)

Publikační činnost (výběr)

Monografie

 • KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Československé četnictvo a policie ve sporu o Těšínsko 1918–1920. Praha 2020.
 • KOLÁŘ, O. (ed.): Jan Rohel. Vzpomínky slezského učitele n léta republiky a okupace. Opava 2019.
 • KOLÁŘ, O. – JANÁK, D. a kol.: Lidé z východu. Opava 2019.
 • KOLÁŘ, O. – JANÁK, D. a kol.: Polská a německá menšina ve Slezsku a na severní Moravě. Opava 2019.
 • KOLÁŘ, O. (ed.): Slezsko a Ostravsko 1918–1938. Opava 2018.
 • KOLÁŘ, O. a kol.: Slezsko a Ostravsko v Masarykově republice. Opava 2018. 
 • KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Generál četnictva Karel Vyčítal. Praha 2018.
 • KOLÁŘ, O. – POLÁKOVÁ, K. (eds.): Odchody a návraty: vzpomínky účastníků zahraničního protinacistického odboje ze Slezska a Ostravska. Opava 2018.
 • KOLÁŘ, O.: Státní pořádkové složky na Chebsku v době první Československé republiky. Praha 2016.
 • SEĎA, R. a kol.: Pět proti gestapu. Příběh diverzní skupiny Karla Břenka a odboje zaměstnanců Vítkovických železáren v letech 1943–1944. Ostrava 2014.
 • KOLÁŘ, O. – CABIŠ, A. – PODOLSKÝ, K.: Držte se, Hanáci! Cesta olomouckého pluku první světovou válkou. Olomouc 2012.

Studie v českých časopisech a sbornících, podíl na kolektivních monografiích

 • KOLÁŘ, O.: První mezi rovnými: Sebeprezentace pěšího pluku č. 1 „Kaiser und König Franz Joseph I." 1914–1918. In: Časopis Slezského zemského muzea, série B - vědy historické 67, č. 1–3, 2018, s. 3–12.
 • KOLÁŘ, O.: K vnímání "nepřítele" a "osvoboditele" v bojích jara 1945 v paměti českého obyvatelstva Slezska a Ostravska. In: Historica: Revue pro historii a příbuzné vědy 8, č. 2, 2017, s. 183–196.
 • KOLÁŘ, O.: Poválečné vyšetřování tzv. liptaňské tragédie. In: Historica: Revue pro historii a příbuzné vědy 9, č. 1, 2018, s. 56–73.
 • KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O. – LOKAJ, M.: Důstojnický sbor československého četnictva – sociohistorická sonda. In: Moderní dějiny: časopis pro dějiny 19. a 20. století 25, č. 2, 2017, s. 39-62.
 • KOLÁŘ, O. – DOSTÁLOVÁ, H.: Obyvatelé Hlučínska před Mimořádným lidovým soudem v Opavě 1945–1948. In: Historica Olomucensia 52 – 2017, s. 163–188.
 • KOLÁŘ, O. – RUSEK, T.: K perzekuci českých důlních úředníků na Těšínsku za první světové války. In: Těšínsko 1/2017, s. 31–44.
 • KOLÁŘ, O.: Německý bezpečnostní aparát v opavském správním okrese 1938-1945. In: Historica Olomucensia 51 – 2016., s. 189–205.
 • KOLÁŘ, O.: Alois Adamus o konfiskaci statků „markýze Gera". In: Historik a jeho dílo. Kniha věnovaná 80. výročí narození prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. Olomouc 2015, s. 264–270.
 • KOLÁŘ, O.: Bezpečnostní poměry na TěšínsKu v období třetí republiky ve světle pamětních knih stanic Sboru národní bezpečnosti. In: Historica olomucensia 48–2015, s. 173–191.
 • KOLÁŘ, O.: K výstavbě památníku na Ostré hůrce. In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 2/2015. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 2/2015, s. 28–30.
 • KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Sociální postavení příslušníků československého četnictva. In:Český časopis historický 1/2015, s. 76–96.
 • KOLÁŘ, O: Školství v okupované Ostravě. In: Krásná Ostrava 01/2015, s. 6–8.
 • KOLÁŘ, O.: Tuláci v Ostravě v první polovině 20. století. In: Krásná Ostrava 2/2015, s. 14–15.
 • KOLÁŘ, O.: Zapomenutý kriminalista a muzejník František Kocián. In: Ostrava 29, Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava 2015, s. 187–202. 
 • BARTEČKOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Karel Vyčítal, první velitel československého četnictva ve Slezsku. In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 1/2014, s. 30–32.
 • KOLÁŘ, O.: K činnosti finanční stráže na Bohumínsku 1918–1938. In: Těšínsko 1/2014, s. 9–15.
 • KOLÁŘ, O.: K problematice válečného humoru ve Slezsku. In: Těšínsko 4/2014, s. 17–22.
 • KOLÁŘ, O. – NOVÁČKOVÁ, P.: Nástin policejní historie Vítkovic do roku 1945. In: Almanach příspěvků z IX. konference policejních historiků. Praha 2014, s. 150–157.
 • KOLÁŘ, O.: Opavské gestapo pohledem jeho příslušníka. In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 2/2014, s. 31–33.
 • KOLÁŘ, O.: „Soumrak četnictva" – literární pramen k historii bezpečnostní služby v meziválečném Československu. In: Historica olomucensia 46–2014, s. 169–178.
 • KOLÁŘ, O.: Specifika života českého obyvatelstva na Opavsku v době nacistické okupace. In: Období nesvobody 1938–1945. Brno 2014, s. 165–176.
 • BARTEČKOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Fridolín Stuchlík. Hrabyňský rodák a podplukovník četnictva. In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 1/2013, s. 21–23.
 • KOLÁŘ, O.: Generál četnictva Josef Šustr. In: Almanach příspěvků z VIII. konference policejních historiků. Praha 2013. (Vydáno elektronicky na CD).
 • BARTEČKOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Kázeňské záležitosti četnických důstojníků v agendě Generálního velitelství četnictva. In: Historica olomucensia 45–2013, s. 141–153.
 •  KOLÁŘ, O.: Němci v řadách československého četnictva 1918–1939. In: Češi a Němci v meziválečném Československu. Brno 2013.
 •  KOLÁŘ, O.: Přepadení stanice polního četnictva v Kolbaši. In: Vojenská história 2/2013, s. 113–119.
 •  KOLÁŘ, O.: Četnictvo na Podkarpatské Rusi. In: Podkarpatská Rus 1/2012, s. 9 a 11.
 •  KOLÁŘ, O.: Kariéra příslušníka SNB v letech 1945–1952 ve světle archivních dokumentů a vzpomínek. In: Časopis Slezského zemského muzea, série B 3/2012, s. 233–240.
 •  KOLÁŘ, O.: Oběti z řad četnictva při zajišťování Slovenska a Podkarpatské Rusi. In: Almanach příspěvků z VII. konference policejních historiků. Praha 2012, s. 8–15.
 •  KOLÁŘ, O.: Problematika četnictva v interpelacích Národního shromáždění 1918–1925. In: Historica olomucensia 42–2012, s. 115–124.
 •  KOLÁŘ, O.: Rudolf Urban, velitel četnické stanice v Dolní Dobrouči. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí 1/2012, s. 25–28.

Studie v zahraničních časopisech a sbornících, podíl na kolektivních monografiích

 • KOLÁŘ, O.: Austro-wegierski 54. pulk piechoty podczas Wielkiej Wojny. In: Front wschodni I wojny światowej. Studia z dziejów militarnych i polityczno-społecznych. Krakow 2013, s. 75–78.

 • KOLÁŘ, O.: Czechoslovak Gendarmery and Creation of the Republic. In: The Great War: Regional Approaches and Global Contexts. Sarajevo 2014. (Online)

Recenze

 • KOLÁŘ, O.: Radko Břach, Jaroslav Láník, Dva roky bojů a organizační práce. Československá armáda v letech 1918–1920, Vojenský historický ústav, Praha 2013. In: Historica olomucensia 48–2015, s. 295–297.
 • KOLÁŘ, O.: Detlef Brandes, „Umvolkung, Umsiedlung, rassische Bestandaufnahme". NS-„Volkstumspolitik" in den böhmischen Ländern. In: Slezský sborník CXI/2013, číslo 1, s. 149–150.
 • KOLÁŘ, O.: Ines Koeltzsch, Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tsechisch-judisch-deutschen Bezeihungen in Prag (1918–1938). In: Slezský sborník CX/2012, s. 306–307.
 • KOLÁŘ, O.: Martin Lacko, Ján Sabo, Žandár troch režimov, Ústav pamäti národa, Bratislava 2011. In: Historica olomucensia 43–2012, s. 243–246.

Spoluautorství didaktických materiálů

 • Moderní dějiny pro střední školy. Brno 2014.
 • Paměť kraje. Ostrava 2014.
 • České země a Československo ve 20. století. Olomouc 2013.

Účast na konferencích (výběr)

 • Theatres of War. Lancaster 2019.
 • Výzkumné ústavy, menšiny a právo. Budapest 2019.
 • From London to Vienna and Central Europe: Museums of Art & Design in the Habsburg Empire. London 2017.
 • What Tommy Did Next – veterans' activities and organisations of the First World War, in the UK and beyond. Edinburgh 2017.
 • Válka 1866. Muzeum východních Čech. Hradec Králové 2016.
 • Střední školství v českých zemích v 18. až 20. století – kontexty, bilance, perspektivy výzkumu. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc 2016.
 • Muzea a kulturní krajina – Policie a muzea. ICOM. Praha 2016.
 • „Rekonstrukce Slezska" 1945–1948. Slezské zemské muzeum. Hrabyně 2016.
 • X. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR, Praha 2015.
 • Muzea a druhá světová válka. Muzeum města Ústí nad Labem. Ústí nad Labem 2015.
 • 1915 – noví nepřátelé, nové výzvy. Vojenský historický ústav. Praha 2015.
 • IX. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR. Praha 2014.
 • 1914 – proměny společnosti a státu ve válce. Vojenský historický ústav. Praha 2014.
 • The Great War: Regional Approaches and Global Contexts. Sarajevo 2014.
 • Období nesvobody 1938 – 1945. The European Society for History of Law. Brno 2014.
 • VIII. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR. Praha 2013.
 • Češi a Němci v meziválečném Československu 1918–1939. The European Society for History of Law. Brno 2013.
 • Generał Władysław Sikorski - żołnierz, mąż stanu. Návsí 2013.
 • VII. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR. Praha 2012.
 • Front Wschodni Wielkiej wojny 1914 - 1918. Uniwersytet Jagiellońsky. Kraków 2012.
 
 
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 07.09.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.“ na Facebook