Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.

e-mail: kolar(at)szm.cz

Funkce v instituci
• vedoucí Oddělení historického výzkumu − Slezský ústav
• kurátor podsbírky Novodobé dějiny
• kurátor podsbírky Slezský ústav

Vzdělání (VŠ)
• 2004–2009 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor historie
• 2009–2012 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduální doktorské studium, obor historie – české dějiny

Výzkumné projekty a granty (výběr)
• Transformace Slezska 1945–1948, Grantová agentura ČR, 2021–2023 (Řešitel)
• Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice. Program Národní a kulturní identity (NAKI) II, 2018–2021. (Příjemce řešitele)
• Mimořádný lidový soud v Opavě 1945–1948. Interní grantová soutěž Slezského zemského muzea, 2017. (Řešitel)
• Retribuční soudnictví a Hlučínsko 1945–1948. Interní grantová soutěž Slezského zemského muzea, 2016. (Řešitel)
• Personální složení a činnost gestapa v Opavě. Interní grantová soutěž Slezského zemského muzea, 2013. (Řešitel)

Publikační činnost (výběr)
Monografie
• HLAVIENKA, L. – KOLÁŘ, O.: Sbor národní bezpečnosti ve Slezsku a jeho podíl na řešení poválečných problémů regionu 1945–1948. Opava 2022.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Bouřlivé trojmezí: Slezsko 1918–1923. Praha 2022.
• KOLÁŘ, O.: Mimořádný lidový soud a „velká“ retribuce v západním Slezsku 1945–1948. Opava 2021.
• KOLÁŘ, O. (ed.): Státní hranice a pohraniční regiony ve střední Evropě 1918–1989. Opava 2021.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Československé četnictvo a policie ve sporu o Těšínsko 1918–1920. Praha 2020.
• KOLÁŘ, O. (ed.): Jan Rohel. Vzpomínky slezského učitele n léta republiky a okupace. Opava 2019.
• KOLÁŘ, O. – JANÁK, D. a kol.: Lidé z východu. Opava 2019.
• KOLÁŘ, O. – JANÁK, D. a kol.: Polská a německá menšina ve Slezsku a na severní Moravě. Opava 2019.
• KOLÁŘ, O. (ed.): Slezsko a Ostravsko 1918–1938. Opava 2018.
• KOLÁŘ, O. a kol.: Slezsko a Ostravsko v Masarykově republice. Opava 2018.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Generál četnictva Karel Vyčítal. Praha 2018.
• KOLÁŘ, O. – POLÁKOVÁ, K. (eds.): Odchody a návraty: vzpomínky účastníků zahraničního protinacistického odboje ze Slezska a Ostravska. Opava 2018.
• KOLÁŘ, O.: Státní pořádkové složky na Chebsku v době první Československé republiky. Praha 2016.
• SEĎA, R. a kol.: Pět proti gestapu. Příběh diverzní skupiny Karla Břenka a odboje zaměstnanců Vítkovických železáren v letech 1943–1944. Ostrava 2014.
• KOLÁŘ, O. – CABIŠ, A. – PODOLSKÝ, K.: Držte se, Hanáci! Cesta olomouckého pluku první světovou válkou. Olomouc 2012.

Studie v českých časopisech a sbornících, podíl na kolektivních monografiích
• KOLÁŘ, O.: Commemorating War in Public Space: The Case of the Ostrava Battlefield. In: Historica Olomucensia 64, 2023, s. 11–34.
• KOLÁŘ, O.: K průběhu henleinovského povstání na Osoblažsku a ve Městě Albrechticích v září 1938. In: Historica: Revue pro historii a příbuzné vědy 13, č. 2, 2022, s. 142–155.
• KOLÁŘ, O.: Henleinovské povstání na Jesenicku v září 1938 optikou československého vyšetřování. In: Slezský sborník 120, č. 1, 2022, s. 32–54.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: K bezpečnostním dopadům hornoslezských povstání v československém pohraničí v letech 1920-1922. In: Těšínsko 64, 2021, č. 1, s. 41–54.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Manželský život příslušníků československého četnictva. In: Historica Olomucensia 59, 2021, s. 139–154.
• KOLÁŘ, O.: Karl Dohlenschall a Policejní výstava v Opavě 1913. In: Časopis Slezského zemského muzea, série B - vědy historické 69, č. 2, 2020, s. 128–136.
• KOLÁŘ, O.: První mezi rovnými: Sebeprezentace pěšího pluku č. 1 „Kaiser und König Franz Joseph I." 1914–1918. In: Časopis Slezského zemského muzea, série B - vědy historické 67, č. 1–3, 2018, s. 3–12.
• KOLÁŘ, O.: K vnímání "nepřítele" a "osvoboditele" v bojích jara 1945 v paměti českého obyvatelstva Slezska a Ostravska. In: Historica: Revue pro historii a příbuzné vědy 8, č. 2, 2017, s. 183–196.
• KOLÁŘ, O.: Poválečné vyšetřování tzv. liptaňské tragédie. In: Historica: Revue pro historii a příbuzné vědy 9, č. 1, 2018, s. 56–73.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O. – LOKAJ, M.: Důstojnický sbor československého četnictva – sociohistorická sonda. In: Moderní dějiny: časopis pro dějiny 19. a 20. století 25, č. 2, 2017, s. 39-62.
• KOLÁŘ, O. – DOSTÁLOVÁ, H.: Obyvatelé Hlučínska před Mimořádným lidovým soudem v Opavě 1945–1948. In: Historica Olomucensia 52 – 2017, s. 163–188.
• KOLÁŘ, O. – RUSEK, T.: K perzekuci českých důlních úředníků na Těšínsku za první světové války. In: Těšínsko 1/2017, s. 31–44.
• KOLÁŘ, O.: Německý bezpečnostní aparát v opavském správním okrese 1938-1945. In: Historica Olomucensia 51 – 2016., s. 189–205.
• KOLÁŘ, O.: Alois Adamus o konfiskaci statků „markýze Gera". In: Historik a jeho dílo. Kniha věnovaná 80. výročí narození prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. Olomouc 2015, s. 264–270.
• KOLÁŘ, O.: Bezpečnostní poměry na Těšínsku v období třetí republiky ve světle pamětních knih stanic Sboru národní bezpečnosti. In: Historica Olomucensia 48–2015, s. 173–191.
• KOLÁŘ, O.: K výstavbě památníku na Ostré hůrce. In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 2/2015. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 2/2015, s. 28–30.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Sociální postavení příslušníků československého četnictva. In: Český časopis historický 1/2015, s. 76–96.
• KOLÁŘ, O: Školství v okupované Ostravě. In: Krásná Ostrava 01/2015, s. 6–8.
• KOLÁŘ, O.: Tuláci v Ostravě v první polovině 20. století. In: Krásná Ostrava 2/2015, s. 14–15.
• KOLÁŘ, O.: Zapomenutý kriminalista a muzejník František Kocián. In: Ostrava 29, Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava 2015, s. 187–202.
• BARTEČKOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Karel Vyčítal, první velitel československého četnictva ve Slezsku. In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 1/2014, s. 30–32.
• KOLÁŘ, O.: K činnosti finanční stráže na Bohumínsku 1918–1938. In: Těšínsko 1/2014, s. 9–15.
• KOLÁŘ, O.: K problematice válečného humoru ve Slezsku. In: Těšínsko 4/2014, s. 17–22.
• KOLÁŘ, O. – NOVÁČKOVÁ, P.: Nástin policejní historie Vítkovic do roku 1945. In: Almanach příspěvků z IX. konference policejních historiků. Praha 2014, s. 150–157.
• KOLÁŘ, O.: Opavské gestapo pohledem jeho příslušníka. In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 2/2014, s. 31–33.
• KOLÁŘ, O.: „Soumrak četnictva" – literární pramen k historii bezpečnostní služby v meziválečném Československu. In: Historica Olomucensia 46–2014, s. 169–178.
• KOLÁŘ, O.: Specifika života českého obyvatelstva na Opavsku v době nacistické okupace. In: Období nesvobody 1938–1945. Brno 2014, s. 165–176.
• BARTEČKOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Fridolín Stuchlík. Hrabyňský rodák a podplukovník četnictva. In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 1/2013, s. 21–23.
• KOLÁŘ, O.: Generál četnictva Josef Šustr. In: Almanach příspěvků z VIII. konference policejních historiků. Praha 2013. (Vydáno elektronicky na CD).
• BARTEČKOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Kázeňské záležitosti četnických důstojníků v agendě Generálního velitelství četnictva. In: Historica Olomucensia 45–2013, s. 141–153.
• KOLÁŘ, O.: Němci v řadách československého četnictva 1918–1939. In: Češi a Němci v meziválečném Československu. Brno 2013.
• KOLÁŘ, O.: Přepadení stanice polního četnictva v Kolbaši. In: Vojenská história 2/2013, s. 113–119.
• KOLÁŘ, O.: Četnictvo na Podkarpatské Rusi. In: Podkarpatská Rus 1/2012, s. 9 a 11.
• KOLÁŘ, O.: Kariéra příslušníka SNB v letech 1945–1952 ve světle archivních dokumentů a vzpomínek. In: Časopis Slezského zemského muzea, série B 3/2012, s. 233–240.
• KOLÁŘ, O.: Oběti z řad četnictva při zajišťování Slovenska a Podkarpatské Rusi. In: Almanach příspěvků z VII. konference policejních historiků. Praha 2012, s. 8–15.
• KOLÁŘ, O.: Problematika četnictva v interpelacích Národního shromáždění 1918–1925. In: Historica Olomucensia 42–2012, s. 115–124.
• KOLÁŘ, O.: Rudolf Urban, velitel četnické stanice v Dolní Dobrouči. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí 1/2012, s. 25–28.

Studie v zahraničních časopisech a sbornících, podíl na kolektivních monografiích
• KOLÁŘ, O.: Czechoslovak Gendarmery and Creation of the Republic. In: The Great War: Regional Approaches and Global Contexts. Sarajevo 2014. (Online)
• KOLÁŘ, O.: Austro-wegierski 54. pulk piechoty podczas Wielkiej Wojny. In: Front wschodni I wojny światowej. Studia z dziejów militarnych i polityczno-społecznych. Krakow 2013, s. 75–78.

Spoluautorství didaktických materiálů
• Moderní dějiny pro střední školy. Brno 2014.
• Paměť kraje. Ostrava 2014.
• České země a Československo ve 20. století. Olomouc 2013.

Účast na konferencích (výběr)
• New Challenges for Borderlands Studies: Regional, European and Global Perspectives. Opole 2021.
• Displaced Memories and Memories of Displacement. Praha 2021.
• Apocalypse and Utopia, 1914–45. Bedford 2021 (online).
• Theatres of War. Lancaster 2019.
• Výzkumné ústavy, menšiny a právo. Budapest 2019.
• From London to Vienna and Central Europe: Museums of Art & Design in the Habsburg Empire. London 2017.
• What Tommy Did Next – veterans' activities and organisations of the First World War, in the UK and beyond. Edinburgh 2017.
• Válka 1866. Muzeum východních Čech. Hradec Králové 2016.
• Střední školství v českých zemích v 18. až 20. století – kontexty, bilance, perspektivy výzkumu. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc 2016.
• Muzea a kulturní krajina – Policie a muzea. ICOM. Praha 2016.
• „Rekonstrukce Slezska" 1945–1948. Slezské zemské muzeum. Hrabyně 2016.
• Muzea a druhá světová válka. Muzeum města Ústí nad Labem. Ústí nad Labem 2015.
• 1915 – noví nepřátelé, nové výzvy. Vojenský historický ústav. Praha 2015.
• 1914 – proměny společnosti a státu ve válce. Vojenský historický ústav. Praha 2014.
• The Great War: Regional Approaches and Global Contexts. Sarajevo 2014.
• Období nesvobody 1938 – 1945. The European Society for History of Law. Brno 2014.
• Češi a Němci v meziválečném Československu 1918–1939. The European Society for History of Law. Brno 2013.
• Generał Władysław Sikorski – żołnierz, mąż stanu. Návsí 2013.
• VII. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR. Praha 2012.
• Front Wschodni Wielkiej wojny 1914–1918. Uniwersytet Jagiellońsky. Kraków 2012.

Další odborné aktivity
• Výkonný redaktor časopisu Slezský sborník (od 2016)
• Člen redakční rady Časopisu Slezského zemského muzea, série B – vědy historické (od 2015)
• Člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Muzea regionu Valašsko (od 2017)
• Člen Pracovní skupiny pro řešení situace německých hrobů na českých hřbitovech při Úřadu vlády ČR (od 2016)

Poslední aktualizace článku: 24.07.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.“ na Facebook