Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Markéta Haničáková, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Markéta Haničáková, Ph.D.

(dříve Wiesnerová)

 

e-mail: hanicakova(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • kurátorka muzikologického pracoviště

Vědecké zaměření

 • zámecká hudební kultura na Moravě a ve Slezsku
 • hudební divadlo na Moravě a ve Slezsku v období 18. století
 • hudební kultura řádu německých rytířů
 • hudba 18. století

Vzdělání (VŠ)

 • 2017, Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor hudební věda (disertační práce: Řád německých rytířů a zámecká hudební kultura v Bruntále na přelomu 18. a 19. století, školitel: Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.)
 • 2003, Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor muzikologie (magisterská diplomová práce: K hudebnímu životu v Opavě v letech 1918–1938, vedoucí práce: Prof. PhDr. Vladimír Hudec, CSc.)
 • 2001, Bc., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor muzikologie (bakalářská diplomová práce: Pramenná základna Konrádových Dějin posvátného zpěvu staročeského a Nejedlého Dějin husitského zpěvu, vedoucí práce: PhDr. Stanislav Tesař)

Výzkumné projekty

 • Řešitelka grantového projektu MK ČR /2014 Hudební skladatelé působící v českém Slezsku ve sbírkách SZM/ SZM/000971/2014/KASZM-03

Muzejní práce

 • Opavský kongres 1820 – evropská politika versus opavská kultura a každodennost doby předbřeznové (září 2020 – prosinec 2020, Slezské zemské muzeum a Slezské divadlo Opava)
 • Znějící krása aneb um(ění) mistrů houslařů. Houslařská tradice ve Slezsku (leden – květen 2019, SZM – Historická výstavní budova)
 • Petr Bezruč v hudbě a umění (září – listopad 2017, SZM – Památník Petra Bezruče)
 • Arnošt Rychlý. Hudební skladatel a jeho město (duben – červen 2017, OKO – Obecní dům)
 • Jubilant Václav Kálik (říjen 2016 – leden 2017, SZM – Památník Petra Bezruče)
 • Spolupráce při realizaci výstavy Neklidné století (září 2015 – únor 2016, SZM – Historická výstavní budova)
 • Spolupráce při realizaci výstavy Země a její muzeum (květen 2014 – září 2014, SZM – Historická výstavní budova)

Odborné aktivity

 • členka Centra studií regionální hudební kultury Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
 • členka České společnosti pro Hudební vědu
 • recenzent odborných periodik: SZM-B, Czech and Slovak Journal of Humanities, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis

Pedagogická činnost

 • Církevní konzervatoř Opava (pedagog odborných předmětů, 2002 – 2017)
 • Filozoficko-přírodovědná fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Ústav historických věd, Ústav bohemistiky a knihovnictví (externí výuka, 2008 – dosud)

Publikační činnost

Monografie:

 • HANIČÁKOVÁ, Markéta – HANIČÁK, Ondřej: Arnošt Rychlý a Opava. Město a jeho hudební skladatel. Opava: Slezské zemské muzeum, 2017. 226 s. ISBN 978-80-87789-40-7.

Články a studie:

 • HANIČÁKOVÁ, Markéta: Bezručovy Slezské písně jako inspirační zdroj tvorby českých skladatelů 20. a 21. století. in: Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín V. Príspevky k hudobnej regionalistike (ed. Edita Bugalová). Bratislava: Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2019, s. 42-49. ISBN 978-80-8060-466-0.
 • HANIČÁKOVÁ, Markéta: Recepce Dittersovy operní tvorby v zámeckém divadle řádu německých rytířů v Bruntále. in: Carl Ditters von Dittersdorf Kontexty a perspektivy (ed. Jana Spáčilová), Musicologica Olomucensia 30. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, s. 57-69. ISSN 1212-1193.
 • HANIČÁKOVÁ, Markéta: K padesátému výročí muzikologického pracoviště Slezského zemského muzea (1967-2017) a k osmdesátinám jeho zakladatele. Ad honorem Caroli Boženek, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, Opava: Slezské zemské muzeum, roč. 67, č. 1-3, 2018, s. 228-236. ISSN 1211-3131.
 • HANIČÁKOVÁ, Markéta: Reflexe Bezručovy poezie ve světle hudebních děl skladatelů 20. a 21. století, in: Petr Bezruč, bard prvý co promluvil, Ostrava: Ostravská univerzita, 2018, s. 90-97. ISBN 978-80-7599-004-4.
 • HANIČÁKOVÁ, Markéta: Jubilant Václav Kálik. Doprovodná publikace u příležitosti stejnojmenné výstavy ve Slezském zemském muzeu. Opava: Slezské zemské muzeum 2016.
 • HANIČÁKOVÁ, Markéta: Hudba v zemích Koruny české v raném novověku - ad honorem Georgii Sehnal, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 2016, roč. 65, č. 2, s. 196-197. ISSN 1211-3131.
 • WIESNEROVÁ, Markéta: Skladatelé ve Slezsku ve sbírkách Slezského zemského muzea, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, Opava: Slezské zemské muzeum, roč. 63, č. 3, 2014, s. 297-299. ISSN 1211-3131.
 • WIESNEROVÁ, Markéta: Beethoven and the musical history of the Château of Hradec nad Moravicí, in: Newsletter for Friends of Czech Historic Heritage, No. 11, 2014, s. 6-11.
 • WIESNEROVÁ, Markéta: Bruntálský zámek Řádu německých rytířů – poslední středisko zámecké hudební kultury ve Slezsku na přelomu 18. a 19. století, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, Opava: Slezské zemské muzeum, roč. 60, č. 2, 2011, s. 127–140. ISSN 1211-3131.
 • WIESNEROVÁ, Markéta: Rezidence Řádu německých rytířů v Bruntálu jako centrum zámecké hudební kultury ve Slezsku na přelomu 18. a 19. století, in: Opus musicum o.p.s., 2011, roč. 3/2011, s. 18–33. ISSN 0862-8505.
 • WIESNEROVÁ, Markéta: Hudební sbírka zámeckého divadla v Bruntálu, in: Acta Musicologica, 3/2009, s. 26-28. ISSN 1214-5955.

Katalogová hesla:

 • HANIČÁKOVÁ, Markéta: katalogová hesla: I.8f Gramofon zn. His Master´s Voice Václava Kálika, in: Slezsko a Ostravsko 1918–1938 (ed. Ondřej KOLÁŘ), Opava: Slezské zemské muzeum 2018, s. 138-139. ISBN 978-80-87789-50-6.
 • HANIČÁKOVÁ, Markéta: katalogová hesla: Muzikologické pracoviště Slezského zemského muzea v Opavě; Referát pro hudební vědu při Slezském studijním ústavu v Opavě; Slezský hudební archiv; Slezské divadlo Opava; Církevní konzervatoř Opava. In. Český hudební slovník osob a institucí online (dostupné z http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/, ověřeno 11. 12. 2017).
 • WIESNEROVÁ, Markéta: Katalogová hesla (C40 - Hudebně spolkový život v Opavě, C41 - Hudební a pěvecká škola Matice opavské a František Chutný, G34 - Kolekce předmětů z pozůstalosti hudebního skladatele Václava Kálika, G40 - Beethovenův Hradec), in: Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu ´89, edice Slezsko: Lidé a země, svazek VI. (ed. Pavel ŠOPÁK). Opava: Slezské zemské muzeum 2015, s. 165-170, 171-179, 492-495, 510-512. ISBN 978-80-87789-24-7.
 • WIESNEROVÁ, Markéta: Muzikologická podsbírka, in: Museum Silesiae. Opava: Slezské zemské muzeum 2014, s. 166-171. ISBN I978-80-87789-18-6.
 • WIESNEROVÁ, Markéta: Kolekce hudebních nástrojů Městského muzea v Opavě, in: Země a její muzeum, edice Slezsko: Lidé a země, svazek IV. (ed. Jiří ŠÍL). Opava: Slezské zemské muzeum, 2014, s. 152. ISBN 978-80-87789-20-9.
 • WIESNEROVÁ, Markéta: Katalogová hesla (D 6.6 – Pamětní deska Carla Ditterse, D 6.9.1 – Pohár s portrétem Franze Schuberta, D 6.9.2 – Plaketa k 50. výročí pěveckého spolku), in: Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století, edice Slezsko: Lidé a země, svazek I. (ed. Pavel ŠOPÁK). Opava: Slezské zemské muzeum, 2011, s. 276, 381-382. ISBN 978-80-86224-90-9.

Recenze:

 • Organ romantic in Opava, Opus musicum 2/10, s. 128 - 130

Účast na konferencích

 • 55. International Musicological Colloquium Brno. Keeping the Music Alive: Preserving Musical Manuscripts / Hudba a její paměť: péče o hudební prameny. Pořadatel: Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 11. - 13. 10. 2021, referát: On the History, Current State and Perspectives of the Musicological Department of the Silesian Museum / K historii, současnému stavu a perspektivám muzikologického pracoviště Slezského zemského muzea.
 • Karl Ditters von Dittersdorf a šlechtická hudební kultura v českých zemích 2. poloviny 18. století, pořadatel Katedra muzikologie FF UP Olomouc a Olomoucké barokní slavnosti, 7. 6. 2019, referát: Recepce Dittersovy operní tvorby v zámeckém divadle řádu německých rytířů v Bruntálu.
 • Malé osobnosti veľkých dějin  Veľké osobnosti malých dejín V., pořadatel Slovenské národné múzeum  Hudobné múzeum, 28.  29. 11. 2018, referát: Bezručovy Slezské písně a jejich zhudebnění v tvorbě českých skladatelů 20. století.
 • Rosswald. Symposium k aristokratické kultuře 2. poloviny 18. století k výročí úmrtí hraběte Alberta Josefa Hodického z Hodic (1706–1778), pořadatel SZM a Ústav hudební vědy FF MU, 15. 6. 2018, referát: Zpráva o nálezu libreta "Die Vergötterte Sophia".
 • Petr Bezruč, bard prvý co promluvil, pořadatel: Slezské zemské muzeum, referát: Reflexe Bezručovy poezie ve světle děl skladatelů 20. a 21. století se zaměřením na tvorbu opavského rodáka Arnošta Rychlého, 2017.
 • Hudba v zemích Koruny české v raném novověku - ad honorem Georgii Sehnal, pořadatel: Ústav hudební vědy FF MU Brno, Katedra muzikologie FF UP Olomouc, referát: Zámecká hudební centra ve Slezsku, 2016.
 • 200 let: muzea a české země, pořadatel: ÚHV FPF SU v Opavě, referát: Hudba ve Slezském zemském muzeu, 2014.
 • Doktorandská konference Ústavu hudební vědy v Brně, Jelenovská 2011, referát: Opera na zámku v Bruntálu v kontextu slezských operních center ve 2. polovině 18. století.

 • Doktorandská konference Ústavu hudební vědy v Brně, Jelenovská 2010, referát: Zámecká hudební kultura v Bruntálu na přelomu 18. a 19. století.

Rozhlas

 • Poezie Petra Bezruče v hudbě (pořad Akademie na ČRo 3 Vltava)
 
 
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 09.12.2021

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Markéta Haničáková, Ph.D.“ na Facebook