Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.

e-mail: matejko(at)szm.cz
mobil: +420 604 286 060

Funkce v instituci

 • kurátorka numizmatického pracoviště

Vědecké zaměření

 • slezská numizmatika, sfragistika a heraldika, dějiny Slezska

Vzdělání

 • 2010–2006 Doktorské studium, Uniwersytet Zielonogórski, (Polsko) – historie; disertační práce: Książęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich
 • 2007–2003 Magisterské studium, Uniwersytet Zielonogórski, (Polsko) – filozofie; magisterská práce: Historiozoficzne poglądy Johanna Gottfrieda Herdera
 • 2005–2000 Magisterské studium, Uniwersytet Zielonogórski, (Polsko) – historie; magisterská práce: Symbolika zwierząt u Słowian we wczesnym średniowieczu

Granty a projekty 

 • Vědecko-výzkumný mezinárodní projekt: Stopami Poláků ve střední Evropě/Stopami Polaków w Europie Środkowej (strany projektu: Ministerstvo kultury Polské republiky ve Varšavě, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Filozoficko-historická fakulta Akademie Jana Długosze v Čenstochové, Slezské zemské muzeum); člen projektu).
 • Vědecko-výzkumný grant: Spolkový život ve Slezsku (SZM DKRVO, MK000100595, projekt č. IGS201606/2016; řešitel).
 • Vědecko-výzkumný grant: Obraz společenského a hospodářského života ve Slezsku ve světle výstavních medailí a plaket z 19. a 1. pol. 20. stol. (SZM DKRVO, MK000100595, projekt č. IGS201510/2015; řešitel).
 • Vládní vědecký grant Polské republiky (Komitet Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego č. N N108 196936): Książęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich; realizováno v letech 2009 –2010; řešitel.
 • Výzkumný projekt: Herby rodowe na pieczęciach księżnych legnicko-brzeskich; realizováno v rámci stipendijního pobytu na Karlově univerzitě v Praze (únor –červen 2010); řešitel.
 • Výzkumný projekt: Pieczęcie książąt legnicko-brzeskich, realizováno v rámci stipendijního pobytu na Karlově univerzitě v Praze (říjen 2009 – leden 2010); řešitel.
 • Polsko-německý projekt: Młodzież pyta dziadków; realizovaný v letech 2005 –2006; spoluřešitel. 

Odborné aktivity

 • 2015 – dosud Člen redakční rady Časopisu Slezského zemského muzea, série – B, vědy historické

Pedagogická činnost

 • 2017 – dosud, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd
 • 2008–2007, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii, Seminář: Historia nowożytna Polski

Publikační činnost

Monografie
 • MATEJKO-PETERKA, Ilona, – GROSSMANNOVÁ, Dagmar – KAŠPAROVÁ, Dagmar: Polské mince, medaile a papírová platidla z muzejních sbírek (Moravské zemské muzeum, Slezské zemské muzeum) / Polskie monety, medale i banknoty ze zbiorów muzealnych (Moravské zemské muzeum, Slezské zemské muzeum), Fundacja „Silva Rerum Polonarum", Częstochowa 2018 (v tisku).
 • MATEJKO-PETERKA, Ilona: Książęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich, DiG, Warszawa 2016. ISBN 9788371819070.
 • MATEJKO-PETERKA, Ilona – HANIČÁK, Ondřej – JANÁK, Martin: Spolkový život ve Slezsku. Spolky ve světle dochovaných památek, Slezské zemské muzeum, Opava 2016. ISBN 978-80-87789-35-3.
 • MATEJKO-PETERKA, Ilona a kol.: Jan II. kníže z Lichtenštejna. Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea/Johann II. Fürst von Liechtenstein. Mäzen und Donator des Schlesischen Landesmuseums, Slezské zemské muzeum, Opava 2016. ISBN 978-80-87789-39-1.
 • MATEJKO-PETERKA, Ilona a kol.: Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války, Slezské zemské muzeum, Opava 2014. ISBN 9788087789193.
Studie v kolektivních dílech a časopisech
 • MATEJKO-PETERKA, Ilona – PETERKA, Jiří: Možnosti a úskalí genealogického bádaní v Polsku, in: Sborník Zemského archivu v Opavě, Opava 2019, s. 60–76. ISBN 978-80-87632-45-1.

 • MATEJKO-PETERKA, Ilona: Under Holy Protection. Patron saints and local religiousness in Silesia as reflected in medieval and modern coins, in: Škarpová Marie et kol. (ed.): Patron Saints and Saintly Patronage in Early Modern Central Europe, Trivium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2019, s. 142–157, ISBN 978-80-7308-948-1 (print), ISBN 978-80-7308-949-8 (online: pdf).

 • MATEJKO-PETERKA, Ilona – PETERKA, Jiří: Medale i monety ślubne księcia wirtembersko-oleśnickiego Chrystiana Ulryka I i jego żon. In: Tesař, Petr (ed.): Vůkol Slezska / Circum Silesiae, Slezská univerzita v Opavě – Zemský archiv v Opavě, Opava 2019, s. 102-115.
 • MATEJKO-PETERKA, Ilona: In articulo mortis. Funerální mincovnictví a medailérství lehnicko-břežských Piastovců, in: Irena Korbelářová (ed.), Radmila Dluhošová (ed.) a kol., Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu, Opava 2019, ISBN 978-80-7510-385-7 (print); ISBN 978-80-7510-386-4 (online), s. 137-159.
 • MATEJKO-PETERKA, Ilona – PETERKA, Jiří: František Papoušek a opavské muzejnictví, ČSZM-B, 63/3/2017 (247–255).
 • MATEJKO-PETERKA, Ilona: Jan II. kníže z Lichtenštejna. Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea/Johann II. Fürst von Liechtenstein. Mäzen und Donator des Schlesischen Landesmuseums, Slezské zemské muzeum, Opava 2016, s. 51–61. ISBN 978-80-87789-39-1.
 • MATEJKO-PETERKA, Ilona: Obraz społecznego i gospodarczego życia na Śląsku w świetle medali i plakiet pochodzących z wystaw zorganizowanych w XIX i w pierwszej połowie XX w., ČSZM-B, 64/3/2015, s. 217–232.
 • MATEJKO-PETERKA, Ilona. Katalogová hesla C23, D69, G63, G69, in: Šopák Pavel a kol.: Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu ´89, Slezské zemské muzeum, Opava, 2015, s. 134, 318, 553, 568. ISBN 978-80-87789-24-7.
 • MATEJKO-PETERKA, Ilona: Motywy zoomorficzne w ikonografii kwartników śląskich, ČSZM-B, 64/2015, s. 51–60.
 • MATEJKO-PETERKA, Ilona. Katalogová hesla I/10, I/11, in: Šíl Jiří a kol.: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska. Slezské zemské muzeum, Opava 2014, s. 44–45. ISBN 978-80-87789-20-9.
 • MATEJKO-PETERKA, Ilona: Numizmatická podsbírka, in: Vlk Petr (ed.): Museum Silesiae, Slezské zemské muzeum, Opava 2014, s. 160–165. ISBN 978-80-87789-18-6.
 • MATEJKO, Ilona: Książę jako wódz, rycerz i panujący. Imago potestatis w świetle pieczęci Piastów legnicko-brzeskich, in: Nowakowski Tomasz (ed.): Oblicza władzy. Relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy historycznej, politologicznej i prawnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014, s. 47–64. ISBN 978-83-7096-975-2.
 • MATEJKO-PETERKA, Ilona: Katalogová hesla IV/2-IV/5, IV/10-IV/16, in: Šopák Pavel a kol.: Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku, Slezské zemské muzeum, Opava 2013, s. 187–191, 194–200. ISBN 978-80-87789-13-1.
 • MATEJKO, Ilona: System sfragistyczny księcia-biskupa Wacława II legnickiego (1348–1419), ČSZM-B, 62/1/2013, s. 37–47.
 • MATEJKO, Ilona, Katalogová hesla B5.1, B21.3, B21.4, B26.9, B44.5, B44.15, in: Šopák Pavel a kol.: Město – zámek – krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku, Slezské zemské muzeum, Opava 2012, s. 126, 194, 239, 306, 318. ISBN 978-80-86224-91-6.
 • MATEJKO, Ilona – SUCHÁNKOVÁ, Miroslava: Šperky zdobené mincemi (z etnografických sbírek Slezského zemského muzea), ČSZM-B, 61/1/2012, s. 65–75.
 • MATEJKO, Ilona – KAŁUSKI, Tomasz: Treści ideowe pieczęci parafii wiejskich na obszarze archidiakonatu głogowskiego (XVIII–XX w.), in: Gut Agnieszka – Gut Paweł (red.): Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej, DiG, Szczecin 2012, s. 149–172. ISBN 978-83-7181-698-7.
 • MATEJKO, Ilona, Katalogová hesla D2.2.1, D2.2.2-D2.2.4, D2.2.6, D2.2.7, D3.10.2, D5.7.1-D5.7.6, in: Šopák Pavel a kol.: Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století, Slezské zemské muzeum, Opava 2011, s. 257–259, 266–267, 291, 350–351. ISBN 978-80-86224-90-9.
 • MATEJKO, Ilona: Herby rodowe jako przejaw migracji małżeńskich na pieczęciach księżnych legnicko-brzeskich, in: Chlebowska Agnieszka – Sierakowska Katarzyna (red.): Kobiety i procesy migracyjne, Neriton, Warszawa 2010, s. 19–28. ISBN 978-83-7543-173-5.
 • MATEJKO, Ilona: Symboliczne wyobrażenia oznak władzy i sacrum na średniowiecznych kwartnikach śląskich, in: Gut Agnieszka – Chlebowska Agnieszka (red.): Wokół znaków i symboli. Herby, monety i pieczęcie na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 r., DiG, Warszawa 2008, s. 149–157. ISBN 978-83-7181-513-3.
 • MATEJKO, Ilona: Treści symboliczne w XIII-wiecznej sfragistyce książąt śląskich, in: Dzieduszycki Wojciech (red): Opuscula archaeologica: opera dedicata in professorem Thaddeum Malinowski, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007, s. 263–272. ISBN 978-83-7481-073-9.
Recenze a zprávy
 • MATEJKO, Ilona (recenze): Turowski, Mariusz: Liberalizm po komunitaryzmie? Filozoficzne koncepcje jednostki, wspólnoty i państwa jako krytyki społecznej i politycznej, Toruń. 2011, Edukacja Filozoficzna 54, 2012, s. 205–210.
 • MATEJKO, Ilona (recenze): Bonczkowska, Żaneta: Mennica toruńska od drugiej połowy XIV wieku do 1454 roku. Lokalizacja – Personel – Funkcjonowanie, Toruń 2011, Slezský sborník, R. CX /2012, č. 1–2, s. 136–137.
 • MATEJKO, Ilona – PETERKA, Jiří (zpráva): Nowosielska-Sobel, Joanna – Strauchold, Grzegorz – Kucharski, Wojciech (edd.): Nazwa dokumentem przeszłości regionu. Tom poświęcony Profesorowi Stanisławowi Rospondowi, Wrocław 2010, Slezský sborník, R. 109/2011, č. 3–4, s. 309–311.
 • MATEJKO, Ilona – PETERKA, Jiří (zpráva): Kleisner, Tomáš – Boublík, Jan: Mince a medaile císaře Františka Štěpána Lotrinského. Sbírka Národního muzea v Praze (Coins and medals of the Emperor Francis Stephen of Lorraine. Collection of the National Museum, Prague), Praha 2011, ČSM-B, 60/2011, č. 3, 287–288.
 • MATEJKO, Ilona (recenze): Kornacka, Katarzyna: Prawda, prawo, autorytet. Podstawy osądu moralnego w etyce Wilhelma Ockhama, Toruń 2010, Edukacja Filozoficzna 52, 2011, s. 205–209.
 • MATEJKO, Ilona (recenze): Żukowski, Sebastian: Praktyczne implikacje teoretycznych założeń wiecznego pokoju Immanuela Kanta w dobie globalizacji, Toruń 2008, Edukacja Filozoficzna 46, 2008, s. 215–219.
 • MATEJKO, Ilona (recenze): Chmielewski, Adam: Dwie koncepcje jedności. Interwencje filozoficzno-polityczne, Bydgoszcz – Wrocław 2006, Edukacja Filozoficzna 43, 2007, s. 237–241.
Kronika (zprávy o konferencích apod.)
 • MATEJKO-PETERKA, Ilona: Česko-polská konference Polonika ve sbírkách slezských a moravských muzeí (20. – 21. 10. 2016, Státní zámek Vranov nad Dyjí), Slezský sborník 114, 2016, č. 2, s. 111–112.
 • MATEJKO, Ilona – KAŁUSKI, Tomasz (zpráva): Zbiory pieczęci w Polsce, Uniwersytet Zielonogórski 6, 2007, s. 25–26.
Populárně-naučné studie
 • MATEJKO, Ilona: Život a dílo Františka Papouška. Tisk u příležitosti stejnojmenné výstavy ve Slezském zemském muzeu, Slezské zemské muzeum, Opava 2012.

Vědecké konference (vybrané)

 • Mezinárodní konference Opavští Přemyslovci v dějinách a kultuře. K výročí úmrtí Valentina Hrbatého 1521–2021 / Opawscy Przemyślidzi w dziejach i kulturze. W pięćsetlecie śmierci Walentyna Garbatego, 1521–2021, Slezská univerzita v Opavě / Uniwersytet Śląski w Katowicach, Opava, 19–20. 10. 2021, referát: Wokół pieczęci Przemyślidów opawsko-raciborskich.

 • Konference Złote mennictwo na Śląsku, Muzeum Regionalne w Jaworze / Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział we Wrocławiu, Jawor, 3–4. 7. 2021, referát: Złote monety i medale śląskie w zbiorach Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie.

 • Konference Świat ukryty w archiwach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, 10.–11. 6. 2021, referát: Ukryte, nieznane i niedocenione. Dokumenty franciszkańskiego katastru dla Śląska Austriackiego w archiwach śląskich instytucji administracji państwowej.
 • Mezinárodní konference Historic cadastres in Europe: source material and state of research, Innsbruck, 26.–28.2.2020, referát:Archival heritage of the Franciscan Cadastre in Czech memory institutions.
 • Konference Biblia w literaturze, sztuce i języku, Katalicki Uniwersytet Lubelski, Katedra literatury współczesnej Instytutu Filologii Polskiej, Lublin, 15. červen 2019; referát: Motywy biblijne w ikonografii medali z Jáchymova.
 • Mezinárodní konference Česko–polské monetární vztahy od středověku do současnosti/Czesko–polskie stosunki monetarne od średniowiecza do współczesności, Kutná Hora, 8. listopad 2018; referát: Hlohovské kvartníky — charakteristika a jejich ideový a symbolický obsah/Kwartniki Głogowskie — charakterystyka oraz wybrane treści ideowe i symboliczne.
 • Mezinárodní konference „Nedej zahynouti nám ni budoucím..." Svatí patroni na cestě ze středověku do novověku, Praha, Karlova univerzita, 7. – 9. června 2018; referát: Pod svatou ochranou. Svatí patroni a lokální zbožnost ve Slezsku ve světle středověkých a novověkých mincí.
 • Mezinárodní konference Polonika ve sbírkách slezských a moravských muzeí, Státní zámek Vranov nad Dyjí, 20. – 21. října 2016; referát: Polonika ve sbírkách Slezského zemského muzea.
 • Konference Oblicza władzy. Relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy historycznej, politologicznej i prawnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 28. záři 2012; referát: Książę jako wódz, rycerz i panujący. Imago potestatis w świetle pieczęci Piastów legnicko-brzeskich.
 • Mezinárodní konference Peníze v proměnách času VIII. Mincovnictví a měnové vztahy ve střední Evropě od nejstarší doby do vlády Josefa II., Hradec n. Moravicí, 10. – 12. května 2011; referát: Kolekcja numizmatyczna Františka Papouška w Śląskim Muzeum Ziemskim w Opawie.
 • Konference Kobiety a procesy migracyjne, Uniwersytet Szczeciński, 21. – 22. května 2009; referát: Herby rodowe jako przejaw migracji małżeńskich na pieczęciach księżnych legnicko-brzeskich.
 • Konference Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej, Uniwersytet Szczeciński, 3. – 4. října 2008; referát: Treści ideowe pieczęci parafii wiejskich na obszarze archidiakonatu głogowskiego (XVIII–XX w.).
 • Konference Wokół znaków i symboli. Herby, monety i pieczęcie na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Śląsku do 1945 r., Uniwersytet Szczeciński, 10. – 13. května 2006; referát: Symboliczne wyobrażenia oznak władzy i sacrum na średniowiecznych kwartnikach śląskich.

Autorské výstavy

 • Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska od středověku do konce první světové války (11. 11. 2014 – 23. 3. 2015).
 • Život a dílo Františka Papouška (24. 10. 2012 – 31. 12. 2012).

Stipendia a pracovní stáže

 • Stipendijní pobyt v rámci programu „Erasmus" na Karlově univerzitě v Praze (2010–2009)
 • Pracovní stáž v Archiwum Diecezjalne v Zelené Hoře (Zielona Góra)

Ceny

 • laureátka ceny Adama Heymowského udělené Polskou heraldickou společností ve Varšavě (Polskie Towarzystwo Heraldyczne) za nejlepší práci (Książęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich) v oblasti pomocných věd historických (2013).
 
 
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 05.11.2021

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.“ na Facebook