Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Martina Dragonová, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Martina Dragonová, Ph.D.

e-mail: dragonova(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • kurátorka literárních fondů v Památníku Petra Bezruče

Vědecké zaměření

 • starší česká literatura, regionální literatura

Vzdělání (VŠ)

 • 2015 – Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, postgraduální doktorské studium, obor Teorie a dějiny literatury. Disertační práce: Emblematika v barokním kazatelství.

 • 2008 – Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, magisterské studium, obor Bohemistika. Diplomová práce: Ediční příprava textů barokního kazatelství.

Výzkumné projekty a granty

 • 2021 – Literární život regionu 1918–2018 (osobnosti, události, instituce, místa, texty), ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity, Centrem regionálních studií, Knihovnou města Ostravy a Antikvariátem Fiducia, spoluřešitelka projektu NAKI.

 • 2021 – Fondy ženských autorek ve sbírce Památníku Petra Bezruče (IP DKRVO), spoluřešitelka.

 • 2020-2022 – Literární obraz regionu 1918–2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko), osobnosti, události, instituce, místa, texty (NAKI DG20P02OVV020, hlavní řešitelka: prof. PaedDr. I. Málková, Ph.D.), ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity, Centrem regionálních studií, Knihovnou města Ostravy a Antikvariátem Fiducia, spoluřešitelka.

 • 2020 – Duchovní život regionu na podkladě sbírek Památníku Petra Bezruče (IGS 013/2020).

 • 2019 – Příprava a vydání obrazového katalogu kramářských tisků ze sbírek Památníku Petra Bezruče (IGS 013/2019).

 • 2017 – Komplexní zpracování, digitalizace, výzkum a zpřístupnění fondu kramářských tisků slezské oblasti v Památníku P. Bezruče (IGS 201701/2017). Výuka studentů OSU (projektový seminář, podzim 2017).

 • 2014 – Analýza emblémů a emblematických struktur v barokních konceptuálních kázáních (B. J. H. Bilovský, O. F. J. de Waldt, P. J. Axlar, D. Marek). SGS Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, spoluřešitelka.

 • 2013 – Vztah slova a obrazu: ekfráze a tematika malování v barokním kázání. SGS Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, spoluřešitelka.

 • 2012 – Vizuální aspekty v konceptuálním barokním kázání (O. F. J. de Waldt, B. J. H. Bilovský). SGS Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, spoluřešitelka.

Výběr z publikační činnosti

 • Martina Dragonová, Monika Szturcová. Duchovní život moravskoslezského regionu na příkladu osobností ze sbírek Památníku Petra Bezruče: František Němec, Zdislav Škrabal, Josef Veselý, Slezský sborník CXX/2022, č. 1.
 • Recenze pamětí Na co jsem nezapomněl Frana Směji, Slezský sborník CXIX, 2021, č. 2.
 • Spoluautorka kapitoly v odborné publikaci Literární paměť regionu. Texty, osobnosti, místa (ed. I. MÁLKOVÁ), Ostrava 2021, s. 48–55. ISBN 978-80-7599-250-5.
 • Spoluautorka studie Osobní fondy spisovatelek ve sbírce Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea, In Historica, č. 1, 2022.
 • M. Dragonová, M. Szturcová. Sbírka kramářských tisků v Památníku Petra Bezruče v Opavě. In Slezský sborník 116/2018, č. 2, s. 15-49, ISSN 0037-6833.
 • M. Dragonová. Emblematic Structures in Czech Catholic Sermons around 1700. In Emblematica. Essays in Word and Image, vol. 3, 2020, s. 117–146.
 • Němcová Dragonová, M. Emblematika v postile Trojí chléb nebeský (1728) barokního kazatele Damascéna Marka. In Listy filologické, roč. 138, č. 3–4 (2015), s. 299–324.
 • Němcová Dragonová, M. Kdo chce v nebi přebývati, musí s Kristem tancovati (B. J. H. Bilovský). In Hlučínsko - vlastivědný časopis Muzea Hlučínska 2013, roč. 3, s. 11–13.
 • Němcová Dragonová, M. Meditativní emblémy zahrady a srdce v emblematických knihách a v barokním kázání O. F. J. de Waldta a B. J. H. Bilovského. In Studia Comeniana et historica 2013, roč. 43, s. 196–223.
 • Němcová Dragonová, M. Papírová česká skořábka co mušle perlová: Sakralizace reálného světa v de Waldtově kázání. In Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění [Jan Malura, Martin Tomášek eds.]. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta 2012. s. 111–127. ISBN 978-80-7464-176-3.
 • Němcová Dragonová, M. Emblematika v barokním konceptuálním kázání B. J. H. Bilovského. In Protimluv 2009, roč. 8, s. 52–54.
 • Němcová Dragonová, M. Milý můj jest a já jeho: barokní kázání Bohumíra Josefa Hynka Bilovského. In Protimluv 2007, roč. 6, s. 12–17.

Monografie

 • Dragonová, M. – Szturcová, M.: Kramářské tisky ze sbírky Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea v Opavě, Opava: Slezské zemské muzeum, 2019, ISBN 978-80-87789-60-5.

Editorská činnost

 • Editorka knihy Drahomíry Vlašínové Ludmila Hořká. Hořký život - hořké jméno. Portrét spisovatelky Ludmily Hořké, Památník Petra Bezruče, Slezské zemské muzeum, 2017.

Účast a prezentace na konferencích

 • Účast na mezinárodní vědecké konferenci Valašsko – historie a kultura III. Duchovní život konanou ve dnech 4.–6. října 2023 v Rožnově pod Radhoštěm, prezentace příspěvku: Hory zčernaly oblevou. Deníkové záznamy Bohumíra Četyny.
 • Realizace literárněvědné konference PETR BEZRUČ - bard prvý, co promluvil (21. a 22. září 2017).
 • Němcová Dragonová, M. Prezentace: Barokní kazatel B. J. H. Bilovský o českých světcích. Hlučín: Muzeum Hlučínska - Sdružení obcí Hlučínska - ÚRS Ostravské univerzity v Ostravě. [2014-11-27].
 • Němcová Dragonová, M. Prezentace: Principy emblematiky a vizualizace v barokním konceptuálním kazatelství. Ostrava, Filozofická fakulta OU. [2014-05-23].
 • Němcová Dragonová, M. Prezentace: Vnímání přírody v barokním kázání. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě. [2013-02-21-2013-02-21].
 • Němcová Dragonová, M. Prezentace a příspěvek ve sborníku: Emblematika v barokním konceptuálním kázání Bohumíra Josefa Hynka Bilovského. Literární historie, sémiotika, fikce - inspirace dílem Vladimíra Macury (1945-1999). Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 2009, s. 129–135. [2009-04-29].
 • Němcová Dragonová, M. Prezentace a příspěvek ve sborníku: Mýtus a legenda v barokním kázání Bohumíra Josefa Hynka Bilovského. In Slavica Iuvenum 2007. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta 2007, s. 103–108. ISBN 978-80-7368-407-5.

Výstavní činnost

 • Spoluautorka výstavy Srdce a domov, PPB, 14. 2. 2024-31. 12. 2024.
 • Spoluautorka výstavy Pravěký svět aneb ve stopách Zdeňka Buriana, PPB, 24. 2. – 31. 12. 2022.
 • Spoluautorka výstavy Literární paměť regionu 1918–2018 (výstava z projektu NAKI), září 2021 – leden 2022), PPB a chodba v Müllerově domě.
 • Spoluautorka výstavy Zdeněk Burian – malíř ztraceného času, PPB, 19. 5. – 31. 8. 2021.
 • Spolupráce na výstavě Jan Amos Komenský. JAK chtěl změnit svět, PPB, SZM, 2020.
 • Spoluautorství výstavy Václav Havel – cesta svobody (2019).
 • Spolupráce při realizaci výstav Slezsko v pohádkách a pověstech (2019), Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy (2019).
 • Realizace výstavy Kramářských tisků „Radůj se duše a buď veselá", Památník Petra Bezruče v Opavě, 10. 5. – 5. 8. 2018.
 • Spolupráce při realizaci výstav a plakátů z historie Bezručovy Opavy (2017).
 • Spolupráce při realizaci výstavy Petr Bezruč – bard prvý co promluvil a Petr Bezruč v hudbě a umění (2017).

Přednášky

 • Když ženy píšou..., 27. 9. 2021 v Památníku Petra Bezruče, v rámci festivalu Bezručova Opava (Martina Dragonová, Monika Szturcová).
 • Poslechněte věci neslýchané o kramářských tiscích a komentovaná prohlídka výstavy 11. 7. 2018 v Památníku Petra Bezruče (Martina Dragonová, Monika Szturcová).
 • Poslechněte věci neslýchané o kramářských tiscích z PPB v knihovně kostela sv. Anny v Havířově, 22. 11. 2018 (Martina Dragonová, Monika Szturcová).

Pedagogická činnost

 • Projektový seminář pro studenty OU (2017–2023).
 • Odborné konzultace pro studenty a vedení odborných studentských praxí.

Další odborná činnost

 • Posudková a recenzní činnost pro absolventské práce studentů FF OU.
 • Digitalizace sbírek a další odborná práce s rozsáhlou sbírkou Písemnosti a tisky v PPB.
 • Zpřístupňování literárních fondů a odborná asistence pro instituce i pro soukromé badatele v PPB.
 • Členství v poradním sboru pro sbírkotvornou činnost SZM.

Poslední aktualizace článku: 25.04.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Martina Dragonová, Ph.D.“ na Facebook