Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.

e-mail: juchelka(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • vedoucí oddělení archeologie
 • kurátor archeologické podsbírky Slezského zemského muzea

Vědecké zaměření

 • pravěk a středověk Slezska, doba bronzová a doba železná ve střední Evropě

Vzdělání

 • 09/1993 – 06/1997 – Střední průmyslová škola stavební Opava – obor stavební obnova tj. rekonstrukce a obnova historických staveb, průzkumy staveb (maturita)
 • 06/1997 – 2000 – Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Městský urbanismus a architektura
 • 2001 – Titul Bc. Slezská Univerzita v Opavě, Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká, historické vědy/archeologie – obor středověké archeologie
 • 2004 – Titul Mgr., Slezská Univerzita v Opavě, Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká, historické vědy/archeologie – obor prehistorie
 • 2007 – Titul PhDr., Slezská Univerzita v Opavě
 • 2012 – Titul Ph.D., Masarykova Univerzita v Brně, Filozofická fakulta, historické vědy/archeologie

Stipendia a pracovní stáže

 • 2011 – Polsko (Vratislavská univerzita ve Wrocławi), 1 týden, program Erasmus. Přednášky na téma doba bronzová a železná v českém Slezsku.
 • 2013 – Polsko (Vratislavská univerzita ve Wrocławi), 1 týden, program Erasmus. Přednáška na téma Kůň v symbolice, umění a náboženství v době bronzové.

Účast na grantových projektech za poslední 4 roky

 • Grant (řešitel) Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Slezské zemské muzeum (DKRVO, MK000100595), interní grantový projekt SZM č. IGS201804/2018. Archeologické mapování lokalit 2. světové války v okrese Opava.
 • Grant Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Slezské zemské muzeum (DKRVO, MK000100595), interní grant Krajina IGS3/2019. Doba trvání 2019 až 2023.

Pedagogická činnost

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav archeologie:

 • Cvičení z terénní teorie a praxe (kód předmětu UHV/A0131)
 • Lužická kultura ve Slezsku (kód předmětu UHV/A1214)
 • Pravěká náboženství (kód předmětu UHV/A1244)
 • Terénní teorie a praxe, přednáška (kód UA/A0035)
 • Základy typologie archeologického mobiliáře, přednáška (kód UA/M0086)
 • Cvičení k základům archeologického mobiliáře (kód UA/A0115)
 • Archeologie Českých zemí – doba laténská (kód UA/A0051)
 • Archeologie Evropy – doba laténská (kód UA/A0108)
 • Duchovní projevy v pravěku (kód UA/A0137)
 • Popelnicová pole v Evropě (kód UA/A0141)

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd:

 • Dějiny pravěku, přednáška (kód UHV/D1003)

Spolupráce s jinými institucemi za poslední 4 roky

 • Seminář pracovníků služby kriminální policie a vyšetřování zařazených na problematice pátrání po osobách, věcech – Rok ochrany kulturního dědictví, Těrlicko, ul. Zátiší 1. Dne 19. dubna 2018. Přednáška na téma: Detektoráří v archeologii. Ano či ne. Klady a zápory? Legislativa a praxe.
 • 2018 - přednáška na Univerzitě Palackého v Olomouci pro studenty archeologie na téma Kovová industrie období popelnicových polí v českém Slezsku dne 8. 11. 2018, Na Hradě 5, Filozofická fakulta.
 • 2019 - přednáška na Univerzitě Palackého v Olomouci pro studenty archeologie na téma Bronzová industrie dne 23. 10. 2019. Na Hradě 5, Filozofická fakulta.
 • 2019 - Seminář policie ČR – kriminální oddělení a přednáška na téma Užití nedestruktivních archeologických metod při identifikaci antropogenních aktivit v krajině. Těrlicko, ul. Zátiší 1. dne 19. 9. 2019.
 • 2019 - Seminář policie ČR – toxikologické oddělení a přednáška na téma Užití nedestruktivních archeologických metod při identifikaci antropogenních aktivit v krajině. Těrlicko, ul. Zátiší 1. dne 15. 10. 2019.
 • 2020 – Přednáška na téma Pravěké náboženství a duchovní projevy v pravěku pro Základní škola a Mateřská škola Žimrovice v rámci projektu „Pravěk a pravěké umění" v rámci projektu Badatelé, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009251, dne 20. 1. 2020.

Publikační činnost za poslední 4 roky:

Monografie:

2017
Zahraniční

 • SEPARATING THE WHEAT FROM THE CHAFF: DATING CHARRED PLANT REMAINS EXTRACTED FROM DAUB (WITH REFERENCE TO THE 14C CHRONOLOGY OF THE EPI-LENGYEL CULTURE IN UPPER SILESIA), In: Radiocarbon, Vol 59, Nr 1, 2017, Arizona Board of Regents on behalf of the University of Arizona, p. 251–268 (společně: Tomasz J Chmielewski • Agata Sady• Tomasz Goslar • Mirosław Furmanek • Jiři Juchelka).

Domácí

 • Juchelka, J. 2017: Bronzový srp z Opavy – Jaktaře. Pravěk NŘ 25, s. 111–118.

2018
Domácí

 • Juchelka, J. 2018: Symbolika a rituální význam koně v pravěku s důrazem na období popelnicových polí a straší dobu železnou ve střední Evropě – 1. část, Časopis Slezského zemského muzea, série B,66/1-2-2017, s. 85–102.
 • Juchelka, J. – Králová, S. 2018: Opava (k. ú. Kylešovice, okr. Opava), Přehled výzkumů 59-1, s. 209.
 • Juchelka, J. – Králová, S. 2018: Slavkov (k. ú. Slavkov u Opavy, okr. Opava), Přehled výzkumů 59-1, s. 212–213.

2019

 • Juchelka, J. 2018 (vyšlo 2019): Bronzové sekerky z Jesenicka jako příklad funkčního využití neagrárních prostor v období popelnicových polí, Pravěk NŔ 26, s. 21–37.
 • Juchelka, J. 2018 (vyšlo v 2019): Symbolika a rituální význam koně v pravěku s důrazem na období popelnicových polí a straší dobu železnou ve střední Evropě – 2. část, Časopis Slezského zemského muzea, série B,66/3/2017, s. 189–207.
 • Juchelka, J. Králová, S. 2019: Holasovice, Přehled výzkumů 60-1, s. 175.
 • Juchelka, J. Králová, S. 2019: Otice, Přehled výzkumů 60-1, s. 181.
 • Juchelka, J., Králová, S., Piętoň, M. 2019: Opava, Přehled výzkumů 60-2, s. 294.

2020

 • Juchelka, J. 2019 (vyšlo 2020): Bronzový depot ze Starého Jičína a problematika osídlení Moravské brány a jejího podhůří v období popelnicových polí, Pravěk NŘ 27, s. 95–108.
 • Juchelka, J. - Piętoň, M. 2019 (vyšlo 2020): Archeologické mapování lokalit 2. světové války v okrese Opava na příkladu tvrze Smolkov: užití nedestruktivních archeologických metod při výzkumu polních opevňovacích prvků. Studia archaeologica Brunensia. 2019, roč. 24, č. 1, s. 113-140.
 • Juchelka, J. 2019 (vyšlo 2020): 50 let od úmrtí Lumíra Jisla, Časopis Slezského zemského muzea LXVIII/3/2019, série B, s. 297–299.
 • Juchelka, J. – Králová, S. – Klápa, O. 2020: Otice, Přehled výzkumů 61-1, s. 161.

Editor sborníků:

 • Juchelka, J. a kol. 2016: Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. 2. Díl. Materiál z XIII. mezinárodní konference „Popelnicová pole a doba halštatská".

Studie, recenze, zprávy:

2015
Domácí

 • Sídliště ze starší doby železné v Loděnici u Opavy. Acta Musei Moraviae – Scientiae sociales C, s. 97–123.
 • Nová sídliště lužické kultury na Opavsku. Přehled výzkumů 55-1, s. 113–139. (datace k roku 2014)
2017
Domácí
 • JUCHELKA, Jiří: Milan Salaš, Bronzový depot z Ostrého vrchu u Vizovic jako příklad párové šperkové garnitury doby popelnicových polí a glosy k lokalitám neagrární oikumeny, Pravěk NŘ, 2017. Recenze.
 • Symbolika a rituální význam koně v pravěku s důrazem na období popelnicových polí a straší dobu železnou ve střední Evropě – 2. část, Časopis Slezského zemského muzea, série B, roč. 66, 2017, č. 3, s. 189–207.
 • Symbolika a rituální význam koně v pravěku s důrazem na období popelnicových polí a straší dobu železnou ve střední Evropě – 1. část. Časopis Slezského zemského muzea, série B, roč. 66, č. 1‒2, 2017, s. 85– 102.
 • Bronzový srp z Opavy – Jaktaře. Pravěk NŘ.
2018
Domácí 
 • Juchelka, J. – Králová, S.: Opava (k. ú. Kylešovice, okr. Opava). Přehled výzkumů 59-1, 2018, s. 209. 
 • Juchelka, J. – Králová, S.: Slavkov (k. ú. Slavkov u Opavy, okr. Opava). Přehled výzkumů 59-1, 2018, s. 212–213.
2019
Domácí
 • Bronzové sekerky z Jesenicka jako příklad funkčního využití neagrárních prostor v období popelnicových polí, Pravěk, Nová řada 26, roč. 26, 2019, č. 1, s. 21–37.

Organizace či podíl na organizaci konferencí a sympozií

 • Muž a žena v pohřebním ritu. 8. – 9. listopadu 2007 v prostorách Slezské univerzity v Opavě. Organizátoři: Archeologický seminář Slezské univerzity v Opavě, Archeologický ústav AV ČR Brno, Ústav archeologické památkové péče Brno, Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty MU Brno.
 • XIII. mezinárodní konference „Popelnicová pole a doba halštatská" Termín: 12. – 16. května 2014, místo konání: Opava, Organizátoři: Archeologický ústav AV ČR v Brně, Slezská univerzita v Opavě.

Výstavy za poslední 4 roky

 • Spoluautor výstavy Hrad Kaltenštejn s pohledu nedestruktivní archeologie ve Slezském zemském muzeu (říjen až prosinec 2020).
 • Vytvoření a spoluautor (společně s Mgr. Královou) výstavy obrazů Zdeňka Buriana v rámci „Lovců mamutů ve Slezsku“ od 18. 9. 2019 do 25. 10 2019.
 • Vytvoření a spoluautor (společně s Mgr. Královou)  výstavy Lovci mamutů ve Slezsku v rámci Mezinárodního dne archeologie realizované v Hlavní výstavní budově Slezského zemského muzea ve dnech 3. 9 až 25. 11. 2018.
 • Vytvoření a spoluautor (společně s Mgr. Královou)  výstavy Archeologické poklady ve sbírkách Slezského zemského muzea v rámci Mezinárodního dne archeologie realizované v Hlavní výstavní budově Slezského zemského muzea ve dnech 16. 10. až 19. 11. 2017.

Účast na odborných přednáškách s příspěvkem za poslední 4 roky

Zahraniční
 • Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku. 17. – 20. 5. 2016. Trenčianske Teplice. Slovensko. Poster s názvem Laténská kultura v českém Slezsku.
 • XV. medzinárodní konference "Popolnicové polia a doba halštatská", 15. 10. - 19. 10. 2018, Smolenice, Slovensko. Příspěvek: Bronzový depot ze Starého Jičína.
 • XXI. Śląskie Sympozjum Archeologiczne / 21st Silesian Archaeological Symposium, Muzeum Miejskie Wrocławia, Oddział Muzeum Archeologiczne, ul. A. Cieszyńskiego 9 (Arsenał). 23. – 24. 5. 2019. Příspěvek: Jiří Juchelka, Soňa Králová, Sídliště lengyelské kultury v Oticích – Rybníčkách (ČR, okres Opava).
Domácí
 • XIV. Mezinárodní konferenci Doba popelnicových polí a doba halštatská, Termín: 4. 10. - 7. 10. 2016, Místo: Kutná Hora. Příspěvek: Pohřebiště lužické kultury v Samborowicích (PL).
 • Archeologie konfliktu. 10. – 12. září 2019 Hradec Králové. Príspěvek: Užití nedestruktivních archeologických metod při mapování okolí dělostřelecké tvrze z 2. světové války na katastru obce Smolkov, okr. Opava. 1. a 2. etapa výzkumu.

Přednášky pro veřejnost za poslední 4 roky

 • Uspořádání přednášky Mgr. Petry Kmeťové. Ph.D.. Kůň v nejstarší minulosti. 18. 10. 2016 v prostorách Klubu Art. Úvodní slovo.
 • Přednáška v obci Branka na téma Archeologické nálezy z Branky u Opavy a jejího okolí dne 14. září 2017.
 • 18. 10. 2018 Přednáška na téma Archeologické nálezy a nejstarší dějiny Vítkova a jeho okolí ve Vítkově, knihovně.
 • 21. 10. 2018 Přednáška pro Archeo Silesia na téma Památkový zákon, archeologické nálezy a Maltská konvence.
 • 11. 12. 2018 Přednáška v klubu PANT v Ostravě na téma Historie dělostřelecké tvrze ve Smolkově a nové poznatky k válečné archeologii na Opavsku.
 • 20. 3. 2019 Přednáška v OKO v klubu ART na téma Výzkum okolí smolkovské tvrze nedestruktivními archeologickými metodami.
 • Přednáška v Dobroslavicích o Archeologii ve Slezském zemském muzeu v rámci 21. ročníku pochodu kolem Dobroslavic, dne 19. 9. 2020.

Jiná popularizační činnost za poslední 4 roky

 • Červenec 2016 – Příměstský tábor Opavské kulturní organizace pro děti základních škol, téma: Archeologický výzkum středověké a novověké Opavy.
 • Přednáška na téma Archeologie Moravskoslezského pomezí, Činnost Opavského pracoviště Archeologického ústavu Akademie věd ČR v rámci Týdně vědy, 8. listopadu 2016, Brno, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
 • Uspořádání přednášky a úvodní slovo: Kměťová Petra: Kůň v nejstarší minulosti, Opavská kulturní organizace, 18. 10. 2016, Klub ART.
 • Uspořádání přednášky a úvodní slovo: Ondřej Chvojka: Poklady, depoty, obětiny. Jihočeské kovové depoty doby bronzové. Opavská kulturní organizace, 17. 10. 2017, Klub ART.
 • 21.10. 2017 Mezinárodní den archeologie ve Slezském zemském muzeu.
 • 18. 10. 2018 Přednáška na téma Archeologické nálezy a nejstarší dějiny Vítkova a jeho okolí ve Vítkově, knihovně.
 • 20. 10. 2018 Mezinárodní den archeologie ve Slezském zemském muzeu.
 • 21. 10. 2018 Přednáška pro Archeo Silesia na téma Památkový zákon, archeologické nálezy a Maltská konvence.
 • Uspořádání dvojice přednášek a úvodní slovo: Petr Neruda: Neandrtálec a mamut. Zdeňka Nerudová: Poslední mamuti na Moravě a jejich lovci. Opavská kulturní organizace, 25. 10. 2018, Klub ART.
 • Přednáška pro žáky Základní školy Nový svět, Opava, p.o. dne 23. 4. 2019 v prostorách HVB na téma „Nejstarší kultury" v rámci muzejního EDU programu.
 • Přednáška pro studenty Mendlova gymnázia na téma Pravěký vývoj a dějiny pravěku, dne 17. 10. 2019 v prostorách Mullerova domu u HVB.
 • Uspořádání přednášky pro veřejnost v prostorách Mullerova domu a úvodní slovo: Lumír Poláček, Mikulčice 21. Slovanské hradiště v Mikulčicích: výzkum – prezentace – vize, 24. 10. 2019 v rámci Mezinárodního dne archeologie.
 • Přednáška na půdě Slezské univerzity pro spolek Historica Silesia z. s. dne 10. ledna 2020 na téma Detektory kovů – legislativa, jak ano a jak již ne.
 • Přednáška v Dobroslavicích o Archeologii ve Slezském zemském muzeu v rámci 21. ročníku pochodu kolem Dobroslavic, dne 19. 9. 2020.

Členství v komisích a radách za poslední 4 roky

 • 2018 – dosud Člen hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Vlády České republiky.

 

 
 Kompletní bibliografie (2001-2015) ke stažení ZDE 
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 07.12.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.“ na Facebook