Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.

e-mail: juchelka(at)szm.cz

Funkce v instituci
• vedoucí oddělení archeologie
• kurátor archeologické podsbírky Slezského zemského muzea

Vědecké zaměření
• pravěká a středověké archeologie, archeologie novověku a modernity, archeologická metoda, nedestruktivní archeologie, archeologie a muzeum

Vzdělání
• 09/1993 – 06/1997 – Střední průmyslová škola stavební Opava – obor stavební obnova tj. rekonstrukce a obnova historických staveb, průzkumy staveb (maturita)
• 06/1997 – 2000 – Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Městský urbanismus a architektura
• 2001 – Titul Bc. Slezská Univerzita v Opavě, Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká, historické vědy/archeologie – obor středověké archeologie
• 2004 – Titul Mgr., Slezská Univerzita v Opavě, Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká, historické vědy/archeologie – obor prehistorie
• 2007 – Titul PhDr., Slezská Univerzita v Opavě
• 2012 – Titul Ph.D., Masarykova Univerzita v Brně, Filozofická fakulta, historické vědy/archeologie

Účast na grantových projektech za poslední 4 roky
• Grant Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Slezské zemské muzeum (DKRVO, MK000100595), interní grant Krajina IGS3/2019. Doba trvání 2019 až 2023.

Pedagogická činnost
Slezská univerzita v Opavě
• Základy typologie archeologického mobiliáře
• Archeologie v muzeu

Spolupráce s jinými institucemi za poslední 4 roky
• 2019 - přednáška na Univerzitě Palackého v Olomouci pro studenty archeologie na téma Bronzová industrie dne 23. 10. 2019. Na Hradě 5, Filozofická fakulta.
• 2019 - Seminář policie ČR – kriminální oddělení a přednáška na téma Užití nedestruktivních archeologických metod při identifikaci antropogenních aktivit v krajině. Těrlicko, ul. Zátiší 1. dne 19. 9. 2019. – toxikologické oddělení a přednáška na téma Užití nedestruktivních archeologických metod při identifikaci antropogenních aktivit v krajině. Těrlicko, ul. Zátiší 1. dne 15. 10. 2019.
• 2020 – Přednáška na téma Pravěké náboženství a duchovní projevy v pravěku pro Základní škola a Mateřská škola Žimrovice v rámci projektu „Pravěk a pravěké umění" v rámci projektu Badatelé, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009251, dne 20. 1. 2020.
• Přednáška v Dobroslavicích o Archeologii ve Slezském zemském muzeu v rámci 21. ročníku pochodu kolem Dobroslavic, dne 19. 9. 2020.
• Přednáška pro letní tábor na téma Pravěk, Křesťanský tábor v Čermné ve Slezsku, dne 9. června 2021.
• Přednáška pro příměstský tábor OKO, Dům umění, na téma Pravěká plastika dne 14. 7. 2021.
• Přednáška na téma Muzea a detektoráři pro regionální muzea Moravskoslezského kraje, Müllerovů dům, 6. 12. 2022.
• 2x Komentovaná prohlídka výstavy Jak se hledají druhoválečé hroby, 29. 4. 2023 v památníku 2. sv války v Hrabyni.
• Dvě komentované prohlídky výstavy Jak se hledají druhoválečné hroby, 9. června 2023 v památníku 2. sv války v Hrabyni Komentovaná prohlídka v rámci Evropských dnů archeologie výzkumu hradu Kaltenštejn, 17. června 2023

Publikační činnost za poslední 4 roky:
2019
• Juchelka, J. 2018 (vyšlo 2019): Bronzové sekerky z Jesenicka jako příklad funkčního využití neagrárních prostor v období popelnicových polí, Pravěk NŔ 26, s. 21–37.
• Juchelka, J. 2018 (vyšlo v 2019): Symbolika a rituální význam koně v pravěku s důrazem na období popelnicových polí a straší dobu železnou ve střední Evropě – 2. část, Časopis Slezského zemského muzea, série B,66/3/2017, s. 189–207.
• Juchelka, J. Králová, S. 2019: Holasovice, Přehled výzkumů 60-1, s. 175.
• Juchelka, J. Králová, S. 2019: Otice, Přehled výzkumů 60-1, s. 181.
• Juchelka, J., Králová, S., Piętoň, M. 2019: Opava, Přehled výzkumů 60-2, s. 294.
2020
• Juchelka, J. 2019 (vyšlo 2020): Bronzový depot ze Starého Jičína a problematika osídlení Moravské brány a jejího podhůří v období popelnicových polí, Pravěk NŘ 27, s. 95–108.
• Juchelka, J. - Piętoň, M. 2019 (vyšlo 2020): Archeologické mapování lokalit 2. světové války v okrese Opava na příkladu tvrze Smolkov: užití nedestruktivních archeologických metod při výzkumu polních opevňovacích prvků. Studia archaeologica Brunensia. 2019, roč. 24, č. 1, s. 113-140.
• Juchelka, J. 2019 (vyšlo 2020): 50 let od úmrtí Lumíra Jisla, Časopis Slezského zemského muzea LXVIII/3/2019, série B, s. 297–299.
• Juchelka, J. – Králová, S. – Klápa, O. 2020: Otice, Přehled výzkumů 61-1, s. 161.
2021
• Juchelka, J. 2020 (vyšlo 2021): Nález bronzového meče na katastru Vítkova (okr. Opava). Časopis Slezského zemského muzea B/2/69, s. 162–165.
• Juchelka, J. 2020 (vyšlo 2021): Dokumentace demolované kabelové komory KK4/OP/B v Opavě-Kateřinkách. Časopis Slezského zemského muzea B/3/69, s. 264–269.
• Juchelka, J. 2020 (vyšlo 2021): Nález bronzového hrotu kopí z katastru Velkých Heraltic (okr. Opava). Pravěk NŘ 28, s. 167–174.
• Juchelka, J. 2020 (vyšlo 2021): Second phase of non-destructive archaeological survey of field fortification features in the neighbourhood of the Smolkov Artillery Fort, in: Pavel Drnovský – Petr Hejhal a kol.: Archaeology of Conflicts, Hradec Králové, s. 171–194.
• Juchelka, J. – Rychlý, M. 2021: Nález století u Staré Červené Vody, Jesenicko. Vlastivědný sborník, svazek 22, s. 153–156.
• Juchelka, J. – Klápa, O. 2021: Terénní identifikace aktivit 2. světové války na katastrech Branky, Hradce nad Moravicí, Raduně a blízkého okolí pomocí nedestruktivních archeologických metod, jejich mapování a návrh ochrany v krajině na příkladu situace v Hradci nad Moravicí – Jakubčovicích, Zprávy památkové péče, ročník 81, číslo 2, s. 201–222.
2022
• Juchelka, J. 2021 (vyšlo 2022): Několik poznámek k užití, limitům a možnostem některých nedestruktivních archeologických metod při výzkumu, studiu a poznání změn v krajině Českého Slezska. Časopis Slezského zemského muzea B/2-3/70, s. 226-234.
• Juchelka, J. 2022: Výsledky interdisciplinárního výzkumu ostatků vojáků z 2. světové války z katastrů Dobroslavic a Bobrovníků (okr. Opava), Časopis Slezského zemského muzea B/1/71, s. 57-82.
• Juchelka, J. – Králová, S. 2021 (vyšlo 2022): Eneolitické ploché měděné sekerky z českého Slezska a severovýchodní Moravy, Pravěk Pravěk NŘ 30, s. 5-20.
• Juchelka, J. 2022 (vyšlo 2023): Identifikace doposud patrných dokladů ostravsko-opavské operace na příkladu situace v okolí Stříbrného jezera v Kateřinkách u Opavy, Slezský sborník CXX/2022, číslo 2, s. 84–101.

Výstavy za poslední 4 roky
• Jak se hledají druhoválečné hroby (autor), 29. 4. – 30. 11. 2023 Památník 2. sv. války v Hrabyni. Výstava v rámci IGS Krajina.
• Od kmenového svazu Holasiců až po dělení Slezska ve Slezském zemském muzeu (7. století až rok 1800) (od 10. 9. do 30. 11. 2021)
• Civilizace a barbaři, 1. 3. 2022 do 30. 4. 2023. Slezské zemské muzeum.
• Spoluautor výstavy Hrad Kaltenštejn s pohledu nedestruktivní archeologie ve Slezském zemském muzeu (říjen až prosinec 2020).
• Vytvoření a spoluautor (společně s Mgr. Královou) výstavy obrazů Zdeňka Buriana v rámci „Lovců mamutů ve Slezsku“ od 18. 9. 2019 do 25. 10 2019.
Účast na odborných přednáškách s příspěvkem za poslední 4 roky
• XXI. Śląskie Sympozjum Archeologiczne / 21st Silesian Archaeological Symposium, Muzeum Miejskie Wrocławia, Oddział Muzeum Archeologiczne, ul. A. Cieszyńskiego 9 (Arsenał). 23. – 24. 5. 2019. Příspěvek: Jiří Juchelka, Soňa Králová, Sídliště lengyelské kultury v Oticích – Rybníčkách (ČR, okres Opava).
• Archeologie konfliktu. 10. – 12. září 2019 Hradec Králové. Príspěvek: Užití nedestruktivních archeologických metod při mapování okolí dělostřelecké tvrze z 2. světové války na katastru obce Smolkov, okr. Opava. 1. a 2. etapa výzkumu.
• Archeologie konfliktu. 10. – 12. září 2019 Hradec Králové. Príspěvek: Užití nedestruktivních archeologických metod při mapování okolí dělostřelecké tvrze z 2. světové války na katastru obce Smolkov, okr. Opava. 1. a 2. etapa výzkumu.
• 54. mezinárodní konference archeologie středověku, Brno, hrad Špilberk, 18-22/9/2023. Príspěvek: Kachlový soubor z opavského hrad (společně s M. Tymonovou)

Přednášky pro veřejnost za poslední 4 roky
• Přednáška v OKO v klubu ART na téma Výzkum okolí smolkovské tvrze nedestruktivními archeologickými metodami, dne 20. 3. 2019.
• Přednáška v Dobroslavicích o Archeologii ve Slezském zemském muzeu v rámci 21. ročníku pochodu kolem Dobroslavic, dne 19. 9. 2020.
• Přednáška pro letní tábor na téma Pravěk, Křesťanský tábor v Čermné ve Slezsku, dne 9. června 2021.
• Přednáška pro příměstský tábor OKO, Dům umění, na téma Pravěká plastika dne 14. 7. 2021.

Jiná popularizační činnost za poslední 4 roky
• Uspořádání dvojice přednášek a úvodní slovo: Petr Neruda: Neandrtálec a mamut. Zdeňka Nerudová: Poslední mamuti na Moravě a jejich lovci. Opavská kulturní organizace, 25. 10. 2018, Klub ART.
• Přednáška pro žáky Základní školy Nový svět, Opava, p.o. dne 23. 4. 2019 v prostorách HVB na téma „Nejstarší kultury" v rámci muzejního EDU programu.
• Přednáška pro studenty Mendlova gymnázia na téma Pravěký vývoj a dějiny pravěku, dne 17. 10. 2019 v prostorách Mullerova domu u HVB.
• Uspořádání přednášky pro veřejnost v prostorách Mullerova domu a úvodní slovo: Lumír Poláček, Mikulčice 21. Slovanské hradiště v Mikulčicích: výzkum – prezentace – vize, 24. 10. 2019 v rámci Mezinárodního dne archeologie.
• Přednáška na půdě Slezské univerzity pro spolek Historica Silesia z. s. dne 10. ledna 2020 na téma Detektory kovů – legislativa, jak ano a jak již ne.
• Přednáška v Dobroslavicích o Archeologii ve Slezském zemském muzeu v rámci 21. ročníku pochodu kolem Dobroslavic, dne 19. 9. 2020.
• Mezinárodní den archeologie 2021 (akce proběhla v prostorách Müllerova domu a přilehlé zahradě 30. 10. 2021)
• Přednáška pro veřejnost na téma Nedestruktivní průzkum prostoru bývalého zámku v Dobroslavicích v prostorách kulturního domu v Dobroslavicích dne 24. 8. 2021.
• Komentovaná prohlídka hradu Kaltenštejn v rámci Evropských dní archeologie na téma nedestruktivní průzkum hradu Kaltenštejn – 18. a 19. června 2021.
• Moderování debaty v rámci festivalu Jeden svět u dokumentárního filmu Krymský poklad, dne 22. 3. 2022 v klubu Art, Opavská kulturní organizace.
• Moderování debaty v rámci festivalu Jeden svět u dokumentárního filmu Krymský poklad, dne 30. 3. 2022 v prostorách Minikina Ostrava.
• 2x Komentovaná prohlídka výstavy Jak se hledají druhoválečé hroby, 29. 4. 2023 v Národním památníku 2. sv války v Hrabyni.
• Dvě komentované prohlídky výstavy Jak se hledají druhoválečné hroby, 9. června 2023 v Národním památníku 2. sv války v Hrabyni (společně Klápa)
• Komentovaná prohlídka v rámci Evropských dnů archeologie výzkumu hradu Kaltenštejn, 17. června 2023 (společně Klápa, Petr)

Členství v komisích a radách za poslední 4 roky
• 2018 – dosud Člen hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Vlády České republiky.

Poslední aktualizace článku: 20.07.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.“ na Facebook