Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Monika Szturcová, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Monika Szturcová, Ph.D.

e-mail: szturcova(at)szm.cz
tel.: +420 778 528 219

Funkce v instituci

• vedoucí Památníku Petra Bezruče
• kurátorka literárních fondů v Památníku Petra Bezruče, realizace programů pro veřejnost

Vědecké zaměření

• dějiny české literatury a regionální literatura

Vzdělání (VŠ)

• 2015–2021 Filozofická fakulta Ostravské univerzity, postgraduální doktorské studium, obor Literární věda. Disertační práce: Česko-polské vztahy v poutních písních 18.–19. století
• 2015 Filozofická fakulta Ostravské univerzity, magisterské studium, obor Učitelství pro střední školy (Český jazyk a literatura – Dějepis). Diplomová práce: Mariánské kramářské písně ze sbírek Muzea Těšínska
• 2012 Filozofická fakulta Ostravské univerzity, bakalářské studium, obor Český jazyk a literatura – Historie
• studijní pobyty: květen 2017 – stáž na Uniwersytecie Warszawskim (Varšava), zimní semestr 2017/2018 – studijní pobyt Erasmus na Uniwersytecie Śląskim (Katovice)

Výzkumné projekty

• 2021 Ženské autorky z fondů Památníku Petra Bezruče (IGS 013/2021, spoluřešitelka: Mgr. M. Dragonová, Ph.D.), hlavní řešitelka.
• 2020–2022 Literární obraz regionu 1918–2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko), osobnosti, události, instituce, místa, texty – ve spolupráci s Centrem regionálních studií Ostravské univerzity, Knihovnou města Ostravy a Antikvariátem Fiducia (NAKI DG20P02OVV020, hlavní řešitelka: prof. PaedDr. I. Málková, Ph.D.), spoluřešitelka.
• 2020 Duchovní život regionu na podkladě sbírek Památníku Petra Bezruče (IGS 013/2020, hlavní řešitelka: Mgr. M. Dragonová, Ph.D.), spoluřešitelka.
• 2019 Zpracování knižního obrazového katalogu kramářských tisků ze sbírky Památníku Petra Bezruče (IGS 013/2019, spoluřešitelka: Mgr. M. Dragonová, Ph.D.), hlavní řešitelka.
• 2017–2018 Komplexní zpracování, digitalizace, výzkum a zpřístupnění fondu kramářských tisků slezské oblasti v Památníku P. Bezruče (IGS 201701/2017, hlavní řešitelka: Mgr. M. Dragonová, Ph.D.), spoluřešitelka.
• 2017–2018 Poutní písně na Moravě a v českém Slezsku 17. až 19. století (Projekt GA ČR reg. č.: 17-08928S, hlavní řešitel: prof. Mgr. J. Malura, Ph.D.), spoluřešitelka.
• 2016–2017 Fenomén poutních míst jako příklad interdisciplinárního přístupu k barokní mentalitě a zbožnosti – stav, možnosti a meze výzkumu vzhledem k poutím a poutním místům na terénu českého Slezska moravskoslezského pomezí na konci 18. století a na počátku 19. století (Projekt Ostravské univerzity OU SGS13/FF/2016, hlavní řešitel: PhDr. Ing. J. Olšovský, Ph.D.), spoluřešitelka.
• 2015-2017 Ochrana a dokumentace polského kulturního dědictví v České republice – Stopami Poláků v Rakouském Slezsku a na severovýchodní Moravě (Nadace Silva Rerum Polonarum – Ostravská univerzita, hlavní řešitel: prof. PhDr. A. Zářický, Ph.D.), spoluřešitelka.
• 2014 – 2015 Literární žánry raného novověku ve službách dobové zbožnosti (Projekt Ostravské univerzity SGS05/FF/2014, hlavní řešitel: prof. Mgr. J. Malura, Ph.D.), spoluřešitelka.

Publikační činnost

• Szturcová, M.: Literární fondy Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea. In Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické, roč. 72 (2023), č. 1–2, s. 75–91.
• Szturcová, M.: Czech-Polish Interrelations: The Example of Marian Songs in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. In Fuemerton, P. – Kosek, P. – Hanzelková, M. eds.: Czech Broadside Ballads as Text, Art, Song in Popular Culture, c. 1600–1900, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022, s. 423-440.
• Dragonová, M. – Szturcová, M.: Duchovní život moravskoslezského regionu na příkladu osobností ze sbírek Památníku Petra Bezruče: František Němec, Zdislav Škrabal, Josef Veselý. In Slezský sborník, roč. 120 (2022), č. 1, s. 89-110.
• Dragonová, M. – Szturcová, M.: Osobní fondy spisovatelek v Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea. In Historica – Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 13 (2022), č. 1, s. 44-60.
• Ivánek, J. – Malura, J. – Olšovský, J. – Schenková, M. – Szturcová, M.: Pod ochranu tvou se utíkáme. Kult Panny Marie Čenstochovské v českém Slezsku na Moravě / Pod twoją obronę uciekamy się. Kult Matki Boskiej Częstochowskiej na Śląsku czeskim i na Morawach, Białystok: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie a Ostravská univerzita, 2019, ISBN 987-80-7599-041-9.
• Dragonová, M. – Szturcová, M.: Kramářské tisky ze sbírky Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea v Opavě, Opava: Slezské zemské muzeum, 2019, ISBN 978-80-87789-60-5.
• Dragonová, M. – Szturcová, M.: Sbírka kramářských tisků v Památníku Petra Bezruče v Opavě. In Slezský sborník, roč. 116 (2018), č. 2, s. 15-49.
• Ivánek, J. – Szturcová, M.: Propagace poutních míst na Moravě kramářskou písní v první polovině 19. století. In Historia litterarium, roč. 63, č. 3–4 (2018), s. 188–195.
• Szturcová, M.: Česko-polské vztahy v poutních písních 18.–19. století. In Studia Slavica, roč. 22 (2018), č. 1, s. 37–53.
• Szturcová, M.: Kult poutních míst slezsko-polského pohraničí v českých kramářských písních 18. a 19. století. In Historie – Otázky – Problémy, roč. 9, č. 1 (2017), s. 167–176.
• Szturcová, M.: Česko-polské vztahy v poutních písních 18. a 19. století na příkladu vydavatelské strategie Orlovy tiskárny. In Historica – Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 8, č. 1 (2017), Ostrava, s. 44–55.
• Malura, J. – Ivánek, J. – Szturcová, M.: Kramářské písně o Panně Marii Čenstochovské. In Zářický, A. – Czajkowski, K. eds.: Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku – Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Częstochowa: Fundacja „Silva Rerum Polonarum“, 2016. s. 79–92. ISBN: 978-83-945669-0-6.
• Szturcová, M.: Ó přelíbezná kytičko, Krista Pána Matičko... Kramářské poutnické mariánské písně ve sbírkách Muzea Těšínska. In Těšínsko, roč. 58, č. 2 (2015), s. 54–64.

Prezentace na konferencích

• Konference: Valašsko – historie a kultura III. Duchovní život, Rožnov pod Radhoštěm, Národní muzeum v přírodě – Filozofická fakulta Ostravské univerzity (4. – 6. 10. 2023), referát: Dragonová, M. – Szturcová, M.: Hory zčernaly oblevou. Deníkové záznamy Bohumíra Četyny.
• Konference: České a polské literární baroko / Czeski i polski barok literacki, Opava, Slezská univerzita (17. 9. 2020), referát: Česko-polské vztahy na příkladu poutních písní.
• Konference: Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty / Transformations of Czech 'kramářské písně' (Broadside Ballads) – media, traditions, contexts, Brno, Masarykova univerzita (11. – 13. 9. 2019), referát: Czech-Polish relations on the example of the songs of Virgin Mary in the 18.–19. century.
• Konference: Knižní kultura 19. století, Jindřichův Hradec, Muzeum Jindřichohradecka (20. – 21. 9. 2017), referát: Ivánek, J. – Szturcová, M.: Propagace poutních míst na Moravě kramářskou písní v první polovině 19. století.
• Seminář: Kultura poutních míst, Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity (15. 9. 2016), prezentace: Výzkum úcty k Panně Marii Čenstochovské v moravsko-slezském prostředí.
• Konference: Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (2. – 3. 6. 2016), referát: Kult poutních míst slezsko-polského pohraničí v českých kramářských písních 18. a 19. stol.
• Konference: Stopami Poláků v českém/ rakouském Slezsku, Petrovice u Karviné, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Silva Rerum Polonarum (22. 10. 2015), referát: Malura, J. – Ivánek, J. – Szturcová, M.: Kramářské písně o Panně Marii Čenstochovské.
• Konference: Psaní jako tvůrčí proces, Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (24. – 25. 4. 2014), referát: Variantnost kramářských písní na příkladu mariánských kramářských písní ze sbírek Muzea Těšínska.

Výstavní činnost

• Srdce a domov – Literární tradice a současnost Opavy a Opavska (únor – prosinec 2024, SZM Památník Petra Bezruče), součást projektu Opava jubilejní k 800. výročí města Opavy, spoluautorka: Mgr. M. Dragonová, Ph.D.
• Pravěký svět aneb Ve stopách Zdeňka Buriana (únor – prosinec 2022, SZM Památník Petra Bezruče), spoluautorka: Mgr. M. Dragonová, Ph.D.
• Literární paměť regionu 1918–2018 (září 2021 – leden 2022, SZM Památník Petra Bezruče a Müllerův dům), výstava z projektu NAKI Literární obraz regionu 1918–2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko), osobnosti, události, instituce, místa, texty (hlavní řešitelka: prof. PaedDr. I. Málková, Ph.D.)
• Zdeněk Burian – Malíř ztraceného času (květen – srpen 2020, SZM Památník Petra Bezruče), spoluautorka: Mgr. M. Dragonová, Ph.D.
• Jan Amos Komenský – JAK chtěl změnit svět (září – prosinec 2020, SZM Památník Petra Bezruče), spoluautorka, Mgr. M. Dragonová, Ph.D.
• Václav Havel – cesta svobody (září – prosinec 2019, SZM Památník Petra Bezruče), spoluautorka: Mgr. M. Dragonová, Ph.D.
• Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy (květen – srpen 2019, SZM Památník Petra Bezruče), spoluautor: Mgr. J. Ivánek, Ph.D.
• Slezsko v pohádkách a pověstech (leden – duben 2019, SZM Památník Petra Bezruče), spoluautorka: Mgr. M. Dragonová, Ph.D.
• Radůj se duše a buď veselá aneb Kramářské tisky z Památníku Petra Bezruče (květen – srpen 2018, SZM Památník Petra Bezruče), spoluautorka: Mgr. M. Dragonová, Ph.D.

Pedagogická činnost

• Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Katedra české literatury a literární vědy – ve spolupráci s Památníkem Petra Bezruče: Projektový seminář (2018 – dosud).
• Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Katedra české literatury a literární vědy – seminář: Starší česká literatura 1, 2 (vybrané semináře) (2016 – 2018).

Další odborná činnost

• recenzní činnost

Poslední aktualizace článku: 25.04.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Monika Szturcová, Ph.D.“ na Facebook