Úvod \ Věda a výzkum \ Řešené projekty \ Interní granty a projekty \ Interní granty a projekty za rok 2017

Slezské zemské muzeum

Interní granty a projekty za rok 2017

KOMPLEXNÍ ZPRACOVÁNÍ, DIGITALIZACE, VÝZKUM A ZPŘÍSTUPNĚNÍ FONDU KRAMÁŘSKÝCH TISKŮ SLEZSKÉ OBLASTI V PAMÁTNÍKU PETRA BEZRUČE

Grantový projekt: IGS201701/2017
Řešitel: Mgr. Martina Dragonová, Ph.D.

Komentář k řešení vědeckého úkolu: Projekt byl zaměřen na výzkum a evidenci dosud téměř vůbec neprozkoumaných kramářských tisků v Památníku P. Bezruče. Cílem projektu byla v první fázi katalogizace kramářských tisků v Památníku P. Bezruče a v chronologické evidenci následně zpracování dosud neevidovaných přírůstků fondu. Ve druhé fázi restaurování poškozených tisků, digitalizace, publikování odborné studie, včetně on-line katalogu a výstava tisků. Hlavním přínosem projektu se stala komplexní analýza, katalogizace, evidence a výzkum dokumentů. Výzkum fondu přinesl zajímavé poznatky o kramářských tiscích a také cenný dokumentační materiál. Dalším přínosem je publikování studie i s fotodokumentací a také zpřístupnění kramářských tisků nejen odborné, ale i laické veřejnosti, a to formou výstavy. V neposlední řadě se díky projektu uskutečnila digitalizace fondu a je naplánováno publikování fondu online.

Výstupy: V roce 2017 byl vytvořen kompletní katalog kramářských tisků. V roce 2018 bude publikována odborná studie o kramářských tiscích, v květnu roku 2018 bude zahájena výstava kramářských tisků v Památníku Petra Bezruče. Připravuje se také publikování celého fondu kramářských tisků online.

 

MIMOŘÁDNÝ LIDOVÝ SOUD OPAVA 1945–1948

Grantový projekt: IGS201702/2017
Řešitel: Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
Spoluřešitelé: Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.; Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.

Komentář k řešení vědeckého úkolu: Projekt navazuje na dřívější výzkumy procesů perzekuce a retribuce, realizované na pracovišti. Předpokládá se budoucí syntetické zpracování tématu formou monografie.

Výstupy:
Hlavienka, L.: Příslušníci německých ozbrojených sil před Mimořádným lidovým soudem v Opavě (2018).
Janák, D. – Kolář, O.: Výzkum dějin retribuce v obvodu Mimořádného lidového soudu Opava – stav, východiska a perspektivy (2018).
Janák, D.: Účastníci tzv. henleinovského povstání ze září 1938 před Mimořádným lidovým soudem v Opavě (2018).
Kolář, O.: K činnosti Okresního soudu Jeseník 1945–1948 (2018).
Kolář, O.: Konfidenti opavské úřadovny gestapa před Mimořádným lidovým soudem v Opavě, Acta Historica Universitatis Silesiae Opaviensis 10, 2017, s. 247–264.
Kolář, O.: Hampel-Zattigova aféra z jara 1938, její ohlasy a důsledky (2018).
Kolář, O.: Poválečné vyšetřování tzv. liptaňské tragédie (2018).
Kravar, Z.: Karl Lux – rozporuplná kariéra s trpkým koncem (2018).
Kolář, O.: Aktéři henleinovského povstání ve Vidnavě a Velké Kraši před Mimořádným lidovým soudem v Opavě 1945–1948 (2018).

 

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V AREÁLU OPAVSKÉHO HRADU II.

Grantový projekt: IGS201703/2017
Řešitel: Mgr. Soňa Králová

Komentář k řešení vědeckého úkolu: Materiál je zpracován, ale nebyly dodány výsledky odborných přírodovědných analýz a zatím chybí výstup formou odborné publikace v recenzovaném periodiku.

Výstupy: Předběžné výsledky prezentovány veřejnosti v rámci přednášky dne 6. 12. 2017 v Historické výstavní budově SZM. Vydání publikačního výstupu je naplánováno na 1. polovinu roku 2018.

 

KRESBY A FOTOGRAFIE JAROSLAVA ZAHRADNÍKA VE SBÍRKÁCH SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Grantový projekt: IGS201704/2017
Řešitel: PhDr. Miroslava Suchánková

Komentář k řešení vědeckého úkolu: Byla provedena digitalizace kreseb a fotografií J. Zahradníka. Byly zpracovány sbírkové materiály evidované ve fondu grafiky etnografické podsbírky SZM. Byla prostudována pozůstalost J. Zahradníka (historická podsbírka SZM - E XVI/1-57, E I/72-79). V rámci řešení projektu byla publikována studie, která představuje život a dílo významné osobnosti regionálního národopisu a kulturního života 20. století – Jaroslava Zahradníka. Zaměřuje se na jeho vlastivědnou činnost a spolupráci s odbornými institucemi v kraji. Zpracovává konkrétní Zahradníkovi práce evidované ve sbírkách SZM a zohledňuje prameny spojené s jeho působením na Karvinsku a v Ostravě uložené v archivech. Výsledkem je práce, která usiluje o komplexní pohled na Zahradníkovu osobnost a zároveň hodnotí charakter jeho prací a jejich informační přínos.

Výstupy: Suchánková M.: Kresby a fotografie Jaroslava Zahradníka ve sbírkách Slezského zemského muzea, ČSZM-B, roč. 66, Opava 2017, č. 1-2, s. 25-30. ISSN: 1211-3131.

 

HISTORIE NOVOVESKÝCH HOSTINCŮ DO ROKU 1945

Grantový projekt: IGS201705/2017
Řešitel: Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Komentář k řešení vědeckého úkolu: Téma výzkumu bylo zpracováno formou odborné monografie. Výsledky slouží nejen k poznání historie pohostinství, ale také jako podklad ke studiu hospodářských a sociálních dějin Ostravska v 19. a 20. století.

Výstupy: Rodan, K.: Historie novoveských hostinců ve světle dobových dokumentů, Ostrava 2017.

 

VÝZKUM DVOUKŘÍDLÝCH (DIPTERA) SKUPIN TIPULOMORPHA, BIBIONOMORPHA A ACALYPTRATA: BIOSYSTEMATIKA, FYLOGENEZE, BIONOMIE, FAUNISTIKA

Grantový projekt: IGS201706/2017
Řešitel: RNDr. Jindřich Roháček, CSc.
Spoluřešitelé: doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.; doc. RNDr. Jaroslav Starý, Ph.D.

Komentář k řešení vědeckého úkolu: Projekt je zaměřen na základní výzkum vybraných čeledí dvoukřídlých (Diptera). Jeho hlavním cílem je získání nových taxonomických, fylogenetických, bionomických a faunistických poznatků, včetně jejich včlenění do připravovaného checklistu dvoukřídlých České republiky a Slovenska. Výzkum byl založen na materiálu z vlastního terénního průzkumu i na sbírkových dokladech v různých institucionálních a soukromých sbírkách. Výsledky projektu přinesly mnoho biosystematických, fylogenetických, zoogeografických i bionomických objevů, které jsou (nebo budou) prezentovány v celkem 17 (9 již publikovaných) odborných studiích. Ty zahrnují popisy dosud neznámých taxonů (2 nové rody a 15 nových druhů pro vědu), nomenklatorické změny, nové klasifikace studovaných taxonů, fylogenetické hypotézy (na druhové, rodové i nadrodové úrovni), nové informace z morfologie imág, prvonálezy z různých částí Palearktické oblasti (zejména České republiky a Slovenska) i nové poznatky biogeografické a bionomické. Studium biodiverzity dvoukřídlého hmyzu v Jizerských horách, v NP Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina umožnilo získat nové informace využitelné pro ochranu přírody v těchto regionech a přispělo k obohacení fondu Diptera ve sbírce SZM i k získání materiálu pro další molekulární výzkum. Cenný dokumentační (pro další taxonomický aj. výzkum) a sbírkový materiál se podařilo získat i při terénním průzkumu v dipterologicky dosud nestudované oblasti Řecka (jihozápad poloostrova Peloponés).

Výstupy: Odborné studie – 9 publikovaných, 3 v tisku, další v přípravě.

 

BEZRUČOVI SLÁVA

Grantový projekt: IGS201707/2017
Řešitel: Mgr. Lenka Rychtářová

Komentář k řešení vědeckého úkolu: Výsledkem projektu je publikace Bezručovi sláva, mapující umělecké památky a kulturněhistorické události týkající se oslav narozenin básníka Petra Bezruče.

Výstupy:
Klézlová, M. – Rychtářová, L. (eds.): Petr Bezruč, Slezské písně, Opava, Slezské zemské muzeum, 2017.
Rychtářová, L.: Bezručovi sláva, Opava, Slezské zemské muzeum, 2017.
Rychtářová, L.: Výtvarné ztvárnění motivů Bezručových Slezských písní, in: Pavla Machalíková – Tomáš Winter (edd.), Umění a tradice, Praha 2017, s. 61-72.

 

VÝZKUM SYSTÉMOVÝCH ONEMOCNĚNÍ RYB IV.

Grantový projekt: IGS201708/2017
Řešitel: doc. Ing. Jiří Řehulka, DrSc.

Komentář k řešení vědeckého úkolu: U teter skvělých, Hemigrammus pulcher Ladigez 1938 z akvarijních podmínek, byla poprvé popsaná mykóza plynového měchýře houbami Exophiala pisciphila a Phaeophleospora hymenocallidicola. Exogenním zdrojem infekce byla bohatá dřevěná dekorace interiéru akvária, na níž našla vhodné podmínky pro růst E. pisciphila. Vzhledem ke snížené schopnosti P. hymenocallidicola ubránit se fagocytóze a vzhledem k její nižší růstové aktivitě sehrála v rozvinutí manifestního onemocnění prioritní roli E. pisciphila. Kochův postulát byl naplněn reizolaci obou hub z kapra obecného, Cyprinus carpio, pstruha duhového, Oncorhynchus mykiss, lína obecnéh, Tinca tinca a střevličky východní, Pseudorasbora parva, intraperitoneálně injektovaných suspenzí spor obou hub. K rozvoji klinicky těžké manifestní infekce se 100 % mortalitou došlo za 72 dní u O.mykiss a za 118 dní u C. carpio. U Oncorhynchus mykiss byla po 46 dnech zjištěna výrazná elevace plasmatických esenciálních, semiesenciálních a neesenciálních aminokyselin jako důsledek aktivace proteolýzy. Za účelem rozšíření vertebratologického fondu o skupinu ryby bylo zahájeno vytvoření podsbírky lyofilizovaných kultur bakterií a mykoorganizmů, které v počtu 40 položek budou sloužit k poskytování autentických kultur pro potřeby základního a aplikovaného výzkumu. Většinu deponovaných mikroorganizmů lze označit jako nová pro rybího hostitele a originální pro naše území.

Výstupy:
Řehulka, Jiří – Kolařík, Miroslav – Hubka, Vít: Disseminated infection due to Exophiala pisciphila in Cardinal tetra, Paracheirodon axelrodi, In: Journal of Fish Diseases, issue 8, volume 40, p.1015–1024. ISSN 1365-2761.
Řehulka, Jiří – Kubátová, Alena – Hubka, Vít: Swimm bladder mycosis in Pretty Tetra, Hemigrammus pulcher caused by Exophiala pisciphila and Phaeophleospora hymenocallidicola, and experimental verification of pathogenicity, In: Journal of Fish Diseases. ISSN 1365-2761.

 

VYUŽITÍ PÍSEMNÝCH A OBRAZOVÝCH DOKUMENTŮ ZE SBÍREK SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA VE VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI 

Grantový projekt: IGS201709/2017
Řešitel: Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

Komentář k řešení vědeckého úkolu: V rámci řešení projektu byla vydána kritická edice vzpomínek historika Andělína Grobelného na působení ve Slezském studijním ústavu v 50. letech 20. století a monografie o architektuře Opavy a Ostravy v kontextu vývoje stavebních stylů v rozmezí let 1850–1950.

Výstupy:
Šopák, P. (ed.): Andělín Grobelný: Vzpomínky. Opava 2017.
Šopák, P.: Tvořit město. Opava a Moravská Ostrava 1850–1950: architektura a urbanimus. Opava 2017.

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 27.07.2018

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Interní granty a projekty za rok 2017“ na Facebook      

Další články v této rubrice