Úvod \ Věda a výzkum \ Řešené projekty \ Interní granty a projekty \ Interní granty a projekty za rok 2015

Slezské zemské muzeum

Interní granty a projekty za rok 2015

OBRAZ SPOLEČENSKÉHO A HOSPODÁŘSKÉHO ŽIVOTA VE SLEZSKU VE SVĚTLE VÝSTAVNÍCH MEDAILÍ A PLAKET Z 19. A 1. POLOVINY 20. STOLETÍ
Grantový projekt: IGS201510/2015
Řešitel: Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.

Realizovaný projekt si kladl za cíl nastínit společenský a hospodářský život na území historického Rakouského Slezska pomocí dochovaných medailí a plaket vydávaných u příležitosti různých výstav, které se konaly během 19. a v 1. pol. 20. století v mnoha slezských městech mj. v Opavě, Bílsku, Těšíně, Jeseníku, Vidnavě, Krnově a jiných. Jako předmět analýzy byly zamýšleny medaile a plakety, které se nacházejí v numismatické sbírce Slezského zemského muzea a také v jiných paměťových institucích na území České republiky a Polska.

 

RENESANČNÍ DOMY MORAVSKO-SLEZSKÉHO POMEZÍ
Grantový projekt: IGS201507/2015
Řešitel: Mgr. Ondřej Haničák

Cílem projektu bylo publikování odborné knihy – monografického zpracování problematiky měšťanského domu ve Slezsku v renesančním období. Dosavadní publikovaná literatura nenabízí syntetizující pohled na problematiku architektury měšťanských domů, přestože jde o pole významné jak z hlediska fyzického zastoupení v dosavadním celku dochovaných architektonických kulturních památek, tak možných metodologických konsekvencí relevantních pro další bádání.

 

STŘEDOVĚKÉ A RANĚ NOVOVĚKÉ OPAVSKO VE SVĚTLE ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ II.
Grantový projekt: IGS201511/2015
Řešitel: Mgr. Hana Kartousová

Cílem projektu bylo pokračovat ve zpracování nálezového fondu a dokumentace z 60.–70. let 20. století, pocházejících z archeologických výzkumů dominikánského kláštera a konventního kostela sv. Václava. V rámci projektu byly vyhodnoceny archeologické poznatky získané záchrannými výzkumy na Opavsku a v okolí. Zpracování zahrnuje revizi a především katalogizaci nálezového fondu, který je doposud veden v evidenci chronologické. V roce 2015 byly zpracovány situace zkoumané pod podlahou zasypaného sklepa pod refektářem a tzv. předklášterní horizont v prostoru tzv. Moravské kaple. Současně s katalogizací byla také do digitalizované a vektorové podoby zpracována terénní dokumentace (plány, terénní náčrty, fotografie).

 

ZPRACOVÁNÍ PŘÍRŮSTKŮ A RUKOPISŮ Z PODSBÍRKY NOVODOBÉ DĚJINY SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA
Grantový projekt: IGS201508/2015
Řešitel: Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
Spoluřešitelka: Mgr. Jana Horáková

V rámci projektu byl retrokatalogizován fond rukopisů a do sbírek bylo zapsáno 77 přírůstkových čísel z dosud nezpracovaných předmětů převzatých z bývalého Muzea revolučních bojů a osvobození. Do tisku byly dány rukopisy dvou odborných studií.

 

RUSKÁ LITERATURA K PROBLEMATICE POLITICKÝCH REPRESÍ
Grantový projekt: IGS201512/2015
Řešitel: prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.

Cílem projektu bylo zpřístupnit badatelům historie politických represí v bývalém Sovětském svazu i širší veřejnosti, jež se zajímá o tuto problematiku, obsáhlý muzejní fond ruské odborné literatury, který vznikl během řešení několika výzkumných projektů na toto téma. Proto byla provedena počítačová kompletace fondu, tematické roztřídění titulů, jejich bibliografický popis a shrnutí jejich obsahu do podrobných anotací. Spolu s úvodní studií o vývoji historiografie politických represí v SSSR a dalších souvislostech výzkumu byl přehled o tomto specializovaném fondu Knihovny SZM pod názvem Ruská literatura o politických represích vydán tiskem a může sloužit jako zdroj informací generacím dalších badatelů.

 

MUZEJNÍ SBÍRKY A INSTITUCE V HABSBURSKÉ MONARCHII V OSOBNÍCH ZÁPISCÍCH CÍSAŘE FRANTIŠKA I.
Grantový projekt: IGS 201509/2015
Řešitel: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Spoluřešitel: prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

S využitím standardních metod historiografického bádání bylo provedeno v souladu s plánovaným harmonogramem studium literatury a edic pramenů domácí a zahraniční produkce a následně archivní výzkum, excerpce, analýza a kritika pramenů. Studovány byly materiály poskytující osobní výpovědi císaře Františka I. z cest po českých zemích a přilehlých oblastech podunajské monarchie zejména inspekčního charakteru. Poznatky byly vyhodnoceny a shrnuty do odborného příspěvku připraveného v rukopise k publikování.

 

MONITOROVÁNÍ VLIVU PŘÍZEMNÍHO OZÓNU A OXIDU DUSÍKU NA SBÍRKOVÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA
Grantový projekt: IGS201513/2015
Řešitel: doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.
Spoluřešitelé: Mgr. Oldřich Schejbal, Bc. Martin Polášek

Realizován výzkum vlivu přízemního ozonu (O3) a oxidů dusíku (NOx) na sbírkové předměty SZM. V rámci projektu vznikla odborná publikace „Hodnocení přízemního ozonu ve vztahu k muzejním sbírkovým předmětům, lidské populaci a vegetaci", která shrnuje výsledky tříletého monitorování škodlivých účinků plynných polutantů v depozitárních a expozičních objektech SZM a různých školních budovách v centru Opavy. Význam práce spočívá především v tom, že patří k ojedinělým publikacím k problematice komplexního působení ozonu a dalších plynných polutantů v konkrétní lokalitě v České republice.

 

ZÁSTUPCI RODU ORTHOTRICHUM VE FYTOGEOGRAFICKÉ OBLASTI 98 – NÍZKÝ JESENÍK
Grantový projekt: IGS201501/2015
Řešitel: Mgr. Lukáš Číhal

Během řešení grantu došlo k vyhodnocení rozšíření rodu Orthotrichum ve fytogeografické oblasti 98 – Nízký Jeseník. Byl proveden kompletní výčet zaznamenaných druhů tohoto rodu se zaměřením na druhy vzácné; objeveny celkem 2 druhy patřící do některé z kategorií ohrožení. Proběhlo také druhové srovnání s fytogeografickou oblastí 97 – Hrubý Jeseník a s daty z herbáře SZM. Nasbíraný materiál byl uložen v herbářových sbírkách SZM − celkem se jednalo o 138 kusů herbářových položek z 58 různých lokalit v rámci Nízkého Jeseníku, 9 druhů rodu Orthotrichum a jeden rodu Nyholmiella. Fotodokumentace vybraných zástupců pomocí makrofotografií může být uplatněna při publikační činnosti a tvorbě výstav a expozic.

 

ASPEKTY VYUŽÍVÁNÍ ORNÉ PŮDY PTAČÍMI A SAVČÍMI PREDÁTORY A JEJICH VLIV NA HNÍZDNÍ EKOLOGII PTÁKŮ ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY
Grantový projekt: IGS201502/2015
Řešitel: Mgr. Libor Praus, Ph.D.

Poznání míry využívání a analýza faktorů ovlivňujících výskyt predátorů ptačích hnízd na orné půdě a v přilehlých okrajových strukturách. Zhodnocení vlivu predačního rizika na hnízdní ekologii a reprodukční úspěšnost ptáků zemědělské krajiny. Výsledkem projektu byl jeden publikovaný článek na téma historie výskytu havranů polních (Corvus frugilegus) v českém Slezsku: Praus, L. 2015: Breeding of the Rook (Corvus frugilegus) in the Czech Silesia – the past and the present. Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 64: 119–126. (Jrec.)

 

ZALEDNĚNÍ SLEZSKA: PROVENIENCE NORDICKÝCH HORNIN II
Grantový projekt: IGS201503/2015
Řešitel: Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.

Pokračování výzkumu nordických hornin (ledovcových souvků) na území Slezska a severní Moravy se zaměřením na jejich provenienci. Cílem je rozšíření poznatků o kontinentálním zalednění studovaného území a postupné vytváření ucelené kolekce nordických hornin v rámci geologické oborové části sbírky SZM. Práce s materiálem i terénní průzkum a odběr vzorků proběhly podle plánu; z našich i zahraničních lokalit bylo získáno cca 1200 vzorků hornin, z vybraných 80 ks jsou zhotoveny mikroskopické výbrusy umožňující determinaci jednotlivých hornin. Většina vzorků bude zařazena do geologické oborové části sbírky SZM (v rámci systematického budování kolekce nordických hornin, zhodnocených příslušnými výbrusy). Průzkum v terénu v zahraničí se soustředil na vybrané oblasti Dánska, Švédska a Finska s cílem získat zde co nejvíce srovnávacího typového materiálu, který byl z těchto oblastí ledovcem transportován na území dnešní ČR. V průběhu roku byl projekt navýšen o částku 708 tis. Kč na investice. Byl zakoupen nový mikroskop Olympus BX51 pro pozorování v procházejícím a odraženém světle ve světlém poli; optický systém je uzpůsoben pro pozorování geologických vzorků s pokročilou polarizací. Zatím byly nově určeny vybrané horninové vzorky z nových výzkumů a revidováno několik desítek výbrusů starších, které korespondují se sbírkovým petrografickým materiálem.

 

LETOUNI CHKO POODŘÍ
Grantový projekt: IGS201504/2015
Řešitel: Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D.

Zpracování dat získaných z dlouhodobého monitoringu prováděného zpracovatelem již od roku 2005 v rámci projektu „Celostátní monitoring populací letounů v chráněných územích soustavy NATURA". Výzkum přinesl aktuální nové faunistické údaje, které již přispěly k péči o dlouhodobě monitorované lokality (Plán péče PR Kotvice). Byla získána data z dosud nesledované jižní části CHKO. Předběžné výsledky byly již prezentovány na konferenci 20 let CHKO Poodří ve formě příspěvku Řehák et Gajdošík (2011). Významným přínosem bylo rozvinutí další spolupráce s AOPK ČR a s CHKO Poodří, a s PřF Ostravské univerzity, jejíž studenti se částečně podíleli na výzkumu v rámci přípravy svých bakalářských a diplomových prací. Data získaná předchozími zpracovateli pokrývají léta 1991–1999 (1224 detektorovacích minut na celkem 69 transektech), data získaná autorem pak 2005–2015 (5940 detektorovacích minut na celkem 594 transektech), přičemž jižní část sledovaného CHKO byla pokryta jiným zpracovatelem (820 detektorovacích minut na celkem 72 transektech). Kromě toho byla za pomoci dalších tří různých zpracovatelů získána další data z okolí zkoumané oblasti (980 detektorovacích minut na celkem 108 transektech). Aby data mohla být publikována, zbývá vyhodnotit ještě 1080 detektorovacích minut získaných autorem na celkem 108 transektech.

 

BIOSYSTEMATICKÝ, FYLOGENETICKÝ, BIONOMICKÝ A FAUNISTICKÝ VÝZKUM VYBRANÝCH SKUPIN ŘÁDU DIPTERA
Grantový projekt: IGS201505/2015
Řešitel: RNDr. Jindřich Roháček, CSc.
Spoluřešitelé: doc. RNDr. Jaroslav Starý, Ph.D., doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.

Terénní výzkum: Muránska planina, včetně instalace 2 Malaiseho a 1 emergentní pasti, expedice Peloponés (květen 2015), Slezsko (Závada, Kobeřice, Palhanec), Jizerské hory a Frýdlantsko. Konference Paleoentomologické pobočky Polské entomologické společnosti na veletrhu Amberif Gdaňsk a studijní pobyt na univerzitě v Gdaňsku 24. 3. − 28. 3. (J. Roháček, J. Ševčík). Konference 8th Central European Dipterological Conference, Kežmarské Žľaby, 28. − 30. 9. (J. Roháček, J. Starý, J. Ševčík). Výzkum tipuloidních (J. Starý), mycetophiloidních (J. Ševčík) a akalyptrátních (J. Roháček) čeledí pokračoval podle plánu. Výsledkem řešení projektu je velké množství nových poznatků z taxonomie, fylogeneze, faunistiky a rozšíření i bionomie vybraných čeledí řádu dvoukřídlých (Diptera). Nejvýznamnější objevy (často prioritní) jsou nebo budou publikovány v celkem 13 odborných studiích zahrnujících popisy nových taxonů (celkem 7 druhů) a nomenklatorické změny (nová synonyma, rodové kombinace), originální poznatky z morfologie imág, nové fylogenetické poznatky (na druhové, rodové i vyšší úrovni), prvonálezy pro Českou republiku, Slovensko a další státy Evropy a také Kanadu a USA, i nové bionomické a etologické informace o studovaných druzích. Výzkum lokálních faun dvoukřídlých byl důležitý i pro ochranu přírody (hodnocení druhové diverzity a ohroženosti druhů) ve zkoumaných územích a vedl k významnému obohacení fondu Diptera ve sbírce SZM o cenný sbírkový (dokumentační i typový) materiál. V průběhu řešení došlo k rozšíření projektu o výzkum fosilních druhů z baltského jantaru včetně zpracování nového fosilního druhu rodu Acartophthalmites.

 

VÝZKUM SYSTÉMOVÝCH ONEMOCNĚNÍ RYB II.
Grantový projekt: IGS201506/2015
Řešitel: doc. Ing. Jiří Řehulka, DrSc.

Pokračování výzkumu systémových onemocnění u užitkových, divokých a okrasných ryb. Hlavním cílem bylo determinovat původce a popsat patogenitu bakteriálních a houbových kmenů, podílejících se na morbiditě ryb nejpodstatnější měrou. Vyřešené výzkumné záměry IGS projektu: 1. Vyhodnocení měření fyziologických hodnot plazmatické alaninaminotransferázy a jejich kolísání při nemoci a intoxikacích u pstruha duhového; 2. Experimentální ověření účinku 2-ethalhexyl) ftalátu (DEHP), 2,3,7,8,-tetrachlordibenzo-pdioxinu (TCDD) a gama izomeru hexachlorobenzenu na metabolický profil pstruha duhového; 3. Stanovení fyziologických hodnot, korelační analýza a dynamika plazmatických hladin leucinu, izoleucinu a valinu u pstruha duhového; 4. Popis viscerální mykotické infekce druhem Cephalotheca sulfurea u pstruha duhového. Další výzkumné aktivity: 1. Druhová determinace hub izolovaných z klinických případů kapra obecného a pstruha duhového: Trametes versicolor, Aspergillus versicolor complex, Cladosporium herbarum complex, Wallemia sebi, Humicola fuscoatra, Hypholoma fasciculare a Cephalotheca sulfurea; 2. Druhová determinace analýzou genu rpoB u 5 kmenů acinobakterů (Acinetobacter johnsonii, A. lwoffii, A. pittii) izolovaných z klinických případů pstruha duhového, mřenky mramorované, sivena amerického a čtverzubce (Tetraodon palembangensis); 3. Druhová determinace bakterií z klinických případů pstruhů duhových: Pseudomonas brenneri, Carnobacterium maltaromaticum.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 25.07.2018

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Interní granty a projekty za rok 2015“ na Facebook      

Další články v této rubrice