Úvod \ Věda a výzkum \ Řešené projekty \ Interní granty a projekty \ Interní granty a projekty za rok 2011 a 2012

Slezské zemské muzeum

Interní granty a projekty za rok 2011 a 2012

VÝSKYT A ROZŠÍŘENÍ EPIFYTICKÝCH MECHŮ Z ČELEDI ORTHOTRICHACEAE NA ÚZEMÍ RYCHLEBSKÝCH HOR
Řešitelé: RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Doba řešení: 2012

Monitoring výskytu druhů z čeledi Orthotrichaceae na území Rychlebských hor. Vyhodnocení ekologických nároků studovaných druhů a jejich ekologická valence ve vazbě na forofyty a vytvoření bohaté kolekce sběrů a jejich zařazení do herbářových fondů SZM. Čeleď Orthotrichaceae je v současné době podrobena detailním taxonomickým a ekologickým studiím, na nichž se výraznou měrou podílí i navrhovatel grantu. Čeleď Orthotrichaceae (česky šurpkovité) je celosvětově rozšířený taxon, zahrnující v ČR 4 různě druhově bohaté rody. Masív Rychlebských hor je pokryt smíšenými lesy s vysokých zastoupením listnatých dřevin, které jsou vhodným substrátem právě pro zástupce čeledi Orthotrichaceae. Také klimaticky je to příznivá oblast pro rozvoj epifytických mechorostů.

 

ČASNĚ KVETOUCÍ KEŘE A JEJICH POUŽITÍ V PODMÍNKÁCH ČR
Řešitelé: Ing. et Ing. Dalibor Lička, Ph.D., Ing. Eva Ptáčková, DiS., Ing. Kamila Mücková
Doba řešení: 2011−2012

Zhodnocení vybraných druhů časně kvetoucích keřů s ohledem na možnost jejich použití v zahradní a krajinářské tvorbě v podmínkách ČR. Pokračování terénních prací: Dokončení monitoringu časně kvetoucích keřů ve vybraných zahradních objektech na území ČR (Arboretum Bílá Lhota, Dendrologická zahrada v Průhonicích, Botanická zahrada v Tróji atd.). Vyhodnocení zastoupení časně kvetoucích keřů ve vybraných objektech zahradní a krajinářské tvorby.
Vyhodnocení nabídky vybraných školek, které se zabývají produkcí a prodejem zahradnických výpěstků - časně kvetoucí keře z čeledí Berberidaceae, Calycanthaceae, Caprifoliaceae, Cornaceae, Ericaceae, Garryaceae, Hamamelidaceae, Magnoliaceae, Oleaceae, Rosaceae, Stachyuraceae a Thymelaceae).

 

KATALOG LETOUNŮ (CHIROPTERA) VE SBÍRKÁCH SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA
Řešitelé: Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D.
Doba řešení: 2011−2012

Pokračování terénních prací: sběr dat na teritoriu CHKO Poodří, sběr dat v širším intravilánu města Ostravy, kontrola úkrytů letních kolonií na vytypovaných lokalitách na území Slezska a severní Moravy (dle údajů získaných z Katalogu). Zpracování dat získanými dlouhodobým monitoringem. Srovnání faunistických dat získaných zpracováním katalogu našich druhů letounů s daty získanými dlouhodobým monitoringem. Dokončení přípravy publikací do tisku.

 

TAXONOMICKÝ A EKOFAUNISTICKÝ VÝZKUM VYBRANÝCH SKUPIN DVOUKŘÍDLÝCH (DIPTERA)
Řešitelé: RNDr. Jindřich Roháček, CSc., RNDr. Jan Ševčík, Ph.D., Jaroslav Starý
Doba řešení: 2011−2012

Projekt je zaměřen na studium málo známých taxonů vybraných skupin dvoukřídlého hmyzu. Vyjasnění statusu rodů Ornitholeria, Chiropteromyza a jejich druhů, pokračování revize rodu Pteremis. Výzkum dipterofauny v oblasti Gemeru, Slovensko. Výzkum čeledí Limoniidae a Pediciidae se zaměřením na středomořskou oblast, revize druhového komplexu Dicranomyia mitis, popisy nových druhů z čeledi Limoniidae. Popisy nových druhů Mycetophilidae. Zpracování nových nálezů čeledí Keroplatidae a Mycetophilidae z Turecka. Objevy nových druhů pro faunu ČR a Slovenska, případně dalších států, zejména v mediteránní oblasti. Bionomie mykofágních druhů. Bionomie fytofágních a fytosaprofágních druhů vázaných na trávy, ostřice aj. rostliny.

 

TECHNOLOGICKÝ PRŮZKUM HISTORICKÝCH OMÍTEK, MALT A IDENTIFIKACE SUROVIN POUŽITÝCH PŘI STAVBÁCH VYTYPOVANÝCH HISTORICKÝCH OBJEKTŮ VE SLEZSKU A NA SEVERNÍ MORAVĚ
Řešitelé: Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.
Doba řešení: 2011−2012

Pokračující projekt byl zaměřen na výzkum historických omítek, malt a kamenných surovin použitých při stavbě historických objektů ve Slezsku a na severní Moravě. Průzkum přispěl k poznání mineralogického složení omítek a malt a objasnění vzájemných vazeb mezi jednotlivými historickými stavebními objekty na základě provenience kamenných surovin. Pokračování terénních prací: dokončení odběru vzorků dle seznamu vytypovaných lokalit na území Slezska a severní Moravy (zatím neprozkoumané středověké hrady a zejména kostely, příp. venkovská stavení). Zhotovení mikroskopických výbrusů hornin a nábrusů omítek, laboratorní zpracování vzorků. Průběžná determinace a vyhodnocení vzorků. Na základě detailní determinace vzorků kamenných surovin odebraných z jednotlivých objektů a vzorků srovnávacích budou vyhodnoceny vzájemné vazby mezi jednotlivými historickými tavebními objekty na základě identifikace surovinových zdrojů. Studiem nábrusů historických omítek a malt bylo provedeno rozlišení jednotlivých vrstev, dále proběhl petrografický rozbor anorganických a determinace organických příměsí v jednotlivých vrstvách (spolupráce: J. Koudelová). Dokončení přípravy publikací do tisku.

 

VÝZKUM NEMOCÍ UŽITKOVÝCH, DIVOKÝCH A OKRASNÝCH RYB V ČR
Řešitelé: Doc. Ing. Jiří Řehulka, DrSc.
Doba řešení: 2011−2012

Výzkum chorob ryb v intenzivní akvakultuře, rybích populací ve vodních tocích, účelových rybích obsádek ve vodárenských nádržích a akvarijních ryb, s cílem popsat nové nemoci a patologické stavy dosud na našem území neevidované a shromáždit, zrevidovat a doplnit dosavadní poznatky u stávajících nosologických chorob. Prohloubení znalostí u pomocných diagnostických metod, zejména v oblasti klinické hematologie a biochemie krevní plazmy.
Byl zkompletován materiál k popisu Sertoliho buněčného adenomu u štiky obecné (Esox lucius) z podmínek vodárenské nádrže Šance (povodí Odry). Dále se pokračovalo ve výzkumu bakteriálních infekcí u ryb v intenzivní akvakultuře i divokých nebo okrasných druhů s motivací na zástupce Janthinobacterium a Micrococcus a také sledování amébových žaberních infekcí u pstruhů duhových a pstruhů obecných.
Setrvalou činností v metodickém programu zůstává monitorování intenzivních chovů i přírodních hydroekosystémů ve spolupráci s rybářskými praktiky a vodárenskými hospodáři.

 

ZÁSTUPCI RODU CORNUS A JEJICH POUŽITÍ V ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚ
Řešitelé: Ing. et Ing. Dalibor Lička, Ph.D., Ing. Eva Ptáčková, DiS., Ing. Kamila Mücková
Doba řešení: 2011−2012

Zhodnocení zástupců rodu Cornus z pohledu zahradní a krajinářské architektury. Pokračování terénních prací: dokončení monitoringu rodu Cornus ve vybraných zahradních objektech na území ČR (Arboretum Bílá Lhota, Zoo Zlín Lešná, Výstaviště Flora Olomouc, Čechy pod Kosířem). Vyhodnocení zastoupení rodu Cornus ve vybraných zahradních objektech. Hodnocení nabídky vybraných školek, které se zabývají produkcí zahradnických výpěstků – rodu Cornus. Syntéza všech dostupných informací a příprava podkladů pro publikace.

 

PALEONTOLOGICKÝ VÝZKUM SEDIMENTÁRNÍCH NORDICKÝCH SOUVKŮ SLEZSKA A SEVERNÍ MORAVY
Řešitel: Mgr. Martin Hanáček
Doba řešení: 2011

Studium paleontologického obsahu sedimentárních bludných balvanů a severských souvků, včetně provenienčního studia štěrkového materiálu ledovcových sedimentů s cílem přispět k rekonstrukci průběhu pleistocenního kontinentálního zalednění ve Slezsku a na severní Moravě. Odběr vzorků v terénu, začištění profilů vytypovaných lokalit. Publikace výsledků v recenzovaném časopise.

 

TAXONOMIE ČELEDI ORTHOTRICHACEAE
Řešitelé: RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Doba řešení: 2011

Čeleď Orthotrichaceae je podrobena detailním taxonomickým a ekologickým studiím, na nichž se výraznou měrou podílí i navrhovatel grantu. Rod Orthotrichum (česky šurpek) je celosvětově rozšířený taxon, zahrnující asi 155 převážně epifytických druhů (Goffinet et al. 2007). Vyskytuje se ve všech typech biomů mimo tropické a polární oblasti. Vnitrorodová systematika byla v minulosti studována metodou popisné taxonomie a částečně též s podporou molekulárně biologických metod (Lewinsky 1993, Lewinsky-Haapasaari & Hedenäs 1998). Podle této klasifikace se rod Orthotrichum dělí na sedm podrodů: Calistoma, Exguifolium, Orthotrichum, Orthophyllum, Gymnoporus, Phaneroporum a Pulchella. Moderní molekulární metody byly pro studium použity teprve v posledních letech (Plášek et al. 2009, 2010, Sawicki et al. 2008, 2009a, 2009b).

 

TAXONOMIE EPIFYTNÍCH MECHOROSTŮ A JEJICH VAZBA NA VYBRANÉ AUTOCHTONNÍ DŘEVINY V OBLASTI CHILE
Řešitelé: RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D., Ing. et Ing. Dalibor Lička, Ing. Petr Vlk
Doba řešení: 2011

Zhodnocení a monitoring stavu populací vybraných rodů epifytních mechorostů a autochtonních dřevin v oblasti Chile, taxonomie čeledi šuperkovité a rodů Nothofagus, Araucaria a Fitzroya, vyhodnocení ekologických nároků studovaných druhů epifytních mechorostů a jejich ekologická valence ve vazbě na vybrané autochtonní dřeviny v oblasti Chile.

 

HISTORICKÁ MĚSTA A PAMÁTKOVÁ PÉČE. STAVEBNĚ-HISTORICKÝ VÝVOJ MĚSTSKÝCH JADER PŘÍBORA, MÍSTKU A BRUŠPERKU
Řešitel: Mgr. Jana Koudelová, Ph.D.
Doba řešení: 2012

Cílem vědeckého úkolu bylo zveřejnění závěrů výzkumu zaměřeného na stavebně historický vývoj a památkovou ochranu dochovaných městských jader Příbora, Místku a Brušperku. Dokončená publikace se snaží oslovit širokou veřejnost především v návaznosti na uplatňované principy péče o naše kulturní dědictví – památky obecně, stejně jako historická města: KOUDELOVÁ, Jana. Stavebně historický vývoj městských jader Příbora, Místku a Brušperku. Historická města a památková péče. Slezské zemské muzeum, Opava 2012 (ISBN 978-80-86224-93-0).

 

MEMORABILIA CONVENTUS SANCTI WENCESLAI OPPAVIENSIS FRATRUM ORDINIS PRAEDICATORUM (KRITICKÁ EDICE PRAMENE)
Mgr. Markéta Kouřilová, Mgr. Petr Kozák, Ph.D.
Doba řešení: 2012

Záměrem vědeckého úkolu bylo ediční zpřístupnění rukopisu, který představuje významný pramen k dějinám města Opavy a Opavského knížectví ve středověku a v raném novověku. Odborná publikace byla dokončena: Memorabilia opavských dominikánů (edice pamětních spisů z 1. poloviny 18. století) (edd. KOUŘILOVÁ, Markéta, KOZÁK, Petr). Slezské zemské muzeum, Opava 2013 (ISBN 978-80-86224-96-1).

 

OBYVATELSTVO RAKOUSKÉHO SLEZSKA V POZDNĚ OSVÍCENSKÉM OBDOBÍ
Řešitelé: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Doba řešení: 2012

Záměrem vědeckého úkolu byla analýza a kontextové zhodnocení socioprofesního censu slezského obyvatelstva z doby okolo roku 1780, významného a jedinečného pramene k dějinám českých zemí a zvláště Slezska pozdně osvícenského období. Edice byla dokončena: Obyvatelstvo Rakouského Slezska v pozdně osvícenském období (edd. KORBELÁŘOVÁ, Irena, ŽÁČEK, Rudolf). Slezské zemské muzeum Opava 2012 (ISBN 978-80-86224-94-7).

 

HISTORIE A POSTAVENÍ POLSKÉ MENŠINY V ČR (ČSR)
Řešitel: Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.
Doba řešení: 1992–2010, 2011–2012

Byla vytvořena kartotéka příslušníků Policie Slezského vojvodství na Zaolzí v letech 1938–1939 podle jednotlivých služeben (téměř tisíc kartotéčních lístků). Stala se podkladem pro závěrečnou studii, jež byla publikována v roce 2013. Materiály o obětech z řad policie, získané muzejním výzkumem, byly součástí výstavy o obětech katyňského zločinu z českých zemí, jež se konala v lednu 2012 v Kutně a v dubnu 2012 v Gdaňsku, vždy s účastí velvyslance ČR v Polsku jako oficiální prezentační akce České republiky. Akce v Gdaňsku se účastnil řešitel s přednáškou pro veřejnost. Předběžné výsledky řešení projektu byly prezentovány na mezinárodní vědecké konferenci „90 rocznica utworzenia Policji Województwa Śląskiego 1922–2012", 25. 10. 2012 v Katovicích, referát řešitele: Policja Województwa Śląskiego na Zaolziu 1938–1939.

 

SLOVÁCI V ČR JAKO NÁRODNOSTNÍ MENŠINA
Řešitelé: PhDr. Oľga Šrajerová, CSc.
Doba řešení: 2011

Cílem výzkumu byla analýza problematiky národní identity slovenské menšiny v ČR, jejich hlavních znaků a determinantů. Sledovány byly specifické etnoidentifikační znaky této menšiny v ČR v porovnání s jinými menšinami z hlediska početnosti, územního rozmístění, migračního pohybu, její společensko-politických aktivit v současnosti i legislativního postavení po roce 1945 a po vzniku ČR.

 

SLEZSKO – ČLOVĚK A „JEHO" KRAJINA
Řešitelé: Mgr. Jiří Šíl, Ph.D., Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D., PhDr. Miroslava Suchánková, PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, PhD.
Doba řešení: 2012

Interdisciplinárně koncipovaný projekt byl zaměřen na studium přírodních a v diachronní rovině sociálně kulturních aspektů Slezska. Významným přínosem bylo shrnutí dosavadních poznatků a představení nových výsledků výzkumů formou monografie a série dílčích studií. Hlavním smyslem publikačních výstupů byla jak syntéza dosavadních poznatků, tak tematizování některých dílčích problémů a fenoménů Slezska, obojí pak s přesahy a odkazy na přilehlé regiony.
Krajina Slezska v přírodovědném i kulturním smyslu prošla ve svém vývoji mnohými proměnami. Představení přírodních podmínek a biodiverzity Slezska zahrnovalo geologický vývoj vymezeného území i unikátní geologické a paleontologické lokality. Faunistický a floristický výzkum byl zaměřen na druhy (taxony) a společenstva charakterizující region a na přírodovědecky nejvýznamnější území, v rámci botanického výzkumu byly prezentovány jak rostlinné exempláře, tak botanicky zajímavé lokality, endemity a relikty Slezska a severní Moravy. Zoologická část mapovala druhy žijící ve vymezeném regionu (od vývojově nejjednodušších forem jednobuněčných až k obratlovcům). Kulturně historické aspekty výzkumu reflektovaly oblast hmotné a duchovní kultury v historicko-antropologickém pojetí v kontextu archeologie, etnografie, historie a kunsthistorie. Region Slezska a severní Moravy byl osídlen již v prehistorické době – archeologická část výzkumu shrnula poznatky o osidlování území a materiální kultuře obyvatel od pravěku po středověk. Bádání z oblasti etnografické tematizovalo problematiku bydlení, včetně jeho forem. Dále se dotkla oblasti hmotné kultury, převážně pak odívání, a každodenního života na venkově. Odraz společenských procesů v tzv. vyšší kultuře, v sakrálním a profánním umění a architektuře vymezeného regionu, byl pojednán metodami kunsthistorie. V historické části se výzkum zaměřil na profilující osobnosti sledovaného regionu české a německé národnosti, které svými aktivitami propojovaly příhraniční region se světem rakouských a středoevropských elit.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 26.07.2018

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Interní granty a projekty za rok 2011 a 2012“ na Facebook      

Další články v této rubrice