Slezské zemské muzeum

Mgr. Ivana Kolářová

e-mail: kolarova@szm.cz

Funkce v instituci
• kurátorka muzeologického pracoviště
Vědecké zaměření
• dějiny 1. poloviny 20. století, muzeologie, dějiny bezpečnostních složek

Vzdělání (VŠ)
• 2005 – 2013 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor historie

Odborné aktivity
• výkonná redaktorka Časopisu Slezského zemského muzea, série B – vědy historické (od 2022)

Publikační činnost

Monografie
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Bouřlivé trojmezí: Slezsko 1918–1923. Praha 2022.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Československé četnictvo ve sporu o Těšínsko. Praha 2020.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Generál četnictva Karel Vyčítal. Praha 2018.

Studie v českých časopisech a sbornících
• KOLÁŘOVÁ, I.: Týdny muzeí v Československu na přelomu 50. a 60. let 20. století, In: Museologica Brunensia, roč. 11, 2022, č. 2, s. 59–64.
• KOLÁŘOVÁ, I.: Městské muzeum Javorník. In: Vlastivědné listy Slezska, roč. 48, 2022, č. 1–2, s. 54–55.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Pašeráctví a jeho potírání v meziválečném Slezsku. In: Vlastivědné listy Slezska, roč. 48, 2022, č. 1–2, s. 4–6.
• KOLÁŘOVÁ, I.: Inspekční cesty vyšších státních úředníků na Jesenicko v roce 1933. In: Jesenicko: vlastivědný sborník, sv. 23, 2022, s. 128–131.
• KOLÁŘOVÁ, I.: Muzeum města Bohumína. In: Vlastivědné listy Slezska, roč. 47, 2021, č. 1–2, s. 21–23.
• KOLÁŘOVÁ, I.: Stížnost na četnictvo ve Zlatých Horách. In: Jesenicko: vlastivědný sborník, sv. 22, 2021, s. 142–146.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: K bezpečnostním dopadům hornoslezských povstání v československém pohraničí v letech 1920–1922. In: Těšínsko, roč. 64, 2021, č. 1, s. 41–54.
• KOLÁŘOVÁ, I.: Kauza Kravaře aneb snahy o zdiskreditování četnictva. In: Hlučínsko, roč. 11, 2021, č. 2, s. 22–24.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Manželský život příslušníků československého četnictva. In: Historica Olomucensia, sv. 59, 2021, s. 139–154.
• KOLÁŘOVÁ, I.: Mezi asimilací a restrikcí: četníci německé národnosti v českém Slezsku 1918–1925, in: Státní hranice a pohraniční regiony ve střední Evropě 1918–1989. Opava 2021, s. 139–173.
• KOLÁŘOVÁ, I.: Příběh Těšínského Slezska – nová stálá expozice Muzea Těšínska. In: Vlastivědné listy Slezska, roč. 46, 2020, č. 1–2, s. 48–50.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Zákroky četnictva při stávkách a demonstracích na Slovensku v období Velké hospodářské krize. In: Vojenská história, roč. 24, 2020, č. 4, s. 26–37.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Státní pořádkové složky na Hlučínsku 1918–1938. In: Hlučínsko 1920–2020: sborník příspěvků z konference ke 100. výročí vzniku Hlučínska. Hlučín 2020, s. 76–94.
• KOLÁŘOVÁ, I.: Prohřešky četnického strážmistra Leopolda Žídka aneb „poštovní kauza“ v Žulové. In: Jesenicko: vlastivědný sborník, sv. 21, 2020, s. 70–73.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Čeněk Skrbek, četnický velitel v Hlučíně. In: Hlučínsko, roč. 9, 2019, č. 1, s. 28–30.
• KOLÁŘOVÁ, I.: Rok 1938 na Jesenicku očima policejního aparátu. In: Jesenicko: vlastivědný sborník, sv. 20, 2019, s. 41–45.
• KOLÁŘOVÁ, I.: Bezpečnostně-politické poměry na Frývaldovsku v letech 1918–1938 očima pořádkového aparátu. In: Slezský sborník, roč. 117, 2019, č. 1, s. 43–70.
• KOLÁŘOVÁ, I.: Případ četnického zběha. In: Jesenicko: vlastivědný sborník, sv. 19, 2018, s. 48–51.
• KOLÁŘOVÁ, I.: Bezpečnostně-politické poměry na Hlučínsku očima pořádkového aparátu v období mezi volbami 1935 a Mnichovskou dohodou. In: Slezský sborník, roč. 116, 2018, č. 1, s. 57–81.
• KOLÁŘOVÁ, I.: Bezpečnostně-politické poměry na Hlučínsku očima pořádkového aparátu v první polovině 30. let 20. století. In: Slezský sborník, roč. 115, 2017, č. 2, s. 49–69.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O. – LOKAJ, M.: Důstojnický sbor československého četnictva – sociohistorická sonda. In: Moderní dějiny: časopis pro dějiny 19. a 20. století, roč. 25, č. 2, 2017, s. 39–62.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Činnost četnictva na Jesenicku v letech 1918–1928. In: XVII. svatováclavské setkání v Jeseníku. 750 let města Jeseníku. Sborník referátů. Jeseník 2017.
• KOLÁŘOVÁ, I.: Profesní dráha generála československého četnictva Karla Vyčítala. In: České, slovenské a československé dějiny XI. Hradec Králové 2017, s. 247–257.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Smrt nadporučíka četnictva Antonína Guhra ve Zlatých Horách roku 1920. In: Jesenicko: vlastivědný sborník, sv. 18, 2017, s. 50–53.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: K okolnostem potlačení tzv. orlovské stávky v roce 1925. In: Těšínsko, 2016, č. 1, s. 47–57.
• KOLÁŘOVÁ, I.: Převzetí důstojníků německé národnosti československým četnictvem na příkladu Zemského četnického velitelství pro Slezsko, Slezský sborník, roč. 114, 2016, č. 2, s. 47–56.
• KOLÁŘOVÁ, I.: Četnický důstojník mezi monarchií a republikou – kauza Josefa Woitsche. In: Studia Iuvenilia – Studentské historické sešity. Ostrava 2016, s. 167–186.
• KOLÁŘOVÁ, I.: Bezpečnostně-politické poměry a působení pořádkových složek na Hlučínsku ve 20. letech 20. století. In: Slezský sborník, roč. 113, 2015, č. 1, s. 89–103.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Sociální postavení příslušníků československého četnictva. In: Český časopis historický, roč. 113, 2015, č. 1, s. 76–96.
• KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Přepadení četnické stanice v Šumbarku ve světle archivních dokumentů a dobového tisku. Dostupné online: http://havirov-historie.cz/printart.php?id=124, cit. 12. 6. 2020.
• BARTEČKOVÁ, I.: Památníky četnických stanic jako pramen k historii Těšínska v letech 1918–1938. In: Sborník z III. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Olomouc 2014, s. 159–170.
• BARTEČKOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Karel Vyčítal, první velitel československého četnictva ve Slezsku. In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, 2014, č. 1, s. 30–32.
• BARTEČKOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Fridolín Stuchlík. Hrabyňský rodák a podplukovník četnictva. In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, 2013, č. 1, s. 21–23.
• BARTEČKOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Kázeňské záležitosti četnických důstojníků v agendě Generálního velitelství četnictva. In: Historica olomucensia, sv. 45, 2013, s. 141–153.
• BARTEČKOVÁ, I.: Přepadení četnické stanice v Šumbarku v roce 1920. In: Almanach z VI. konference policejních historiků. Praha 2011, s. 141–145.

Účast na konferencích
• VIII. konferencia policajných historikov v Bratislave. Bratislava 2023. (Téma: Manželský život příslušníků četnictva, spoluautor O. Kolář.)
• XVII. konference policejních historiků. Praha, Muzeum Policie ČR, Praha 2022. (Téma: Četnické oddělení Český Těšín 1920–1928.)
• XVI. konference policejních historiků. Praha, Muzeum Policie ČR, Praha 2021. (Téma: „Nebezpečná díra“ aneb Peripetie četnictva v Kravařích.)
• XV. konference policejních historiků. Praha, Muzeum Policie ČR, Praha 2020. (Téma: Několik noticek k četnickým důstojníkům ve Slezsku.)
• Hlučínsko 1920–2020. Mezinárodní konference u příležitosti 100. výročí vzniku regionu. Hlučín 2020. (Téma: Státní pořádkové složky na Hlučínsku 1918–1938, spoluautor O. Kolář.)
• XIV. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR, Praha 2019. (Téma: Četnické oddělení Krnov v letech 1918–1929.)
• VI. konferencia policajných historikov v Bratislave. Bratislava 2019. (Téma: Dopad hornoslezských povstání na výkon bezpečnostní služby v ČSR 1919–1921, spoluautor O. Kolář.)
• Na rozhraní starých monarchií a nových republik. Poláci, Češi, Slováci v roce 1918. Mezinárodní vědecká konference. Katovice 2018. (Téma: Převzetí četnictva v Českém Slezsku československým státem v letech 1918–1920.)
• XIII. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR, Praha 2018. (Téma: Třicátá léta na Frývaldovsku očima bezpečnostního aparátu.)
• V. konferencia policajných historikov v Bratislave. Bratislava 2018. (Téma: Zákroky četnictva při stávkách a demonstracích na Slovensku v letech Velké hospodářské krize, spoluautor O. Kolář.)
• XII. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR, Praha 2017. (Téma: Role četnictva v plebiscitním období na Těšínsku.)
• XI. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR, Praha 2016. (téma: Činnost četnictva při stávkách ve Slezsku v první polovině 30. let.)
• III. konferencia policajných historikov v Bratislave. Bratislava 2016. (Téma: Evakuace českých četníků ze Slovenska a Podkarpatské Rusi v březnu 1939 pohledem jejich aktérů, spoluautor O. Kolář.)
• XI. ročník mezinárodní historické vědecké konference České, slovenské a československé dějiny 20. století. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta. Hradec Králové 2016. (Téma: Profesní dráha generála četnictva Karla Vyčítala.)
• X. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR, Praha 2015. (Téma: Vybrané případy úmrtí a zranění četníků ve Slezsku.)
• IX. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR, Praha 2014. (Téma: Vyšetřování pumového útoku na Hlučínsku roku 1926.)
• III. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2014. (Téma: Památníky četnických stanic jako pramen k historii Těšínska v letech 1918–1938.)
• VIII. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR, Praha 2013. (Téma: Karel Vyčítal v čele Zemského četnického velitelství pro Slezsko.)
• VII. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR, Praha 2012. (Téma: Činnost četnictva během stávky v ostravsko-karvinském revíru na jaře 1925.)

Vědecko-výzkumná činnost
• Projekt studentské grantové soutěže č. SGS/2/2017 s názvem Výzkumné centrum pro soudobé dějiny (1800–2000) – témata z kulturních a sociálních dějin.
• Projekt studentské grantové soutěže č. SGS/10/2015 s názvem Společenské a bezpečnostně-politické poměry na Hlučínsku ve 30. letech 20. století optikou pořádkového aparátu.
• Projekt studentské grantové soutěže č. SGS/18/2014 s názvem Formy a proměny vztahů civilního obyvatelstva a příslušníků bezpečnostního aparátu na Hlučínsku 1920–1938.

Poslední aktualizace článku: 24.07.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Ivana Kolářová“ na Facebook