Slezské zemské muzeum

Mgr. Ivana Kolářová

e-mail: kolarova@szm.cz

Funkce v instituci

 • kurátorka muzeologického pracoviště

Vědecké zaměření

 • dějiny 1. poloviny 20. století, muzeologie, dějiny bezpečnostních složek

Vzdělání (VŠ)

 • 2005 – 2013 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor historie


Muzejní práce

 • 2020 – kurátor podsbírky Muzeologie
 • 2017 – dokumentátor podsbírky Novodobé dějiny


Publikační činnost

Monografie

 • Kolářová, I. – Kolář, O.: Československé četnictvo ve sporu o Těšínsko. Praha 2020. (V tisku.)
 • Kolářová, I. – Kolář, O.: Generál četnictva Karel Vyčítal. Praha 2018.

Studie v českých časopisech a sbornících

 • KOLÁŘOVÁ, I.: Prohřešky četnického strážmistra Leopolda Žídka aneb „poštovní kauza" v Žulové. In: Jesenicko: vlastivědný sborník, sv. 21, 2020. (V tisku.)
 • KOLÁŘOVÁ, I.: Rok 1938 na Jesenicku očima policejního aparátu. In: Jesenicko: vlastivědný sborník, sv. 20, 2019, s. 41–45.
 • KOLÁŘOVÁ, I.: Bezpečnostně-politické poměry na Frývaldovsku v letech 1918–1938 očima pořádkového aparátu. In: Slezský sborník, roč. 117, 2019, č. 1, s. 43– 70.
 • KOLÁŘOVÁ, I.: Případ četnického zběha. In: Jesenicko: vlastivědný sborník, sv. 19, 2018, s. 48–51.
 • KOLÁŘOVÁ, I.: Bezpečnostně-politické poměry na Hlučínsku očima pořádkového aparátu v období mezi volbami 1935 a Mnichovskou dohodou. In: Slezský sborník, roč. 116, 2018, č. 1, s. 57–81.
 • KOLÁŘOVÁ, I.: Bezpečnostně-politické poměry na Hlučínsku očima pořádkového aparátu v první polovině 30. let 20. století. In: Slezský sborník, roč. 115, 2017, č. 2, s. 49–69.
 • KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O. – LOKAJ, M.: Důstojnický sbor československého četnictva – sociohistorická sonda. In: Moderní dějiny: časopis pro dějiny 19. a 20. století, roč. 25, č. 2, 2017, s. 39–62.
 • KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Činnost četnictva na Jesenicku v letech 1918–1928. In: XVII. svatováclavské setkání v Jeseníku. 750 let města Jeseníku. Sborník referátů. Jeseník 2017, s. 46–56.
 • KOLÁŘOVÁ, I.: Profesní dráha generála československého četnictva Karla Vyčítala. In: České, slovenské a československé dějiny XI. Hradec Králové 2017, s. 247–257.
 • KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Smrt nadporučíka četnictva Antonína Guhra ve Zlatých Horách roku 1920. In: Jesenicko: vlastivědný sborník, sv. 18, 2017, s. 50–53.
 • KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: K okolnostem potlačení tzv. orlovské stávky v roce 1925. In: Těšínsko, 2016, č. 1, s. 47–57.
 • KOLÁŘOVÁ, I.: Převzetí důstojníků německé národnosti československým četnictvem na příkladu Zemského četnického velitelství pro Slezsko, Slezský sborník, roč. 114, 2016, č. 2, s. 47–56.
 • KOLÁŘOVÁ, I.: Četnický důstojník mezi monarchií a republikou – kauza Josefa Woitsche. In: Studia Iuvenilia – Studentské historické sešity. Ostrava 2016, s. 167–186.
 • KOLÁŘOVÁ, I.: Bezpečnostně-politické poměry a působení pořádkových složek na Hlučínsku ve 20. letech 20. století. In: Slezský sborník, roč. 113, 2015, č. 1, s. 89–103.
 • KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Sociální postavení příslušníků československého četnictva. In: Český časopis historický, roč. 113, 2015, č. 1, s. 76–96.
 • KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Přepadení četnické stanice v Šumbarku ve světle archivních dokumentů a dobového tisku. Dostupné online: http://havirov-historie.cz/printart.php?id=124, [cit. 12. 6. 2020].
 • BARTEČKOVÁ, I.: Památníky četnických stanic jako pramen k historii Těšínska v letech 1918–1938. In: Sborník z III. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Olomouc 2014, s. 159–170.
 • BARTEČKOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Karel Vyčítal, první velitel československého četnictva ve Slezsku. In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, 2014, č. 1, s. 30–32.
 • BARTEČKOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Fridolín Stuchlík. Hrabyňský rodák a podplukovník četnictva. In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, 2013, č. 1, s. 21–23.
 • BARTEČKOVÁ, I. – KOLÁŘ, O.: Kázeňské záležitosti četnických důstojníků v agendě Generálního velitelství četnictva. In: Historica olomucensia, sv. 45, 2013, s. 141–153.
 • BARTEČKOVÁ, I.: Přepadení četnické stanice v Šumbarku v roce 1920. In: Almanach z VI. konference policejních historiků. Praha 2011, s. 141–145.

Účast na konferencích

 • Hlučínsko 1920–2020. Mezinárodní konference u příležitosti 100. výročí vzniku regionu. Hlučín 2020. (Téma: Státní pořádkové složky na Hlučínsku 1918–1938, spoluautor O. Kolář.)
 • XIV. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR, Praha 2019. (Téma: Četnické oddělení Krnov v letech 1918–1929.)
 • VI. konferencia policajných historikov v Bratislave. Bratislava 2019. (Téma: Dopad hornoslezských povstání na výkon bezpečnostní služby v ČSR 1919–1921, spoluautor O. Kolář.)
 • Na rozhraní starých monarchií a nových republik. Poláci, Češi, Slováci v roce 1918. Mezinárodní vědecká konference. Katovice 2018. (Téma: Převzetí četnictva v Českém Slezsku československým státem v letech 1918–1920.)
 • XIII. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR, Praha 2018. (Téma: Třicátá léta na Frývaldovsku očima bezpečnostního aparátu.)
 • V. konferencia policajných historikov v Bratislave. Bratislava 2018. (Téma: Zákroky četnictva při stávkách a demonstracích na Slovensku v letech Velké hospodářské krize, spoluautor O. Kolář.)
 • XII. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR, Praha 2017. (Téma: Role četnictva v plebiscitním období na Těšínsku.)
 • XI. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR, Praha 2016. (téma: Činnost četnictva při stávkách ve Slezsku v první polovině 30. let.)
 • III. konferencia policajných historikov v Bratislave. Bratislava 2016. (Téma: Evakuace českých četníků ze Slovenska a Podkarpatské Rusi v březnu 1939 pohledem jejich aktérů, spoluautor O. Kolář.)
 • XI. ročník mezinárodní historické vědecké konference České, slovenské a československé dějiny 20. století. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta. Hradec Králové 2016. (Téma: Profesní dráha generála četnictva Karla Vyčítala.)
 • X. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR, Praha 2015. (Téma: Vybrané případy úmrtí a zranění četníků ve Slezsku.)
 • IX. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR, Praha 2014. (Téma: Vyšetřování pumového útoku na Hlučínsku roku 1926.)
 • III. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2014. (Téma: Památníky četnických stanic jako pramen k historii Těšínska v letech 1918–1938.)
 • VIII. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR, Praha 2013. (Téma: Karel Vyčítal v čele Zemského četnického velitelství pro Slezsko.)
 • VII. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR, Praha 2012. (Téma: Činnost četnictva během stávky v ostravsko-karvinském revíru na jaře 1925.)

Vědecko-výzkumná činnost

 • Projekt studentské grantové soutěže č. SGS/2/2017 s názvem Výzkumné centrum pro soudobé dějiny (1800–2000) – témata z kulturních a sociálních dějin.
 • Projekt studentské grantové soutěže č. SGS/10/2015 s názvem Společenské a bezpečnostně-politické poměry na Hlučínsku ve 30. letech 20. století optikou pořádkového aparátu.
 • Projekt studentské grantové soutěže č. SGS/18/2014 s názvem Formy a proměny vztahů civilního obyvatelstva a příslušníků bezpečnostního aparátu na Hlučínsku 1920–1938.
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 17.06.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Ivana Kolářová“ na Facebook