Úvod \ Věda a výzkum \ Periodika \ Časopis SZM série B - vědy historické \ Pokyny pro autory / Submission Guidliness for Authors

Slezské zemské muzeum

Pokyny pro autory / Submission Guidliness for Authors

Časopis SZM-B _ 2023 - banner

Redakce prosí autorky a autory, aby se při koncipování svých příspěvků držely následných citačních pokynů:

  • Své příspěvky zasílejte e-mailovou poštou jako elektronické soubory s přílohou .doc, .docx, či .rtf. 
  • Zpracování obrázků a mapek projednejte, prosím, předem s redakcí.
  • K článku musí být přiloženo anglické resumé o maximální délce jedné normostrany (30 řádků po 60 úhozech = 1800 tiskových znaků s mezerami), resp. český podklad pro překlad do anglického jazyka.
  • K článku musí být přiložen anglický abstrakt, resp. český podklad pro překlad do anglického jazyka. (o max. délce poloviny normostrany).
  • Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, čímž budou čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařazena v podobě horního indexu.
  • Poznámky vkládejte vždy za interpunkci!
  • V textu rozepisujte slovy čísla od 1 do 9, čísla dvojmístná a vícemístná pište číslicemi.
  • Uvozovky používejte v následující podobě: „"
  • Po počáteční a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep.
  • V rozmezí letopočtů se také nedělají odklepy a pomlčky. Správná varianta: 1230–1253.


Příklady citací:

1) Knižní publikace

Jaroslav KUDRNA, Materiály k německých dějinám, Brno 1987, s. 230.

Ivan HLAVÁČEK – Jaroslav KAŠPAR – Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1985, s. 250.

2) Editované publikace (edice i sborníky, atp.)

Zkratky:
- u německých titulů Hg. (jednotné číslo), resp. Hgg. (množné číslo)
- u anglických titulů ed. (jednotné číslo), resp. eds. (množné číslo)
- u ostatních titulů, včetně českých ed. (jednotné číslo), resp. edd. (množné číslo)


Das Kunst und kulturgeschichtliche Museum im 19. Jahrhundert. Hgg. von Bernhard DENEKE und Rainer KASCHNITZ, München 1977, s. 182.

Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám. Edd. Martin NODL, Petr SOMMER a Eva DOLEŽALOVÁ, Praha 2004.

Walter RÜEGG (hg.), Geschichte der Universität in Europa, I–III, München 1993–2004.

Karel DOSKOČIL (ed.), Berní rula, 2. Popis Čech r. 1564, Praha 1954.

Enea SILVIO, Historia Bohemica – Historie česká. Edd. Dana MARTÍNKOVÁ, Alena HADRAVOVÁ a Jiří MATL, Praha 1998.


3) Studie ve sbornících

Jaroslav MEZNÍK, V nouzi poznáš přítele, in: M. Nodl – P.Sommer – E. Doležalová (edd.), Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha 2004, s. 15–18.


4) Články v časopisech

Karel CHOTEK, Význam národopisu ve spolupráci s ostatními vědami historickými, Český lid (dále ČL) 53, 1966, s. 271–291.

Josef NOVOTNÝ, O citacích archivních pramenů, Sborník archivních prací (dále SAP) 10/3, 1965, s. 156–178.


5) Články v novinách

Jan NERUDA, Jak jsem psal Malostranské povídky, Lidové noviny 5/47, 14. 9. 1897, s. 3.


6) Recenze

Zdeněk HOJDA (rec.), Die Matrikeln der Universität Graz, Band 1 (1586–1630), berab. von Johann Andritsch, Graz 1977, 434 s., in: AUC–HUCP 21/2, 1981, s. 94–95.

Jiří PEŠEK (rec.), Julian Dybiec, Universytet Jagielloński 1918–1939, PAU Kraków 2000, 759 s., in: AUC–HUCP 43/1-2, 2003, s. 304-305.


7) Archivní materiály

Nejprve název a místo archivu, pak název fondu a bližší určení pramene.

Archiv Akademie věd ČR (dále AAV), fond Lubor Niederle, kart. 1, inv. č. 12.


8) Opakované citace

J. KUDRNA, Materiály, s. 254.

Čeněk ZÍBRT, Lidové kraje na Mladoboleslavsku, ČL 54, 1967, s. 351–398.

K. CHOTEK, Význam národopisu, s. 280.

AAV, f. Lubor Niederle, kart. 2, inv. č. 30.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 23.08.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Pokyny pro autory / Submission Guidliness for Authors“ na Facebook      

Další články v této rubrice