Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.

e-mail: hlavienka(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • historik, vědecko-výzkumný pracovník

Vzdělání (VŠ)

 • 2004 – 2010: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, obor Historie-odborná, magisterské studium
 • 2010 – 2015: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, obor České a československé dějiny, doktorské studium

Výzkumné projekty a granty

 • Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice. Program Národní a kulturní identity (NAKI) II, 2018–2021, člen týmu
 • Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938–1948 (GAČR), 2015–2019, člen týmu
 • Slovenská armáda 1939–1945 (IGS SU), 2017, řešitel

Publikační činnost

Monografie

 • HLAVIENKA, Lubomír. Slovenská armáda 1939–1945. Opava, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě 2017.
 • HLAVIENKA, Lubomír – JANÁK, Dušan – JANÁK, Dušan ml. – KOLÁŘ, Ondřej – NOVÁ, Monika – PETRÁŠ, René – SCHEU, Harald Christian – ŠRAJEROVÁ, Oľga. „Staré" a „nové" menšiny v České republice. Opava, Slezská univerzita v Opavě a Slezské zemské muzeum 2021.
 • HLAVIENKA, Lubomír – KOLÁŘ, Ondřej: Sbor národní bezpečnosti ve Slezsku a jeho podíl na řešení poválečných problémů regionu 1945-1948. Opava, Slezské zemské muzeum 2022, ISBN 978-80-87789-88-9.

Edice pramenů

 • KOKOŠKA, Stanislav – HLAVIENKA, Lubomír a kol. (eds.). Průmyslové dělnictvo 1938–1948. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Slezská univerzita v Opavě / Fakulta veřejných politik v Opavě, Praha – Opava 2019.

Atlasy

 • HLAVIENKA, Lubomír – KOLÁŘ, Ondřej – KUKLÍK, Jan: Atlas národnostních a náboženských menšin v České republice. Opava, Slezská univerzita v Opavě a Slezské zemské muzeum 2021.
 • JANÁK, Dušan – HLAVIENKA, Lubomír, KOLÁŘ, Ondřej a kol.: Atlas národnostních a náboženských menšin v Českém Slezsku a na severní Moravě. Opava, Slezská univerzita v Opavě a Slezské zemské muzeum 2021.

Studie v českých periodicích, kapitoly v kolektivních monografiích, příspěvky ve sbornících

 • JANÁK, Dušan ml. – JANÁK, Dušan – HLAVIENKA, Lubomír. Menšiny a migrace: základní pojmy a východiska výzkumu. In: JANÁK, Dušan a kol.: Národnostní menšiny a migrace v Českém Slezsku a na severní Moravě ve 20. a 21. století. Opava, Slezská univerzita v Opavě 2021, s. 11–26.
 • JANÁK, Dušan – KOLÁŘ, Ondřej – HLAVIENKA, Lubomír. České Slezsko a severní Morava: území, migrace a národnostní struktura. In: JANÁK, Dušan a kol.: Národnostní menšiny a migrace v Českém Slezsku a na severní Moravě ve 20. a 21. století. Opava, Slezská univerzita v Opavě 2021, s. 27–67.
 • HLAVIENKA, Lubomír. Romská menšina. In: JANÁK, Dušan a kol.: Národnostní menšiny a migrace v Českém Slezsku a na severní Moravě ve 20. a 21. století. Opava, Slezská univerzita v Opavě 2021, s. 121–132.
 • HLAVIENKA, Lubomír – NOVÁ, Monika. Vietnamská menšina. In: JANÁK, Dušan a kol.: Národnostní menšiny a migrace v Českém Slezsku a na severní Moravě ve 20. a 21. století. Opava, Slezská univerzita v Opavě 2021, s. 145–156.
 • LEONTIYEVA, Yana – HLAVIENKA, Lubomír. Ukrajinská menšina. In: JANÁK, Dušan a kol.: Národnostní menšiny a migrace v Českém Slezsku a na severní Moravě ve 20. a 21. století. Opava, Slezská univerzita v Opavě 2021, s. 157–168.
 • HLAVIENKA, Lubomír. Národnostní problematika v okrese Bruntál mezi roky 1960–1989. In: Slezský sborník. Roč. 119, č. 2, s. 103–129.
 • HLAVIENKA, Lubomír. Stručná historie a současnost vietnamské menšiny v Československu v Československu a České republice. In: Lidé z daleka. Vietnamci a Mongolové v českých zemích. Opava, Slezská univerzita v Opavě a Slezské zemské muzeum 2020, s. 25–52.
 • HLAVIENKA, Lubomír. Národnostní problematika na území okresů Bruntál, Krnov a Rýmařov 1948–1960. In: Slezský sborník. roč. 118, č. 1 (2020), s. 40–71.
 • HLAVIENKA, Lubomír. První období činnosti závodních rad. In: Slezský sborník. roč. 117, č. 1 (2019), s. 71–85.
 • HLAVIENKA, Lubomír. Závodní rady v letech 1945–1948. In: Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1945 – 1948. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2019, s. 430–455.
 • HLAVIENKA, Lubomír – JONÁKOVÁ, Anna. Sociálně zdravotní a bytová problematika. In: Průmyslové dělnictvo v letech 1945–1948. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2019, s. 519–523.
 • HLAVIENKA, Lubomír. Ve víru druhé světové války. In: Lidé z východu. Ukrajinci v českých zemích od roku 1918. Katalog k výstavě fotografií Jindřicha Štreita. Opava, Slezská univerzita v Opavě a Slezské zemské muzeum 2019, s. 24–28.
 • HLAVIENKA, Lubomír – KOLÁŘ, Ondřej. Německá menšina po roce 1945. In: Polská a německá menšina ve Slezsku a na severní Moravě. Opava, Slezská univerzita v Opavě a Slezské zemské muzeum 2019, s. 23–35.
 • HLAVIENKA, Lubomír. Volby do závodních rad v období let 1945–1948. In: Slezský sborník. Roč. 115, č. 1 (2017), s. 117–130.
 • HLAVIENKA, Lubomír. Sociální problematika v činnosti závodních rad v regionu východního Slezska v letech 1945–1948. In: Slezský sborník. Roč. 115, č. 2 (2017), s. 85–111.
 • HLAVIENKA, Lubomír. Průmyslové dělnictvo v zrcadle odborového tisku v letech 1938–1948. In: Zpravodaj grantového projektu Průmyslové dělnictvo v českých zemích 1938–1948. Sborník příspěvků z kolokvia Průmyslové dělnictvo a politické režimy v letech 1938–1948. Opava-Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i./Slezská univerzita v Opavě 2016, s. 46–61.
 • HLAVIENKA, Lubomír. Využitelnost denního tisku pro výzkum dělnického hnutí v letech 1945–1948. In: Zpravodaj grantového projektu Průmyslové dělnictvo v českých zemích 1938–1948. Sborník příspěvků z workshopu Výzkumné trendy a prameny k dějinám průmyslového dělnictva v letech 1938–1948. Opava-Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. / Slezská univerzita v Opavě 2015, s. 101–116.
 • HLAVIENKA, Lubomír. Jaro a léto 1939 jako zdroj tradice a poslání pro slovenské ozbrojené síly. In: Slezský sborník. Roč. 112, č. 2 (2014), s. 231–250.
 • HLAVIENKA, Lubomír - JIRÁSEK, Zdeněk. Každodennost a kriminalita u jednotek Rychlé divize v roce 1941. In: Historie a vojenství. Časopis Vojenského historického ústavu. Roč. 62, č. 4 (2013), s. 48-59.
 • HLAVIENKA, Lubomír – JIRÁSEK, Zdeněk. Pracovní útvary Slovenské armády na území Slovenského státu od vypuknutí SNP do konce roku 1944. In: Acta historica neosoliensia, roč. 2011, č. 14, s. 105–127.
 • HLAVIENKA, Lubomír: Romská problematika v moravskoslezském pohraničí 1945-1968. In: Slezský sborník, roč. 120, č. 2 (2022), s. 99-128.

Články v zahraničních periodicích

 • HLAVIENKA, Lubomír. Ethnic issues in the western part of Czech Silesia from the perspective of state security forces in the years 1946 to 1948. In: Border and Regional Studies. Roč. 9, č. 4, s. 223–251.
 • HLAVIENKA, Lubomír. National Minorities in the Western Borderlands of Czech Silesia from the Perspective of State Security Corps in 1945. In: Border and Regional Studies. Roč. 9, č. 1, s. 7–37.
 • HLAVIENKA, Lubomír. Národnostní menšiny ve Slovenské armádě mezi březnem 1939 a červnem 1941. In: Vojenská história. Časopis pre vojenskú históriu, muzejnictvo a archívnictvo. Roč. 24, č. 1 (2020), s. 110–125.
 • HLAVIENKA, Lubomír – JANÁK, Dušan. Powstanie Rzeczpospolitej Polskiej a stosunki czechosłowacko– polskie w latach 1918–1920 w czeskiej historiografii (po 1989 roku). In: Zaranie Śląskie, roč. 4, č. 4 (2018), s. 66–78.

Spoluautorství didaktických materiálů

 • JANÁK, Dušan – HLAVIENKA, Lubomír. Dějiny sociální práce. Opava, Fakulta veřejných politik 2020. (studijní opora).
 • JANÁK, Dušan – HUŠEK, Petr – HLAVIENKA, Lubomír. Politický systém ČR: historie a přítomnost. Opava, Fakulta veřejných politik 2015. (učební opora).
Účast na konferencích
 • Konference New Challanges for Borderland Studies: Regional, European and Global Perspective. Opole 8. až 10. září 2021, příspěvek National Minorities in the Western Borderlands of Czech Silesia from the Perspective of State Security Corps in 1946–1948.
 • Konference Menšiny a migrace. Proměny národnostní struktury Československa a střední Evropy od roku 1938 do současnosti. Opava 21. – 22. září 2021, příspěvky Romská menšina v Československu a České republice; Lidé z východu: Ukrajinci v České republice; Příprava Atlasu menšin v České republice a Atlasu menšin v Českém Slezsku a na severní Moravě.
 • Konference Státní hranice a pohraniční regiony ve střední Evropě 1918–1989. Opava 15. října 2021, příspěvek Bezpečnost ve Slezsku a na severní Moravě po druhé světové válce.
 • Konference Právo a menšiny. Praha 29. listopadu 2021, příspěvek Vývoj romské problematiky v regionu severní Moravy a Slezska v letech 1945 až 1989.
 • Problém právního postavení menšin v historii. 26. února 2019, Praha. Příspěvek Národnostní problematika na území okresů Bruntál, Krnov a Rýmařov v letech 1948–1960.
 • Rok 1939 jako mezník v dějinách střední Evropy. 25. září 2019, Hrabyně. Příspěvek Národnostní menšiny ve Slovenské armádě v letech 1939–1941.
 • 11. sjezd českých historiků v Olomouci 13. až 15. září 2017, Panel 42 - Labor history, příspěvek Čtyři období existence závodních rad.
 • Příspěvek Využitelnost denního tisku pro výzkum dělnického hnutí v letech 1945–1948. Workshop Výzkumné trendy a prameny k dějinám průmyslového dělnictva v letech 1938–1948.

Poslední aktualizace článku: 20.07.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.“ na Facebook