Úvod \ Expoziční areály \ Historická výstavní budova, Opava

Historická výstavní budova Opava

Knížata z Lichtenštejna. Páni země opavské a krnovské

Knížata z Lichtenštejna. Páni země opavské a krnovské

Místo konání:
Historická výstavní budova

Typ události:
Výstavy

Doba konání:
24.05.2023 - 28.01.2024

 

(English and German text can be found below.)

Plánovaná výstava u příležitosti 410. výročí zisku Opavského knížectví Karlem I. z Lichtenštejna představí historický význam rodu a jeho vliv na konsolidaci a rozvoj regionu v předmoderním období. Návštěvníkům bude prezentována jejich role zeměpánů a spoluúčast na řízení zemské samosprávy. Vzhledem k veškerým dosavadním výstavním počinům bude zcela ojediněle pozornost věnována také hospodářským a správním aktivitám (lesnictví a hutní podnikání), které v rámci držby opavského a krnovského knížectví Lichtenštejnové realizovali a díky nimž financovali svůj obecně dobře známý mecenát a stavební aktivity uskutečňované zejména na moravsko-rakouském pomezí a ve Vídni. Návštěvníci se seznámí s centry knížecí administrativy – opavským a krnovským zámkem – a místní šlechtou participující na správě obou knížectví. Neméně pozornosti bude též upřeno na stabilizaci náboženských poměrů v regionu po třicetileté válce, rekatolizaci a rozvoji barokní kultury s důrazem na založení jezuitské koleje v Opavě a podporu minoritského řádu v Krnově. Sledována bude rovněž role knížat z Lichtenštejna v moderní době – zejména jejich podpora spolků a další aktivit rodící se občanské společnosti.

Díky exkluzivní spolupráci s lichtenštejnským archivem a muzeem se v Opavě veřejnosti představí řada unikátů, které depozitáře této instituce opouštějí jen zřídka či vůbec. K významným spolupracujícím tuzemským institucím patří Zemský archiv v Opavě, Zemský archiv v Opavě – pobočka Olomouc, Státní okresní archiv Opava, Státní okresní archiv Bruntál, Vlastivědné muzeum Šumperska, Muzeum Bruntál, Národní památkový ústav. Součástí výstavy bude řada doprovodných přednášek a katalog, jehož publikování je plánováno na výročí zisku Opavského knížectví Karlem I. v lednu 2024. Zveřejněním knihy bude rovněž zahájen „opavský historický rok 2024“, v němž město oslaví 800 let od první listinné zmínky.

Tato výstava byla uskutečněna díky velkorysé podpoře knížete H.S.H. Hanse-Adama II von und zu Liechtenstein a Ministerstvu kultury ČR.

Liechtenstein _ The Princely Collections

Výstava pořádaná ve spolupráci s LICHTENŠTEJNSKEM. Knížecí sbírky, Vaduz–Vídeň.

___ 

Další informace o výstavním projektu:

Lichtenštejnové - výstava v HVB


Autor: Ondřej Haničák
Koordinace: Denisa Hradilová

Odborná spolupráce: Irena Korbelářová, Johann Kräftner, Karel Müller, Arthur Stögmann, Michael Schweller

Kooperující instituce:
The Princely Collections, Vaduz–Vienna, Fürstliche Sammlungen Art Service GmbH; Muzeum Bruntál, Zemský archiv Opava, NPÚ - Státní zámek Jaroměřice, NPÚ - Státní zámek Český Krumlov, Státní okresní archiv Opava, Moravské zemské muzeum, Muzeum Těšínska, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Österreichisches Staatsarchiv, Římskokatolická farnost Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, Konvent minoritů v Krnově, MIKS - městské muzeum Krnov, Muzeum Kapličkový Vrch – Malá Morávka, NPÚ Státní zámek Šternberk, Vlastivědné muzeum Šumperk, NPÚ - státní zámek Hradec nad Moravicí, Farnost Jeseník nad Odrou, Albertina museum Wien, Muzeum Novojičínska, Vlastivědné muzeum Jesenicka

___

Výstava se koná díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR.

Publikace bude realizována díky finanční podpoře statutárního města Opavy a Moravskoslezského kraje.

___

Reportáž o chystané výstavě z produkce TV POLAR.

___

The Princes of Liechtenstein. Lords of the land of Opava and Krnov

Silesian Museum, Opava, Historical Exhibition Building

24th May 2023 – 28th January 2024

The acquisition of the Silesian principalities at the beginning of the 17th century marked a turning point in the power and economic rise of the Liechtenstein family. To commemorate the 410th anniversary of the acquisition of the Principality of Opava (Troppau) and the 400th anniversary of the acquisition of the Principality of Krnov (Jägerndorf) by Karl I von Liechtenstein, the exhibition will showcase the historical significance of the family and its impact on the consolidation and development of the region during the early modern period. As Dukes and as landlords in their chamber estates (“Kammergüter”), the Princes of Liechtenstein played a decisive role in the political administration and in the economic development of their Silesian possessions. They were particularly active in forestry and metallurgy. These activities created part of the economic conditions to finance their generous patronage and extensive building projects, which were carried out mainly in their possessions along the Moravian-Austrian border and in Vienna.

The exhibition will also focus on the centers of princely administration in the region, namely the Opava and Krnov castles, as well as the local nobility that participated in the political administration of both principalities. Furthermore, the exhibition will highlight the re-Catholicization movement, the stabilization of confessional conditions in the Silesian principalities after the Thirty Years’ War, and the development of Baroque culture of piety, with the founding of a Jesuit college in Opava and the active promotion of the Franciscan order in Krnov being important markers here.

It will also explore the role of the Princes of Liechtenstein in modern times, particularly their support of social and cultural associations and other activities that emerged from the mid-19th century onwards, as well as their involvement in the preservation of architectural monuments and their sponsorship of museums. The exhibition will showcase a selection of important artistic commissions that the Princes of Liechtenstein initiated from the 17th to the 20th century, including sculptural works and historicizing architecture in the exhibition building of the Opava Art and Industry Museum, which was built from 1893 to 1895 with the active support of Prince Johann II von Liechtenstein (1840–1929) on the site of the former Opava Castle, demolished in 1891/92, highlighting their patronage and significance in the development of the region’s culture.

___

Die Fürsten von Liechtenstein. Landesherren von Troppau und Jägerndorf

Schlesisches Museum, Opava, Historisches Ausstellungsgebäude

24. 5. 2023–28. 1. 2024

Die Belehnungen mit den schlesischen Herzogtümern Troppau (Opava) und Jägerndorf (Krnov) zu Beginn des 17. Jahrhunderts markierten einen Höhepunkt im Prozess des politischen, sozialen und wirtschaftlichen Aufstiegs des Fürstenhauses Liechtenstein. Anlässlich des 410. Jubiläums des Erwerbs des Herzogtums Troppau und des 400. Jahrestages des Erwerbs des Herzogtums Jägerndorf durch Karl I. von Liechtenstein befasst sich die Ausstellung mit der historischen Bedeutung der Familie und ihrem Einfluss auf die Entwicklung der Region in der frühen Neuzeit. Als Landesfürsten und als Grundherren in ihren Kammergütern spielten die Fürsten von Liechtenstein eine entscheidende Rolle in der politischen Verwaltung und in der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer schlesischen Besitzungen. Besonders aktiv waren sie in der Forstwirtschaft und im Hüttenwesen. Diese Aktivitäten schufen einen Teil der wirtschaftlichen Voraussetzungen, um ihr grosszügiges Mäzenatentum und ihre umfangreichen Bauvorhaben zu finanzieren, die vor allem in ihren Besitzungen entlang der mährisch-österreichischen Grenze und in Wien durchgeführt wurden.

Die Ausstellung stellt weiters die beiden Zentren der fürstlichen Verwaltung in der Region, nämlich die Schlösser Troppau und Jägerndorf in den Fokus der Betrachtung sowie auch den ständischen Adel beider Herzogtümer, der an der politischen Verwaltung massgeblich beteiligt war. Darüber hinaus beleuchtet die Ausstellung die Rekatholisierung, die allmähliche Stabilisierung der konfessionellen Verhältnisse in den schlesischen Fürstentümern nach dem Ende des Dreissigjährigen Krieges sowie die Entwicklung der barocken Frömmigkeitskultur, wobei hier die Gründung eines Jesuitenkollegs in Troppau und die aktive Förderung des Franziskanerordens in Jägerndorf wichtige Markierungspunkte waren. Die Ausstellung befasst sich ausserdem mit der Rolle der Fürsten von Liechtenstein in jüngerer Zeit, insbesondere mit der Unterstützung von ab der Mitte des 19. Jahrhunderts entstehenden gesellschaftlichen und kulturellen Vereinen und anderen Tätigkeiten, wie auch mit ihrer Beteiligung an der Erhaltung von Baudenkmälern und ihrer Förderung von Museen. Sie zeigt eine Auswahl bedeutender Kunstwerke, die vom 17. bis zum 20. Jahrhundert im Auftrag der Fürsten von Liechtenstein entstanden sind. Darunter befinden sich auch viele Skulpturen. Nicht zuletzt betont auch die historisierende Architektur des Ausstellungsgebäudes des Schlesischen Landesmuseums, das von 1893 bis 1895 unter tatkräftiger Förderung von Fürst Johann II. von Liechtenstein (1840–1929) auf dem Gelände des ehemaligen, in den Jahren 1891/92 abgerissenen Troppauer Schlosses errichtet wurde, die Patronage des Fürstenhauses und seine herausragende Bedeutung für die regionale Kulturentwicklung.

 

Vytisknout celou událost

Doporučit událost „Knížata z Lichtenštejna. Páni země opavské a krnovské“ na Facebook  
 

Události, které spustíme v nejbližší době

 
Universal and Human 

Universal and Human

07.06.2023 | Historická výstavní budova | Výstavy

Ewa Jaworska a Katarzyna Kroczek-Wasinska vystavují v muzeu!

Detail události 
Universal and Human 

Universal and Human

07.06.2023 | Historická výstavní budova | Výstavy

Ewa Jaworska a Katarzyna Kroczek-Wasinska vystavují v muzeu!

Detail události 
Slezská muzejní noc 

Slezská muzejní noc

09.06.2023 | Slezské zemské muzeum | Akce

Zveme na další ročník Slezské muzejní noci!

Detail události 
Slezská muzejní noc 

Slezská muzejní noc

09.06.2023 | Slezské zemské muzeum | Akce

Zveme na další ročník Slezské muzejní noci!

Detail události 
přednáška Staré stromy v historických zahradách 

přednáška Staré stromy v historických zahradách

14.06.2023 | Historická výstavní budova | Akce

Ohrožené kulturní a přírodní dědictví nejenom Slezska.

Detail události 
Konference Archeologické bádání v českém Slezsku – minulost, současnost a budoucnost 

Konference Archeologické bádání v českém Slezsku – minulost, současnost a budoucnost

26.09.2023 | Historická výstavní budova | Akce

Slezské zemské muzeum, jako nejstarší archeologická instituce v českém Slezsku a současně nejstarší muzeum v České republice, si Vás dovoluje pozvat na konferenci "120 let nejen muzejní archeologie v českém Slezsku na téma Archeologické bádání v českém Slezsku – minulost, současnost a budoucnost."

Detail události