Úvod \ Expoziční areály \ Historická výstavní budova, Opava

Historická výstavní budova Opava

INTERVENCE / INTERVENTIONS / INGERENCJE

INTERVENCE / INTERVENTIONS / INGERENCJE

Místo konání:
Historická výstavní budova

Typ události:
Výstavy

Doba konání:
15.06.2024 - 01.09.2024

 

The English and Polish translation is below. Odkaz na událost na Facebooku SZM.

Výstava soudobého umění připravená ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Katovicích.

VERNISÁŽ spojená s komentovanou prohlídkou proběhne v rámci festivalu SLUNOVRAT.

Na výstavě INTERVENCE (Mnohotvárnost krajiny) prezentuje svou tvorbu polská intermediální umělkyně Małgorzata Łuszczak, Ph.D. v humanitních vědách a profesorka umění, která je spojena se Slezskou univerzitou v Katovicích již více než 45 let.

Tato retrospektivní výstava představuje digitální díla vzniklá za posledních dvacet let.

Na výstavě jsou prezentovány tyto cykly:
- Z jednoho pozadí, Hory Chorvatska (2004–2008),
- Zorné pole - Přivlastňování si krajiny (2010–2018),
- Meandry vnímání (2019–2022),
- Epitaf pro strom (2023–2024).

Umělecká tvorba Małgorzaty Łuszczak zahrnuje ilustrace, kresby, grafický design, animace, aktivity pod širým nebem a digitální média. Umělkyně mísí tradiční média s digitálním tiskem a rozšířenou realitou. Řadu let se zabývá výzkumem možností vnímání a vlivu digitálních médií na tvůrčí proces, přičemž východiskem je pro ni pozorování přírodní a kulturní krajiny. Umělkyně definuje tvorbu jako hru, přesněji řečeno jako dialog s prostředím, přičemž její tvůrčí práce zahrnuje analýzu, studium, učení, interpretaci a konstruování reality. Małgorzata Łuszczak využívá digitální média k vytváření děl inspirovaných rozmanitostí krajiny. Analyzuje stabilitu, nepředvídatelnost a cyklický charakter krajiny pramenící z její povahy i proměnlivost způsobenou lidskou činností. Dominantními náměty v dílech Małgorzaty Łuszczak jsou krajina (jako prostor sdílený různými uživateli, kteří se mu buď přizpůsobují, nebo upravují krajinu podle svých potřeb), světlo (jako prvek komunikace a zdroj meandrů vnímání) a také čtyři základní prvky. Bezmyšlenkovité a nesmyslné zasahování člověka do životního prostředí je v Łuszczakově tvorbě ostře odsuzováno.

Małgorzata Łuszczak je autorkou řady studií a editorkou 20 monografií o současném umění publikovaných v Polsku i v zahraničí. Umělkyně působí také jako popularizátorka digitální kultury, organizátorka workshopů, herních jamů a hackathonů. Dále jako kurátorka výstav, porotkyně a kreativní ředitelka Festivalu umění a nezávislých her LAG v Těšíně. Mimo to je také ředitelkou a aktivní účastnící několika uměleckých vzdělávacích projektů popularizujících digitální média a jejich využití ve výtvarné výchově na národní i mezinárodní úrovni. Její umělecká díla byla prezentována na 30 samostatných výstavách a více než 450 kolektivních výstavách v Polsku i zahraničí. Je také laureátkou řady ocenění a vyznamenání za uměleckou činnost a organizační práci, inovativní didaktiku, mezinárodní spolupráci a popularizaci umění a kultury ve Slezsku.
___
EN

Małgorzata Łuszczak
An Intermedia Artist
PhD in Humanities, Art Professor.
Małgorzata Łuszczak has been affiliated with the University of Silesia for 45 years.

INTERVENTIONS
Multiplicity of landscape
The exhibition is retrospective and presents digital works from the last twenty years.

Titles of the presented series:
- From one background, Mountains of Croatia (2004–2008),
- Field of vision - Appropriating the landscape (2010–2018),
- Meanders of perception (2019–2022),
- Epitaph for a tree (2023–2024).

Małgorzata Łuszczak’s artistic work includes: illustrations, drawings, graphic design, animation, open-air activities and digital media. The artist mixes traditional media with digital print and Augmented Reality (AR). For many years she has been researching the possibilities of perception and the impact of digital media on the creative process, the starting point being the observation of natural and cultural landscapes. The artist defines creation as a game, or more accurately – a dialogue with the environment, whereby creative work involves: analysing, studying, learning, interpreting and constructing the reality. Małgorzata Łuszczak uses digital media to create images inspiredby landscape diversity.
She analyses the landscape’s stability, unpredictability and its cyclical character – stemming from its nature, as well as its changeability, caused by human activity. The dominant subjects in Małgorzata Łuszczak’s works are: landscape as space shared by different users who either adapt to it or adjust the landscape to their own needs, light – as an element of communication and a source of the meanders of perception, and the four elements.
Thoughtless and pointless human interference with the environment is fiercely denounced in Łuszczak’s art.

Author of several articles and editor of 20 monographs on contemporary art published in Poland and internationally.
Populariser of digital culture, organizer of workshops, game jams and hackathons. Curator of exhibitions, juror, creative director of Festival of Art and Independent Games LAG in Cieszyn.
Director and participant of several art education projects popularizing digital media and their use in art education, nationally and internationally.
Her artistic works have been presented in 30 solo exhibitions and over 450 collective exhibitions in the country and internationally.
Laureate of numerous awards and distinctions for her artistic activities and organizational work, innovative didactics, international cooperation and popularization of art and culture in the Silesia region.
___
PL

INGERENCJE
Wielorakość pejzażu

Wystawa ma charakter retrospektywny, prezentuje prace cyfrowe ostatniego dwudziestolecia.

Tytuły prezentowanych cykli:
- Z jednego tła, Góry Chorwacji (2004–2008),
- Pole widzenia -Zawłaszczanie pejzażu (2010–2018),
- Meandry postrzegania (2019–2022),
- Epitafium dla drzewa (2023–2024).

Małgorzata Łuszczak
Artystka intermedialna
Doktor nauk humanistycznych, Profesor sztuki.
Związana zawodowo z Uniwersytetem Śląskim od 45 lat.

Twórczość w zakresie rysunku, grafiki, animacji, działań w przestrzeni i mediów cyfrowych.
Łączy narzędzia klasyczne z drukiem cyfrowym i rzeczywistością rozszerzoną (AR).
Od lat prowadzi badania nad możliwościami percepcji i wpływem narzędzi cyfrowych na kreację, do których punktem wyjścia jest obserwacja krajobrazu naturalnego i kulturowego. Twórczość rozumie jako rodzaj gry częściej dialogu z otoczeniem, a pracę twórczą jako metodę studiowania, poznawania, interpretowania i kreowania rzeczywistości.
Wykorzystując narzędzia cyfrowe tworzy obrazy inspirowane różnorodnością pejzażu, analizuje jego stałość, nieprzewidywalność i cykliczność wynikająca z natury oraz zmienność spowodowaną ingerencją człowieka. Najczęściej podejmowane tematy to krajobraz rozumiany jako przestrzeń dzielona przez różnych użytkowników dostosowujących się do niej lub ją do siebie, światło jako element komunikacji i źródło meandrów percepcji, żywioły wymykające się spod kontroli.

Rzeczy które drażnią to bezsensowna i bezmyślna ingerencja człowieka w otoczenie.
Autorka kilkunastu artykułów i redaktorka 20 monografii związanych ze sztuką współczesną wydanych w kraju i za granicą. Popularyzatorka kultury cyfrowej – organizatorka warsztatów, plenerów, game jamów/hackatonów, kurator wystaw, juror, dyrektor artystyczny Festival of Art Independent Games LAG – Cieszyn.
Kierownik i uczestniczka kilkunastu międzynarodowych i krajowych projektów artystyczno edukacyjnych popularyzujących media cyfrowe i ich wykorzystanie w kształceniu artystycznym.
Swoje prace prezentowała na 30 wystawach indywidualnych oraz uczestniczyła w ponad 450 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Prace reprodukowane w ponad 50 publikacjach wydanych w kraju i za granicą.
Laureatka licznych nagród i wyróżnień za pracę artystyczną, działalność organizacyjną, innowacyjną dydaktykę, współpracę międzynarodową i popularyzację kultury na Śląsku.

 

Vytisknout celou událost

Doporučit událost „INTERVENCE / INTERVENTIONS / INGERENCJE“ na Facebook  
 

Události, které spustíme v nejbližší době

 
Letní edukační aktivity pro děti 

Letní edukační aktivity pro děti

24.07.2024 | Národní památník II. světové války | Akce

vojensko-historické zaměření

Detail události 
Letní edukační aktivity pro děti 

Letní edukační aktivity pro děti

31.07.2024 | Historická výstavní budova | Akce

přírodovědné zaměření

Detail události 
Indiánské léto 

Indiánské léto

17.08.2024 | Arboretum Nový Dvůr | Akce

17. a 18. 8. 2024

Detail události 
Mezinárodní noc pro netopýry 

Mezinárodní noc pro netopýry

21.08.2024 | Historická výstavní budova | Akce

Pojďte s námi nahlédnout do života netopýrů!

Detail události 
Otevřené bunkry 

Otevřené bunkry

21.09.2024 | Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky | Akce

21. 9. 2024

Detail události 
Vyřež/š si svou dýni 

Vyřež/š si svou dýni

05.10.2024 | Arboretum Nový Dvůr | Akce

5. a 6. října 2024

Detail události 
Československý rok 1945 

Československý rok 1945

24.04.2025 | Národní památník II. světové války | Akce

vědecká konference

Detail události