Slezské zemské muzeum

Botanické pracoviště

Kurátor

Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D.
E-mail: cihal(at)szm.cz

Charakteristika

Botanické pracoviště Slezského zemského muzea v Opavě patří mezi přední muzejní pracoviště svého druhu v České republice. Jeho sbírky obsahují přes 180 000 herbářových dokladů rostlin, hub a lišejníků. Nejpočetněji jsou v herbáři SZM v Opavě zastoupeny mechorosty (80 000 ks herbářových položek), cévnaté rostliny (65 000 ks) a lišejníky (21 000 ks). Navíc jsou zde uloženy položky zoocecídií a hyponom. Bohatý je též typový materiál. Největší počet typů je mezi mechorosty (1014 ks), lišejníky (47 ks), houbami (37 ks) a cévnatými rostlinami (18 ks). Herbářové sbírky jsou pravidelně doplňovány a průměrný roční přírůstek je asi 1 500 ks.

Vědeckovýzkumná činnost

Vědecká činnost botanického pracoviště SZM je již 50 let spjata s výzkumem a dokumentací mechorostů. V letech 1949-1989 zde působil jako botanik dr. Josef Duda, CSc. Během tohoto období shromáždil obrovskou bryologickou sbírku (zejména sbírku játrovek) a publikoval o mechorostech asi 200 vědeckých prací, z nichž nejvýznamnější je Klíč k určování mechorostů ČSR, vydaný společně s významným českým bryologem Zdeňkem Pilousem. Velký vědecký a dokumentační význam měla i práce Rozšíření československých játrovek, kterou zpracoval s prof. Jiřím Váňou z Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

I v současnosti zůstal výzkumný směr pracoviště zachován. V letech 1997-2000 probíhal za finančního přispění Ministerstva kultury ČR výzkum mechorostů Slezských Beskyd. V letošním roce byly zahájeny práce na grantovém projektu GA ČR, které mají zhodnotit bryoflóru Hrubého Jeseníku a Krkonoš. Mimo to se pracoviště aktivně podílí na projektu NATURA'2000, v jehož rámci je mapován výskyt ohrožených druhů mechorostů a cévnatých rostlin. Ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR nyní probíhá studium ekologie a populační biologie vybraných kriticky ohrožených druhů mechorostů se snahou zachránit zbytky přežívajících populací těchto rostlin na našem území.

Vzdělávací činnost

Při botanickém pracovišti již 35 let existuje opavská pobočka České botanické společnosti, která sdružuje zájemce o botaniku na celé severovýchodní Moravě. Pravidelně pořádá přednášky a exkurze pro nejširší veřejnost, ale i vědecké pracovní semináře a floristické kurzy.

V nejbližší budoucnosti připravuje botanické pracoviště tři významnější akce. První dvě jsou odborného zaměření: seminář oblastních botaniků a vydání Květeny Slezských Beskyd. Třetí aktivitou bude prezentace putovní výstavy Utajená krása mechorostů, kterou připravili kolegové z Moravského zemského muzea v Brně. Sbírky botanického pracoviště jsou zastoupeny v přírodovědné části stálé expozice s názvem Vývoj přírody ve Slezsku a na severní Moravě.

Stručně z historie

Botanické sbírky jsou spjaty již se vznikem Gymnazijního muzea: jeden ze zakladatelů tohoto muzea F. Mückusch byl botanik a jeho herbářová sbírka tvořila základ muzejních sbírek. V roce 1847 mělo Gymnazijní muzeum asi 1 200 herbářových položek. Z původní sbírky se dochovalo do současnosti celkem 76 položek. Hlavního rozvoje doznaly sbírky až po roce 1945. V roce 1951 mělo botanické pracoviště 12 673 herbářových položek.

 

 

Poslední aktualizace článku: 24.07.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Botanické pracoviště“ na Facebook