Úvod \ Muzeum \ Struktura \ Útvar ředitele \ Oddělení přírodních věd \ Entomologické pracoviště

Slezské zemské muzeum

Entomologické pracoviště

Výzkumný a vývojový pracovník a kurátor

RNDr. Jindřich Roháček, CSc.
E-mail: rohacek(at)szm.cz

Odborný pracovník

Doc. RNDr. Jan Ševčík, PhD.
E-mail: sevcikjan(at)email.cz

 

Charakteristika

Složení sbírkových fondů entomologického pracoviště podstatně ovlivnila specializace prvního poválečného vedoucího zoologického pracoviště dr. Zdeňka Tesaře, jenž se orientoval na brouky (Coleoptera). Dnešní sbírky proto obsahují 3/4 miliónu exemplářů hmyzu, z nichž téměř půl miliónu tvoří brouci. Dalšími bohatě zastoupenými řády hmyzu, jsou motýli (Lepidoptera) 128 000 kusů, blanokřídlí (Hymenoptera) 35 000 kusů a sbírka dvoukřídlých (Diptera) s 100 000 exempláři. Nejvýznamnějšími kolekcemi jsou z brouků sbírka palearktických tesaříků 12 000 kusů, listorohých brouků, včetně celosvětové sbírky roháčů50 000 kusů, střevlíků (Carabini) asi 6 000 kusů atd. Z motýlů zasluhuje pozornost speciální sbírka jasoňů (Parnassiinae) obsahující přes 8 000 exemplářů a sbírka vřetenušek (Zygaenidae) s 19 000 kusy.Významná (zejména dokumentační hodnotou) je sbírka dvoukřídlých skupiny Acalyptrata (asi 60 000 kusů). Nejhodnotnější součástí sbírkového fondu jsou typové exempláře (téměř 1000 kusů) několika stovek druhů hmyzu a doklady řady vzácných druhů, jako např. unikátní série endemického nosatce Hypera libanotidis, doklady vymřelé rasy jasoně Parnassius apollo strambergensis, či jesenické populace tesaříka Cornomutila quadrivittata; dalšími raritami jsou párek jasoňů Kailasius Autocrator (z Hindukúše), tesařík Oplatocera grandis (z Vietnamu), otakárek Ornithoptera goliath (Nová Guinea), termitofilní moucha Termitoxenia sp. (Čína) a stovky dalších.

Vědeckovýzkumná činnost

Výzkumná činnost pracoviště byla dříve (do r. 1977, Z. Tesař) zaměřena na systematiku a faunistiku listorohých brouků (Lamellicornia). Od roku 1978 (J. Roháček) je hlavním objektem výzkumu řád dvoukřídlého hmyzu (Diptera). V rámci současných výzkumných projektů (podporovaných granty GA ČR a MK ČR) jsou studovány dva okruhy problémů: (1) taxonomie, fylogeneze a biogeografie čeledí Sphaeroceridae a Anthomyzidae a (2) synekologie společenstev dvoukřídlých (především skupiny Acalyptrata) vybraných ekosystémů. Výsledkem dlouholetého intenzívního výzkumu je množství odborných studií, včetně několika monografií, které se setkaly se značným mezinárodním ohlasem. V letech 1980-2000 bylo objeveno a popsáno přes 150 dosud neznámých druhů, 30 rodů nebo podrodů a dvě podčeledi dvoukřídlých. Nejvýznamějším výstupem výzkumu z posledních let je dlouho očekávaný celosvětový katalog čeledi Sphaeroceridae, který bude vydán letošního roku. Také faunistický výzkum dvoukřídlých skupiny Acalyptrata byl velmi úspěšný - přinesl několik set druhů nových pro faunu České republiky a Slovenska. Entomologické pracoviště bylo zakladatelem mezinárodních sympozií (SIEEC), z nichž první dvě se konala v Opavě v letech 1964 a 1966.

Vzdělávací činnost

Nedílnou součástí činnosti pracoviště je práce kulturněvýchovná a propagační. Patří k ní zejména podíl na vytvoření stálé expozice muzea s názvem Vývoj přírody ve Slezsku a na severní Moravě., kde mají exponáty hmyzu největší zastoupení (8 000 kusů), realizace několika úspěšných výstav s entomologickou tematikou (Jasoni, Krása tropických motýlů, Svět hmyzu atd.), ale i přednášková a lektorská činnost zaměřená hlavně na práci s mládeží v přírodovědných kroužcích. Zde pracoviště spolupracuje hlavně se stanicemi mladých přírodovědců, Českým svazem ochránců přírody a středními školami. Odborná spolupráce (výzkum, zpracování sbírek) se však týká více než stovky institucí u nás i v zahraničí, s nimiž jsou udržovány již mnoho let vzájemně výhodné styky.

Stručně z historie

Sbírky hmyzu byly podstatnou součástí fondů převážně přírodovědně zaměřeného Gymnazijního muzea již od jeho založení. Jejich význam však nebyl patřičně zhodnocen (muzeum nemělo specialistu-entomologa) a navíc byl na přelomu 19. a 20. století zcela zastíněn velkou entomologickou firmou, kterou založil největší opavský entomolog Edm.Reitter. Entomologické sbírky Gymnazijního muzea byly téměř zcela zničeny na konci 2. světové války, takže po vzniku Slezského muzea bylo nutno budovat sbírkové fondy znovu. Tohoto nesnadného úkolu se ujal Dr. Zdeněk Tesař, CSc, vedoucí tehdejšího zoologického oddělení, kterému se podařilo pro muzeum získat řadu významných kolekcí, včetně části sbírkového materiálu bývalé firmy Reitter, nehledě na jeho vlastní hodnotné sběry z výzkumu entomofauny. V roce 1972 byla entomologie oddělena od zoologie jako samostatné pracoviště.

Poslední aktualizace článku: 26.06.2015

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Entomologické pracoviště“ na Facebook