Slezské zemské muzeum

Externí granty a projekty

Řešené externí granty a projekty Slezského zemského muzea:


PRÁVNÍ, HISTORICKÉ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ASPEKTY NOVÝCH A TRADIČNÍCH MENŠIN V ČESKÉ REPUBLICE (2018−2021)
Grantový projekt: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní kulturní identity (NAKI II.)
Číslo grantového projektu: DG18P02OVV064
Spolupracují organizace: Univerzita Karlova / Právnická fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

 

VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – IDENTITA, KULTURA A SPOLEČNOST ČESKÉHO SLEZSKA V PROCESU SPOLEČENSKÉ MODERNIZACE S DOPADEM NA KULTURNÍ KRAJINU (2018−2021)
Grantový projekt: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní kulturní identity (NAKI II.)
Číslo grantového projektu: DG18P02OVV047
Příjemce – koordinátor: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú.
Příjemci: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta / Slezské zemské muzeum

Předmětem navrhovaného projektu je komplexní zmapování historických procesů, které ovlivňovaly obyvatelstvo i krajinu především po roce 1848 do současnosti, na území českého Slezska a územně souvisejícího „moravského klínu". Jedná se o syntetizující multidisciplinární projekt, který propojuje historii, demografii, sociologii, ekonomii, urbanismus a přírodní vědy. Projekt integruje poznatky získané z předchozích výzkumných projektů tří institucí zaměřených na území českého Slezska a doplňuje je o další potřebné výzkumy. Díky této syntéze dojde k získání nového pohledu na vývoj území, vystaveného velkým historickým změnám v rámci středoevropského prostoru včetně vzájemné interakce mezi společností a krajinou, hospodařením v krajině (historie lesnictví, zemědělství) a dalším procesům v území (vliv těžby, války na krajinu). Multidisciplinární řešitelský tým má potenciál identifikovat zcela nové kauzality mezi historickými procesy a současným stavem společnosti a krajiny.

Hlavním cílem projektu je analýza dopadu historického vývoje v procesu společenské modernizace na území českého Slezska.
Dílčí cíle:
1/ Mapování a vysvětlení kauzalit vývoje územní, regionální, národní a kulturní identity, včetně aktualizace časových řad sbíraných od roku 1967.
2/ Popsat a vysvětlit dlouhodobé ekonomické a socio-demografické procesy včetně vývoje struktury osídlení.
3/ Komplexně zmapovat specifika vývoje kulturní krajiny, která prošla dramatickými změnami. Identifikovat stopy v krajině dokladující změny, které se na území odehrály.
4/ Obohatit ucelené chápání krajiny a rozšířit možnosti její muzejní prezentace o pohledy jednotlivých přírodovědných a společenskovědních disciplín.
5/ Analyzovat a vysvětlit vzájemný historický a současný vliv obyvatelstva na krajinu a sídla.

Získaný potenciál informací bude využit pro muzejní prezentaci a edukaci. Projekt má nadnárodní přesah. Bude sloužit jako podklad pro současnou diskuzi k problémům národní identity a k vztahu člověka a krajiny. K hlavním plánovaným výstupům projektu patří realizace tří výstav, které budou doprovázeny katalogy.

 

PRÁVNÍ, HISTORICKÉ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ASPEKTY NOVÝCH A TRADIČNÍCH MENŠIN V ČESKÉ REPUBLICE (2018−2021)
Grantový projekt: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní kulturní identity (NAKI II.)
Číslo grantového projektu: DG18P02OVV064
Spolupracují organizace: Univerzita Karlova / Právnická fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

 

VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – IDENTITA, KULTURA A SPOLEČNOST ČESKÉHO SLEZSKA V PROCESU SPOLEČENSKÉ MODERNIZACE S DOPADEM NA KULTURNÍ KRAJINU (2018−2021)
Grantový projekt: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní kulturní identity (NAKI II.)
Číslo grantového projektu: DG18P02OVV047
Příjemce – koordinátor: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú.
Příjemci: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta / Slezské zemské muzeum

Předmětem navrhovaného projektu je komplexní zmapování historických procesů, které ovlivňovaly obyvatelstvo i krajinu především po roce 1848 do současnosti, na území českého Slezska a územně souvisejícího „moravského klínu". Jedná se o syntetizující multidisciplinární projekt, který propojuje historii, demografii, sociologii, ekonomii, urbanismus a přírodní vědy. Projekt integruje poznatky získané z předchozích výzkumných projektů tří institucí zaměřených na území českého Slezska a doplňuje je o další potřebné výzkumy. Díky této syntéze dojde k získání nového pohledu na vývoj území, vystaveného velkým historickým změnám v rámci středoevropského prostoru včetně vzájemné interakce mezi společností a krajinou, hospodařením v krajině (historie lesnictví, zemědělství) a dalším procesům v území (vliv těžby, války na krajinu). Multidisciplinární řešitelský tým má potenciál identifikovat zcela nové kauzality mezi historickými procesy a současným stavem společnosti a krajiny.

Hlavním cílem projektu je analýza dopadu historického vývoje v procesu společenské modernizace na území českého Slezska.
Dílčí cíle:
1/ Mapování a vysvětlení kauzalit vývoje územní, regionální, národní a kulturní identity, včetně aktualizace časových řad sbíraných od roku 1967.
2/ Popsat a vysvětlit dlouhodobé ekonomické a socio-demografické procesy včetně vývoje struktury osídlení.
3/ Komplexně zmapovat specifika vývoje kulturní krajiny, která prošla dramatickými změnami. Identifikovat stopy v krajině dokladující změny, které se na území odehrály.
4/ Obohatit ucelené chápání krajiny a rozšířit možnosti její muzejní prezentace o pohledy jednotlivých přírodovědných a společenskovědních disciplín.
5/ Analyzovat a vysvětlit vzájemný historický a současný vliv obyvatelstva na krajinu a sídla.

Získaný potenciál informací bude využit pro muzejní prezentaci a edukaci. Projekt má nadnárodní přesah. Bude sloužit jako podklad pro současnou diskuzi k problémům národní identity a k vztahu člověka a krajiny. K hlavním plánovaným výstupům projektu patří realizace tří výstav, které budou doprovázeny katalogy.

 

RETROKATALOGIZACE PŘÍRŮSTKŮ Z ROKU 1948 KNIHOVNY BÝVALÉHO SLEZSKÉHO ÚSTAVU DO ELEKTRONICKÉHO KATALOGU KNIHOVNY SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Instituce poskytující grant: Ministerstvo kultury ČR
Nositel grantu: Slezské zemské muzeum
Řešitel grantu: Bc. Dagmar Kufová
Spoluřešitelé: Bc. Gabriela Červenková, Petra Grodová, Bc. Alena Hájová, Mgr. Věra Martínková, Bc. Pavel Šafránek, Mgr. Jitka Štěbová
Výstupy: 6 976 záznamů dokumentů v elektronickém katalogu Knihovny SZM odesláno do Souborného katalogu ČR.Ukončené externí granty a projekty Slezského zemského muzea (archiv):

 

Víceleté externí granty a projekty Slezského zemského muzea (archiv):

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 07.10.2022

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Externí granty a projekty “ na Facebook