Úvod \ Věda a výzkum \ Periodika \ Slezský sborník \ Historie Slezského Sborníku

Slezské zemské muzeum

Historie Slezského Sborníku

Historie časopisu / Journal History
(English version follows)


Slezský sborník (Acta Silesiaca) je pokračovatelem Věstníku Matice opavské, za jehož první číslo je tradičně považována zpráva o založení Matice opavské v roce 1878. Pravidelně jako vlastivědná ročenka vycházel Věstník v 90. letech 19. století a plnil – analogicky poměrům v Čechách a na Moravě – též funkci spolkového a osvětového periodika pro českou společnost ve Slezsku, a to až do meziválečného období. Tehdy se proměnil ve standardní vědecký časopis zaměřený na historickou a kulturněhistorickou problematiku. S vydáváním Slezského sborníku jsou spojeny aktivity významných slezských buditelů a intelektuálů Vincence Praska, Václava Hauera, či Josefa Stypy. V meziválečném období působili ve vedení redakce Václav Čepelák a Karel Černohorský.
Po válečné odmlce se obnovila a prohloubila odborná orientace Slezského sborníku, jenž se stal vědeckým časopisem nově založené instituce, Slezského studijního ústavu. Od roku 1948 tedy Slezský sborník odrážel koncepci tohoto multioborového pracoviště pro výzkum české části Slezska. Postupně však na jeho stránkách opět začala převažovat tradiční orientace na dějiny širšího regionu. Začleněním Slezského studijního ústavu do struktury Československé akademie věd v roce 1958 (časopis pak vycházel v nakladatelství Academia) se ovšem mezi dobově podmíněné priority zařadil výzkum průmyslových oblastí, srovnávací analýza jejich vývoje a spolu s tím i bádání nad problematikou národnostních menšin, a to jak v minulosti, tak současnosti za použití sociologických metod a šetření. Vedení a příprava časopisu byla spojena se jmény Bohumila Sobotíka, Viktora Ficka, Adolfa Turka, Milana Kudělky a Drahomíra Šajtara, později dlouhodobě s působením Andělína Grobelného, Josefa Beneše, Ladislava Pallase, Dana Gawreckého a Jany Machačové.
Po roce 1989 zůstal Slezský sborník i nadále vědeckým časopisem se zaměřením obecněji historickým a sociologickým, i když se na jeho stránky vrátila též silesiakální témata. V roce 1993 byl Slezský ústav v Opavě jakožto pracoviště akademie věd ČR zrušen a převeden mezi organizační jednotky Slezského zemského muzea, čímž došlo i ke změně vydavatele Slezského sborníku. V současné době časopis, jenž se řadí mezi recenzovaná neimpaktovaná periodika, uveřejňuje původní studie a materiály z oblasti historie a jí příbuzných vědních oborů. Profiluje se jakožto fórum pro publikační výstupy orientované na výzkum Slezska ne pouze jako fenoménu regionálního, ale jako prostoru, v němž se prolínaly, předávaly a potýkaly vývojové tendence evropského západu a východu, severu a jihu, tedy Slezska jakožto aktivního faktoru evropského vývoje. Časopis otevírá své stránky také studiím, sledujícím interdisciplinární souvislosti a metodické problémy obecnější povahy.
Badatelské využití Slezského sborníku usnadňují tištěné bibliografické rejstříky: za ročníky 1-50 (1878-1952) je připravili Viktor Ficek s Bohumilem Sobotíkem, za ročníky 51-60 (1953-1962) pak Viktor Ficek sám a konečně za ročníky 61-101 (1963-2003) Ivo Baran.

 

Slezský sborník (Acta Silesiaca) is a continuator of the Věstník Matice opavské (Bulletin of the Opava Foundation), wherein the report on the establishment of the Opava Foundation in 1878 is traditionally considered to be its first issue. The Bulletin was published regularly as a homeland study in the 1890s and, similarly to the situation in Bohemia and Moravia, also served as an associational and educational periodical for Czech society in Silesia until the interwar period. At that time, it was transformed into a standard scientific journal focused on historical and cultural-historical issues. The publishing of Slezský sborník is connected with the activities of important Silesian revivalists and intellectuals, such as of Vincenc Prasek, Václav Hauer, or Josef Stypa. In the interwar period, Václav Čepelák and Karel Černohorský worked in the editorial board.
After the war pause, the professional orientation of Slezský sborník, which became the scientific journal of the newly established institution, the Silesian Study Institute, was renewed and deepened. Since 1948, Slezský sborník has thus reflected the concept of this multi-disciplinary workplace for the research on the Czech part of Silesia. Gradually, however, the traditional orientation towards the history of the wider region began to prevail on its pages. By incorporating the Silesian Study Institute into the structure of the Czechoslovak Academy of Sciences in 1958 (the journal was then published by Academia), however, research into industrial areas, a comparative analysis of their development and, along with this, research on national minorities, both in the past and present, using sociological methods and surveys became one of the time-conditioned priorities. The management and preparation of the magazine were associated with the names of Bohumil Sobotík, Viktor Ficek, Adolf Turek, Milan Kudělka and Drahomír Šajtar, and, later, in the long term, with the activities of Andělín Grobelný, Josef Beneš, Ladislav Pallas, Dan Gawrecký and Jana Machačová.
After 1989, Slezský sborník remained a scientific journal with a more general historical and sociological focus, although Silesia-related topics also returned to its pages. In 1993, the Silesian Institute in Opava was abolished as a workplace of the Academy of Sciences of the Czech Republic and was transferred to the organizational units of the Silesian Museum, thereby changing the publisher of Slezský sborník. At present, the journal, which is one of the peer-reviewed non-impacted periodicals, publishes original studies and materials from the field of history and related scientific disciplines. It is profiled as a platform for publications focused on research on Silesia, not only as a regional phenomenon but as a place where the developmental trends of European West and East, North and South, i.e. Silesia as an active factor of European development, intertwined, confronted and were transferred. The journal also opens its pages to studies of interdisciplinary context and methodological issues of a more general nature.
Printed bibliographic registers facilitate the research of Slezský sborník: in the years of 1-50 (1878-1952), they were prepared by Viktor Ficek and Bohumil Sobotík, for the years of 51-60 (1953-1962), they were prepared by Viktor Ficek himself and, finally, for the years of 61-101 (1963-2003), they were prepared by Ivo Baran.Ownership and Copyright: The publisher is Slezské zemské muzeum, Czech Republic. The copyright is owned by Slezské zemské muzeum, Czech Republic.

Publishing License Information: By submitting a contribution for publication in Slezský sborník, the author of the text gives consent to the publication of the contribution on the journal's website, which can be accessed for free.

Poslední aktualizace článku: 09.03.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Historie Slezského Sborníku“ na Facebook      

Další články v této rubrice