Úvod \ Věda a výzkum \ Řešené projekty \ Externí granty a projekty \ Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry

Slezské zemské muzeum

Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry

Nositel: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Spolunositel: Slezské zemské muzeum
Spoluřešitel za SZM: Doc. Ing. Jiří Řehulka, DrSc.
Grantový projekt: SP/2e7/67/08 (Ministerstvo životního prostředí ČR)
Doba řešení: 2008–2010
Stav řešení: DÚ II.3 Vliv antropogenních tlaků na zdravotní stav ryb

 

Řešení projektu bylo rozděleno na vyhodnocení zdravotního stavu ryb na třech lokalitách Lužické Nisy (A) a vyšetření zdravotního stavu ryb ve vodárenské nádrži Šance (B). Na lokalitě A byla metodou testu mikrojader (MNT) na erytrocytech periferní krve zjišťována genotoxicita u 100 ks ryb, jejichž druhové spektrum na lokalitě Hrádek nad Nisou bylo reprezentované 17 ks Barbatula barbatula o hmotnosti (H) 6,5 – 20,1 g a standardní délce těla (SL) 84 – 118 mm, na lokalitě Chrastava-Barrandov 48 ks Gobio gobio o H 4,2 – 29,7 g a SL 68 – 126 mm, 26 ks Phoxinus phoxinus o H 6,4 – 14,7 g a SL 74 – 97 mm, 3 ks Salmo trutta m.fario o H 100 – 170 g a SL 177 – 215 mm, 3 ks Thymallus thymallus o H 245 – 280 g a SL 177 – 215 mm a na lokalitě Vesec 3 ks Salmo trutta m.fario o H 85 – 175 g a SL 266 – 277 mm.

Na lokalitě B lze za aktuální hodnotit histopatologický nález v játrech Esox lucius svou strukturou odpovídající Kaposiho sarkomu. Jeho strukturu tvořily fusiformní a

nepravidelně utvářené buňky s přítomnosti větších nebo menších ostrůvků hepatocytů; nádorové elementy často tvořily stěnu cév a místy byla v játrech zastižena nekrotická ložiska. Překvapily výsledky chemického rozboru sedimentů, které odhalily široké spektrum polyaromatických uhlovodíků, z nichž za pozornost stojí přítomnost karcinogenního benzo[a]pyrenu a benzo[a]anthracenu spolu s dalšími genotoxickými polutanty chrysenem, benzo[b]fluoranthenem,dibenzo[ah]anthracenem a indenopyrenem.

Komplexním zhodnocením dosavadních výsledků klinického, genotoxického a histologického vyšetření ryb z Lužické Nisy lze konstatovat, že zdravotní stav ichtyocenózy monitorovaných lokalit lze t.č. hodnotit jako dobrý. Zachycení kožních lézí u Barbatula barbatula v červnovém vzorku signalizuje na možnost nárazového, zejména organického znečištění lokality, které zvyšuje vnímavost ryb k mesofilním aeromonádám, jako známých původců lokálních kožních zánětů a nekróz. Nález vyžaduje získání informací o typu znečištění a jeho kolísání v průběhu roku od ostatních pracovních týmů a s tím související zacílení řešení úkolu v následujícím roce.

Výsledky zdravotního šetření ryb na nádrži Šance motivují k pokračování monitoringu s cílem ověřit úlohu depozit polutantů uvolňovaných ze sedimentů na zdravotní stav účelové rybí obsádky, podílející se významnou měrou na udržování surové pitné vody v požadované kvalitě. Všechny nálezy, tj. izolované bakteriální kmeny, histologické preparáty a fotodokumentace jsou k dispozici u řešitele.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 26.07.2018

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry“ na Facebook      

Další články v této rubrice