Úvod \ Věda a výzkum \ Řešené projekty \ Externí granty a projekty \ Migrace a transformace – Migration und Transformation 1945−1950 (edice dokumentů k vývoji pohraničí českých zemí v letech 1945−1950)

Slezské zemské muzeum

Migrace a transformace – Migration und Transformation 1945−1950 (edice dokumentů k vývoji pohraničí českých zemí v letech 1945−1950)

Nositel: Collegium Carolinum Mnichov (SRN), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha
Spolupracovatel za SZM: Doc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc.
Řešitel: Koord. a vydavatelé – Prof. Dr. Schulze Wessel (Collegium Carolinum Mnichov, SRN), Dr. O. Tůma (ÚSD AV ČR Praha)
Zpracovatelé: Doc. Dr. T. Staněk, Dr. A. von Arburg, Dr. A. R. Hofmann, Dr. P. Sedlák
Grantový projekt: Volkswagen Stiftung (SRN) a Česko-německý fond budoucnosti
Doba řešení: 2004–2007 (prodlouženo do roku 2010)

 

Cílem řešení projektu bylo sestavení pětisvazkové edice dokumentů uložených v českých archivech k poválečné situaci německého obyvatelstva v českých zemích, znovuosídlení pohraničních oblastí a migracím početnějších skupin obyvatelstva různých národností v tomto prostoru od konce války do začátku 50. let minulého století. Projekt pokračoval po dohodě mnichovského Collegia Carolina a ÚSD AV ČR v Praze od jara 2007 (do roku 2010). Vedoucím projektu byl Prof. Dr. M. Schulze Wessel z CC ve spolupráci s Dr. O. Tůmou z ÚSD AV ČR v Praze. V současnosti je v databázi projektu podchyceno celkem kolem 5 300 dokumentů, z nichž bylo dosud k vydání vybráno a přepsáno kolem 3 500. T. Staněk se jako spolupracovník ve vykazovaném období podílel na definitivním výběru dokumentů pro III. (rok 1946) a IV. (léta 1947-1951) díl edice a na přípravě do tisku již dokončených svazků II.1 (rok 1945, zpracovatelé A. von Arburg a T. Staněk ) a II.3 (rok 1945 – poválečné akty hromadného násilí, zpracovatelé A. von Arburg a T. Staněk).
V roce 2009 dokončil T. Staněk také editování dokumentů pro sv. II.2 (září-prosinec 1945), celkem 100 položek. Společně s A. von Arburgem byla napsána rozsáhlá úvodní studie ke sv. II.1.

Po vyhodnocení závěrečné zprávy za uplynulé tři roky řešení přiznalo vedení GA ČR v únoru 2012 ještě další dva roky řešení projektu. Uskutečnilo se studium archivních materiálů k perzekuci Čechů a čs. občanů v centrálních archivech v Moskvě (RGASPI, GARF, RGVA, Memorial, Muzeum Sacharova aj.), byla nakoupena odborná literatura, průběžně doplňovány seznamy obětí. Bylo poskytnuto asi 40 konzultací, rešerší a posudků pro české i zahraniční instituce, organizace i veřejnost při hledání nezvěstných a perzekvovaných osob v bývalém SSSR.

V rámci řešení grantového úkolu byla v roce 2012 na pracovišti spoluřešitele věnována pozornost jednak problematice návratu čs. občanů (zajatců a internovaných civilistů) ze SSSR a postavení německých válečných zajatců v českých zemích po skončení druhé světové války, jednak životním podmínkám Čechů a Slováků, členů družstev, jež měla v meziválečném období podle původních záměrů přispívat k „socialistické výstavbě" SSSR. Uskutečnila se pracovní cesta do Moskvy, kde byly provedeny rešerše ve fondech Ruského státního archivu sociálně politické historie. Pokračovalo studium domácí i zahraniční odborné literatury a archivní dokumentace uložené v Archivu ministerstva zahraničí a ve VÚA-VHA v Praze. Z fondů VÚA-VHA bylo s podílem dr. Z. Vališe pořízeno téměř 600 kopií dokumentů k tematice postavení válečných zajatců. V průběhu roku směřovalo hlavní úsilí k vytvoření dostatečně reprezentativní faktografické základny, jež by umožnila koncipování a napsání jak dílčích studií, tak komplexněji zaměřených výstupů. V případě spoluřešitele se jednalo o zpracování podkladových materiálů (chronologických přehledů apod.) zachycujících nová zjištění z pramenů armádní provenience. Značná část dokumentace ve VÚA-VHA byla zpřístupněna až v poslední době, zejména fond Vojenské zajatecké tábory 1945–1949 nebyl dosud vůbec systematičtěji využit. Vzhledem k potřebě zvládnout nejprve rozsáhlou archivní materii mohly být zatím pouze rozpracovány ucelenější studie: Vznik a fungování vojenských zajateckých táborů v českých zemích v letech 1945–1946, 25 stran rukopisu (T. Staněk); Vojenský zajatecký tábor Praha-Motol a „navrátilci" ze SSSR 1945–1946, 18 stran rukopisu (T. Staněk); Ekonomické počátky československých družstev v SSSR, 20 stran rukopisu (Z. Jirásek); Osudy československých „družstevníků" v SSSR, 50 stran rukopisu (Z. Jirásek); jde o první část připravované monografie, jež bude dokončena v roce 2013. Dále bylo připraveno 90 karet pro elektronickou databázi, rozpracován seznam čs. občanů perzekuovaných v letech 1918–1928 a rovněž probíhala příprava archivních dokumentů k čs. vystěhovaleckým družstvům v SSSR a perzekucím čs. občanů 1927–1933.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 26.07.2018

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Migrace a transformace – Migration und Transformation 1945−1950 (edice dokumentů k vývoji pohraničí českých zemí v letech 1945−1950)“ na Facebook      

Další články v této rubrice