Úvod \ Věda a výzkum \ Řešené projekty \ Externí granty a projekty \ Taxonomické a fylogenetické studie k celosvětové monografii čeledi Anthomyzidae (Diptera)

Slezské zemské muzeum

Taxonomické a fylogenetické studie k celosvětové monografii čeledi Anthomyzidae (Diptera)

Grantový projekt: GAČR P506/10/1666
Řešitel: RNDr. Jindřich Roháček, CSc.
Doba řešení: 2010−2012

První rok řešení proběhl v podstatě podle plánovaných úkolů. Jedinou změnou bylo nahrazení plánované biosystematické studie nového neotropického rodu příbuzného rodu Amygdalops vysoce aktuálním monografickým zpracováním nového nearktického rodu Quametopia gen.n. (rozlišeny 3 druhy, z toho 2 nové pro vědu - Q. clintonia sp.n. a Q. amplistylus sp.n., poprvé v čeledi popsána všechna vývojová stádia, vývojový cyklus a bionomie u dvou druhů, studovány fylogenetické vztahy, připraven určovací klíč, studie přijata do tisku, viz níže). Výzkumu skupiny rodu Anthomyza v Nearktické oblasti byl věnován studijní pobyt v Kanadě (28. 6. − 15. 7.), kde byl nasbírán bohatý materiál 20ti druhů včetně vzorků pro DNA analýzy a získána fotodokumentace biotopů a hostitelských rostlin i (poprvé) živých dospělců 12ti druhů. Ve spolupráci s K. N. Barberem byly studovány rozsáhlé sbírkové materiály soutředěné z celé sev. Ameriky v Sault Ste. Marie (Ontario). Pro nejbližší zpracování byl vybrán materiál rodu Arganthomyza (nejméně 6 dosud neznámých druhů). Byl zahájen velmi perspektivní výzkum fosilních taxonů z baltského jantaru (zatím rozlišeny nejméně 4 nové taxony, z toho 2 z podčeledi Anthomyzinae, jejíž stáří se tímto posunuje až do oligocénu, případně eocénu (30−50 mil. let). Byl prostudován samec druhu Anthomyza neglecta s unikátně mostrozními genitáliemi a publikována o tom studie (viz výstupy). Anthomyzidae byly také zkoumány v Portugalsku, kde byly nalezeny 3 druhy a objevena vazba druhu Paranthomyza nitida na první jednoděložnou hostitelskou rostlinu (publikace v tisku, viz výstupy). Pokračoval výzkum bionomie evropských druhů pomocí chovných experimentů – vychovány 3 druhy z celkem 5ti druhů nových host. rostlin. Terénní práce (sběry dipter i jejich hostitelských rostlin pro chovy) byly provedeny v Kanadě (sev. Ontario, téměř 1900 kusů), Portugalsku (také asi 1900 kusů), na Slovensku (asi 300 kusů), a v ČR (okolí Opavy a Ostravy, sběry rostlin pro chovy).

Druhý rok řešení pokračoval v podstatě podle programu navrženém v dílčí zprávě za r. 2010, byl tedy (s ohledem na zvětšení rozsahu studia fosilních druhů čel. Anthomyzidae) zcela vypuštěn výzkum nového rodu ze souostroví Juan Fernádez (Chile). Výzkum skupiny rodu Anthomyza v Nearktické oblasti pokračoval ve spolupraci s K. N. Barberem studiem rodu Arganthomyza, kde bylo rozlišeno 6 druhů (zřejmě všechny nové pro vědu). Kvůli vysoce aktuálnímu zpracování vymřelých druhů z baltského jantaru byl postup revize poněkud pozdržen a začal až ve 3. čtvrletí roku, takže bude dokončen (včetně publikace) až v r. 2012. Při studiu tohoto rodu byli v Nearktické oblasti objeveni (2-3) zástupci dosud monotypického rodu Carexomyza Roháček, jejichž vymezení však vyžaduje další taxonomický výzkum. J. Roháček Výzkum fosilních taxonů z baltského jantaru přinesl velmi neočekávané výsledky – objeveno 10 nových druhů (četně 1 rodu: Lacrimyza gen.n.), z nichž 9 bylo pojmenováno a popsáno, viz. Protanthomyza hennigi sp. n., P. hoffeinsorum sp. n., P. krylovi sp. n., P. loewi sp. n., P. meunieri sp. n., P. presli sp. n., P. tschirnhausi sp. n., Lacrimyza lacrimosa sp. n. and L. christelae sp. n., z toho poslední 2 jsou z podčeledi Anthomyzinae, jejíž stáří se tímto posunuje až do eocénu (35-50 mil. let). Na zakladě nových poznatků byla redeskribována vymřelá podčeleď Protanthomyzinae (s jediným rodem Protanthomyza) u jejichž zástupců byla na křídlech objevena žilka A2, která nebyla u zástupců čel. Anthomyzidae ani nadčeledi Opomyzoidea dosud známa. Byly diskutovány příbuzenské vztahy všech fosilních taxonů a zjištěno, že druhová diverzita čeledi Anthomyzidae byla v eocenním jantarovém pralese zřejmě vyšší, než je nyní v celé Evropě. Studie o čeledi Anthomyzidae z jantarových inkluzí byla přijata v prestižním časopise Journal of Systematic Paleontology. Byly zahájeny DNA analýzy palearktických a nearktických druhů čeledi (ve spolupráci s MU Brno – Dr. A. Tóhová) za využití celé řady genových markerů, které budou pokračovat i v r. 2012 s cílem rekontruovat fylogenezi některých hlavních kládů čeledi Anthomyzidae. Pro tento výzkum byl získán materiál řady dalších druhů, zejména ze sev. Ameriky a východního Palearktu. Rovněž pokračoval výzkum bionomie druhů čeledi Anthomyzidae – pomocí selektivních sběrů a chovů byly nelezeny nové hostitelské rostliny u řady druhů jak evropských, tak severoamerických. Terénní práce (sběry dipter i jejich hostitelských rostlin pro chovy) byly provedeny v jižním Turecku (Antalya, objeveny 2 druhy nové pro Turecko), na Slovensku (Muránska planina) a v ČR (Jizerské hory a Frýdlantsko, okolí Opavy, MS Beskydy).

Základní taxonomický a fylogenetický výzkum akalyptrátní čeledi Anthomyzidae (Diptera) pokračuje sérií průkopnických studií, které se týkají dosud nerevidovaných skupin v Nearktické a Neotropické oblasti, a analýz příbuzenských vztahů druhů a rodů celé Holarktické oblasti. Hlavním cílem projektu je taxonomická revize a fylogenetický výzkum druhově bohatého rodu Anthomyza v Nearktické oblasti a dalších (dosud nerozlišovaných) rodů v tomto regionu. Dalším cílem projektu je doplňující výzkum čeledi Anthomyzidae Palearktické oblasti zaměřený na získání molekulárně genetických dat u recentních druhů a morfologických dat u fosilních taxonů z baltského jantaru pro rekonstrukce fylogenetických vztahů v rámci holarktické fauny čeledi Anthomyzidae. Je také studována bionomie a biogeografie holarktických druhů a analyzována příbuznost faun v Nearktické a Palearktické oblasti.

Výsledkem je množství taxonomických a fylogenetických objevů (popisy nových rodů a druhů, redeskripce a redefinice taxonů, nové diagnostické znaky, nové určovací klíče, vyjasnění fylogenetických vztahů a supraspecifické klasifikace) i nových informací z bionomie a biogeografie, což podstatným způsobem přispělo k poznání čeledi Anthomyzidae jako celku.

V r. 2013 pokračovalo publikační zpracování některých výsledků tohoto projektu, který byl ukončen již v r. 2012. Vedle přípravy rozsáhlé monografie rodu Anthomyza a příbuzný ch taxonů nearktické oblasti (ve spoluautorství s K. N. Barberem z Kanady), která dosud nebyla dokončena, to bylo zpracování údajů získaných při výzkumu bionomie evropských druhů čeledi Anthomyzidae, kde byly studovány především jejich vazby na hostitelské rostliny a získáno mnoho nových poznatků. Dále byly ve spolupráci s Dr. A. Tóthovou (Masarykova univerzita, Brno) studovány příbuzenské vztahy většiny rodů čeledi Anthomyzidae známých z holarktické oblasti a na základě srovnání výsledků multigenové molekulárně-genetické analýzy a předcházejících kladistických analýz morfologických dat byly připraveny nové hypotézy jejich fylogenetického vývoje. Přitom bylo pro molekulární rozbory využito především materiálů nasbíraných v r. 2010 při terénním průzkumu ve státě Ontario (Kanada).

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 26.07.2018

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Taxonomické a fylogenetické studie k celosvětové monografii čeledi Anthomyzidae (Diptera)“ na Facebook      

Další články v této rubrice