Úvod \ Věda a výzkum \ Periodika \ Slezský sborník \ Jednací řád redakční rady časopisu

Slezské zemské muzeum

Jednací řád redakční rady časopisu

Slezský sborník _ 2023 _ banner


Jednací řád redakční rady časopisu / Rules of Procedure of the Editorial Board
(English version follows)


Jednací řád redakční rady časopisu
Slezský sborník (Acta Silesiaca)

 

Článek I. Základní ustanovení


1. Základní údaje

Periodikum Slezský sborník (Acta Silesiaca) je vydáváno Slezským zemským muzeem. Obsahovou část, náplň a směřování časopisu zajišťuje redakční rada v součinnosti s vedoucím a výkonným redaktorem.

2. Vedoucí redaktor

Vedoucím redaktorem je ředitel Slezského zemského muzea, popřípadě osoba, kterou ředitel jmenuje.
Vedoucí redaktor je jmenován do odvolání nebo své rezignace.
Jmenování, odvolání či rezignace vedoucího redaktora se děje písemnou formou.

3. Výkonný redaktor

Výkonný redaktor je jmenován vedoucím redaktorem z členů redakční rady.
Výkonný redaktor je jmenován do odvolání nebo své rezignace.
Jmenování, odvolání či rezignace výkonného redaktora se děje písemnou formou.

4. Redakční rada

Členové redakční rady jsou jmenováni ředitelem Slezského zemského muzea.
Členové jsou jmenováni do odvolání nebo své rezignace.
Jmenování, odvolání či rezignace členů redakční rady se děje písemnou formou.

 

Článek II. Složení redakční rady

Redakční rada má minimálně 12 členů (včetně vedoucího a výkonného redaktora), přičemž zaměstnanci Slezského zemského muzea vždy tvoří méně než polovinu z nich. Redakční radu tvoří historikové z domácích i zahraničních akademických, univerzitních, muzejních a dalších pracovišť, či odborníci věnující se příbuzným vědním disciplínám.
Redakční rada komunikuje primárně prostřednictvím elektronické pošty a schází se nejméně dvakrát ročně.
Členství v redakční radě je nezastupitelné.

 

Článek III. Úloha redakční rady a redaktorů

Úloha redakční rady:
• Schvalování statutárních dokumentů
• Schvalování plánů činnosti
• Schvalování odborného zaměření a směřování časopisu
• Schvalování standardů zpracování příspěvků
• Akvizice studií, recenzí, zpráv a dalších textů
• Výběr recenzentů studií
• Recenzování studií
• Schvalování studií a celých čísel k tisku

Vedoucí redaktor:
• Je odpovědný za vydávání časopisu
• Koordinuje a zabezpečuje v součinnosti s výkonným redaktorem vydávání časopisu
• Svolává zasedání redakční rady
• Rozhoduje o výsledku hlasování v případně rovnosti hlasů členů redakční rady
• Vybírá recenzenty statí
• V součinnosti s výkonným redaktorem vede korespondenci s recenzenty a autory,
zajišťuje autorské korektury

Výkonný redaktor:
• Vede formální agendu spojenou s vydáváním časopisu
• Udržuje a rozšiřuje databázi odběratelů časopisu
• V součinnosti s vedoucím redaktorem vede korespondenci s recenzenty a autory,
zajišťuje autorské korektury
• Zajišťuje korekturu textů na základě redakčních zásad schválených redakční radou
• Zajišťuje komunikaci s grafickými studii připravujícími sazbu a s tiskárnami
• Zajišťuje jazykové korektury
• Zadává překlady abstraktů a resumé
• Zajišťuje distribuci vydaných čísel členům redakční rady a autorům studií
• Zajišťuje aktualizace internetové stránky časopisu

 

Článek IV. Průběh redakčních prací a vydávání časopisu

• Všechny rukopisy budou zasílány e-mailem vedoucímu a výkonnému redaktorovi.
• Výkonný redaktor text vytiskne a archivuje.
• Vedoucí redaktor ve spolupráci s výkonným redaktorem posoudí, zda text splňuje formální a obsahová kritéria a neodpovídající texty vyřadí. Toto vyřazení a schválení textů podléhá souhlasu redakční rady.
• Schválené texty postoupí do recenzního řízení. Nejméně dva recenzenty vybírá výkonný redaktor ve spolupráci s vedoucím redaktorem na doporučení členů redakční rady. Pro kruh recenzentů platí formální podmínky podle pravidel Rady VaV.
• Jména vybraných recenzentů budou na základě e-mailu předložena redakční radě ke schválení. Každý člen redakční rady si může vyžádat zaslání studií vybraných pro recenzní řízení.
• Členové redakční rady vyjádří své stanovisko k vybraným recenzentům prostřednictvím
e-mailu do 5 pracovních dnů. Nereagování je považováno za souhlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje vedoucí redaktor.
• Výkonný redaktor, popř. vedoucí redaktor, oslovují schválené recenzenty s žádostí
o vypracování recenzního posudku. V případě jejich souhlasu je jim stať neprodleně zaslána
e-mailem popř. poštou. V případě jejich nesouhlasu se výběr recenzentů opakuje.
• Po návratu studie z recenzního řízení výkonný redaktor archivuje posudky a seznamuje prostřednictvím e-mailu všechny členy redakční rady s výsledkem recenzního řízení. Současně požádá členy redakční rady o schválení/zamítnutí studie. Členové redakční rady schvalují nebo odmítají studii do 5 pracovních dní. Nereagování je považováno za souhlas.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje vedoucí redaktor.
• Recenzní řízení není prováděno pro recenze, zprávy, diskusní příspěvky, anotace apod. Uveřejnění diskusních příspěvků podléhá schválení členy redakční rady a jejich text je jim zasílán výkonným redaktorem. Nereagování je považováno za souhlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje vedoucí redaktor.
• 6 týdnů před plánovaným vydáním čísla zasílá výkonný redaktor, popř. vedoucí redaktor, návrh celého čísla e-mailem členům redakční rady. Členové redakční rady schvalují nebo odmítají návrh celého čísla do 5 pracovních dní. Nereagování je považováno za souhlas.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje vedoucí redaktor.
• Po schválení čísla zajistí výkonný redaktor redakční úpravy textu, překlady abstraktů
a resumé, sazbu a zašle texty autorům k prvním autorským korekturám.
• Po provedení a zanesení autorských korektur zajistí výkonný redaktor jazykové korektury
a odešle text ve formátu pdf. autorům k druhým korekturám. Celé číslo zašle ve formátu pdf. členům redakční rady ke schválení. Členové redakční rady schvalují nebo odmítají výslednou podobu čísla do 5 pracovních dní. Nereagování je považováno za souhlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje vedoucí redaktor.
• Po schválení čísla odevzdává výkonný redaktor se souhlasem vedoucího redaktora číslo
do tisku.
• Výkonný redaktor zajišťuje distribuci autorům statí v daném čísle (2 ks), recenzentům (1ks), vedoucímu a výkonnému redaktorovi (2 ks) a členům redakční rady (1 ks)

 

Článek V. Periodicita

Časopis vychází 2x ročně.

 

Článek VI. Obsah

I. Studie (posuzovány v rámci anonymního recenzního řízení)
II. Materiály (posuzovány v rámci anonymního recenzního řízení)
III. Diskuse
IV. Recenze a zprávy
V. Kronika

Každé číslo Slezského sborníku musí obsahovat oddíly I, IV a V.

 

Článek VII. Závěrečná ustanovení

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení.
Jednací řád je v písemné podobě uložen u vedoucího a výkonného redaktora časopisu.

 

 

Rules of Procedure of the Editorial Board

Slezský sborník (Acta Silesiaca)


Article I. Basic provisions


1. Basic Data

The periodical Slezský sborník (Acta Silesiaca) is published by the Silesian Museum. The content and the direction of the magazine are secured by the editorial board in cooperation with the chief and executive editors.

2. Chief Editor

The chief editor is the director of the Silesian Museum, or a person appointed by the director.
The chief editor is appointed until their removal or resignation.
The appointment, removal or resignation of the chief editor shall take place in writing.

3. Executive Editor

The executive editor is appointed by the chief editor from the members of the editorial board.
The executive editor is appointed until their removal or resignation.
The appointment, removal or resignation of the executive editor shall take place in writing.

4. Editorial Board
The members of the editorial board are appointed by the director of the Silesian Museum.
The members are appointed until their removal or resignation.
The appointment, removal or resignation of the members of the editorial board shall take place in writing.


Article II. Composition of the Editorial Board

The editorial board has a minimum of 12 members (including the chief and executive editors), wherein employees of the Silesian Museum always comprise less than half of them. The editorial board consists of historians from domestic and foreign academic, university, museum and other workplaces, or experts dealing with related scientific disciplines.
The editorial board primarily communicates via electronic mail and meets at least twice a year.
Membership in the Editorial Board is unsubstitutable.


Article III. The role of the editorial board and the editors

The role of the editorial board:
• Approval of statutory documents
• Approval of work plans
• Approval of the specialization and direction of the journal
• Adoption of standards for processing contributions
• Acquisition of studies, reviews, reports and other texts
• Selection of study reviewers
• Reviewing studies
• Approval of studies and entire issues for printing

Chief Editor:
• Is responsible for publishing the magazine
• Coordinates and ensures the publication of the magazine in cooperation with the executive editor
• Convenes editorial board meetings
• Decides on the result of voting in the event of equality of votes of the members of the editorial board
• Selects article reviewers
• In cooperation with the executive editor, they keep correspondence with the reviewers and authors and ensures author proofreading

Executive Editor:
• Handles the formal paperwork associated with the publication of the magazine
• Maintains and expands the database of magazine subscribers
• In cooperation with the chief editor, they keep correspondence with the reviewers and authors and ensures author proofreading
• Ensures proofreading of texts based on the editorial principles approved by the editorial board
• Ensures communication with typesetting graphic studios and printing works
• Ensures language proofreading
• Assigns translations of abstracts and resumes
• Ensures distribution of issues to members of the editorial board and the authors of the studies
• Ensures updates to the magazine's website


Article IV. Course of the editorial work and publishing the magazine

• All manuscripts will be emailed to the chief and executive editors.

• The executive editor prints and archives the text.

• The chief editor, in cooperation with the executive editor, assesses whether the text meets the formal and content criteria and excludes the non-complying texts. This exclusion and approval of the texts are subject to the approval of the editorial board.

• The texts approved are submitted for review. At least two reviewers are selected by the executive editor in cooperation with the chief editor upon recommendation of the members of the editorial board. The circle of reviewers must adhere to formal conditions according to the rules of the R&D Council.

• The names of the selected reviewers will be submitted to the editorial board for approval by email. Each member of the editorial board may request submission of studies selected for the peer-review process.

• The editorial board members will express their opinion on the selected reviewers by e-mail within 5 working days. Failure to respond is considered consent. In the event of equality of votes, the chief editor decides.

• The executive editor or the chief editor contact the approved reviewers with a request to prepare a review report. If they agree, the article is immediately sent to them by e-mail or post. If they disagree, the selection of reviewers is repeated.

• Upon the return of the study from the review process, the executive editor archives the reviews and informs all members of the editorial board about the outcome of the review process by e-mail. At the same time, they ask the members of the editorial board to approve/reject the study. The members of the editorial board approve or reject the study within 5 working days. Failure to respond is considered consent. In the event of equality of votes, the chief editor decides.

• The review process is not conducted for reviews, reports, discussion contributions, annotations, etc. The publication of discussion contributions is subject to the approval of the members of the editorial board and the text of the discussion contributions is sent to them by the executive editor. Failure to respond is considered consent. In the event of equality of votes, the chief editor decides.

• 6 weeks before the planned publication of the issue, the executive editor, or the chief editor, sends the draft of the entire issue the to the members of the editorial board by e-mail.
The members of the editorial board approve or reject the draft of the entire issue within 5 working days. Failure to respond is considered consent. In the event of equality of votes, the chief editor decides.

• Once the issue has been approved, the executive editor will ensure text editing, translations of the abstracts and the resume, typesetting and then they send the texts to the authors for the first proofreading.

• After making and implementing the author proofreading, the executive editor ensures language proofreading and sends the text in the PDF format to the authors for the second proofreading. They will send the entire issue in the PDF format to the members of the editorial board for approval. The members of the editorial board approve or reject the final form of the issue within 5 working days. Failure to respond is considered consent. In the event of equality of votes, the chief editor decides.

• After the issue has been approved, the executive editor sends the issue to press upon the approval of the chief editor.

• The executive editor ensures distribution to the authors of articles in the given issue (2 pieces), to the reviewers (1 piece), to the chief and executive editors (2 pieces) and to the editorial board members (1 piece)


Article V. Periodicity
The magazine is published twice a year.


Article VI. Contents
I. Studies (assessed in anonymous peer review)
II. Materials (assessed in anonymous peer review)
III. Discussion
IV. Discussion
V. Chronicle
Each issue of Slezský sborník must contain Sections I, IV and V.


Article VII. Final Provisions
These Rules of Procedure shall take effect on the date of their approval.

The Rules of Procedure are deposited in writing with the magazine's chief and executive editors.



Ownership and Copyright: The publisher is Slezské zemské muzeum, Czech Republic. The copyright is owned by Slezské zemské muzeum, Czech Republic.

Publishing License Information: By submitting a contribution for publication in Slezský sborník, the author of the text gives consent to the publication of the contribution on the journal's website, which can be accessed for free.



Poslední aktualizace článku: 23.08.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Jednací řád redakční rady časopisu “ na Facebook      

Další články v této rubrice