Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.

Slezské zemské muzeum

Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.

Funkce v instituci

 • výzkumný a vývojový pracovník

Vědecké zaměření

 • Dějiny Slezska v kontextu dějin českého státu a střední Evropy v období II. světové války (specifika odtržených oblastí českých zemí, okupace a odboj v těšínském Slezsku, židovská problematika), česko-polské vztahy ve XX. století a historie polské menšiny v ČSR (ČR), perzekuce Čechů a obyvatel českých zemí v SSSR ve XX. stol.

Vzdělání (VŠ)

 • Fakulta sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v Praze, obor publicistika (1968) rigorózní řízení (doktor filozofie) tamtéž (1972).
 • Aspirantura (kandidát věd) v Československé akademii věd (1988).
 • Habilitace v oboru české dějiny na Univerzitě Palackého v Olomouci (2001).
 • Profesura v oboru historie se zaměřením na české a československé dějiny na Slezské univerzitě v Opavě (2009).

Výzkumné projekty (za posledních 5 let)

 • Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy. Výzkumný záměr MŠMT ČR č. MSM4781305905, nositel SU Opava, řešitel Z. Jirásek, mezi pomocníky řešitele M. Borák. Doba řešení 2007-2010.

Granty (za posledních 5 let)

 • Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Projekt GA ČR č. 409/09/0555, nositel Slezská univerzita Opava, spolunositel SZM Opava, řešitel M. Borák, pomocník řešitele D. Janák, spoluřešitel Z. Jirásek. Doba řešení 2009-2013.
 • Historie a postavení polské menšiny v ČSR (ČR). Projekt Slezského zemského muzea v Opavě č. IGS201110, řešitel M. Borák. Doba řešení 2011-2012.
 • Formy a rozsah perzekuce Čechů, československých občanů a obyvatel českých zemí v Sovětském svazu (1918-1956). Projekt GA ČR č. 409/04/0779, nositel SZM Opava, spolunositel ÚSD AV ČR, řešitel M. Borák, pomocníci řešitele D. Janák, Z. Jirásek, T. Staněk, spoluřešitel S. Kokoška, pomocník spoluřešitele J. Friedl. Doba řešení 2004-2007.
 • Zákonná opatření a nezákonné zásahy vůči skupinám obyvatelstva a jednotlivcům v Československu v letech 1938-1948. Projekt vědecké rady Ministerstva zahraničních věcí č. RB 8/20/03, nositel ÚSD AV ČR, spolunositelé SZM Opava a UK Praha, řešitel J. Kocian, spoluřešitelé M. Borák, D. Janák, T. Staněk, J. Kuklík. Doba řešení 2003-2006.

Muzejní práce (výstavy za posledních 5 let)

 • Realizátor výstavy o obětech katyňského zločinu z českých zemí, jež se konala v lednu 2012 v Kutně a v dubnu 2012 v Gdaňsku.
 • Scénář a podíl na výběru dokumentů pro výstavu SZMO a Kongresu Poláků v ČR: Katyń – Pamięć Narodu Polskiego/Katyň – paměť polského národa. Instalována 28.4.–9.5.2010 v Těšínském divadle v Českém Těšíně, 18.5.–15.6.2010 v Památníku II. světové války v Hrabyni a jako reprezentativní akce Velvyslanectví ČR ve Varšavě sloužila k prezentaci výsledků českého výzkumu obětí katyňského zločinu při instalaci pod záštitou maršálka Senátu RP Bogdana Borusewicze a velvyslance ČR ve Varšavě Jana Sechtera v budově Senátu Polské republiky 25. 5.–31. 5. 2011.
 • Člen realizačního týmu k dokončení expozice Doba zmaru a naděje v Památníku 2. světové války v Hrabyni (otevřena v r. 2009).

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty

 • Ruská federace (Moskva), v průběhu 2012 a 2013 (archivní studium v rámci projektu GA ČR).
 • Ukrajina (Kyjev), září 2009 (výměnný studijní pobyt AV ČR).
 • Ruská federace a Polsko (Kaliningradská oblast a Mazury), srpen 2011 (natáčení dok. filmu ČT).
 • Ruská federace (Moskva), červen 2011 (archivní studium v rámci projektu GA ČR).
 • Ruská federace (Moskva), květen 2011 (přednášky v Muzeu A. Sacharova a Muzeu Gulagu).
 • Izrael (Jeruzalém Tel Aviv), září 2008 (výměnný studijní pobyt AV ČR).
 • Ukrajina (Kyjev, Žitomir), červenec – srpen 2008 (natáčení dokumentárních filmů ČT).
 • Ruská federace (Moskva, Petrohrad), červen 2008 (natáčení dokumentárních filmů ČT).
 • Ruská federace (Moskva), červen 2007 (výměnný studijní pobyt AV ČR).
 • Ukrajina (Kyjev, Bykovňa), říjen 2006 (archivní studium v rámci projektu GA ČR).
 • Ruská federace (Moskva, Podolsk, Petrohrad), září 2006 (archivní studium v rámci projektu GA ČR).

Odborné aktivity

 • Člen Stálé společné česko-polské komise humanitních věd při MŠMT ČR (2000-2006).
 • Člen vědecké rady Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v Praze (2000-2006).
 • Člen Česko-ruské (rusko-české) komise historiků a archivářů (od 2005).
 • Člen Českého národního komitétu pro středoevropská a východoevropská studia (2001-2009).
 • Člen a předseda odvolací komise pro odškodnění totálně nasazených při České radě pro oběti nacismu a Česko-německém fondu budoucnosti (2001-2006).
 • Člen pracovního výboru výstavy "Rezistence československých židů ve druhé světové válce (Židé v boji a odboji 1939-1945)" při Židovské obci v Praze (2004-2005).
 • Člen Česko-polského fóra při Ministerstvu zahraničních věcí ČR (od 2009).
 • Člen Polsko-české vědecké společnosti (od 2009).
 • Člen vědecké rady Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě (od 2009).
 • Člen vědecké rady Slezského zemského muzea v Opavě (2005-2008).
 • Člen vědecké rady Muzea Těšínska v Českém Těšíně (od 2005).
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Historické vědy na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě (od 2009).
 • Člen redakční rady Slezského sborníku (od 1998).
 • Člen redakční rady Těšínska (od 1984).
 • Člen redakční rady Slovanského přehledu (od 2008).
 • Člen ediční rady Bibliotheca Tessinensis, Książnica Cieszyńska Cieszyn (od 2006).
 • Člen poroty pro udělení "Ceny ministra obrany pro vítěze studentských prací s tematikou II. světové války" (od 2001).
 • Člen pracovní skupiny Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, pověřené Ministerstvem kultury ČR výzkumem převodů kulturních statků v organizacích podléhajících MK ČR (od 2003).
 • Člen pracovní skupiny Looted Art při organizačním výboru Holocaust Era Assets Conference, pořádané vládou ČR v rámci českého předsednictví Radě EU (od 2009).
 • Člen pracovní skupiny pro přípravu vzpomínkových akcí k výročí první deportace evropských Židů do Niska nad Sanem, konaných pod záštitou ministra zahraničí ČR a hejtmana Moravskoslezského kraje (2008-2009).
 • Člen realizačního týmu k dokončení expozic SZMO v Památníku 2. světové války v Hrabyni.
 • Člen grantové komise Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě (2009) u čs. dějin okupace a odboje 1938-1945 (od 2009).
 • Člen Vědecké redakce edičního střediska Slezské univerzity v Opavě (od 2010).

Pedagogická činnost

 • Slezská univerzita Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta (od 2009 Fakulta veřejných politik), výuka předmětů Problematika menšinových skupin, Ochrana menšin, Odškodňování obětí totalitních režimů, Proměny obnoveného Polska, Židé ve střední Evropě, Interetnické problémy v pohraničních regionech; školitel doktorského studie historie na FPF SU

Publikační činnost (publikace, studie, recenze a anotace v recenzovaných nebo impaktovaných časopisech)

Monografie:

 • BORÁK, M. Ofiary Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji. Opava, Slezské zemské muzeum 2011. 320 s. ISBN 978-80-86224-81-7.
 • BORÁK, M. The First Deportation of the European Jews. The Transports to Nisko nad Sanem (1939–1940). Opava, Silesian University 2010. 352 s. ISBN 978-80-7248-596-3.
 • BORÁK, M. Očima Poláků. Historie a současnost československo-polských vztahů a polská menšina v Československu v zrcadle polského tisku na Těšínském Slezsku v letech 1989–1992. Komentovaná bibliografie. Opava, Slezská univerzita v Opavě 2010. 155 s. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis – Supplementa Tomus IX. ISBN 978-80-7248-573-4.
 • BORÁK, M. První deportace evropských Židů. Transporty do Niska nad Sanem (1939 – 1945). Úvodní slovo Václav Havel a Jiří Daníček. Upravená verze stejnojmenné práce vydané v Ostravě v nakladatelství Tilia. Pro účastníky konference konané v Ostravě 14. 10. 2009 vydala na DVD Slezská univerzita v Opavě 2009. 152.
 • BORÁK, M. První deportace evropských Židů. Transporty do Niska nad Sanem (1939 – 1945). Úvodní slovo Václav Havel a Jiří Daníček. Ostrava, Český svaz bojovníků za svobodu v nakladatelství Tilia 2009.304 s. ISBN 978-80-86904-34-4.
 • Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Část II. – Zajatci a internovaní. Sborník studií. Edičně připravil Mečislav Borák. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007.396 s. ISBN 978-80-86224-64-0 (Slezské zemské muzeum), ISBN 987-80-7248-428-7 (Slezská univerzita).
 • Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Část I. – Vězni a popravení. Sborník studií. Edičně připravil Mečislav Borák. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007.262 s. ISBN 978-80-86224-64-0 (Slezské zemské muzeum), ISBN 987-80-7248-428-7 (Slezská univerzita).
 • Výzkum perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, pořádané Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Národním archivem České republiky a Slezským zemským muzeem 30. listopadu 2006 v Praze. 278 s. Edičně připravil Mečislav Borák. Opava, Slezské zemské muzeum 2007.278 s. ISBN 978-80-86224-63-3.

Studie:

 • BORÁK, M. Konflikt o Śląsk Cieszyński: W czechosłowackiej i czeskiej historiografii. In Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultuzra europejskiego regionu. Red. Joachim Bahlcke, Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek. Gliwice, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 2011, s. 451-456.
 • BORÁK, M. Těšín za války a německé okupace. In JIRÁSEK, Z. et al. Český Těšín 1920 – 1989 (válečné a poválečné osudy města). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011, s. 20-40.
 • BORÁK, M. Z nacistického koncentračního tábora do sovětských gulagů. (Osudy ostravských Židů z transportů do Niska nad Sanem). Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 25, Ostrava 2011, s. 97-135.
 • BORÁK, M. Deportace do Niska nad Sanem a jejich místo v historii holocaustu. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, FF OU, 2010, č. 2, s. 150-168. ISSN 1803-7550.0.
 • BORÁK, M. Německá okupace Těšínského Slezska. Kapitola v monografii: Poláci na Těšínsku. Studijní materiál. Český Těšín, Kongres Poláků v České republice 2009, s. 42-59. ISBN 978-80-87381-00-7.
 • BORÁK, M. Fenomén německé volkslisty. Kapitola v monografii: PEJČOCH, I. – PLACHÝ, J. a kol. Okupace, kolaborace, retribuce. Praha, Ministerstvo obrany České republiky 2010, s. 111-119. ISBN 978-80-7278-529-2.
 • BORÁK, M. Oběti "velkého teroru" v Sovětském svazu v letech 1937–1938 původem z Ostravska. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 24, Ostrava 2009, s. 9-40.
 • BORÁK, M. Klopotná cesta. Odškodňování nacistických obětí v evropských zemích. Soudobé dějiny, 16, 2009, č. 1, s. 177-182.
 • BORÁK, M. K výsledkům výzkumů Slezského ústavu o perzekucích totalitních režimů. Slezský sborník, 107, 2009, s. 124-134.
 • BORÁK, M. Evropská dimenze dějin Slezska v letech 1938 – 1945. In JIRÁSEK, Zdeněk a kol. Evropská dimenze slezských dějin. Opava, Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě 2009, s. 97-101 (Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis – Supplementa, Tomus III).
 • BORÁK, M. Záhada katyňských lebek. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 1, 2008, Confinia Silesiae (K životnímu jubileu Rudolfa Žáčka). Opava 2008, s. 511-532.
 • BORÁK, M. Židé – oběti gulagů a popravišť v Sovětském svazu. In: První pražský seminář. Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století. Praha, Spolek akademiků – Židů v nakladatelství Varius 2008, s. 198-210.
 • BORÁK, M. Pamięć Katynia po obu stronach Śląska. In: Z pamięcią ku przyszłości. Rydułtowy, Urząd Miasta Rydułtowy 2007, s. 107-126. ISBN 978-83-907476-6-8.
 • BORÁK, M. Ofiary zbrodni katyńskich w Republice Czeskiej w świetle nowych ustaleń. Łambinowicki Rocznik Muzealny, t. 30, Opole 2007, s. 63-84. ISSN 0137-5199.
 • BORÁK, M. Okres 1938-1945. In: Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych. Red. Marek Czapliński, Janusz Dębicki, Tomasz Przerwa. Wrocław, Uniwersytet Wrocławski 2007, s. 125.
 • BORÁK, M. Oběti katyňského zločinu z Bystřice. Bystřický případ. In: GAURA, Karel: Bystřice nad Olší. Bystrzyca nad Olzą. Od minulosti k přítomnosti jedné z největších obcí na Těšínsku. Bystřice, Anna Konderlová 2007, s. 236-249.
 • BORÁK, M. Dějiny Těšínského Slezska 1938-1945 na stránkách Těšínska. Těšínsko, 50, 2007, č. 4, s. 4-6.
 • BORÁK, M. Šanghaj a záchrana židů z Ostravska za druhé světové války. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 23. Ostrava, Tilia 2007, s. 98-135.
 • BORÁK, M. Mezi Ruskem a Německem. Problém "přemístěných" kulturních statků ve střední Evropě v letech 2000- 2006. Terezínské listy, 35, 2007, s. 151-168.
 • BORÁK, M. Soudobé problémy odškodnění obětí druhé světové války v České republice. In: Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej. Problemy pierwszych lat czlonkostwa w stosunku do przemian społecznych/Opolské a opavské Slezsko v Evropské unii. Problémy prvních let členství se zřetelem na společenské proměny. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, kterou uspořádaly Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Ústav politologie a Ústav filozofie a sociologie Opolské univerzity v Opolí ve dnech 10. a 11. listopadu 2006 v Opavě. Edičně připravil Mečislav Borák. Opava, Slezská univerzita v Opavě (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav veřejné správy a regionální politiky) 2007, s. 39-49.
 • BORÁK, M. Dwie koncepcje oporu na Śląsku Cieszyńskim (Zaolziu) w latach 1938-1945. In: Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39 – 1945 – 1989. Część I. Pod red. P. Blažka, Pawła Jaworskiego, Ł. Kamińskiego. Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej 2007, s. 137-143.
 • BORÁK, M. Okupační podmínky v župě Povartí. In: HOHENSTEIN, Alexander: Warthegau:Deník z let 1941 – 1942. Praha, Revolver Revue 2007, s. 18-21. Edice Revolver Revue sv. 23.
 • BORÁK, M. Spisy dozoru Prokuratury SSSR a československé oběti politických represí (spoluautor Zdeněk Jirásek). In: Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník studií. Část I. – Vězni a popravení. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007, s. 237-252).
 • BORÁK, M. Popravy jako součást politických represí v SSSR a dosud zjištěné oběti z řad Čechů a československých občanů. In: Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník studií. Část I. – Vězni a popravení. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007, s. 117-236.
 • BORÁK, M. O výzkumu československých obětí politických represí. In: Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník studií. Část I. – Vězni a popravení. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007, s. 7-14; Část II. – Zajatci a internovaní. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007, s. 7-14.
 • BORÁK, M. Výzkum a evidence obětí perzekuce z řad Čechů, československých občanů a obyvatel českých zemí v Sovětském svazu v letech 1918 – 1956. In: Výzkum perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, pořádané Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Národním archivem České republiky a Slezským zemským muzeem 30. listopadu 2006 v Praze. Opava, Slezské zemské muzeum 2007, s. 10-40.

Recenze a anotace:

 • BORÁK, M. Evžen Topinka (*15. 11. 1941 – † 12. 6. 2011). Slovanský přehled 97, 2011, č. 3-4, s. 406-408.
 • BORÁK, M. (MEB). Dva pohledy do dějin Poláků a Židů. Noviny Slezské univerzity, r. 16, 2011, č. 2 (březen 2011), s. 16-17.
 • BORÁK, M. Artur Patek, Żydzi w drodze do Palestyny 1934 – 1944. Szkice z dziejów aliji bet nielegalnej imigracji żydowskiej. Slovanský přehled, r. 96, 2010, č. 3-4, s. 419-421. ISSN 0037-6922.
 • BORÁK, M. Jiří Friedl, Zdeněk Jirásek, Rozpačité spojenectví. Československo-polské vztahy v letech 1945 – 1949. Praha: Aleš Skřivan ml., 2008, 399 s. Slezský sborník, 107, 2009, s. 60-62.
 • BORÁK, M. Zajímavá židle z Těšína. Těšínsko, 52, 2009, č. 3, s. 28-29.
 • BORÁK, M. K jubileu docenta Dušana Janáka. Těšínsko, 52, 2009, č. 1, s. 21-22.
 • BORÁK, M. [MB]. Čelovský, Bořivoj. In Biografický slovník Slezska a severní Moravy, nová řada, sešit 11 (23), Ostrava 2008, s. 27-30.
 • BORÁK, M. Rudolf Žáček – všestranný historik Slezska. Slezský sborník, 106, 2008, č. 3, s. 232-240.
 • BORÁK, M. Seminář historiků II. světové války. Slezský sborník, 106, 2008, č. 2, s. 157-159.
 • BORÁK, M. K úmrtí PhDr. Bořivoje Čelovského. Časopis Slezského zemského muzea, série B, r. 57, 2008, č. 3, s. 228-231.
 • BORÁK, M. Identifikace předmětů po obětech holocaustu ve sbírkách muzeí a galerií České republiky. Časopis SZM, série B, r. 55, 2006, č. 3, s. 285-287.

Ostatní publikační činnost

Ediční činnost:

 • Helena Krejčová – Mario Vlček: M. Siegfried Blumenthal. Život v realitě a mimo ni. Protižidovská opatření v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu loupeže majetku Siegfrieda Blumenthala a torzo jeho sbírky stříbra v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně / Siegfried Blumenthal. Life In and Oustside Reality. Anti-Jewish measures in the Protectorate of Bohemia and Moravia: The looting of Siegfried Blumenthaľs property and part of his silver collection at the Museum of Applied Arts in Brno. Odpovědný redaktor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i., v nakladatelství G plus G v Praze 2010. 223 s.
 • Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu století/ Czeska polonistyka i polska bohemistyka na przełomie stuleci. Redakce Mečislav Borák a Ryszard Gładkiewicz. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2009. 299 s. ISBN 978-80-7308-298-7.
 • Helena Krejčová – Mario Vlček: Výkupné za život/Lives for Ransom. Vývozy a vynucené dary uměleckých předmětů při emigraci židů z Čech a Moravy v letech 1938–1942 (na příkladu Uměleckoprůmyslového musea v Praze)/Exports and forced donations of works of art during the emigration of Jews from Bohemia and Moravia 1938–1942 (the case of the Museum of Decorative Arts in Prague). Odpovědný redaktor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války v Praze v nakladatelství Tilia v Šenově u Ostravy 2009.
 • A Wish or a Reality? Restitution of Confiscated Art Works. Documentation, identification and restitution of cultural property of the victims of World War II. Proceedings of the international conference held in Liberec on 24–26 October, 2007. Edited by Mečislav Borák. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets of WW II Victims, Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences in Tilia Publishers, 2008.
 • Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů. Přání nebo realita? Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Liberci (24.–26. října 2007). Editor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v. v. i., v nakladatelství Tilia 2008.
 • Helena Krejčová, Mario Vlček: Memories Returned. Jewish Property at the Museum of Decorative Arts, Prague. (Translation of the opening pages, introductory study and editorial notes from trhe Czech-language publication Návraty paměti). Executive editor Mečislav Borák. Prague and Šenov u Ostravy, Documentation Centre for Property Transfers of Cultural Assets of World War II Victims and Tilia Publishers 2008.
 • Śląsk Opolski i Opavski w Unii Europejskiej. Problemy pierwszych lat czlonkostwa w stosunku do przemian społecznych/Opolské a opavské Slezsko v Evropské unii. Problémy prvních let členství se zřetelem na společenské proměny. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, kterou uspořádaly Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Ústav politologie a Ústav filozofie a sociologie Opolské univerzity v Opolí ve dnech 10. a 11. listopadu 2006 v Opavě. Edičně připravil Mečislav Borák. Opava, Slezská univerzita v Opavě (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav veřejné správy a regionální politiky) 2007.
 • Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Část II. – Zajatci a internovaní. Sborník studií. Edičně připravil Mečislav Borák. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007.
 • Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Část I. – Vězni a popravení. Sborník studií. Edičně připravil Mečislav Borák. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007.
 • Výzkum perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, pořádané Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Národním archivem České republiky a Slezským zemským muzeem 30. listopadu 2006 v Praze. Edičně připravil Mečislav Borák. Opava, Slezské zemské muzeum 2007.
 • Helena Krejčová, Mario Vlček: Návraty paměti. Deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Odpovědný redaktor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v nakladatelství Tilia 2007.
 • Helena Krejčová, Otomar L. Krejča: Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu. Odpovědný redaktor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v nakladatelství Tilia 2007.
 • Budoucnost ztraceného kulturního dědictví. Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Českém Krumlově (22.–24. 11. 2005). Editor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v nakladatelství Tilia 2007.
 • The Future of the Lost Cultural Heritage. The documentation, identification and restitution of the cultural assets of WW II victims. Proceedings of the international academic conference in Český Krumlov (22.–24. 11. 2005). Edited by Mečislav Borák. Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets of WWII Victims, Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences in Prague. Prague, Tilia Publishers 2006.
 • Ztracené dědictví. Příspěvky z "kulatých stolů" na téma dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války. Editor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v nakladatelství Tilia 2006.
 • Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich – Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů. Regiony i procesy integracyjne po wejściu do Unii Europejskiej – Regiony a integrační procesy po vstupu do Evropské unie. Sborník příspěvků. Edičně připravil Mečislav Borák. Opava, Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 2005.
 • Moravskoslezský kalendář na rok 2006. Ed. Mečislav Borák a Miroslav Tyrlík. Ostrava, Nakladatelství Tilia 2005.
 • The Lost Heritage of Cultural Assets. The documentation, identification and repatriation of the cultural assets of WWII victims. Proceedings of the international academic conference in Brno (20.–21. 11. 2003). Edited by Mečislav Borák. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets of WWII Victims, Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences, Tilia Publishers 2005. 187 s. ISBN 80-7285-054-7, 80-86904-00-8.

Popularizace výsledků výzkumu:

 • Asi 200 článků v denním tisku, rozhovorů v rozhlase a televizi, přednášek, besed aj. Z významných samostatných televizních dokumentárních filmů propagujících výsledky výzkumu lze jmenovat např. Zločin jménem Katyň (2007), Lebka (2008) Zatajené popravy (2009).

Propagační a prezentační materiály:

 • BORÁK, M. Transporty do Niska nad Sanem. První deportace evropských Židů. In: Ostrava v době protektorátu. Studentská konference 15.–16. března 2010. Ostrava-Poruba, Gymnázium Olgy Havlové 2010, s. 23-25. (Publikace bez ISBN).
 • BORÁK, M. Transporty do Niska nad Sanem. První deportace evropských Židů. In: Ostrava v době protektorátu. In: Moderní dějiny. Vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky. http://www.moderni-dejiny.cz/clanek-transporty-do-niska-nad-sanem-prvni-deportace-evropskych-zidu-1129
 • BORÁK, M. Zbrodnia katyńska i ofiary ze Śląska Cieszyńskiego / Katyňský zločin a oběti z Těšínského Slezska. In: Katyń – Pamięć Narodu. Publikacja okolicznościowa z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej / Katyň – Paměť národa. Sborník k 70. výročí katyňského zločinu. Český Těšín, Kongres Poláků v ČR 2010, s. 3-20. ISBN 978-80-87381-01-4.
 • BORÁK, M. Spisy ofiar zbrodni / Seznamy obětí zločinu. In: Katyń – Pamięć Narodu. Publikacja okolicznościowa z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej / Katyň – Paměť národa. Sborník k 70. výročí katyňského zločinu. Český Těšín, Kongres Poláků v ČR 2010, s. 28-47. ISBN 978-80-87381-01-4.

Poslední aktualizace článku: 09.04.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.“ na Facebook