Úvod \ Pro školy

Slezské zemské muzeum

Pro školy

Slezské zemské muzeum se zaměřuje i na organizaci speciálních programů pro školní mládež. Kromě komentovaných prohlídek našich expozic uzpůsobených pro děti a mládež různých věkových kategorií připravujeme programy a komentované prohlídky právě pořádaných výstav.

 

 Aktuální nabídka doprovodných programů

Slezské zemské muzeum nabízí pro školní i mimoškolní kolektivy tyto doprovodné programy:


Edukační program k výstavě Země a její pán

12. listopadu 2014 – 22. března 2015

PANOVNÍCI VE SLEZSKU A SLEZSKO V DOBĚ PANOVNÍKŮ

Program seznámí návštěvníky s panovnickými rody, především s Habsburky a také se samotnými panovníky, především pak s Marií Terezií a Františkem Josefem I. Edukační program se zaměří na Slezsko, respektive přímo Opavsko v době vlády panovníků, na zdejší církevní řády, šlechtu, ale i na měšťany a venkovany.

Program je určen pro II. stupeň základních škol, pro střední školy a pro a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků. Součástí programu je badatelský list.

Časová náročnost: 60 minut

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky Mgr. Lucie Malaníkové, tel.: 778 488 261, e-mail: malanikova@szm.cz, www.szm.cz.

 

Doprovodné programy k části Příroda Slezska

DO POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY

Program, který je určen pro děti z mateřských škol a žáky 1. a 2. ročníku základních škol. Průvodci programu budou známé zvířecí postavičky z pohádek, které děti uvedou do říše savců.

Časová náročnost: 45 minut

 

VZÁCNÍ SAVCI SLEZSKA

Cílem tohoto programu je seznámit návštěvníky zábavnou a interaktivní formou se životem vzácných druhů savců žijících ve Slezsku.

Program je určen pro dvě věkové kategorie:

-pro žáky 3.-7. ročníku základních škol

-pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a studenty středních škol

Časová náročnost: 60 minut

 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky Mgr. Ireny Hodanové, tel.: 778 488 260, e-mail: hodanova@szm.cz, www.szm.cz.

 

Doprovodné programy k části Encyklopedie Slezska

 

CO JE TO ŘEMESLO ANEB ŘEMESLA A CECHY VE SLEZSKU

Program, v jehož průběhu bude lektor odpovídat na otázky:

Co je to řemeslo?

Co jsou to cechy a kdy vznikaly?

Jaká řemesla se objevovala v Opavě?

Program je určen pro žáky 4. až 9. ročníků základních škol, studenty středních škol a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut

 

VIDÍM PŘED SEBOU MĚSTO VELIKÉ … ANEB VZNIK MĚST VE SLEZSKU

Program, jehož obsahem jsou tato témata: Jaké druhy měst vznikaly? Která města jsou nejstarší? Co město tvořilo? Jaká byla městská práva?

Program je určen pro dvě věkové kategorie:

-pro žáky 4.-7. ročníku základních škol

-pro žáky 8. a 9. ročníku základních škol, studenty středních škol a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti.

Časová náročnost: 60 minut

 

ARCHEOLOGIE NEJEN PRO NEJMENŠÍ ANEB ŠTĚTEČKEM A MOTYČKOU PROKOPEM SE ULIČKOU

V programu se účastníci seznámí s pojmem archeologie a s prací archeologa. V rámci tohoto interaktivního programu si mohou účastníci vyzkoušet tuto práci na vlastní kůži hledáním předmětů v písku, či skládáním keramických střepů.

Program mohou absolvovat skupiny všech věkových kategorií

Časová náročnost: 45 – 60 minut

 

ZNÁTE JE ANEB ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ OSOBNOSTI SLEZSKA

Program, který účastníky seznámí s vybranými významnými osobnostmi Slezska. Konkrétně s P. Bezručem, A. Zdrazilou, J. Obethem, J. M. Olbrichem, F. Kachlerem či J. Lundwallem.

Program je určen pro žáky vyšších ročníků základních škol, pro studenty středních škol a pro skupiny zájemců z řad široké veřejnosti.

Časová náročnost: 60 minut

 

UMĚNÍ MALÍŘSKÉ A SOCHAŘSKÉ

Program návštěvníky seznámí s obrazovým a sochařským uměním z území Slezska a vybranými umělci. Součástí edukačního programu bude také popis uměleckých technik a vysvětlení pojmů, jako je alegorie, reprodukce, atd.

Program je určen pro žáky 2. stupně ZŠ, SŠ a skupiny z řad širší veřejnosti.

Časová náročnost: 60 minut

 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky Mgr. Lucie Malaníkové, tel.: 778 488 261, e-mail: malanikova@szm.cz, www.szm.cz.

 

Interaktivní edukační program tematicky zaměřený na období Velikonoc

2. března  –  3. dubna 2015

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA VE SLEZSKÉM ZEMSKÉM MUZEU

Program seznámí návštěvníky s  historií Velikonoc, s biblickým příběhem o ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista i s velikonočními tradicemi.

Program je určen pro všechny věkové kategorie.

Časová náročnost: 60 minut

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky Mgr. Lucie Malaníkové, tel.: 778 488 261, e-mail: malanikova@szm.cz, www.szm.cz.

 

Aktuální seznam těchto doprovodných programů a bližší informace o nich naleznete ZDE.

 

Edukační programy v Národním památníku II. světové války v roce 2015

 Zvířata ve válkách

Zvířata provázela člověka nejen v době míru, ale i ve válečných vřavách. Některá sloužila jako maskoti, jiná se zapojila do ostrých bojů. Koně, psi, sloni, holubi, krysy nebo delfíni, ti všichni nasazovali a často i pokládali své životy po boku lidí. Mnohá zvířata byla za svou hrdinnou službu také vyznamenána Dickinovou medailí.

Program seznámí účastníky interaktivní formou na konkrétních příkladech zvířat s jejich úlohou ve válkách.

Program je určen pro žáky 1. - 9. ročníků ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti. Pro každou věkovou kategorii bude speciálně upraven tak, aby korespondoval s úrovní znalostí návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut

 

Domácí odboj za II. světové války

Nová krátkodobá výstava ve správní budově Národního památníku II. světové války je zčásti věnována také Ostravsko-opavské operaci, v jejímž rámci je zmíněna také odbojová činnost ve Slezsku. Odbojové hnutí se formovalo ve Slezsku již po podpisu Mnichovské dohody a po okupaci Československa v roce 1939 se rozšířilo na území celého Protektorátu Čechy a Morava. Program seznámí účastníky s formami odboje u nás a zaměří se rovněž na region severní Moravy a Slezska, kde působilo několik odbojových skupin (Obrana národa, Petiční výbor Věrni zůstaneme).   

Program obohatí krátké videonahrávky pamětníků, které natáčí pro památník společnost Post Bellum. Součástí programu je rovněž vyplňování pracovního listu. 

Program určen pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut

 

Otrocká práce za II. světové války a dnes

V období II. světové války bylo do nacistického Německa a na okupovaná území převezeno několik miliónů mužů, žen a dětí z celé Evropy, kteří tam vykonávali jako civilní dělníci, váleční zajatci či vězni koncentračních táborů otrockou práci. Podmínky těchto lidí byly velmi těžké. Bydleli v táborech se špatnými hygienickými podmínkami a nedostatečnou stravou, pracovali až 72 hodin týdně a za porušení pracovní morálky byli tvrdě trestáni.

Téma programu přesáhne až do současnosti, kde nastíní současnou situaci otrocké práce ve světě. Doplní ho videonahrávky rozhovorů s pamětníky, dokumenty a fotografie k danému okruhu. Získané informace ověří pracovní list, který je součástí programu.

Program určen pro žáky 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut

 

V nabídce zůstávají také starší programy:

1. světová válka a české země

1. světová válka bývá někdy nazývána Velkou válkou. Příčiny vypuknutí války, její zásadní okamžiky a vliv válečných událostí na obyvatelstvo v českých zemích objasní tento doprovodný program. Neopomene osudy vojáků z českých zemí v rakousko-uherské armádě a v legiích. Účastníci programu si prohlédnou nejen dokumenty vztahující se k 1. světové válce, ale také své vědomosti zúročí v pracovním listě.

Program je určen pro dvě věkové kategorie:

- pro žáky 5.- 8. ročníku ZŠ

- pro žáky 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků

Časová náročnost: 60 minut

Některé stránky života v Protektorátu Čechy a Morava

Program vysvětlí účastníkům, co to byl Protektorát Čechy a Morava, kdy vznikl a jak dlouho zde existoval. Zahrnuje také německou okupační správu, likvidaci českých institucí, listopadové události roku 1939, protektorátní úřady, přídělový systém či totální nasazení. Pro lepší objasnění těchto pojmů budou použity dokumenty a fotografie ze sbírek Slezského zemského muzea a výpovědi pamětníků k listopadovým událostem a k totálnímu nasazení.

Program je určen pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 45 minut

Holocaust a transporty židovského obyvatelstva

Hlavním úkolem programu bude seznámit účastníky s termíny antisemitismus, šoa, sionismus a holocaust. Objasní okolnosti, které vedly k masovým transportům evropských Židů do ghett a koncentračních táborů. V programu bude využito dobových materiálů a vzpomínek pamětníků a součástí bude také pracovní list. Program přesahuje až do současnosti, kdy nastíní dnešní perzekuce Židů ve světě.

Program je určen pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut

Prosíme o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u vedoucí NPDSV a muzejní pedagožky Mgr. Kamily Polákové, tel: 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz, www.szm.cz.

 

Aktuální seznam těchto doprovodných programů a bližší informace o nich naleznete ZDE.

 

Navštívit můžete i tyto expozice:

Arboretum Nový Dvůr

  • venkovní expozice Dřeviny pěti světadílů
  • skleníková expozice Tropické a subtropické rostliny

Památník Petra Bezruče

  • expozice Život a dílo Petra Bezruče

Areál českosleovenského opevnění Hlučín-Darkovičky

  • Muzeum československé fortifikace

Srub Petra Bezruče

  • expozice Krajem Petra Bezruče

Informace o cenách a otevírací době expozičních areálů SZM naleznete zde.

Pokud plánujete skupinovou prohlídku některých z našich expozic či výstav, prosím využijte náš webový formulář, do tří pracovních dnů bude vaše objednávka vyřízena.

Po odeslání údajů čekejte na potvrzení.

 

Poslední aktualizace článku: 23.04.2015

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Pro školy“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku