Úvod \ Věda a výzkum \ Řešené projekty

Slezské zemské muzeum

Řešené projekty

Externí granty a projekty (archiv)

Interní granty a projekty (archiv)

 

Řešené externí granty a projekty Slezského zemského muzea v roce 2018:

 

PRÁVNÍ, HISTORICKÉ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ASPEKTY NOVÝCH A TRADIČNÍCH MENŠIN V ČESKÉ REPUBLICE (2018−2021)
Grantový projekt: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní kulturní identity (NAKI II.)
Číslo grantového projektu: DG18P02OVV064
Spolupracují organizace: Univerzita Karlova / Právnická fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

 

VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – IDENTITA, KULTURA A SPOLEČNOST ČESKÉHO SLEZSKA V PROCESU SPOLEČENSKÉ MODERNIZACE S DOPADEM NA KULTURNÍ KRAJINU (2018−2021)
Grantový projekt: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní kulturní identity (NAKI II.)
Číslo grantového projektu: DG18P02OVV047
Příjemce – koordinátor: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú.
Příjemci: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta / Slezské zemské muzeum

Předmětem navrhovaného projektu je komplexní zmapování historických procesů, které ovlivňovaly obyvatelstvo i krajinu především po roce 1848 do současnosti, na území českého Slezska a územně souvisejícího „moravského klínu". Jedná se o syntetizující multidisciplinární projekt, který propojuje historii, demografii, sociologii, ekonomii, urbanismus a přírodní vědy. Projekt integruje poznatky získané z předchozích výzkumných projektů tří institucí zaměřených na území českého Slezska a doplňuje je o další potřebné výzkumy. Díky této syntéze dojde k získání nového pohledu na vývoj území, vystaveného velkým historickým změnám v rámci středoevropského prostoru včetně vzájemné interakce mezi společností a krajinou, hospodařením v krajině (historie lesnictví, zemědělství) a dalším procesům v území (vliv těžby, války na krajinu). Multidisciplinární řešitelský tým má potenciál identifikovat zcela nové kauzality mezi historickými procesy a současným stavem společnosti a krajiny.

Hlavním cílem projektu je analýza dopadu historického vývoje v procesu společenské modernizace na území českého Slezska.
Dílčí cíle:
1/ Mapování a vysvětlení kauzalit vývoje územní, regionální, národní a kulturní identity, včetně aktualizace časových řad sbíraných od roku 1967.
2/ Popsat a vysvětlit dlouhodobé ekonomické a socio-demografické procesy včetně vývoje struktury osídlení.
3/ Komplexně zmapovat specifika vývoje kulturní krajiny, která prošla dramatickými změnami. Identifikovat stopy v krajině dokladující změny, které se na území odehrály.
4/ Obohatit ucelené chápání krajiny a rozšířit možnosti její muzejní prezentace o pohledy jednotlivých přírodovědných a společenskovědních disciplín.
5/ Analyzovat a vysvětlit vzájemný historický a současný vliv obyvatelstva na krajinu a sídla.

Získaný potenciál informací bude využit pro muzejní prezentaci a edukaci. Projekt má nadnárodní přesah. Bude sloužit jako podklad pro současnou diskuzi k problémům národní identity a k vztahu člověka a krajiny. K hlavním plánovaným výstupům projektu patří realizace tří výstav, které budou doprovázeny katalogy.

 

Řešené interní granty a projekty Slezského zemského muzea v roce 2018:

 

MODELOVÁNÍ DISTRIBUCE VYBRANÝCH DRUHŮ MECHOROSTŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY POMOCÍ DISTRIBUČNÍCH MODELŮ, ZA POUŽITÍ METOD MAXIMÁLNÍ ENTROPIE „MAXENT"
Řešitel: Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D.

Cíl: Vytvoření predikčních modelů pro výskyt vybraných druhů mechorostů za pomoci dostupných dat a algoritmu MaxEnt a následovné ověření vybraných modelů v terénu. Dalším cílem souvisejícím s řešeným projektem bude získání informací o ekologii studovaných druhů a využití těchto informací při pochopení jejich ekologických nároků.

 

EVROPSKÁ FAJÁNS A MAJOLIKA VE SBÍRCE SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA
Řešitel: Mgr. Martin Janák

Cíl: Příprava a následné publikování monografie prezentující v úplnosti evropskou fajáns a majoliku ve sbírce Slezského zemského muzea (kromě fajánse lidové, dlaždic a kachlů, které představují samostatnou problematiku). S ohledem na celoevropský charakter a množství zkoumaného materiálu výjde kniha v anglickém a českém překladu, a to ve dvou samostatných svazcích.

 

PROVENIENCE NORDICKÝCH HORNIN (DOKONČENÍ PRVNÍ ETAPY) A STAVEBNÍ KÁMEN HRADŮ ČESKÉHO SLEZSKA (DOKONČENÍ)
Řešitel: Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.

V posledních letech probíhal paralelně terénní průzkum stavebního kamene slezských hradů a nordických hornin, zavlečených na naše území během kontinentálního zalednění. Cílem výzkumu je určit skladbu, případně provenienci surovin, které byly využity ke stavbě hradů, a dále provenienci hornin nordických. Za tím účelem byly v letech 2011-2016 odebrány desítky srovnávacích hornin na území ČR i Skandinávie. Během terénních i laboratorních výzkumů (průzkum lokalit, determinace výbrusů hornin) se ukázala nutnost doplnit některé údaje, na které se výzkum v roce 2018 zaměří především. Získanými informacemi budou doplněny dosavadní poznatky a na základě komplexního zpracování materiálu bude připravena publikace.
Cíl: Cílem projektu je a) doplnit některé terénní a laboratorní údaje, jejichž potřebnost vyplynula z dosavadního zpracování materiálu, získaného především terénním výzkumem b) uzavřít zpracování první etapy dlouhodobého výzkumu provenience nordických hornin a po shromáždění ověřovacích údajů připravit publikaci o stavebním kameni hradů českého Slezska.

 

ARCHEOLOGICKÉ MAPOVÁNÍ LOKALIT 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V OKRESE OPAVA
Řešitel: PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.

Cíl: Na podkladě terénního a archivního výzkumu vytvořit kompletní a úplný seznam lokalit 2. světové války v rámci okresu Opava a tím vytvořit základ pro jejich ochranu a případnou záchranu.

 

OBYVATELÉ ČESKÉHO SLEZSKA NA FRONTÁCH 2. SVĚTOVÉ VÁLKY A V PROCESU POVÁLEČNÉ RETRIBUCE
Řešitel: Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.

Cíl: Cílem projektu je vydání komentované edice vzpomínek veteránů zahraničního protinacistického odboje a pokračování ve výzkumu retribučního soudnictví v české části Slezska v letech 1945−1948.

 

VÝZKUM DVOUKŘÍDLÝCH (DIPTERA) SKUPIN TIPULOMORPHA, BIBIONOMORPHA A ACALYPTRATA: BIOSYSTEMATIKA, FYLOGENEZE, BIONOMIE, FAUNISTIKA
Řešitel: RNDr. Jindřich Roháček, CSc.

Cíl: Cílem projektu, který je věnován základnímu výzkumu dvoukřídlého hmyzu (Diptera), je získání nových poznatků z taxonomie, fylogeneze, bionomie a zoogeografie vybraných taxonů z infrařádů Tipulomorpha a Bibionomorpha a ze skupiny Acalyptrata. Výzkum bude založen především na studiu materiálu z vlastního terénního průzkumu a také z různých institucionálních i soukromých sbírek hmyzu.

 

VYUŽITÍ PÍSEMNÝCH A OBRAZOVÝCH DOKUMENTŮ PRO POZNÁNÍ KULTURNÍCH DĚJIN ČESKÉHO SLEZSKA A OSTRAVSKA V PRŮBĚHU 19. A 20. STOLETÍ
Řešitel: doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

Cíl: Písemné a obrazové dokumenty, vztahující se ke kulturním dějinám českého Slezska a Ostravska v průběhu 19. a 20. století, jsou předmětem heuristiky (excerpce, rešerše, sběr ikonografických dokladů) a následného vyhodnocení a prezentace výsledku v monografii a odborné studii.

 

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 30.07.2018

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Řešené projekty“ na Facebook      

Další články v této rubrice