Úvod \ Věda a výzkum \ Řešené projekty

Slezské zemské muzeum

Řešené projekty

Externí granty a projekty řešené SZM:

Název grantu: Slezsko: Paměť – identita − region

Řešitelé: PhDr. Oľga Šrajerová, CSc., Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., Doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., PhDr. Jaromír Olšovský, Ph.D., Mgr. Petr Kozák, Ph.D., Mgr. Markéta Kouřilová, Mgr. Sylva Pracná, Mgr. Jana Horáková, Mgr. Jana Koudelová, Ph.D., Mgr. Václav Michalička, Ph.D., Mgr. Jiří Šíl, Ph.D. a Krisztina Rábai, Ph.D.
Grantový projekt: DF11P01OVV018
Doba řešení:
2011 - 2015

Projekt, který řeší odborníci ze Slezského zemského muzea v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), je financován Ministerstvem kultury ČR a bude realizován v rozmezí let 2011–2015. Na jeho řešení se podílí početný kolektiv složený jak z interních pracovníků instituce, tak ze spolupracovníků externích. Cílem je přispět k zachování, rozvoji a kultivaci regionálních a národních identit a kolektivní a historické paměti obyvatel Slezska a severní Moravy. Jedná se o národnostně smíšenou oblast, kde vedle Čechů žijí také Poláci, Slováci a stále i část původního německého obyvatelstva, o oblast, v níž došlo vlivem událostí 20. století (odsun německého obyvatelstva, jednostranný důraz na rozvoj těžkého průmyslu, kolektivizace atd.) ke zvýraznění prvků diskontinuity vývoje. Tento stav dodnes ovlivňuje kvalitu života místního obyvatelstva.

Interdisciplinárně zaměřený projekt Slezsko: Paměť – identita – region pojednává danou problematiku v širších historických souvislostech v časovém rozpětí od pozdního středověku po současnost. Při jeho řešení dojde k aplikaci historiografických, sociologických, muzeologických, etnologických a pedagogických metod. Využity budou rovněž postupy historické geografie a kartografie, památkové péče či dějin umění a pominut nebude ani potenciál technických a IT oborů. Výsledky základního a aplikovaného výzkumu představíme veřejnosti formou monografií, odborných článků, kulturněhistorického atlasu Slezska a certifikované metodiky provádění soupisu cenných stavebních objektů, které nejsou primárně považovány za památky. Hlavním výstupem projektu, v němž se aplikovanou formou protnou výše zmíněné přístupy, ovšem bude uspořádání šestidílného cyklu výstav s názvem Slezsko: Lidé a země. Slezské zemské muzeum tak současně připomíná svou hlavní funkci: být i na počátku 21. století paměťovou institucí, která uchovává kulturní dědictví minulých generací a zprostředkovává je současnosti a budoucnosti.

Stěžejním počinem, díky němuž jsou již nyní výsledky bádání prezentovány přímo veřejnosti, se stala druhá z cyklu výstav Město – zámek − krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku (18. září 2012 až 3. března 2013). Výstava doplněná katalogem představuje české Slezsko z hlediska analýzy fenoménu kulturní krajiny, to znamená jako konkrétní geograficky určitou výslednici činnosti přírodních procesů a lidských aktivit. Pro tuto výstavu byly využity i materiály z navazující části projektu, zabývající se zpracováním účtů dvora jagellonského prince Zikmunda.

Další linie projektu se zaměřila na výzkum reliktů architektury, respektive zachovaných roubených obytných a hospodářských budov, zejména v opomíjené a průmyslem přetvořené krajině Ostravska a Karvinska. Pozornost byla věnována především doposud nezmapovaným stavbám, jež zůstávají dochovány in situ nejenom ve vesnickém, ale i v městském prostředí. Hlavním cílem počinu je zdokumentování vybraných objektů, jež jsou nositeli stavebních tradic a jejich změn, stejně jako zprostředkovateli vývoje způsobu života v těchto obydlích.

S využitím metod oral history byly natočeny audiovizuální záznamy, které zachycují životní příběhy přímých pamětníků druhé světové války. Pamětníci byli vybíráni v úzké spolupráci s vedením Československé obce legionářské a Českého svazu protifašistických bojovníků. V roce 2012 se podělili o své vzpomínky a poskytli vzácné rozhovory Věra Holubeva-Biněvská, doc. PhDr. Vladimír Krejčí, plk. Ing. Andrej Koba, ing. Milan Dokoupil, plk. Pavel Vranský, plk. Václav Přibyl, plk. Otakar Riegel, plk. Václav Petras, plk. Vasil Coka, prof. Zoe Svobodová-Klusáková, Petr Coka, Ondřej Demeter, Petr Rak, Gen. Zdeněk Škarvada, Jarmila Halbrštátová. Záznamy budou využity pro dokumentaci, prezentační i edukační činnost.

Mezi další výstupy patří i rozsáhlý sociologický výzkum, který se snaží komplexně postihnout identitu obyvatel českého Slezska, táže se po obsahu a intenzitě slezské identity. Výzkum byl v roce 2012 zaměřen především na zjištění, jaká je současná situace ve vnímání oblasti Slezska, kdo se cítí být Slezanem a v jakých souvislostech, jaké stereotypy přetrvávají ve vědomí obyvatel dané oblasti, jaké historické události a významné osobnosti jsou s tímto regionem spojovány.

VÝSTUPY:

Kulturněhistorický atlas SlezskaSpecializovaná mapa s odborným obsahem

Kulturněhistorický atlas Slezska vznikl jako součást projektu „Slezsko: Paměť – identita – region“ (DF11P01OVV018) v rámci „Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity“ (NAKI) a je definován jako soubor specializovaných map s odborným obsahem. Jeho realizace v úzce profilovaném týmu odborníků byla již od počátku spojena s úmyslem zaznamenat výsledky široce koncipované muzejní a výstavní činnosti a základního a aplikovaného výzkumu a vývoje k využití ve veřejné i soukromé sféře.

Z teritoriálního hlediska zahrnuje Kulturněhistorický atlas Slezska území tzv. rakouského Slezska tedy té části historického Slezska, která zůstala po slezských válkách v polovině 18. století součástí habsburské monarchie. Vzhledem k přesahům tématiky do 20. století jsou na některých mapách akcentovány i vztahy v rámci tzv. českého Slezska ve stavu po vzniku Československa v říjnu 1918.

Po stránce obsahové je předkládaný Kulturněhistorický atlas Slezska multifunkční pomůckou vytvořenou na základě výzkumné a výstavní činnosti aplikované do kartografického materiálu pomocí piktografických znaků a dat z geografického informačního systému. Základní a aplikovaný výzkum reprezentují mapová zobrazení paměťových institucí, pietních míst a sociologický průzkum, činnost výstavní pak představují mapy slezské identity v proměnách věků od počátku dějin do současnosti.

Metodologicky je Kulturněhistorický atlas Slezska v dokumentační a interpretační rovině postaven na různorodosti vědeckovýzkumných metod a postupů zahrnujících přímé rozhovory, dotazníková šetření, archivní a terénní průzkum ad.

Kulturněhistorický atlas Slezska byl vytvořen jako syntéza výsledků práce celého řešitelského týmu a je určen k širšímu využití.

Zveřejňovaný soubor obsahuje vedle textové části také konvolut mapových listů v prohlížecí i tiskové verzi.

 

Vlastníkem veškerých autorských práv ke Kulturněhistorickému atlasu Slezska je Slezské zemské muzeum. V případě zveřejnění jakékoliv části výstupu projektu je nutné uvádět zdroje (viz citace):

RODAN, Kamil (2015): „Slezsko: Paměť – identita – region“ (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI DF11P01OVV018). Kulturněhistorický atlas Slezska. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Slezské zemské muzeum. Publikováno http://www.szm.cz/cs/clanek/3250/veda-a-vyzkum/resene-projekty/kulturnehistoricky-atlas-slezska.html.

 

Metodika provádění soupisu a dokumentace roubených objektů tradičního stavitelství

Certifikovaná metodika Provádění soupisu a dokumentace roubených objektů tradičního stavitelství vznikla jako výstup projektu Slezsko: Paměť - identita - region (kód DF11P01OVV018), financovaného z prostředků Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Metodiku lze využít pro výzkumnou činnost zaměřenou na průzkum roubených objektů ve vymezeném prostoru a čase, nebo ji průběžně uplatňovat během časově neomezeného poznávání svébytných dokladů lidového stavitelství. Metodika je určena etnografům/etnologům, památkářům, architektům, stavebním historikům, ale také vlastivědným pracovníkům, kteří mají zájem o zachování doposud stojících roubených obytných i hospodářských budov v příslušné obci či v širším regionu. Metodiku mohou využívat jak pracovníci památkové péče, paměťových institucí (například muzeí v přírodě), univerzit (včetně studentů), tak rovněž kupříkladu kronikáři měst a obcí. Z institucí jde například o Národní památkový ústav, Slezské zemské muzeum, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - Strážnice, Muzeum Novojičínska, Národní zemědělské muzeum a Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

 

Vlastníkem veškerých autorských práv k Metodice provádění soupisu a dokumentace roubených objektů tradičního stavitelství je Slezské zemské muzeum.

V případě zveřejnění jakékoliv části výstupu projektu je nutné uvádět zdroje (viz citace):

KOUDELOVÁ, Jana - MICHALIČKA, Václav - SCHEJBAL, Oldřich (2015): „Slezsko: Paměť – identita – region“ (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI DF11P01OVV018). Provádění soupisu a dokumentace roubených objektů tradičního stavitelství. Slezské zemské muzeum. Publikováno http://www.szm.cz/clanek/3495/veda-a-vyzkum/resene-projekty/metodika-provadeni-soupisu-a-dokumentace-roubenych-objektu-tradicniho-stavitelstvi.html

 

Název grantu: Muzejní a galerijní prezentace výtvarného umění na Moravě a ve Slezsku v letech 1850-1914

Řešitel: Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.
Grantový projekt: GA ČR P409/12/0048
Doba řešení: 2012–2014

Stav řešení: Hlavním cílem prvního roku řešení projektu bylo provádění heuristiky. Orientovala se na sledování kontextu řešeného tématu, tj. muzejní a galerijní prezentace výtvarného umění na Moravě a ve Slezsku do roku 1914. Tento středoevropský kontext je dán dějinným vývojem a osobními vazbami (kariérami) protagonistů uměleckohistorické muzeologie (Julius Leisching, Edmund Wilhelm Braun). Jako produktivní se vzhledem k proponovanému celku připravovaného knižního výstupu ukázalo soustředit se na materiál archivní povahy, který vzdor jeho uložení v regionálních pracovištích na území ČR (archivy, muzea) poskytuje věrohodný a komplexní obraz o sledované problematice včetně z dnešního pohledu mezinárodních vazeb. Na základě studia odborné literatury, excerpce dobových uměleckých časopisů a zejména na základě orientace v písemných pramenech a zčásti i v jejich studiu (nejdůležitější bylo studium v Státním okresním archivu v Olomouci) byla stanovena rámcová posloupnost kapitol proponované publikace. Mimo stanovený rámec úkolů se podařilo připravit a vydat studii, věnovanou Slezskému zemskému muzeu v recenzovaném neimpaktovém časopise (Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce.

Název grantu: Kritická komentovaná edice dvorských účtů Zikmunda Jagellonského, prince polského a vévody hlohovského a opavského, z let 1493–1507

Řešitel: Mgr. Petr Kozák, Ph.D.
Grantový projekt: GA ČR P405/11/P509
Doba řešení: 2011–2013

Stav řešení: Byla dokončena transliterace latinského textu účetních knih, z podstatné části byl proveden související výzkum (identifikace lokalit, osob a podobně). Strojopis má prozatím celkový rozsah 944 normovaných stran (1800 znaků na stránku včetně mezer). Probíhají jednání s potencionálním nakladatelem. Do tisku byly předány dvě dílčí studie, které budou následně publikovány v kolektivních monografiích.

Externí granty a projekty spoluřešené SZM:

Název grantu: Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956)

Nositel: Slezská univerzita v Opavě
Spolunositel: Slezské zemské muzeum
Řešitel: Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.
Spoluřešitel: Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., Doc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc.
Grantový projekt: GA ČR 409/09/0555
Doba řešení: 2009 – 2013

Stav řešení: Po vyhodnocení závěrečné zprávy za uplynulé tři roky řešení přiznalo vedení GA ČR v únoru 2012 ještě další dva roky řešení projektu. Uskutečnilo se studium archivních materiálů k perzekuci Čechů a čs. občanů v centrálních archivech v Moskvě (RGASPI, GARF, RGVA, Memorial, Muzeum Sacharova aj.), byla nakoupena odborná literatura, průběžně doplňovány seznamy obětí. Bylo poskytnuto asi 40 konzultací, rešerší a posudků pro české i zahraniční instituce, organizace i veřejnost při hledání nezvěstných a perzekvovaných osob v bývalém SSSR

V rámci řešení grantového úkolu byla v roce 2012 na pracovišti spoluřešitele věnována pozornost jednak problematice návratu čs. občanů (zajatců a internovaných civilistů) ze SSSR a postavení německých válečných zajatců v českých zemích po skončení druhé světové války, jednak životním podmínkám Čechů a Slováků, členů družstev, jež měla v meziválečném období podle původních záměrů přispívat k „socialistické výstavbě" SSSR. Uskutečnila se pracovní cesta do Moskvy, kde byly provedeny rešerše ve fondech Ruského státního archivu sociálně politické historie. Pokračovalo studium domácí i zahraniční odborné literatury a archivní dokumentace uložené v Archivu ministerstva zahraničí a ve VÚA-VHA v Praze. Z fondů VÚA-VHA bylo s podílem dr. Z. Vališe pořízeno téměř 600 kopií dokumentů k tematice postavení válečných zajatců. V průběhu roku směřovalo hlavní úsilí k vytvoření dostatečně reprezentativní faktografické základny, jež by umožnila koncipování a napsání jak dílčích studií, tak komplexněji zaměřených výstupů. V případě spoluřešitele se jednalo o zpracování podkladových materiálů (chronologických přehledů apod.) zachycujících nová zjištění z pramenů armádní provenience. Značná část dokumentace ve VÚA-VHA byla zpřístupněna až v poslední době, zejména fond Vojenské zajatecké tábory 1945–1949 nebyl dosud vůbec systematičtěji využit. Vzhledem k potřebě zvládnout nejprve rozsáhlou archivní materii mohly být zatím pouze rozpracovány ucelenější studie: Vznik a fungování vojenských zajateckých táborů v českých zemích v letech 1945–1946, 25 stran rukopisu (T. Staněk); Vojenský zajatecký tábor Praha-Motol a „navrátilci" ze SSSR 1945–1946, 18 stran rukopisu (T. Staněk); Ekonomické počátky československých družstev v SSSR, 20 stran rukopisu (Z. Jirásek); Osudy československých „družstevníků" v SSSR, 50 stran rukopisu (Z. Jirásek); jde o první část připravované monografie, jež bude dokončena v roce 2013. Dále bylo připraveno 90 karet pro elektronickou databázi, rozpracován seznam čs. občanů perzekuovaných v letech 1918–1928 a rovněž probíhala příprava archivních dokumentů k čs. vystěhovaleckým družstvům v SSSR a perzekucím čs. občanů 1927–1933.

Externí granty a projekty ukončené:

Název grantu: Biosystematické studie nadčeledi Sciaroidea (Diptera) v Palearktické a Orientální oblasti

Řešitel: RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Grantový projekt: GA ČR 206/08/1500
Doba řešení: 2008 – 2010 (3 roky)

Stav řešení: V roce 2009 pokračoval grantový projekt zahájený v lednu 2008. Ve dnech 15. 1. - 2. 2. 2009 byla uskutečněna terénní exkurze do Malajsie s cílem získat materiál nadčeledi Sciaroidea z Orientální oblasti. Na získaném materiálu jsou založeny dva články o nových rodech čeledi Keroplatidae, zaslané do časopisů Zootaxa a Acta Zool. Hung. (Langkawiana gen. nov. A Microkeroplatus gen. nov.). Z houby rodu Auricularia sebrané v Malajsii byl vychován nový druh rodu Triphleba (čeleď Phoridae), který byl popsán společně s dr. H. Disneym.

Uskutečněny byly také krátké návštěvy Swedish Natural History Museum ve Stockholmu a Hungarian Natural History Museum v Budapešti. Společně s V. Blagoderovem a H. Hippou byl dokončen článek o novém orientálním rodu čeledi Lygistorrhinidae (Asiorrhina gen. n.). S L. Pappem byla dokončena revize rodu Leptomorphus v Orientální oblasti. S H. Hippou byl dokončen a zaslán do tisku článek o 13 nových druzích podčeledi Manotinae.

Terénní výzkum byl prováděn v CHKO a BR Poľana (15. - 19. 6. 2009) a v NP Muránska planina (14. - 17. 5. 2009). Získány byly nové údaje o výskytu druhů čeledí Mycetophilidae a Keroplatidae, včetně dvou dosud nepopsaných druhů z Hrdzavé doliny v NP Muráňska planina a Hrochotské doliny v BR Poľana. Průběžně byl determinován početný materiál získaný v předchozích exkurzích a souhrnně zpracován v publikaci Diptera of the Poľana Protected Landscape Area – Biosphere Reserve (Central Slovakia).

Kromě publikačních výstupů (viz Publikační činnost) byly některé výsledky zveřejněny na konferenci Zoologické dny Brno 2009 (12. - 13. 2. 2009) a na 20. semináři českých a slovenských dipterologů v Cikháji u Žďáru n. S. (14. - 17. 9. 2009). V Brně byl prezentován poster „Diptera associated with fungi in the Czech and Slovak Republics: ten years of investigations“ a v Cikháji referát: „Nové taxony nadčeledi Sciaroidea v Orientální oblasti“.

V závěrečné části roku bylo zpracováno 9 čeledí (Anisopodidae, Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Dixidae, Keroplatidae, Mycetobiidae, Mycetophilidae, Thaumaleidae) do nového elektronického Checklistu Dipter České a Slovenské republiky.

Název grantu: Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry

Nositel: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Spolunositel: Slezské zemské muzeum
Spoluřešitel za SZM: Doc. Ing. Jiří Řehulka, DrSc.
Grantový projekt: SP/2e7/67/08 (Ministerstvo životního prostředí ČR)
Doba řešení: 2008 – 2010
Stav řešení: DÚ II.3 Vliv antropogenních tlaků na zdravotní stav ryb

Řešení projektu bylo rozděleno na vyhodnocení zdravotního stavu ryb na třech lokalitách Lužické Nisy (A) a vyšetření zdravotního stavu ryb ve vodárenské nádrži Šance (B). Na lokalitě A byla metodou testu mikrojader (MNT) na erytrocytech periferní krve zjišťována genotoxicita u 100 ks ryb, jejichž druhové spektrum na lokalitě Hrádek nad Nisou bylo reprezentované 17 ks Barbatula barbatula o hmotnosti (H) 6,5 – 20,1 g a standardní délce těla (SL) 84 – 118 mm, na lokalitě Chrastava-Barrandov 48 ks Gobio gobio o H 4,2 – 29,7 g a SL 68 – 126 mm, 26 ks Phoxinus phoxinus o H 6,4 – 14,7 g a SL 74 – 97 mm, 3 ks Salmo trutta m.fario o H 100 – 170 g a SL 177 – 215 mm, 3 ks Thymallus thymallus o H 245 – 280 g a SL 177 – 215 mm a na lokalitě Vesec 3 ks Salmo trutta m.fario o H 85 – 175 g a SL 266 – 277 mm.

Na lokalitě B lze za aktuální hodnotit histopatologický nález v játrech Esox lucius svou strukturou odpovídající Kaposiho sarkomu. Jeho strukturu tvořily fusiformní a

nepravidelně utvářené buňky s přítomnosti větších nebo menších ostrůvků hepatocytů; nádorové elementy často tvořily stěnu cév a místy byla v játrech zastižena nekrotická ložiska. Překvapily výsledky chemického rozboru sedimentů, které odhalily široké spektrum polyaromatických uhlovodíků, z nichž za pozornost stojí přítomnost karcinogenního benzo[a]pyrenu a benzo[a]anthracenu spolu s dalšími genotoxickými polutanty chrysenem, benzo[b]fluoranthenem,dibenzo[ah]anthracenem a indenopyrenem.

Komplexním zhodnocením dosavadních výsledků klinického, genotoxického a histologického vyšetření ryb z Lužické Nisy lze konstatovat, že zdravotní stav ichtyocenózy monitorovaných lokalit lze t.č. hodnotit jako dobrý. Zachycení kožních lézí u Barbatula barbatula v červnovém vzorku signalizuje na možnost nárazového, zejména organického znečištění lokality, které zvyšuje vnímavost ryb k mesofilním aeromonádám, jako známých původců lokálních kožních zánětů a nekróz. Nález vyžaduje získání informací o typu znečištění a jeho kolísání v průběhu roku od ostatních pracovních týmů a s tím související zacílení řešení úkolu v následujícím roce.

Výsledky zdravotního šetření ryb na nádrži Šance motivují k pokračování monitoringu s cílem ověřit úlohu depozit polutantů uvolňovaných ze sedimentů na zdravotní stav účelové rybí obsádky, podílející se významnou měrou na udržování surové pitné vody v požadované kvalitě. Všechny nálezy, tj. izolované bakteriální kmeny, histologické preparáty a fotodokumentace jsou k dispozici u řešitele.

Interní granty a projekty řešené:

Přírodovědné:

Název vědeckého úkolu: Výzkum patologických stavů užitkových, divokých a okrasných ryb v ČR

Řešitel: Doc. Ing. Jiří Řehulka, DrSc.
Doba řešení: 2013

Stav řešení: Popis choroby v intenzivní akvakultuře zejména lososovitých ryb, rybích populací ve vodních tocích, účelových a víceúčelových nádržích a akvarijních ryb. Realizace projektu vyplní mezeru ve sledování chorob lososovitých ryb, umožní srovnání jejich nemocnosti s ostatními evropskými zeměmi a přispěje k prohloubení znalostí o etiologii onemocnění salmonidů v intenzivní akvakultuře. Výstupy výzkumu budou využitelné pro chovatele, terénní veterinární lékaře, diagnostické ústavy, Státní veterinární správu a vědeckou a vědecko-pedagogickou veřejnost. Úroveň metodické koncepce odpovídá současnému světovému trendu ichtyopatologického výzkumu při sjednocování veterinárních předpisů v rámci EU.

Dosavadní zkušenosti z monitorování vodních ekosystémů ukazují na potřebu prohloubit znalosti v hledání souvislostí mezi antropogenními faktory ohrožujících jakost povrchových vod a zdravotním stavem rybích populací ovlivněném zhoršenou konstitucí s náchylnosti k infekčním agens nebo následkům kontaminace prostředí polutanty.

Název vědeckého úkolu: Výzkum vybraných skupin dvoukřídlých (Diptera): taxonomie, fylogeneze, bionomie, rozšíření

Řešitel: RNDr. Jindřich Roháček, CSc.
Doba řešení: 2013

Stav řešení: Základní výzkum vybraných skupin dvoukřídlého hmyzu (Diptera), jehož cílem je získat nové poznatky taxonomické, fylogenetické, bionomické a faunistické, a to na základě studia nejen muzejního sbírkového materiálu, ale také materiálu získaného vlastním průzkumem v terénu.

Projekt je pokračováním studia dosud málo prozkoumaných skupin dvoukřídlého hmyzu (především Limoniidae, Pediciiidae, Sciaroidea, různých čeledí skupiny Acalyptrata včetně Anthomyzidae, Sphaeroceridae aj.), a to jak na území České republiky a Slovenska, tak také v dalších oblastech (jižní Evropa, Izrael, Nearktická oblast, tropy Starého i Nového světa. Lze očekávat četné nové objevy taxonomické (nové druhy i rody pro vědu), fylogenetické (studium příbuzenských vztahů studovaných taxonů), faunistické (prvonálezy pro zkoumaná území, nové údaje o rozšíření) i bionomické (nové hostitelské houby a rostliny, biotopové vazby). Nezanedbatelným přínosem bude obohacení entomologické podsbírky SZM o cenný dokumentační i typový materiál.

Název vědeckého úkolu: Zalednění Slezska: provenience nordických hornin

Řešitel: Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.
Doba řešení: 2013

Stav řešení: Výzkum nordických hornin (ledovcových souvků) na území Slezska a severní Moravy se zaměřením na jejich provenienci. Cílem je rozšíření poznatků o kontinentálním zalednění studovaného území a postupné vytváření ucelené kolekce nordických hornin v rámci geologické podsbírky SZM.

Název vědeckého úkolu: Zástupci rodu Orthotrichum vybraných národních přírodních rezervací severní Moravy a Slezska

Řešitel: Mgr. Lukáš Číhal
Doba řešení: 2013

Stav řešení: Vyhodnocení rozšíření rodu Orthotrichum vybraných národních přírodních rezervací severní Moravy a Slezska, kompletní výčet druhů tohoto rodu se zaměřením na druhy vzácné, případně nové pro studované oblasti. Okrajově bude výzkum zaměřen také na ostatní zástupce mechorostů, především vzácné a ohrožené druhy. Bude provedeno také srovnání s ostatními oblastmi výskytu v ČR a s daty z herbáře SZM. Nasbíraný materiál bude uložen v herbářových sbírkách Slezského zemského muzea.

Společenskovědní:

Název vědeckého úkolu: Míšeňský porcelán ve sbírce Slezského zemského muzea

Řešitel: Mgr. Martin Janák
Doba řešení: 2013

Stav řešení: Cílem projektu je kvalitně zdokumentovat a důkladně zhodnotit cenný soubor míšeňského porcelánu ve sbírce SZM, kterému doposud nebyla věnována dostatečná pozornost nejen z hlediska komplexního odborného zpracování, ale rovněž z hlediska prezentace sbírkových předmětů jako exponátů. Přestože se v rámci ČR jedná o sbírku nadprůměrnou, byla po celou dobu své existence zastíněna sbírkou vídeňského porcelánu. Plánovaný projekt se pokusí tuto skutečnost napravit.

Název vědeckého úkolu: Nové zpracování písemných fondů osob SZM a katalog fondu cechovních truhlic v historické podsbírce SZM

Řešitel: Mgr. Jiří Šíl, Ph.D.
Doba řešení: 2013

Stav řešení: Katalogizace osobních písemností rozptýlených v chronologické evidenci HP SZM a zpracování dosud neevidovaných písemných fondů. V historické podsbírce SZM jsou v chronologické evidenci vedeny dosud nezpracované písemnosti osob spjatých se Slezskem, v drtivé většině německého původu. Další písemnosti dosud nejsou evidovány, jiné doplňují stávající fondy.

Katalogizace fondu B – cechovní truhlice včetně podrobné fotografické dokumentace. Cechovní truhlice jsou tradičně využívány k výstavním a expozičním účelům, proto bude katalogizace tohoto fondu o 43 ks spojena s podrobnou dokumentací stavu, výzdoby a nápisů.

Název vědeckého úkolu: Opavští erbovní měšťané renesanční a barokní doby

Řešitelé: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Doba řešení: 2013

Stav řešení: Cílem projektu je shromáždění informací (pramenných a publikovaných) o příslušnících subsociety erbovních měšťanů v raně novověké Opavě, nezbytných pro rekonstrukci individuálních osudů a rolí vybraných erbovních měšťanů a rodin a zjištění okolností společenského povznesení (nobilitace) v kontextu obecných poměrů dané doby a prostoru, a dále zpracování dílčího tématu vztahujícího se k problematice opavských erbovních měšťanů raného novověku (s ohledem na výsledky heuristiky). Výsledky výzkumu budou prezentovány způsobem standardním pro historické vědy. Předpokládá se publikování odborné studie v recenzovaném periodiku. Téma projektu a dosavadní absence jeho reflexe moderní historiografií naznačují jeho potenciál jako déle trvajícího výzkumného zaměření.

Název vědeckého úkolu: Personální složení a činnost Gestapa v Opavě

Řešitel: Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
Doba řešení: 2013

Stav řešení: Cílem výzkumu je zmapovat strukturu a činnost opavského Gestapa v letech druhé světové války. Tématu dosud nebyla věnována soustavnější pozornost historiků. Realizace výzkumu povede mimo jiné též k doplnění poznatků o protinacistickém odboji na Opavsku, jenž byl dosud popisován primárně na základě vzpomínek jeho přeživších účastníků.

Název řešeného úkolu: Středověká a raně novověká Opava ve světle archeologických pramenů I.

Řešitel: Mgr. Pavla Skalická
Doba řešení: 2013

Stav řešení: Cílem projektu je ve spolupráci s autorkou výzkumu a odborným pracovníkem NPÚ zahájit zpracování nálezového fondu a dokumentace z 60.–70. let 20. století, pocházející především z archeologických výzkumů komplexu dominikánského kláštera a konventního kostela sv. Václava. V návaznosti na hlavní cíl projektu budou rovněž vyhodnoceny další archeologické poznatky získané záchrannými výzkumy v historickém jádru města Opavy. Zpracování bude zahrnovat revizi a především katalogizaci nálezového fondu, který je doposud veden pouze v evidenci chronologické.

V roce 2013 budou zpracovány výsledky z výzkumu nálezové situace v úrovni pod podlahou zasypaného sklepa pod refektářem a tzv. předklášterní horizont v prostoru tzv. Moravské kaple uváděného komplexu. Současně s katalogizací bude také do digitalizované a vektorizované podoby zpracována terénní dokumentace (plány, terénní náčrty, fotografie).
Další částí projektu bude odborné vyhodnocení a publikace pyrotechnologického zařízení odkrytého v r. 2010 v prostoru bývalé Radniční ulice (sladovnická pec).

Interdisciplinární:

Název vědeckého úkolu: Srub Petra Bezruče v proměnách času – historický vývoj zahrady a objektu SPB

Řešitelé: Ing. et Ing. Dalibor Lička, Ph.D., Mgr. Martina Klézlová
Doba řešení: 2013

Stav řešení: Projekt je zaměřen na historický průzkum a zhodnocení současného stavu areálu Srubu Petra Bezruče na Ostravici. Konfrontuje básníkův život a tvorbu v sepětí s malebnou beskydskou krajinou, s odkazem, který na Ostravici autor nesmazatelně zanechal. Srub představuje instalovaný objekt, důraz je kladen na zachování autentické atmosféry z doby, kdy v něm pobýval Petr Bezruč. Jedinečnost tohoto místa zavazuje dědice, aby i v budoucnu pečovali o stávající originální – samotným básníkem  vytvořenou – celkovou vnitřní i vnější podobu objektu i původní dispozici bezprostředního okolí.

 

Interní granty a projekty ukončené:

Přírodovědné:

Název vědeckého úkolu: Výskyt a rozšíření epifytických mechů z čeledi Orthotrichaceae na území Rychlebských hor

Řešitelé: RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Doba řešení: 2012

Stav řešení: Monitoring výskytu druhů z čeledi Orthotrichaceae na území Rychlebských hor. Vyhodnocení ekologických nároků studovaných druhů a jejich ekologická valence ve vazbě na forofyty a vytvoření bohaté kolekce sběrů a jejich zařazení do herbářových fondů SZM. Čeleď Orthotrichaceae je v současné době podrobena detailním taxonomickým a ekologickým studiím, na nichž se výraznou měrou podílí i navrhovatel grantu. Čeleď Orthotrichaceae (česky šurpkovité) je celosvětově rozšířený taxon, zahrnující v ČR 4 různě druhově bohaté rody. Masív Rychlebských hor je pokryt smíšenými lesy s vysokých zastoupením listnatých dřevin, které jsou vhodným substrátem právě pro zástupce čeledi Orthotrichaceae. Také klimaticky je to příznivá oblast pro rozvoj epifytických mechorostů.

Název vědeckého úkolu: Časně kvetoucí keře a jejich použití v podmínkách ČR

Řešitelé: Ing. et Ing. Dalibor Lička, Ph.D., Ing. Eva Ptáčková, DiS., Ing. Kamila Mücková
Doba řešení: 2011-2012

Stav řešení: Zhodnocení vybraných druhů časně kvetoucích keřů s ohledem na možnost jejich použití v zahradní a krajinářské tvorbě v podmínkách ČR. Pokračování terénních prací: Dokončení monitoringu časně kvetoucích keřů  ve vybraných zahradních objektech na území ČR (Arboretum Bílá Lhota, Dendrologická zahrada v Průhonicích, Botanická zahrada v Tróji atd.). Vyhodnocení zastoupení časně kvetoucích keřů ve vybraných objektech zahradní a krajinářské tvorby.
Vyhodnocení nabídky vybraných školek, které se zabývají produkcí a prodejem zahradnických výpěstků - časně kvetoucí keře z čeledí Berberidaceae, Calycanthaceae, Caprifoliaceae, Cornaceae, Ericaceae, Garryaceae, Hamamelidaceae, Magnoliaceae, Oleaceae, Rosaceae, Stachyuraceae a Thymelaceae). Syntéza všech dostupných informací a příprava podkladů pro publikace.

Název vědeckého úkolu: Katalog letounů (Chiroptera) ve sbírkách Slezského zemského muzea

Řešitelé: Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D.
Doba řešení: 2011-2012

Stav řešení: Pokračování terénních prací: sběr dat na teritoriu CHKO Poodří, sběr dat v širším intravilánu města Ostravy, kontrola úkrytů letních kolonií na vytypovaných lokalitách na území Slezska a severní Moravy (dle údajů získaných z Katalogu). Zpracování dat získanými dlouhodobým monitoringem. Srovnání faunistických dat získaných zpracováním katalogu našich druhů letounů s daty získanými dlouhodobým monitoringem. Dokončení přípravy publikací do tisku.

Název vědeckého úkolu: Taxonomický a ekofaunistický výzkum vybraných skupin dvoukřídlých (Diptera)

Řešitelé: RNDr. Jindřich Roháček, CSc., RNDr. Jan Ševčík, Ph.D., Jaroslav Starý
Doba řešení: 2011-2012

Stav řešení: Projekt je zaměřen na studium málo známých taxonů vybraných skupin dvoukřídlého hmyzu. Vyjasnění statusu rodů Ornitholeria, Chiropteromyza a jejich druhů, pokračování revize rodu Pteremis. Výzkum dipterofauny v oblasti Gemeru, Slovensko. Výzkum čeledí Limoniidae a Pediciidae se zaměřením na středomořskou oblast, revize druhového komplexu Dicranomyia mitis, popisy nových druhů z čeledi Limoniidae. Popisy nových druhů  Mycetophilidae. Zpracování nových nálezů čeledí Keroplatidae a Mycetophilidae z Turecka. Objevy nových druhů pro faunu ČR a Slovenska, případně dalších států, zejména v mediteránní oblasti. Bionomie mykofágních druhů. Bionomie fytofágních a fytosaprofágních druhů vázaných na trávy, ostřice aj. rostliny.

Název vědeckého úkolu: Technologický průzkum historických omítek, malt a identifikace surovin použitých při stavbách vytypovaných historických objektů ve Slezsku a na severní Moravě

Řešitelé: Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.
Doba řešení: 2011-2012

Stav řešení: Pokračující projekt je zaměřen na výzkum historických omítek, malt a kamenných surovin použitých při stavbě historických objektů ve Slezsku a na severní Moravě. Průzkum přispěje k poznání mineralogického složení omítek a malt a objasnění vzájemných vazeb mezi jednotlivými historickými stavebními objekty na základě provenience kamenných surovin. Pokračování terénních prací: dokončení odběru vzorků dle seznamu vytypovaných lokalit na území Slezska a severní Moravy (zatím neprozkoumané středověké hrady a zejména kostely, příp. venkovská stavení). Zhotovení mikroskopických výbrusů hornin a nábrusů omítek, laboratorní zpracování vzorků. Průběžná determinace a vyhodnocení vzorků. Na základě detailní determinace vzorků kamenných surovin odebraných z jednotlivých objektů a vzorků srovnávacích budou vyhodnoceny vzájemné vazby mezi jednotlivými historickými tavebními objekty na základě identifikace surovinových zdrojů. Studiem nábrusů historických omítek a malt bude provedeno rozlišení jednotlivých vrstev, dále proběhne petrografický rozbor anorganických a determinace organických příměsí v jednotlivých vrstvách (spolupráce: J. Koudelová). Dokončení přípravy publikací do tisku.

Název vědeckého úkolu: Výzkum nemocí užitkových, divokých a okrasných ryb v ČR.

Řešitelé: Doc. Ing. Jiří Řehulka, DrSc.
Doba řešení: 2011-2012

Stav řešení: Výzkum chorob ryb v intenzivní akvakultuře, rybích populací ve vodních tocích, účelových rybích obsádek ve vodárenských nádržích a akvarijních ryb, s cílem popsat nové nemoci a patologické stavy dosud na našem území neevidované a shromáždit, zrevidovat a doplnit dosavadní poznatky u stávajících nosologických chorob. Prohloubení znalostí u pomocných diagnostických metod, zejména v oblasti klinické hematologie a biochemie krevní plazmy.
Bude zkompletován materiál k popisu Sertoliho buněčného adenomu u štiky obecné (Esox lucius) z podmínek vodárenské nádrže Šance (povodí Odry). Dále bude pokračováno ve výzkumu bakteriálních infekcí u ryb v intenzivní akvakultuře i divokých nebo okrasných druhů s motivací na zástupce Janthinobacterium a Micrococcus a také sledování amébových žaberních infekcí u pstruhů duhových a pstruhů obecných.
Setrvalou činností v metodickém programu zůstává monitorování intenzivních chovů i přírodních hydroekosystémů ve spolupráci s rybářskými praktiky a vodárenskými hospodáři.

Název vědeckého úkolu: Zástupci rodu Cornus a jejich použití v zahradní a krajinářské tvorbě

Řešitelé: Ing. et Ing. Dalibor Lička, Ph.D., Ing. Eva Ptáčková, DiS., Ing. Kamila Mücková
Doba řešení: 2011-2012

Stav řešení: Zhodnocení zástupců rodu Cornus z pohledu zahradní a krajinářské architektury. Pokračování terénních prací: dokončení monitoringu rodu Cornus ve vybraných zahradních objektech na území ČR (Arboretum Bílá Lhota, Zoo Zlín Lešná, Výstaviště Flora Olomouc, Čechy pod Kosířem). Vyhodnocení zastoupení rodu Cornus ve vybraných zahradních objektech. Hodnocení nabídky vybraných školek, které se zabývají produkcí zahradnických výpěstků – rodu Cornus. Syntéza všech dostupných informací a příprava podkladů pro publikace.

Název vědeckého úkolu: Paleontologický výzkum sedimentárních nordických souvků Slezska a severní Moravy

Řešitel: Mgr. Martin Hanáček
Doba řešení: 2011

Stav řešení: Studium paleontologického obsahu sedimentárních bludných balvanů a severských souvků, včetně provenienčního studia štěrkového materiálu ledovcových sedimentů s cílem přispět k rekonstrukci průběhu pleistocenního kontinentálního zalednění ve Slezsku a na severní Moravě. Odběr vzorků v terénu, začištění profilů vytypovaných lokalit. Publikace výsledků v recenzovaném časopise.

Název vědeckého úkolu: Taxonomie čeledi Orthotrichaceae

Řešitelé: RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Doba řešení: 2011

Stav řešení: Čeleď Orthotrichaceae je v současné době podrobena detailním taxonomickým a ekologickým studiím, na nichž se výraznou měrou podílí i navrhovatel grantu. Rod Orthotrichum (česky šurpek) je celosvětově rozšířený taxon, zahrnující asi 155 převážně epifytických druhů (Goffinet et al. 2007). Vyskytuje se ve všech typech biomů mimo tropické a polární oblasti. Vnitrorodová systematika byla v minulosti studována metodou popisné taxonomie a částečně též s podporou molekulárně biologických metod (Lewinsky 1993, Lewinsky-Haapasaari & Hedenäs 1998). Podle této klasifikace se rod Orthotrichum dělí na sedm podrodů: Calistoma, Exguifolium, Orthotrichum, Orthophyllum, Gymnoporus, Phaneroporum a Pulchella. Moderní molekulární metody byly pro studium použity teprve v posledních letech (Plášek et al. 2009, 2010, Sawicki et al. 2008, 2009a, 2009b).

Název vědeckého úkolu: Taxonomie epifytních mechorostů a jejich vazba na vybrané autochtonní dřeviny v oblasti Chile

Řešitelé: RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D., Ing. et Ing. Dalibor Lička, Ing. Petr Vlk
Doba řešení:  2011

Stav řešení: Zhodnocení a monitoring stavu populací vybraných rodů epifytních mechorostů a autochtonních dřevin v oblasti Chile, taxonomie čeledi šuperkovité a rodů Nothofagus, Araucaria a Fitzroya, vyhodnocení ekologických nároků studovaných druhů epifytních mechorostů a jejich ekologická valence ve vazbě na vybrané autochtonní dřeviny v oblasti Chile.

Společenskovědní:

Název vědeckého úkolu: Historická města a památková péče. Stavebně-historický vývoj městských jader Příbora, Místku a Brušperku

Řešitel: Mgr. Jana Koudelová, Ph.D.
Doba řešení: 2012

Stav řešení: Cílem vědeckého úkolu bylo zveřejnění závěrů výzkumu zaměřeného na stavebně historický vývoj a památkovou ochranu dochovaných městských jader Příbora, Místku a Brušperku. Dokončená publikace se bude snažit oslovit širokou veřejnost především v návaznosti na uplatňované principy péče o naše kulturní dědictví – památky obecně, stejně jako historická města: KOUDELOVÁ, Jana. Stavebně historický vývoj městských jader Příbora, Místku a Brušperku. Historická města a památková péče. Slezské zemské muzeum, Opava 2012 (ISBN 978-80-86224-93-0).

Název vědeckého úkolu: Memorabilia conventus sancti Wenceslai Oppaviensis fratrum ordinis praedicatorum (kritická edice pramene)

Řešitelé: Mgr. Markéta Kouřilová, Mgr. Petr Kozák, Ph.D.
Doba řešení: 2012

Stav řešení: Záměrem vědeckého úkolu bylo ediční zpřístupnění rukopisu, který představuje významný pramen k dějinám města Opavy a Opavského knížectví ve středověku a v raném novověku. Odborná publikace byla dokončena: Memorabilia opavských dominikánů (edice pamětních spisů z 1. poloviny 18. století) (edd. KOUŘILOVÁ, Markéta, KOZÁK, Petr). Slezské zemské muzeum, Opava 2013 (ISBN 978-80-86224-96-1).

Název vědeckého úkolu: Obyvatelstvo Rakouského Slezska v pozdně osvícenském období

Řešitelé: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Doba řešení: 2012

Stav řešení: Záměrem vědeckého úkolu byla analýza a kontextové zhodnocení socioprofesního censu slezského obyvatelstva z doby okolo roku 1780, významného a jedinečného pramene k dějinám českých zemí a zvláště Slezska pozdně osvícenského období. Edice byla dokončena: Obyvatelstvo Rakouského Slezska v pozdně osvícenském období (edd. KORBELÁŘOVÁ, Irena, ŽÁČEK, Rudolf). Slezské zemské muzeum Opava 2012 (ISBN 978-80-86224-94-7).

Název vědeckého úkolu: Historie a postavení polské menšiny v ČR (ČSR)

Řešitel: Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.
Doba řešení: 1992 – 2010, 2011–2012

Stav řešení: Byla vytvořena kartotéka příslušníků Policie Slezského vojvodství na Zaolzí v letech 1938–1939 podle jednotlivých služeben (téměř tisíc kartotéčních lístků). Stala se podkladem pro závěrečnou studii, jež bude publikována v roce 2013. Materiály o obětech z řad policie, získané muzejním výzkumem, byly součástí výstavy o obětech katyňského zločinu z českých zemí, jež se konala v lednu 2012 v Kutně a v dubnu 2012 v Gdaňsku, vždy s účastí velvyslance ČR v Polsku jako oficiální prezentační akce České republiky. Akce v Gdaňsku se účastnil řešitel s přednáškou pro veřejnost. Předběžné výsledky řešení projektu byly prezentovány na mezinárodní vědecké konferenci „90 rocznica utworzenia Policji Województwa Śląskiego 1922–2012" 25. 10. 2012 v Katovicích , referát řešitele: Policja Województwa Śląskiego na Zaolziu 1938–1939.

Název vědeckého úkolu: Slováci v ČR jako národnostní menšina

Řešitelé: PhDr. Oľga Šrajerová, CSc.
Doba řešení: 2011

Stav řešení: Cílem výzkumu je analýza problematiky národní identity slovenské menšiny v ČR, jejich hlavních znaků a determinantů. Sledovány budou specifické etnoidentifikační znaky této menšiny v ČR v porovnání s jinými menšinami z hlediska početnosti, územního rozmístění, migračního pohybu, její společensko-politických aktivit v současnosti i legislativního postavení po roce 1945 a po vzniku ČR.

Interdisciplinární:

Název vědeckého úkolu: Slezsko – člověk a „jeho" krajina

Řešitelé: Mgr. Jiří Šíl, Ph.D., Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D., PhDr. Miroslava Suchánková, PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, PhD.
Doba řešení: 2012

Stav řešení: Interdisciplinárně koncipovaný projekt je zaměřen na studium přírodních a v diachronní rovině sociálně kulturních aspektů Slezska. Významným přínosem bude shrnutí dosavadních poznatků a představení nových výsledků výzkumů formou monografie a série dílčích studií. Hlavním smyslem publikačních výstupů bude jak syntéza dosavadních poznatků, tak tematizování některých dílčích problémů a fenoménů Slezska, obojí pak s přesahy a odkazy na přilehlé regiony.

Krajina Slezska v přírodovědném i kulturním smyslu prošla ve svém vývoji mnohými proměnami.   Představení přírodních podmínek a biodiverzity Slezska bude zahrnovat geologický vývoj vymezeného území i unikátní geologické a paleontologické lokality. Faunistický a floristický výzkum bude zaměřen na druhy (taxony) a společenstva charakterizující region a na přírodovědecky nejvýznamnější území, v rámci botanického výzkumu budou prezentovány jak rostlinné exempláře, tak botanicky zajímavé lokality, endemity a relikty Slezska a severní Moravy.  Zoologická část bude mapovat druhy žijící ve vymezeném regionu (od vývojově nejjednodušších forem jednobuněčných až k obratlovcům). Kulturně historické aspekty výzkumu budou reflektovat oblast hmotné a duchovní kultury v historicko-antropologickém pojetí v kontextu archeologie, etnografie, historie a kunsthistorie. Region Slezska a severní Moravy byl osídlen již v prehistorické době – archeologická část výzkumu shrne poznatky o osidlování území a materiální kultuře obyvatel od pravěku po středověk. Bádání z oblasti etnografické bude tematizovat problematiku bydlení, včetně jeho forem. Dále se dotkne oblasti hmotné kultury, převážně pak odívání, a každodenního života na venkově. Odraz společenských procesů v tzv. vyšší kultuře, v sakrálním a profánním umění a architektuře vymezeného regionu, bude pojednán metodami kunsthistorie. V historické části se výzkum zaměří na profilující osobnosti sledovaného regionu české a německé národnosti, které svými aktivitami propojovaly příhraniční region se světem rakouských a středoevropských elit.

Další projekty:

Název grantu: Migrace a transformace – Migration und Transformation 1945-1950 (edice dokumentů k vývoji pohraničí českých zemí v letech 1945-1950)

Nositel: Collegium Carolinum Mnichov (SRN), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha
Spolupracovatel za SZM: Doc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc.
Řešitel: Koord. a vydavatelé - Prof. Dr. Schulze Wessel (Collegium Carolinum Mnichov, SRN), Dr. O. Tůma (ÚSD AV ČR Praha)
Zpracovatelé: Doc. Dr. T. Staněk, Dr. A. von Arburg, Dr. A. R. Hofmann, Dr. P. Sedlák
Grantový projekt: Volkswagen Stiftung (SRN) a Česko-německý fond budoucnosti
Doba řešení: 2004 – 2007 ( prodlouženo do roku 2010)

Stav řešení: Cílem řešení projektu je sestavení pětisvazkové edice dokumentů uložených v českých archivech k poválečné situaci německého obyvatelstva v českých zemích, znovuosídlení pohraničních oblastí a migracím početnějších skupin obyvatelstva různých národností v tomto prostoru od konce války do začátku 50.let minulého století. Projekt pokračoval po dohodě mnichovského Collegia Carolina a ÚSD AV ČR v Praze od jara 2007 (do roku 2010). Vedoucím projektu byl Prof. Dr. M. Schulze Wessel z CC ve spolupráci s Dr. O.Tůmou z ÚSD AV ČR v Praze. V současnosti je v databázi projektu podchyceno celkem kolem 5 300 dokumentů, z nichž bylo dosud k vydání vybráno a přepsáno kolem 3 500. T. Staněk se jako spolupracovník ve vykazovaném období podílel na definitivním výběru dokumentů pro III. (rok 1946) a IV. (léta 1947-1951) díl edice a na přípravě do tisku již dokončených svazků II.1 (rok 1945, zpracovatelé A. von Arburg a T. Staněk ) a II.3 (rok 1945 – poválečné akty hromadného násilí, zpracovatelé A. von Arburg a T. Staněk).

V roce 2009 dokončil T. Staněk také editování dokumentů pro sv. II.2 (září-prosinec 1945), celkem 100 položek. Společně s A. von Arburgem byla napsána rozsáhlá úvodní studie ke sv. II.1.

Po vyhodnocení závěrečné zprávy za uplynulé tři roky řešení přiznalo vedení GA ČR v únoru 2012 ještě další dva roky řešení projektu. Uskutečnilo se studium archivních materiálů k perzekuci Čechů a čs. občanů v centrálních archivech v Moskvě (RGASPI, GARF, RGVA, Memorial, Muzeum Sacharova aj.), byla nakoupena odborná literatura, průběžně doplňovány seznamy obětí. Bylo poskytnuto asi 40 konzultací, rešerší a posudků pro české i zahraniční instituce, organizace i veřejnost při hledání nezvěstných a perzekvovaných osob v bývalém SSSR.

            V rámci řešení grantového úkolu byla v roce 2012 na pracovišti spoluřešitele věnována pozornost jednak problematice návratu čs. občanů (zajatců a internovaných civilistů) ze SSSR a postavení německých válečných zajatců v českých zemích po skončení druhé světové války, jednak životním podmínkám Čechů a Slováků, členů družstev, jež měla v meziválečném období podle původních záměrů přispívat k „socialistické výstavbě“ SSSR. Uskutečnila se pracovní cesta do Moskvy, kde byly provedeny rešerše ve fondech Ruského státního archivu sociálně politické historie. Pokračovalo studium domácí i zahraniční odborné literatury a archivní dokumentace uložené v Archivu ministerstva zahraničí a ve VÚA-VHA v Praze. Z fondů VÚA-VHA bylo s podílem dr. Z. Vališe pořízeno téměř 600 kopií dokumentů k tematice postavení válečných zajatců. V průběhu roku směřovalo hlavní úsilí k vytvoření dostatečně reprezentativní faktografické základny, jež by umožnila koncipování a napsání jak dílčích studií, tak komplexněji zaměřených výstupů. V případě spoluřešitele se jednalo o zpracování podkladových materiálů (chronologických přehledů apod.) zachycujících nová zjištění z pramenů armádní provenience. Značná část dokumentace ve VÚA-VHA byla zpřístupněna až v poslední době, zejména fond Vojenské zajatecké tábory 1945–1949 nebyl dosud vůbec systematičtěji využit. Vzhledem k potřebě zvládnout nejprve rozsáhlou archivní materii mohly být zatím pouze rozpracovány ucelenější studie: Vznik a fungování vojenských zajateckých táborů v českých zemích v letech 19451946, 25 stran rukopisu (T. Staněk); Vojenský zajatecký tábor Praha-Motol a „navrátilci“ ze SSSR 1945–1946, 18 stran rukopisu (T. Staněk); Ekonomické počátky československých družstev v SSSR, 20 stran rukopisu (Z. Jirásek); Osudy československých „družstevníků“ v SSSR, 50 stran rukopisu (Z. Jirásek); jde o první část připravované monografie, jež bude dokončena v roce 2013. Dále bylo připraveno 90 karet pro elektronickou databázi, rozpracován seznam čs. občanů perzekuovaných v letech 1918–1928 a rovněž probíhala příprava archivních dokumentů k čs. vystěhovaleckým družstvům v SSSR a perzekucím čs. občanů 1927–1933.

Poslední aktualizace článku: 19.07.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Řešené projekty“ na Facebook