Úvod \ Pro návštěvníky \ Návštěvní řád

Slezské zemské muzeum

Návštěvní řád Slezského zemského muzea

Návštěvní řád Slezského zemského muzea (dále jen SZM) navazuje na vydané Směrnice Slezského zemského muzea o poskytování standardizovaných veřejných služeb, je vyvěšen ve všech návštěvních prostorách SZM a zveřejněn na informačních webových stránkách SZM (www.szm.cz).


I. Všeobecná ustanovení

 1. Návštěvními prostorami SZM se rozumí vymezené prostory určené pro individuální i hromadnou veřejně přístupnou prohlídku prezentovaných sbírek formou expozic, výstav či doplňkových kulturních akcí a programů.
 2. Přístupnost těchto prostor je časově vymezena stanovenou návštěvní dobou, je poskytována za finanční úhradu (vstupné) a se stanoveným rozsahem služeb zodpovědných pracovníků SZM. Časové vymezení doby návštěvnosti i výše vstupného jsou zveřejňovány v jednotlivých návštěvních prostorách a na webové stránce SZM (www.szm.cz).
 3. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením výstavních prostor, končí zpravidla 30 minut před ukončením návštěvní doby.
 4. Specifické žádosti návštěvníků na komentované prohlídky, umožnění vstupu mimo návštěvní dobu, poskytnutí zvláštních druhů prezentace poznatků i výsledků muzejní dokumentace lze zajistit na základě předchozí žádosti a dohody s pověřenými pracovníky SZM individuálně.
 5. Výše vstupného do expozic, na výstavy a další akce je stanovena individuálně a diferencovaně, jeho vyznačení je prezentováno v pokladnách návštěvních prostor a na webové stránce SZM (www.szm.cz) a je v souladu s výší ceny uváděné na prodávaných vstupenkách.
 6. SZM poskytuje výhody a slevy ze stanovené ceny vstupného individuálním a hromadným návštěvníkům na základě podmínek sjednaných mezi SZM a organizacemi nabízejícími koordinované služby v rámci rozvoje turistického cestovního ruchu, spolupráce muzeí, kulturních zařízení apod. Výhody a slevy jsou prezentovány v jednotlivých návštěvních prostorách a na webové stránce SZM (www.szm.cz). Mimo uvedené časově vymezené výhody a slevy může ředitelka SZM na základě konkrétní žádosti poskytnout jednorázové výhody a slevy.
 7. Návštěvník vstupem do prostor SZM dává souhlas k tomu, aby SZM mohlo pořídit ve svých prostorách fotografie návštěvníků. / By entering the SZM (Silesian Museum), the visitor agrees that the SZM is allowed to take photographs of the visitors in its premises.
 8. SZM je oprávněno fotografie použít pouze a výhradně k účelu propagace SZM. Propagace SZM se realizuje zejména pomocí webových stránek, muzejního zpravodaje a dalších propagačních materiálů. / SZM is entitled to use the photographs solely and exclusively for the purpose of promoting the SZM. The promotion of SZM is done mainly on the websites, in museum newsletters and other promotional materials. 
 9. Souhlas návštěvníka s pořízením fotografií jeho osoby a s následným použitím fotografií k propagačním účelům, se uděluje na dobu neurčitou. / The visitor's consent with taking photographs of them and the subsequent use of the photographs for promotional purposes shall be granted for an indefinite period.
 10. Pořízením a použitím fotografií nebude nepřiměřeným způsobem zasaženo do oprávněných zájmů člověka. / By taking and using the photographs, the legitimate interests of the person shall not be infringed.

II. Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny službu konajících zaměstnanců SZM (průvodkyně, pokladní, ostraha). Chovat se musí ukázněně. Jakékoli poškozování či odcizení sbírek a majetku je trestné a vzniklou škodu musí škůdce SZM neprodleně odstranit či nahradit.  Při skupinových výpravách nese odpovědnost vedoucí (např. učitel, vychovatel). Vstup je zakázán osobám pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
 2. Před vstupem do výstavních prostor vybavených šatnou je návštěvník povinen odložit v šatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm nebo delších než 40 cm. Jsou to např. deštníky, brašny, tašky a veškerá zavadla nošená na zádech. Svrchní oděv (kabáty a pláště) se odkládají v šatně a není přípustné jej nosit ve výstavních prostorách s sebou.
 3. Je zakázáno jakkoli poškozovat sbírky i jiný majetek zejména:
    • dotýkat se vitrín a vystavených předmětů,
    • psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat,
    • opouštět prohlídkovou trasu,
    • rušit hlukem (hudbou, nepovoleným zpěvem, reprodukovanou hudbou, hlasitými projevy a podobnou činností) návštěvníky či výklad průvodce,
    • vstupovat do objektů se psy či jinými zvířaty,
    • odhazovat odpadky mimo odpadkové koše.
 4. Fotografování vystavených exponátů ve výstavních prostorách je povoleno výhradně pro osobní potřebu a to bez použití blesku a stativu a po zaplacení příslušného poplatku. Fotografující osoba musí viditelně nosit kupón opravňující k fotografování. Výjimky povoluje ředitelka SZM či vedoucí daného úseku. V případě povolení je autor snímku povinen zajistit při zveřejnění dodržení podmínek zachování autorského práva a zveřejnit údaje, že fotografované předměty jsou majetkem SZM či v jeho správě. Filmování, pořizování audio záznamů je zakázáno. Muzeum je schopno zajistit profesionální fotografování i videozáznam vlastními pracovníky na základě objednávky a za finanční úhradu.
 5. Vybrané prostory, které jsou monitorovány kamerovým systémem, musí být označeny grafickým symbolem a upozorněním.
 6. Ve výstavních prostorách, mimo místa k tomu přímo vyhrazená, je zakázáno jíst, pít, kouřit, používat vlastní audiovizuální prostředky a mobilní telefon.
 7. Do venkovních expozic SZM je zakázán vstup se psy (s výjimkou vodicích psů), jízdními koly, na kolečkových bruslích a na koloběžkách.

III. Požární ochrana (dále jen PO) a bezpečnost návštěvníků

 1. Návštěvníci se ve venkovních expozicích SZM nesmí odchýlit od vymezených tras z důvodu vlastní bezpečnosti.
 2. Uvnitř návštěvnických objektů je přísně zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci v průběhu prohlídky povinni řídit se pokyny pracovníků SZM.
 3. V případě úrazu návštěvníka zajistí službu konající zaměstnanec první pomoc nebo přivolání lékařské pomoci.
 4. Návštěvníci nesmí poškozovat nebo zneužívat věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení.
 5. Důležitá telefonní čísla:
  • 112 tísňová linka
  • 150 hasiči
  • 155 rychlá záchranná služba
  • 158 policie

IV. Závěrečná ustanovení

 1. SZM nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení Návštěvního řádu SZM.
 2. Návštěvníci mohou vyjádřit své připomínky, poznatky, zážitky, zkušenosti z prohlídky v návštěvní knize, jež je vedena v každém návštěvním prostoru. V případě stížnosti na poskytované služby se kromě zápisu mohou obrátit na příslušného vedoucího pracovníka, jeho zástupce nebo přímo na vedení SZM.
 3. Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem podpisu ředitelky SZM.

 

V Opavě dne 16. 9. 2015
Č. j. SZM/001986/2015/KASZM

Mgr. Jana Horáková
ředitelka

 

Návštěvní řád Slezského zemského muzea ke stažení zde.


Doplňkové služby a slevy na vstupném

Druh služby Podmínky přiznání služby Cena
Fotografování v expozicích bez blesku a stativu při zakoupení vstupenky, obdržíte nálepku, kterou po dobu návštěvy viditelně umístíte na fotobrašnu, příp. oděv 30 Kč
Vstupné pro návštěvníky edukačních programů do Historické výstavní budovy pro objednané skupiny 20 Kč
Fotografování a filmování pro komerční účely výhradně na základě předem uzavžené smlouvy dle smlouvy
Pro skupiny 10 a více osob pouze při rezervaci předem snížena o 20 %

Arboretum Nový Dvůr:

Konání svatebních obřadů

Fotografování svateb

 


3.000 Kč

500 Kč

Vstup se psy (s výjimkou vodících psů) je do Arboreta Nový Dvůr zakázán!

Poslední aktualizace článku: 27.07.2018

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Návštěvní řád Slezského zemského muzea“ na Facebook