Úvod \ Věda a výzkum

Slezské zemské muzeum

Věda a výzkum - základní informace

Slezské zemské muzeum je výzkumnou institucí, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií. Výzkum a vývoj je zakotven ve zřizovací listině Slezského zemského muzea, podle níž instituce provádí nejen přírodovědný a společenskovědní výzkum území, z něhož sbírkové předměty získává, ale reflektuje i specifická témata celostátního a mezinárodního charakteru. V obou oblastech výzkumu se mohou zaměstnanci SZM vykázat bohatou publikační činností. SZM disponuje i specializovaným oddělením - Slezským ústavem, jehož vědečtí pracovníci se zabývají dějinami historického Slezska, výzkumem perzekucí a totalitních systémů ve 20. století.

Slezské zemské muzeum nadále usiluje o rozvoj dalších badatelských aktivit, a to i v oblasti výzkumu muzeologického a výzkumu ochrany sbírek. V letošním roce byl proto na Ministerstvo kultury předložen návrh projektu na zřízení Metodického centra muzeologie, k jehož důležitým cílům náleží i rozvoj výzkumu v této sféře.

V Centrální evidenci projektů výzkumu a vývoje (CEP) je uvedeno celkem 51 projektů, v nichž SZM figurovalo či figuruje jako příjemce (42 projektů), spolupříjemce (7 projektů) nebo účastník (2 projekty). Ve sledovaném období 2004-2009 se podílelo jako řešitel nebo spoluřešitel na 13 ukončených grantových projektech a další 3 grantové projekty jsou v řešení a u 2 grantových projektů prozatím nejsou zveřejněny výsledky.

Optimální podmínky pro rozvoj vědeckovýzkumné činnosti instituce dále posiluje spolupráce s dalšími českými i zahraničními vědeckými pracovišti. S řadou vědeckých institucí, jako např. s Akademií věd ČR, Univerzitou Karlovou v Praze, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Univerzitou Palackého v Olomouci, Ostravskou univerzitou, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, již SZM spolupracovalo při řešení grantových projektů. SZM tradičně spolupracuje i se zahraničními vědeckými subjekty, za všechny uveďme Collegium Carolinum v Mnichově, J. G. Herder-Institut v Marburgu, Uniwersytet Opolski v Opolí, Institut Śląski v Opolí, Muzeum Śląskie v Katowicach, Oberschlesisches Landesmuseum v Ratingen. Smlouva o spolupráci mezi SZM a Slezskou univerzitou v Opavě garantuje mimo jiné kooperaci v oblasti tvorby a realizace výzkumných projektů a podporuje i výměnu pracovníků za účelem zvyšování jejich kvalifikace. V instituci dochází rovněž k reorganizaci vědecké práce a připravuje se ustavení vědecké rady a další kroky směřující k rozvoji vědecké práce.

Slezské zemské muzeum je vydavatelem tří recenzovaných neimpaktovaných časopisů - Časopisu Slezského zemského muzea (série A přírodovědná, série B společenskovědní) a renomovaného vědeckého časopisu Slezského sborníku, pokračovatele jednoho z vůbec nejstarších česky psaných vědeckých periodik na našem území.

Poslední aktualizace článku: 21.10.2010

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Věda a výzkum - základní informace“ na Facebook