Úvod \ Věda a výzkum

Slezské zemské muzeum

Věda a výzkum - základní informace

Slezské zemské muzeum je výzkumnou institucí, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií. Výzkum a vývoj je zakotven ve zřizovací listině Slezského zemského muzea, podle níž instituce provádí nejen přírodovědný a společenskovědní výzkum území, z něhož sbírkové předměty získává, ale reflektuje i specifická témata celostátního a mezinárodního charakteru. V obou oblastech výzkumu se mohou zaměstnanci SZM vykázat bohatou publikační činností. SZM disponuje i specializovaným oddělením - Slezským ústavem, jehož vědečtí pracovníci se zabývají dějinami historického Slezska, výzkumem perzekucí a totalitních systémů ve 20. století.

Slezské zemské muzeum nadále usiluje o rozvoj dalších badatelských aktivit, a to i v oblasti výzkumu muzeologického a výzkumu ochrany sbírek. V letošním roce byl proto na Ministerstvo kultury předložen návrh projektu na zřízení Metodického centra muzeologie, k jehož důležitým cílům náleží i rozvoj výzkumu v této sféře.

V Centrální evidenci projektů výzkumu a vývoje (CEP) je uvedeno celkem 51 projektů, v nichž SZM figurovalo či figuruje jako příjemce (42 projektů), spolupříjemce (7 projektů) nebo účastník (2 projekty). Ve sledovaném období 2004-2009 se podílelo jako řešitel nebo spoluřešitel na 13 ukončených grantových projektech a další 3 grantové projekty jsou v řešení a u 2 grantových projektů prozatím nejsou zveřejněny výsledky.

Optimální podmínky pro rozvoj vědeckovýzkumné činnosti instituce dále posiluje spolupráce s dalšími českými i zahraničními vědeckými pracovišti. S řadou vědeckých institucí, jako např. s Akademií věd ČR, Univerzitou Karlovou v Praze, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Univerzitou Palackého v Olomouci, Ostravskou univerzitou, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, již SZM spolupracovalo při řešení grantových projektů. SZM tradičně spolupracuje i se zahraničními vědeckými subjekty, za všechny uveďme Collegium Carolinum v Mnichově, J. G. Herder-Institut v Marburgu, Uniwersytet Opolski v Opolí, Institut Śląski v Opolí, Muzeum Śląskie v Katowicach, Oberschlesisches Landesmuseum v Ratingen. Smlouva o spolupráci mezi SZM a Slezskou univerzitou v Opavě garantuje mimo jiné kooperaci v oblasti tvorby a realizace výzkumných projektů a podporuje i výměnu pracovníků za účelem zvyšování jejich kvalifikace. V instituci dochází rovněž k reorganizaci vědecké práce a připravuje se ustavení vědecké rady a další kroky směřující k rozvoji vědecké práce.

Slezské zemské muzeum je vydavatelem tří recenzovaných neimpaktovaných časopisů - Časopisu Slezského zemského muzea (série A přírodovědná, série B společenskovědní) a renomovaného vědeckého časopisu Slezského sborníku, pokračovatele jednoho z vůbec nejstarších česky psaných vědeckých periodik na našem území.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení přátelé Slezského zemského muzea,
dovolujeme si vás tímto seznámit s projektem, který by dle našeho názoru neměl uniknout vaší pozornosti. Společnými silami germánského institutu univerzity v polské Vroclavi a ústavu slavistických studií univerzity v německém Lipsku vzniklo v rámci projektu "Změna-mosty-kontinuita" více než šestisetstránkové dílo (Vybrané zdroje a materiály k slezským kulturním dějinám) zahrnující 180 textů věnujících se slezským kulturním dějinám od počátku věků až do 21. století. Text, který byl původně určen jakožto kompendium pro studující mládež je vhodný rovněž pro zájemce o kulturní historii Slezska z řad široké veřejnosti. Více o projektu a jeho výstupech se dozvíte z přiloženého německého textu (ke stažení ZDE).

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 14.06.2018

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Věda a výzkum - základní informace“ na Facebook