Úvod \ Expoziční areály \ Památník Petra Bezruče, Opava \ Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Památník Petra Bezruče Opava

Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Edukátorka v muzeu:
Bc. et Bc. Eva Schwanová – tel. 553 625 024, 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí ..... Kč na osobu.

Otevírací dobu Památníku Petra Bezruče naleznete ZDE.


Specifika literární edukace v Památníku Petra Bezruče

Památník Petra Bezruče pracuje jako literárněvědné pracoviště Slezského zemského muzea. Je proto samozřejmé, že nabídka edukačních programů pro školy bude zejména obsahovat programy s literární tématikou. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, vzdělávací obor Český jazyk a literatura přibyly části, které mají:

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i texty různého zaměření,
 • posílit sebedůvěru při vystupování na veřejnosti a vést žáky ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sama sebe,
 • umožnit žákům individuální prožívání uměleckého díla, vést ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivnímu vztahu k literatuře a k dalším druhům umění.

Památník Petra Bezruče se především zaměřuje na život a dílo básníka Petra Bezruče, ale ve výstavním prostoru se konají pravidelně výstavy s různou tématikou. Prvořadým úkolem pracoviště je vytvářet výstavy s literárním obsahem, ale připravují se i výstavy se zaměřením na výtvarné umění, hudební a dramatické umění, prezentují se výstavy fotografické i divadelní. Pracovníci Památníku Petra Bezruče připravují také výstavy regionálních autorů z vlastních sbírek a k nim se vytvářejí edukační programy, které využívají různé metody práce s literárním textem a používají didaktické metody zprostředkování umění.

 

Hlavním cílem edukačních programů v Památníku Petra Bezruče je:

 • vést účastníky programů k osvojování a prohlubování znalostí, např. předání informací o autorovi a jeho díle, o literárních druzích a žánrech, o historicko-společenském kontextu,
 • podpořit rozvoj dovedností, např. interpretace uměleckého textu, dramatizace, výrazné čtení s porozuměním,
 • připravit podmínky pro rozvoj postojů a hodnot, např. vzájemná spolupráce, příznivé naladění k činnosti, aktivita,
 • rozvíjet klíčové kompetence důležité pro život, např. kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a pracovní,
 • pomoci žákům nezávisle uvažovat, vyjadřovat své názory a diskutovat o nich,
 • přiblížit jim témata, která budou potřebovat při svém dalším studiu,
 • ukázat jim zajímavé pohledy na témata české a světové literatury v uceleném kontextu,
 • prostřednictvím zážitkové pedagogiky působit na rozvoj emocí žáků, např. poodhalit jim tajemství, které Památník Petra Bezruče „ukrývá",
 • vytvářet pro žáky pocit bezpečí a vzájemné důvěry, atmosféru přijetí a radosti,
 • vytvářet kvalitní a přitažlivé edukační programy jako jednu z možností zvýšení návštěvnosti dětského publika v Památníku Petra Bezruče.
 
Edukační programy jsou vytvářeny v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV). V edukačních programech používáme různé výukové metody (např. informačně receptivní, participativní). Muzejněpedagogické aktivity podporují celou řadu typů učení, mezi nimiž dominuje objektové učení jako základ pro jednotlivé didaktické metody používané v muzejní edukaci.
Toto objektové učení vychází z faktu, že každý předmět denní potřeby, i ten obyčejný, může člověku poskytnout mnoho zajímavých informací, stačí jen umět s tímto předmětem pracovat, tzn. dokázat ho pozorovat a umět klást otázky. Při skládání této mozaiky do souvislostí se člověk učí nejen o předmětu samotném, době, ve které vznikal, člověku, který ho vlastnil nebo vyrobil, ale také se učí kriticky myslet, srovnávat nové poznatky a vidět tak problematiku z více úhlů pohledu.
Památník Petra Bezruče svým návštěvníkům nabízí celou řadu společných aktivit, které představují vhodný základ sociálního učení. Soudobá muzejní pedagogika zdůrazňuje podporu činnosti a kreativity návštěvníků, současně vychází z chápání učení jako aktivního a tvořivého procesu, jež rozvíjí vrozené dispozice jedince, rozšiřuje jeho možnosti a podněcuje jeho přizpůsobení na nové podmínky.


Nabídka edukačních programů v Památníku Petra Bezruče


1.1 Programy pro mateřské školy

 

Pojďte s námi do muzea

Během edukačního programu se dětem představí loutka princezny Zlatovlásky, která se stane průvodkyní tajuplným světem muzea. Děti se tak hravou formou seznámí s netradičním prostředím literárního muzea, v němž se historie prolíná se skutečností. Program je doplněn o výtvarnou dílnu.

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Pro koho: děti 5 – 6 let
Délka programu: 60 minut

 

1.2 Programy pro základní a střední školy

 

Život a dílo Petra Bezruče

V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a s jeho literární tvorbou. Součástí programu je zhlédnutí dokumentárního filmu o Petru Bezručovi. Lektorovaný edukační program nabízí dvě varianty:

 • základní verze – vhodná pro žáky ZŠ,
 • rozšířená verze – vhodná pro studenty SŠ.

Součástí programu je pracovní list, reflexe účastníků programu a individuální prohlídka expozice.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Délka programu: 45/90 minut (dle zvolené verze prohlídky)

 

Ozvěny Slezských písní

Literární a prožitkový workshop věnovaný básnické sbírce Slezské písně, doplněný o výtvarnou a tvůrčí dílnu. Náplní práce s literárním textem je výrazné čtení básní, jejich poslech, hledání a popis básnických prostředků (např. zvukomalba, personifikace, řečnická otázka). Na základě práce s literárním textem si žáci následně vyrobí vlastní knížku a výtvarně ji vyzdobí.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, studenti SŠ
Délka programu: 60/90 minut

 

Zdenka Tomášková a Ortel samoty

Edukační program pro třídy, které mají zájem o hlubší poznání osobnosti Petra Bezruče. Prostřednictvím knihy Ortel samoty, který napsala osobní sekretářka básníka Zdenka Tomášková se zaposloucháme do jejich vzpomínek a budeme besedovat nad knihou.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: studenti SŠ
Délka programu: 60 minut

 

Muzeum - známé i neznámé

Jak si návštěvu muzea co nejvíce užít? Kdo má na starosti muzejní sbírky? Jak se můžeme dozvědět něco o historii uměleckého díla? Je možné opravit poškozené umělecké dílo? Po čem pátrá archeolog? Tyto a podobné otázky a pojmy si zodpovíme v edukačním programu, jehož cílem je seznámit žáky a studenty s významem muzea pro jednotlivce i společnost. Program nabízí lektorovaný výklad a můžeme se těšit i na malé překvapení.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, studenti SŠ
Délka programu: 60 minut

 

Lolo a druhové

Cílem edukačního programu je podpora čtenářství a motivace k četbě, rozšíření a prohloubení znalostí o básníku Petru Bezručovi. Žáci na základě poslechu sami nakreslí obrázek a představí jej ostatním. Na závěr proběhne beseda a zhodnocení ilustrací. Žáci si odnesou tištěný text a vlastní ilustraci k němu. V rámci dílny bude využita forma řízeného čtení a čtení s předvídáním.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Pro koho: žáci 5.–7. ročníku ZŠ
Délka programu: 60 minut

 

Příroda v poezii Petra Bezruče

Literární a tvořivá dílna pro školy, kde budeme pracovat s básnickou sbírkou Slezské písně a s básní Stužkonoska modrá. Prostřednictvím práce s uměleckým textem si žáci procvičí jazykové dovednosti a uvědomí si přínos poezie v životě a lépe porozumí tvorbě básníka. V programu si žáci vyzkouší tvůrčí psaní a ve výtvarné dílně si vyrobí svou vlastní knížku Slezské písně.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Pro koho: žáci 8. – 9. ročníku ZŠ
Délka programu: 60 minut

 

Odkaz Jana Amose Komenského v umění a literatuře

Edukační program je vytvořený k výstavě Jan Amos Komenský – Jak chtěl změnit svět. Jeho cílem je představit osobnost Jana Amose Komenského od jeho narození až do konce života v kontextu společenské a politické doby. Obsahem programu je výklad k výstavě, vyplnění pracovního listu a práce s literárním textem.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Pro koho: žáci 6. – 9. ročníku ZŠ, studenti SŠ
Délka programu: 60 minut

 

Ostatní formy edukace 

 

Workshop pro rodiny s dětmi Učení není mučení

Chcete vědět, jak se učilo ve škole v 16. století? Jakým způsobem výuka probíhala, co se děti učily a jestli musely také psát domácí úkoly? Tyto a další zajímavosti se můžete dozvědět na workshopu k výstavě o J. A. Komenském. Součástí programu bude také literární a tvořivá dílna.

Kdy: sobota 14. 9., 26. 9., 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10. 2020 od 14.00 – 16.00 hodin
Pro koho: rodiny s dětmi (vhodné pro děti od 8 let)


Workshop pro rodiny s dětmi sv. Václav a Jan Amos Komenský – co měli společného?

Workshop k příležitosti Dne české státnosti. Cílem programu je připomenout návštěvníkům tuto významnou událost a poukázat na společné rysy obou velkých vlastenců. Program obsahuje komentovanou prohlídku výstavy o J. A. Komenském, práci s literárním textem a výtvarně tvořivou činnost.

Kdy: pondělí 28. 9. 2020, od 14.00 – 16.00 hodin
Pro koho: rodiny s dětmi (vhodné pro děti od 8 let)

 

 
 

Poslední aktualizace článku: 17.09.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Doprovodné programy pro školy a veřejnost“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku