Úvod \ Věda a výzkum \ Řešené projekty \ Interní granty a projekty

Slezské zemské muzeum

Interní granty a projekty

Řešené interní granty a projekty Slezského zemského muzea v roce 2018:


MODELOVÁNÍ DISTRIBUCE VYBRANÝCH DRUHŮ MECHOROSTŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY POMOCÍ DISTRIBUČNÍCH MODELŮ, ZA POUŽITÍ METOD MAXIMÁLNÍ ENTROPIE „MAXENT"
Řešitel: Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D.

Cíl: Vytvoření predikčních modelů pro výskyt vybraných druhů mechorostů za pomoci dostupných dat a algoritmu MaxEnt a následovné ověření vybraných modelů v terénu. Dalším cílem souvisejícím s řešeným projektem bude získání informací o ekologii studovaných druhů a využití těchto informací při pochopení jejich ekologických nároků.

 

EVROPSKÁ FAJÁNS A MAJOLIKA VE SBÍRCE SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA
Řešitel: Mgr. Martin Janák

Cíl: Příprava a následné publikování monografie prezentující v úplnosti evropskou fajáns a majoliku ve sbírce Slezského zemského muzea (kromě fajánse lidové, dlaždic a kachlů, které představují samostatnou problematiku). S ohledem na celoevropský charakter a množství zkoumaného materiálu výjde kniha v anglickém a českém překladu, a to ve dvou samostatných svazcích.

 

PROVENIENCE NORDICKÝCH HORNIN (DOKONČENÍ PRVNÍ ETAPY) A STAVEBNÍ KÁMEN HRADŮ ČESKÉHO SLEZSKA (DOKONČENÍ)
Řešitel: Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.

V posledních letech probíhal paralelně terénní průzkum stavebního kamene slezských hradů a nordických hornin, zavlečených na naše území během kontinentálního zalednění. Cílem výzkumu je určit skladbu, případně provenienci surovin, které byly využity ke stavbě hradů, a dále provenienci hornin nordických. Za tím účelem byly v letech 2011-2016 odebrány desítky srovnávacích hornin na území ČR i Skandinávie. Během terénních i laboratorních výzkumů (průzkum lokalit, determinace výbrusů hornin) se ukázala nutnost doplnit některé údaje, na které se výzkum v roce 2018 zaměří především. Získanými informacemi budou doplněny dosavadní poznatky a na základě komplexního zpracování materiálu bude připravena publikace.
Cíl: Cílem projektu je a) doplnit některé terénní a laboratorní údaje, jejichž potřebnost vyplynula z dosavadního zpracování materiálu, získaného především terénním výzkumem b) uzavřít zpracování první etapy dlouhodobého výzkumu provenience nordických hornin a po shromáždění ověřovacích údajů připravit publikaci o stavebním kameni hradů českého Slezska.

 

ARCHEOLOGICKÉ MAPOVÁNÍ LOKALIT 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V OKRESE OPAVA
Řešitel: PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.

Cíl: Na podkladě terénního a archivního výzkumu vytvořit kompletní a úplný seznam lokalit 2. světové války v rámci okresu Opava a tím vytvořit základ pro jejich ochranu a případnou záchranu.

 

OBYVATELÉ ČESKÉHO SLEZSKA NA FRONTÁCH 2. SVĚTOVÉ VÁLKY A V PROCESU POVÁLEČNÉ RETRIBUCE
Řešitel: Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.

Cíl: Cílem projektu je vydání komentované edice vzpomínek veteránů zahraničního protinacistického odboje a pokračování ve výzkumu retribučního soudnictví v české části Slezska v letech 1945−1948.

 

VÝZKUM DVOUKŘÍDLÝCH (DIPTERA) SKUPIN TIPULOMORPHA, BIBIONOMORPHA A ACALYPTRATA: BIOSYSTEMATIKA, FYLOGENEZE, BIONOMIE, FAUNISTIKA
Řešitel: RNDr. Jindřich Roháček, CSc.

Cíl: Cílem projektu, který je věnován základnímu výzkumu dvoukřídlého hmyzu (Diptera), je získání nových poznatků z taxonomie, fylogeneze, bionomie a zoogeografie vybraných taxonů z infrařádů Tipulomorpha a Bibionomorpha a ze skupiny Acalyptrata. Výzkum bude založen především na studiu materiálu z vlastního terénního průzkumu a také z různých institucionálních i soukromých sbírek hmyzu.

 

VYUŽITÍ PÍSEMNÝCH A OBRAZOVÝCH DOKUMENTŮ PRO POZNÁNÍ KULTURNÍCH DĚJIN ČESKÉHO SLEZSKA A OSTRAVSKA V PRŮBĚHU 19. A 20. STOLETÍ
Řešitel: doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

Cíl: Písemné a obrazové dokumenty, vztahující se ke kulturním dějinám českého Slezska a Ostravska v průběhu 19. a 20. století, jsou předmětem heuristiky (excerpce, rešerše, sběr ikonografických dokladů) a následného vyhodnocení a prezentace výsledku v monografii a odborné studii.


Ukončené interní granty a projekty Slezského zemského muzea (archiv):

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 30.07.2018

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Interní granty a projekty “ na Facebook